Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Центр енергетичного та ядерного права

 

Науково-дослідний центр енергетичного, ядерного та

природоресурсного права Інституту держави і права

імені В.М.Корецького НАН України

 

У 2001 році при Інституті держави і права імені В.М.Корецького НАН України з урахуванням пропозицій Міністерства палива та енергетики, Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Національної комісії регулювання електроенергетики було утворено госпрозрахункове науково-дослідне підприємство "Центр енергетичного та ядерного права".

Статутом Центру до його основних завдань було віднесено виконання наукових досліджень, підготовка науково-методичних рекомендацій та здійснення експертизи з питань правового регулювання відносин в галузі енергетичного та ядерного права, суміжних галузей права, зокрема щодо енергозбереження, реформування ринків електроенергії, приватизації в галузі, мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також організацію відповідних наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, інших заходів.

З часу заснування Центром на замовлення заінтересованих державних органів, підприємницьких структур було виконано широкий комплекс наукових досліджень з оцінки ефективності енергетичного законодавства України, його адаптації до законодавства Європейського Союзу, оцінки ризиків щодо можливостей незаконного переміщення радіоактивних матеріалів через державний кордон, проведено відповідний порівняльний аналіз національного та зарубіжного законодавства, здійснено низку правових експертиз.

За результатами виконаних Центром досліджень підготовлено та проведено низку конференцій, семінарів, основні наукові здобутки Центру доповідались також на численних міжнародних та інших конференціях, семінарах, круглих столах. Видано збірник "Енергетичне законодавство" (у 2-х томах, Київ, 2003), до якого включено відповідні акти законодавства України та Європейського Союзу. У провідних наукових виданнях опубліковано підготовлені експертами Центру наукові статті.

Постановою Президії НАН України від 27 лютого 2009 року з метою розширення сфери діяльності  зазначеного Центру, поліпшення його взаємодії із заінтересованими державними органами, органами місцевого самоврядування, науковими установами, впровадження наукових розробок Центр перейменовано, затверджено в новій редакції Статут Центру, який  одержав назву "Державне підприємство "Науково-дослідний центр енергетичного ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України".

За Статутом предметом діяльності Центру є:

         - виконання наукових досліджень, підготовка наукових висновків, розроблення науково-методичних та інших рекомендацій з питань правового регулювання відносин в галузі енергетичного, ядерного, природоресурсного права, а також у суміжних галузях права, щодо застосування відповідного законодавства, його наукового тлумачення;

- дослідження правових проблем енергетичної, ядерної та екологічної безпеки, питань, пов'язаних з процесами раціонального використання енергетичних та природних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та природних ресурсів, ресурсо- та енергозбереження, реформування та приватизації, формування ринків, діяльності суб'єктів господарювання, природних монополій, суб'єктів, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, мінімізації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС, надзвичайних екологічних ситуацій, техногенних та несприятливих природних процесів і явищ, захисту населення та територій від їх дії;

- розроблення на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, підприємств, установ, міжнародних та інших організацій, громадян проектів законодавчих, інших нормативно-правових, а також нормативних актів;

- надання консультативних, інформаційних та інших послуг фізичним та юридичним особам з питань ядерного, енергетичного, природоресурсного та іншого законодавства, практики його застосування;

- організація і проведення міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, інших зібрань з питань енергетичного, ядерного, природоресурсного та інших галузей права;

- здійснення видавничої діяльності, виготовлення та випуск видавничої продукції, здійснення виставкової діяльності;

- сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, наукових кадрів з питань енергетичного, ядерного, природоресурсного та інших галузей права, надання відповідних освітніх послуг;

- проведення науково-дослідних, експертних та інших робіт для вивчення міжнародного досвіду розвитку енергетичного, ядерного, природоресурсного та пов'язаних з ними галузей права, а також з питань адаптації та гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, виконання відповідних міжнародних договорів України, практики їх реалізації, розроблення відповідних пропозицій;

- проведення на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадян наукових та науково-правових експертиз, підготовка відповідних висновків;

- представництво та захист в установленому порядку інтересів юридичних осіб та громадян в судах, а також у відносинах з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

За Статутом Центр може займатися також іншими видами діяльності, які не заборонені законодавством України.

Центр є самостійним господарюючим суб'єктом, входить до складу Відділення історії, філософії і права НАН України, співпрацює у своїй діяльності з установами НАН України, іншими науковими установами, вищими навчальними закладами, громадськими, іншими організаціями та установами. Наукове керівництво діяльністю Центру здійснює Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

До участі у роботі Центру в якості експертів залучаються провідні науковці, фахівці енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Національної академії правових наук України, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту економіко-правових проблем НАН України, інших відомих наукових центрів, вищих навчальних закладів, проектних інститутів, академіки, член-кореспонденти Національної академії наук, Академії правових наук, інших галузевих академій, доктори, кандидати наук.

Центр активно співпрацює з відповідними парламентськими комітетами, заінтересованими центральними органами виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, ядерного регулювання, регулювання електроенергетики тощо, енергогенеруючими компаніями, виконуючи на високому рівні їх замовлення.

За останні роки Центр провів дослідження щодо правових проблем функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення. Для забезпечення належного розв'язання цих проблем з урахуванням вимог щодо задоволення відповідних потреб громадян, необхідності законодавчого врегулювання цієї однієї із сфер природних монополій, реалізації інтересів раціонального використання водних ресурсів розроблено проект закону про централізоване водопостачання та водовідведення. Проведено оцінку вітчизняного та міжнародного законодавства щодо створення в Україні єдиної служби повідомлення та реагування на надзвичайні ситуації за номером 112. Центр взяв активну участь у розробленні концепції теплозабезпечення, питань правового забезпечення подолання наслідків підтоплення населених пунктів, проведено системний аналіз термінології, що вживається  у вітчизняному законодавстві з питань безпеки атомних станцій, на основі результатів якого готується до видання багатомовний тлумачний словник.

Центр взяв активну участь у виконанні багатьох фундаментальних та прикладних наукових досліджень Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, зокрема за останні роки - з питань удосконалення правового забезпечення енергетичної безпеки в інтересах сталого, інноваційно-спрямованого розвитку України, щодо розв'язання організаційно-правових проблем енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії.

У 2010 році Центром забезпечено розроблення пакету законопроектів з питань територіальної організації влади, який включив проект закону про основи державної регіональної політики, нові редакції Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,  проекти законів про адміністративно-територіальний устрій та про стимулювання об’єднання територіальних громад. 

На даний час проводяться дослідження з метою розроблення механізмів правового регулювання притягнення до відповідальності суб’єктів діяльності у сфері ядерної енергетики у разі порушення ними вимог законодавства та дозвільних документів. Готується проект відповідного нормативно-правового акта.

Центр бере активну участь у виконанні наукових досліджень та розробленні законопроектів іншими науковими центрами та установами, громадськими організаціями. Укладено договір про співробітництво з Українським центром сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.

На належному рівні забезпечено проведення науково-правових експертиз проекту Правил розробки родовищ нафти і газу, щодо особливостей здійснення закупівлі товарів та послуг за державні кошти для потреб атомної енергетики, повноважень та порядку проведення щорічних та позачергових зборів членів Оптового ринку електричної енергії України, проведення взаєморозрахунку відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", процедури проведення та оплати  присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель, сплати до державного бюджету частини прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності, порядку вирішення питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, надання адрес в населених пунктах України, зокрема на землях, що перебувають у державній власності, а також на землях водного фонду, безоплатних розроблення, виготовлення та видачі документів для посвідчення права власності на землю, закупівлі державних послуг для цього та з інших особливо важливих питань.

Для обговорення найбільш складних проблем, перспективних напрямів розвитку діяльності, здійснення наукової та науково-технічної оцінки тематики та результатів виконання науково-дослідних робіт, а також інших питань утворено Наукову раду Центру, до складу якої входять провідні вчені, які працюють у сфері енергетичного, ядерного, екологічного та природоресурсного права, суміжних галузей права з України та інших держав.

З часу заснування до квітня 2008 року Центр очолював Семчик В.І. - член-кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, який і зараз продовжує працювати в Центрі в якості наукового консультанта.

На даний час за рішенням Президії НАН України Центр очолює Олещенко В.І. - старший науковий співробітник цього ж відділу Інституту, кандидат географічних наук, доцент, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.

 

Олещенко В.І. (02.07.1953 року, м.Полтава), старший науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Заслужений юрист України (2002), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2005), кандидат географічних наук (1992), доцент (2007), академік (2002), член-кореспондент (1993) Української екологічної академії наук (відділення права та управління).

Закінчив з відзнакою географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1975), аспірантуру там же (1979) та Національну юридичну академію України ім. Я.Мудрого (1996). Навчався, займався науковою роботою та стажувався з питань глобальної безпеки, охорони навколишнього середовища, виконання міжнародних договорів та з інших питань у Кембриджському, Оксфордському, Де-Монтфортському університетах (Велика Британія), Академії освітнього розвитку (США), у Європейських Економічних Комісіях ООН, у Раді Європи, Європейських комісіях.

З 1979 року після закінчення аспірантури працював у Держкомітеті УРСР по охороні природи інспектором, провідним інспектором по заповідних територіях, помічником Голови Держкомітету, начальником відділу (сектору) науки та міжнародного співробітництва, у 1990-1996 роках – старший, головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, у подальшому, до листопада 2006 року – головний консультант, завідувач відділу, заступник, перший заступник Керівника Головної державно-правової служби Адміністрації (потім - Секретаріату) Президента України. Лауреат Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року" у номінації юрист органів державної влади та органів місцевого самоврядування (1999, 2002 рр.), нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за особливі заслуги у розвитку місцевого самоврядування (2002).

Роботу на державній службі постійно поєднував з науковою, викладацькою та громадською діяльністю. З переходом на наукову роботу з лютого 2007 року постійно працює старшим науковим співробітником відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, за сумісництвом - провідний науковий співробітник відділу проблем регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Віце-президент Українського географічного товариства (з 2004). Член Спілки юристів України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук захистив у 1992 році на тему «Аналіз організації геосистем для оптимізації охорони навколишнього природного середовища». Один з розробників сучасних наукових та організаційних засад охорони навколишнього природного середовища в Україні, співавтор найважливіших законопроектів у сфері екологічного права, зокрема, проектів Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про екологічну мережу", "Про екологічний аудит", "Про відходи", "Про Червону книгу України", Водного, Лісового кодексів, а також проектів законів з питань внесення змін до Конституції України, територіальної організації влади, регіональної політики, стимулювання розвитку регіонів, адміністративної реформи, проведення виборів, функціонування органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування, територіального планування. Брав участь у підготовці низки міжнародних договорів. Координатор та виконавець численних національних та міжнародних наукових проектів, програм, зокрема Національної академії наук України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Глобального екологічного фонду, Всесвітнього банку, ЄЕК ООН, Ради Європи з питань сталого розвитку, збереження природного різноманіття, управління відходами, створення національної системи моніторингу довкілля, екологічних інформаційних систем підтримки управлінських рішень, розвитку екологічно дружньої підприємницької діяльності, місцевого самоврядування, регіональної, екологічної політики, правового забезпечення енергетичної політики, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії тощо.

Представник України у Комітеті старших посадових осіб з питань територіального планування (СЕМАТ, Рада Європи, з 2001 року), заступник голови секції загальної теорії адміністративної юстиції Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (з 2007), члени президії Науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (з 2007), тривалий час був експертом з питань екологічної політики ЄЕК ООН, Європейського центру екологічної політики (Брюссель).

Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій, виданих в Україні та за кордоном, 19 з яких - монографічні, довідники, підручник, коментар законодавства. Викладає за власними програмами курси "Правові основи природокористування", "Менеджмент природних ресурсів", "Міжнародні екологічні угоди", "Правові засади туристичної діяльності", організатор та учасник численних міжнародних та всеукраїнський наукових конгресів, конференцій, семінарів тощо.

 

Тел. Центру: 278 37 94.

G Analytics
сайт создан компанией