Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Зайчук Олег Володимирович

Зайчук Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної Академії правових наук України, провідний науковий співробітник (на громадських засадах).

У 1980 р. Зайчук О.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Законодавство США та практика його застосування в сфері расових відносин», у 1992 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правова система США: історико-теоретичний аналіз».

За період наукової діяльності Зайчук О.В. підготував понад 100 наукових праць, в тому числі індивідуальні монографії, є автором розділів у колективних монографіях та підручниках. Серед них: «Политические репрессии в США» (1989 р.); «Права человека и расовая политика США» (1984 р.); «Современная западная политологическая наука. Основы политологии. Курс лекций для высших учебных заведений» (1991 р.); «Некоторые аспекты эволюции современного буржуазного государства и права» (1991 р.); «Правовая система США (историко-теоретический анализ)» (1992 р.); «Генезис и тенденции эволюции правового государства (сравнительно-правовое исследование)» (у співавторстві з В. Забігайло, М. Козюброю, В. Оксамитним тощо) (1993 р.); «Правовий статус громадян, осіб без громадянства, іноземців в Україні та міжнародні стандарти в галузі прав людини» (1993 р.); «Энциклопедия охотника» Л.А. Смогоржевский (ред.), О.В. Зайчук (сост.) (1996 р.); «Деякі проблеми імплементації міжнародних стандартів в галузі захисту прав людини у зв’язку із вступом до Ради Європи» (1996 р.); «Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток» (у співавторстві з Журавським В.С., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М.) (2003 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс» (2006 р.); «Вступ до теорії правових систем» (2006 р.); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007 р.); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007 р.); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (2008 р.); «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавторстві з Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М.) (2008 р.); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008 р.); «Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) (у співавторстві) (2010 р.); «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (у співавторстві) (2010 р.); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Зайчук О.В. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії».

Зайчуку О.В. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Зайчук О.В. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

До сфери наукових інтересів О.В. Зайчука відносяться проблеми теорії держави та права, історії політичних та правових учень, філософії права, історії держави і права зарубіжних країн, порівняльного правознавства, міжнародного приватного права, міжнародних стандартів в галузі захисту прав людини, проблеми імплементації міжнародних стандартів в галузі прав людини в Україні, тенденції сучасного розвитку цивільного права тощо.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией