Повсякденна діяльність

 

21 червня 2011 р. о 10.00 год. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбудеться наукова конференція до 20-ї річниці незалежності України «Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики».

16 червня 2011 року Рада молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України проводить Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених на тему «Проблеми державотворення і правотворення в умовах модернізації України». Реєстрація учасників – з 9.00 до 10.00 год. Початок роботи о 10.00 год.

14 червня 2011 року о 12.00 год. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбудеться лекція для аспірантів І – ІІ року навчання на тему «Історіографія та історико-правові аспекти підготовки дисертаційного дослідження». Доповідач – кандидат юридичних наук, професор Усенко Ігор Борисович

7 червня 2011 р. о 10.00 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбудеться щорічна міжнародна наукова конференція «Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики». За результатами конференції буде видано однойменний Альманах права.

25 травня 2011 р. о 10.00 год. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України».
 
15 березня 2011 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Юридична фірма «Салком» у Великому конференц-залі Національної академії наук України провели методологічний семінар „Конституційно-правові засади державного суверенітету України в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики”.
Семінар організовано в рамках постійно діючого в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України методологічного семінару: «Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)».
Семінар «Конституційно-правові засади державного суверенітету України в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики» організовано з метою поглиблення теоретико-методологічних підходів до визначення сутності та змісту суверенітету держави в контексті теорії і практики сучасного конституціоналізму, актуальних питань політичного, економічного суверенітету держави, правових проблем національного суверенітету та його гуманітарних вимірів в умовах глобалізації. З вступним словом виступили: директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю.С. Шемшученко, Перший Президент України Л.М. Кравчук.
На семінарі виступили з доповідями: віце-президент НАН України, академік НАН України В.М. Геєць, Президент Національної академії правових наук України, академік НАН В.Я. Тацій, Голова Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України, ректор Національного університету «Одеська юридична академія» С.В. Ківалов, Голова ЦВК України, член-кореспондент НАН України В.М. Шаповал, народний депутат Ю.Р.Мірошниченко, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України О.Л. Копиленко, директори інститутів НАН України, наукові співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
У роботі семінару брали участь народні депутати України, керівні працівники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, ЦВК України та інших державних органів, Академії правових наук України, а також науковці інститутів НАН України, та викладачі вищих навчальних закладів.


Після виступів відбулась наукова дискусія, основними питаннями якої стали: поняття суверенітету у конституційному та міжнародному праві; конституційні гарантії державного суверенітету; проблеми удосконалення Конституції України у контексті діяльності науково-експертної групи Конституційної Асамблеї; глобалізаційні процеси в сучасному світі і теорія національного суверенітету; політична парадигма суверенітету в умовах трансформації суспільства; методологічні засади розвитку економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції; форма державного устрою і суверенітет держави; гуманітарні виміри національного суверенітету; суверенітет національного інформаційного простору; національний суверенітет у контексті розвитку міжнародного та європейського права.
За результатами семінару прийняті відповідні рекомендації.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
методологічного семінару «Конституційно-правові засади державного суверенітету
України в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики»


Цього року виповнюється 20 років від дня проголошення незалежності України і 15 років від дня прийняття Конституції України. Конституція визначила на найвищому законодавчому рівні характер сучасної Української держави - суверенної, демократичної, соціальної, правової.
Реалізація державного суверенітету на засадах, визначених Конституцією України, значною мірою залежить від розвитку цих засад у політичній і правовій системі України, і зокрема у національному законодавстві. За два десятиліття відбулися істотні зрушення у політико-правовому забезпеченні державного суверенітету України. Було реформовано основні державно-правові інститути, створено низку нових. Становлення національної правової системи набуло системного характеру. Законодавство України поповнилося майже 50 законами, які безпосередньо стосуються правового забезпечення державного суверенітету.
Поряд з певними успіхами модернізації суспільства українське державотворення не позбавлене недоліків. Йдеться, зокрема, про посилення суперечності між правотворенням і правореалізацією. Подальше забезпечення державного суверенітету має спиратися на наукове осмислення особливостей його розвитку в умовах глобалізації, розгортання тенденцій, з одного боку, до уніфікації, а з іншого - фрагментації світу, диверсифікації державного розвитку і функціонування правових систем. У цих умовах однією з актуальних проблем наукових досліджень залишається співвідношення таких понять і відповідних конституційних інститутів та політичних практик, як «народний суверенітет», «національний суверенітет», «державний суверенітет», а також виявлення їх евристичного та правозастосовного потенціалу в забезпеченні демократичних засад суспільного розвитку і державного управління.

Учасники методологічного семінару вважають за доцільне:


1. Розширити і поглибити наукові досягнення проблем державного (національного, народного) суверенітету в умовах глобалізації і інтеграції політичних, економічних, соціальних, науково-технічних та інших процесів.
2. Вжити заходів до системного реформування чинної Конституції України на засадах забезпечення державного (національного, народного) суверенітету, розбудови демократичної і правової держави, принципів верховенства права та соціальної справедливості, необхідності становлення і розвитку громадянського суспільства.
3. У контексті взаємодії державного і народного суверенітету розширити конституційні засади народовладдя в Україні, забезпечити належними гарантіями конституційні права і свободи громадян, закріпити в
Основному Законі право народу на законодавчу ініціативу, прийняття Конституції і законів всеукраїнським референдумом, на здійснення контролю за діяльністю державних органів тощо.
4. Забезпечити подальший розвиток українського парламентаризму, підвищення якості системи законодавства і ефективності реалізації законів та інших нормативно-правових актів. З цією метою схвалити Програму законодавчих робіт на 10-річний період та прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти».
5. Прискорити проведення адміністративно-правової та адміністративно-територіальної реформ, забезпечити підвищення ефективності діяльності органів державного управління, домогтися подальшої стабілізації відносин між Президентом і Кабінетом Міністрів України, прийняти у новій редакції Закон України «Про державну службу».
6. З метою надійного забезпечення державного суверенітету розширити і поглибити судово-правову реформу у напрямі спрощення системи судових органів, ліквідації зайвих «апеляцій та касацій», забезпечення законності у провадженні правосуддя тощо.
7. Вжити заходів до гармонізації національного законодавства з міжнародним та європейським правом, розширити використання методів порівняльного правознавства у вивченні процесів правового регулювання суспільних відносин.
8. Забезпечити впровадження європейських стандартів у практику державотворення в Україні, вжити заходів до інтеграції національних управлінських структур з відповідними європейськими структурами.
9. Розширити проблематику наукових досліджень, спрямованих на забезпечення державного (національного, народного) суверенітету, методами різних наук - юридичних, економічних, соціологічних тощо, посилити відповідальність фізичних і юридичних осіб за посягання на державний (національний, народний) суверенітет.
 
14 грудня 2010 р. у великому конференц-залі НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) Інститут держави і права ім. В.М. Корецького провів міжнародну наукову конференцію до 75-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка «Держава і право у світлі сучасної юридичної думки».
Юрій Сергійович Шемшученко відомий в Україні та поза її межами правознавець, організатор української юридичної науки і освіти, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України і Національної академії правових наук України, іноземний член Російської академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ю. С. Шемшученко народився 14 грудня 1935 р. у старовинному місті Глухові Чернігівської (тепер – Сумської) області в робітничій сім'ї. З 1944 по 1954 рр. навчався у Глухівській середній школі №2. Потім була строкова військова служба, а за нею – навчання на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1957-1962 рр.) і робота в органах прокуратури Сумської області.
З 1966 по 1969 рр. Ю. С. Шемшученко навчався в аспірантурі Сектору (з червня 1969 р. - Інституту) держави і права АН УРСР, керівником якого був відомий вчений-міжнародник, академік АН УРСР В. М. Корецький. Після успішного захисту кандидатської дисертації Ю. С. Шемшученко усе своє свідоме життя пов'язав з Інститутом. Тут він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника - до директора цієї наукової установи (1988 р.).
На посаді директора Інституту вчений виявив здібності вмілого організатора юридичної науки з притаманним йому відчуттям нових, прогресивних ідей, спрямованих на розбудову української державності та правової системи України. Ю. С. Шемшученко очолює Раду з координації фундаментальних правових досліджень НАН України. Під його редакцією видано праці другого президента Всеукраїнської Академії наук М. П. Василенка. Ю. С. Шемшученко чимало зробив для удосконалення правового статусу НАН України. Вчений був ініціатором і організатором підготовки та видання 6-томної «Юридичної енциклопедії» (1996-2004 рр.) та 10-томної «Антології української юридичної думки» (2002-2005 рр.). Зараз під його керівництвом готується до видання 3-томна «Енциклопедія міжнародного права».
Ю. С. Шемшученко – активний учасник конституційного процесу. Він входив до складу Конституційної комісії Верховної Ради України і робочої групи по розробці проекту Конституції України 1996 р., а також був членом Комісії з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів (2000 р.) та Національної конституційної ради (2008 р.). Протягом десяти років (1994-2004 рр.) очолював Комісію з питань громадянства при Президентові України. Є членом Секції суспільних наук Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 1993 р.).
Активною є й міжнародно-правова діяльність Юрія Сергійовича. Він є експертом Ради Європи, членом Міжнародного арбітражного суду, Міжнародної ради з права навколишнього середовища, Комісії екологічного права Міжнародного союзу захисту природи, почесним членом Інституту правових досліджень Польської академії наук, членом Міжнародної академії порівняльного права, був учасником багатьох міжнародних наукових конференцій, членом делегації України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. З 1998 р. Ю. С. Шемшученко очолює Міжнародний центр космічного права НАН України. За його редакцією видано багатотомник «Космічне законодавство країн світу». Вченого обрано членом Міжнародної академії астронавтики (2006 р.).
Ю. С. Шемшученко бере активну участь у громадському житті України. Він стояв біля витоків утвореної 1991 р. Української асоціації політологів і був першим її президентом. Ініціював і організував створення професійної громадської правничої організації – Спілки юристів України (зараз – Союз юристів України). Був першим її головою (1991-1993 рр.).
Вчений особисто підготував понад 30 докторів і кандидатів юридичних наук. Творчу спадщину Ю. С. Шемшученка складають близько 900 наукових і публіцистичних праць, в тому числі понад 30 індивідуальних і колективних монографій з актуальних проблем конституційного, адміністративного, екологічного, космічного та деяких інших галузей права, теорії та історії держави і права тощо.
Життя вченого не обмежується суто професійною науковою та освітньою діяльністю. Він захоплюється історичною і мемуарною літературою, образотворчим мистецтвом, підтримує тісні зв'язки зі своїми земляками, очолює Глухівське відділення Сумського земляцтва у Києві.
Ю.С. Шемшученко є людиною широкого кругозору і демократичних переконань. Він цілеспрямований і працьовитий у досягненні поставлених цілей, толерантний у відносинах зі своїми друзями і колегами.
До ювілею відомого українського правознавця, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України був виданий збірник наукових праць «Держава і право у світлі сучасної юридичної думки». У книзі вміщено спеціально підготовлені статті друзів і колег ученого з актуальних проблем розбудови правової держави і правової системи в Україні, розвитку міжнародного права. Подано ексклюзивне інтерв’ю Ю.С. Шемшученка для цього видання з питань місця й ролі юридичної науки в сучасний період. Також видано вибрані праці Ю.С.Шемшученка «На перехресті століть».
 
6-10 жовтня 2010 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом із Східноєвропейською комісією Польської академії мистецтв і наук у Кракові, Польським науковим товариством у Житомирі, Затурцівським меморіальним музеєм В’ячеслава Липинського провели ІІ Міжнародний науковий семінар, присвячений пам’яті В’ячеслава Липинського на тему «Консерватизм як чинник модернізації у контексті розвитку України і Польщі». Захід відбувся під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку і за сприяння Фонду «Допомога полякам на Сході», Краківського відділення товариства «Спільнота Польська».
Видатний український історик, соціолог, філософ і громадсько-політичний діяч В’ячеслав Липинський народився у 1882р. у с. Затурцях на Волині в родині польських шляхтичів. Навчався спочатку в гімназіях Житомира, Луцька та Києва, а потім у Краківському та Женевському університетах. Відповідно маршрут учасників наукового семінару пролягав через Київ – Житомир – Луцьк – Затурці – Краків.


6 жовтня 2010 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на круглому столі «В. Липинський і розвиток консервативної ідеї в сучасній Україні» були виголошені доповіді докторів політичних наук І.О. Кресіної, В.Ф. Смолянюка, М.М. Розумного, В.В. Бушанського, кандидатів політичних наук Є.В. Перегуди, О.М. Стойко, С.С. Бульбенюк, Ю.М. Манелюка. Учасники круглого столу обговорили надзвичайно актуальні проблеми: розвиток громадянської концепції української нації В. Липинського; ідеї, пов’язані з формуванням політичної етики як домінанти суспільного буття; роль консерватизму в умовах соціально-політичних трансформацій; сучасні інтерпретації ідеології консерватизму на європейському просторі; діяльність еліти, спрямовану на формування політичної нації; рецепції ідей В. Липинського щодо взаємодії влади й народу, соціально-політичної консолідації як необхідних умов української державності.

G Analytics
сайт создан компанией