Оголошення про прийом до аспірантури

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2017 РОЦІ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
о г о л о ш у є

прийом до аспірантури на 2017 рік з таких спеціальностей (спеціалізацій) :

на  умовах  державного  замовлення

Спеціальність  -  081- Право

 • теорія держави і права;
 • господарське право;
 • земельне право;
 • екологічне право;
 • міжнародне приватне право.

на  умовах  контракту

Спеціальність  -  081- Право

 • історія держави і права;
 • теорія держави і права;
 • конституційне право; муніципальне право;
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • господарське право;
 • земельне право; аграрне право; екологічне право;
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
 • судоустрій; прокуратура; адвокатура;
 • філософія права.

Спеціальність - 293 - Міжнародне  право

 • міжнародне право.

Спеціальність - 052 - Політологія   

 • політичні інститути та процеси;
 • етнополітологія та етнодержавознавство.   

Термін навчання в аспірантурі (на очній та заочній формах) - 4 роки. 

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету;
 • за  рахунок  коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії заяву (тільки в паперовій формі).

До заяви вступники додають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра  (освітньо-
 • кваліфікаційний рівень  спеціаліста)  і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту
 • за кордоном, встановлюється  еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку
 • визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти»,
 • затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
 • автобіографію;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
 • згоду на збір  та  обробку  персональних  даних;
 • 6 фотокарток розміром  3×4;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
 • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
 • освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем державотворення або правотворення та визначаються можливі шляхи їх розв'язання  тощо.

Вступні випробування

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора  філософії, беруть участь у конкурсному відборі та  складають такі  вступні  випробування:

 • вступний іспит зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) (програма вступних випробувань розміщена на сайті Інституту  www.idpnan.org.ua);               
 • вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням Приймальної комісії до початку вступних випробувань   (складається у Центрі наукових досліджень та викладання  іноземних  мов НАНУ  телефон для  довідок:  278-89-71);  
 • додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),  ніж та, яка  зазначена  в  дипломі. (програми додаткових вступних випробувань розміщена на сайті Інституту www.idpnan.org.ua).               
 • Оцінювання наукової доповіді (реферату), з  можливою презентацією її за рішенням Приймальної комісії, відбуватиметься на фаховому вступному випробуванні.

Заяви і документи  до аспірантури приймаються з 01 серпня по 10 вересня 2017 року

за адресою: 01601, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 228 тел. (044) 278-81-27.
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі,  з 10 год.  до 17 год. (перерва з 13 год до 14 год).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:

 • для денної форми навчання – 27 000 грн.;
 • для  заочної  форми навчання -  26 000 грн.

З правилами прийому на 2017 рік  та програмами вступних випробувань більш  детально  можна  ознайомитися на сайті Інституту: www.idpnan.org.ua

G Analytics
сайт создан компанией