Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Копиленко Олександр Любимович

Копиленко Олександр Любимович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, провідний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (на громадських засадах).

Копиленко О.Л. автор понад 110 наукових праць, у тому числі індивідуальних монографій, розділів у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу» (2002 р.); «Правові системи сучасності.  Глобалізація. Демократизм. Розвиток» (у співавторстві з Журавським В.С., Зайчуком О.В., Оніщенко Н.М.) (2003 р.); «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом» (у співавторстві) (2005 р.); «Впровадження гендерних підходів у роботу Комітетів Верховної Ради України»: Практичний посібник  (у співавторстві)       (2005 р.);  «Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект» (у співавторстві) (2005 р.); «Акти європейського права із соціальних питань»          (у співавторстві) (2005 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс»: Підручник  (2006 р.); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (у співавторстві з Зайчуком О.В.) (2007 р.); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (2008 р.); «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавторстві з Зайчуком О.В., Оніщенко Н.М.) (2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008 р.);  «Сучасна правова енциклопедія» (у співавторстві) (2009 р.) тощо.

Копиленко О.Л. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

До сфери наукових інтересів Копиленка О.Л. відносяться проблеми теорії держави і права, історії політичних та правових учень.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией