Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нові видання Інституту

Видавнича діяльність

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України здійснює постійну широку видавничу діяльність, з щорічними результатами якої можна ознайомитися нижче.


2024 рікДержавний суверенітет України у ХХ столітті: юридичні засади: наукова запискаДержавний суверенітет України у ХХ столітті: юридичні засади: наукова записка. Бондарук Т. І., Іванова А. Ю., Музика І. В., Худояр Л. В. — Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2024. — 40 с.

ISBN 978-617-8352-24-0

УДК 340.1

Наукова записка «Державний суверенітет України у ХХ столітті: юридичні засади» підготовлена за результатами НДР відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Принцип суверенітету у генезисі української державності ХХ століття». [Відомча тематика НАН України. Строк виконання: I квартал 2022 р. — ІV квартал 2023 р. Керівник теми: Музика І. В. Виконавці: Музика І. В., Бондарук Т. І., Іванова А. Ю., Худояр Л. В.].

ISBN 978-617-7850-__

Державний суверенітет України у ХХ столітті - юридичні засади. Наукова запискаСтратегічні пріоритети політико-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції: монографіяСтратегічні пріоритети політико-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції: монографія / кол. авт.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького; Київ, Норма права, 2024. 858 с.

Обґрунтовано низку кардинальних перетворень стратегічного характеру, які в умовах війни Росії проти України та повоєнної відбудови можуть забезпечити поступ у політичній та правовій сферах суспільного розвитку, утвердити міжнародну суб’єктність Української держави, зміцнити її суверенітет, національну безпеку.

Показано зміни у наукових підходах до стратегічного планування й прогнозування політико-правового розвитку України з урахуванням сучасних ресурсодефіцитних реалій. Доведено необхідність утвердження суспільної ідеології національного прагматизму, яка зумовлена необхідністю максимально економити людські й матеріальні ресурси, досягти оптимального співвідношення цілей розвитку та засобів їх досягнення.

Окреслено євроінтеграційні пріоритети, перспективи та проблеми, що постали на шляху набуття Україною членства в Європейському Союзі. Розроблено низку пропозицій щодо реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України, посилення її інституційної спроможності. Розглянуто актуальні питання енергетичної політики і безпеки в контексті євроінтеграції. Доведено необхідність формування культури енергоощадності, імплементації концепції енергетичного громадянства.

Запропоновано напрями і механізми здійснення парламентської і правової реформ. Накреслено основні орієнтири реформування освіти. Запропоновано концепт інформаційної держави. Чільну увагу приділено стратегічним засадам антикорупційної, інформаційної, етнонаціональної політики та політики національної ідентичності. Обґрунтовано нове бачення системи національної безпеки й оборони та розвитку її окремих складових.

Аргументовано необхідність укладення нового Суспільного договору –

Конституції Української держави та накреслено засадничі принципи й цінності, які мають визначати її національну автентичність, демократичну сутність і цивілізаційну перспективу.

Для державних і політичних діячів, науковців, освітян і всіх, хто працює на благо Української держави.

ISBN 978-617-7850-__

Стратегічні пріоритети політико-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції2023 рікЗабезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві України: проблеми теорії і практики: монографія / колектив авторів; за редакцією д.ю.н. А.Ю. Бабаскіна, проф. Бошицького Ю.Л., Вінниця ТОВ «ТВОРИ». 2023. 528 с. 

ISBN 978-617-552-443-5

Монографія присвячена актуальним проблемам теорії цивільного права України. В монографії висвітлено теоретичні проблеми забезпечення виконання зобов’язань  у цивільному  праві України, дискусійні наукові ідеї, теорії, нормативно-правові акти, проблем и практики ïx застосування.

В прoцecі дослідження проведено аналіз доктринальних положень понятійного апарату цивільного права у сфері правового регулювання забезпечувальних правовідносин, особливості застосування видів забезпечення виконання зобов'язань у окремих сферах суспільних  відносин, досліджено правове регулювання окремих видів забезпечення виконання зобов'язань, особливості застосування окремих об'єктів цивільних  прав у забезпечувальних відносинах тощо. За результатами дослідження виявлено прогалини та невідповідності у цивільному законодавстві України, запропоновано шляхи підвищення ефективності дії норм права та сформульовані  наукові пропозиції та положення щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері забезпечення виконання зобов’язань. В монографії також досліджена низка актуальних проблем цивільного процесуального права України.

Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правозастосовних органів, та всіх, хто цікавиться проблемами цивільного права.

Забезпечення виконання зобов'язань в цивільному праві Українипроблеми теорії і практики. МонографіяПравова держава випуск 34Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Випуск 34 34. Київ, 2023. 892 с.

ISSN print 0869-2491

ISSN online 2617-9776

У цьому випуску щорічника наукових праць «Правова держава» набули відображення основні проблеми теорії та історії держави і права. конституційного права та місцевого самоврядування, цивільного, трудового права та права соціального забезпечення, адміністративного та фінансового права, екологічного та земельного права, кримінального права та процесу, міжнародного права та правових проблем політології. Окремий розділ присвячено аналізу державно-правового розвитку України в умовах війни.

Правова держава. Випуск 34Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництваПравотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва: монографія. До 75-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Н.М. Пархоменко, О.В. Скрипнюк, Н.М. Оніщенко та ін.: кер. авт. кол. та за ред. Н.М. Пархоменко. Київ: Парламентське видавництво. 312 с. 

ISBN 978-966-922-1025-1

У монографії досліджується проблемні питання розвитку правотворчості в умовах воєнного стану та повоєнний період. Окремий вектор присвячено основним засадам і напрямам розвитку правотворчості та удосконалення законодавства в умовах воєнного стану. Також увага приділена функціональним характеристикам правового розвитку в умовах війни. Акцентовано на ролі правових процесів миро будівництва у контексті європейської інтеграції України.

Розрахована на широке коло читачів, серед яких  - науковці, політики, юристи-практика, докторанти, аспіранти, широкий загал громадянського суспільства. 

Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництваДецентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2023 р., м. Львів) / [за наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія]. – Київ ; Львів ; Щецин : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 208 с. 

Матеріали збірника висвітлюють проблеми реформування місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в сучасній Україні. Мета конференції: обговорення здобутків реформи децентралізації влади в Україні на сучасному етапі, проблемних питань організації та функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови країни, а також перспектив муніципальної реформи відповідно до європейських принципів і стандартів. Видання розраховане на фахівців у галузях конституційного, муніципального та адміністративного права – наукових та науково-педагогічних працівників, депутатів місцевих рад, посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, а також магістрів і студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади.

Децентралізація публічної влади в Україні здобутки, проблеми та перспективи матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2023 р., м. Львів).Соціально-трудові права та виклики цифровізації (монографія)Соціально-трудові права і виклики цифровізації: монографія / кол. авт.; за ред. Я. В. Сімутіної, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2023. 348 с.

ISBN 978-966-7067-53-3 

У монографії проаналізовані загальнотеоретичні аспекти трансформації поняття й ознак трудових правовідносин та умов праці з огляду на розвиток інформаційних технологій. Приділена увага проблемам забезпечення рівності прав і можливостей працівників та ефективності норм трудового права в умовах цифровізації. Розкрито питання електронного документообігу як способу цифрової організації праці. Висвітлено проблеми й світові тенденції унормування зайнятості на цифрових платформах. Проаналізовано особливості дистанційної та надомної роботи, а також нові види договорів у сфері праці, зокрема гіг-контракти й трудові договори з нефіксованим робочим часом. Окремо розглянуто наявний стан і перспективи цифровізації у сфері соціального захисту, а також соціального страхування як його основної організаційноправової форми. 

У роботі сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до трудового й соціального законодавства, окреслено шляхи його реформування й удосконалення з урахуванням необхідності забезпечення належного захисту соціально-трудових прав людини в реаліях цифрової ери. Для науковців, у тому числі докторантів й аспірантів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами теорії і практики трудового права та права соціального забезпечення.

Соціально-трудові права та виклики цифровізації (монографія)Адміністративне і фінансове право України: теорія і практика в умовах сьогодення: зб. наук. працьАдміністративне і фінансове право України: теорія і практика в умовах сьогодення: зб. наук. праць. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, листопад 2022 р.) / за заг. ред. д. ю. н..  проф., член-кор. НАПрН  України О.Ф. Андрійко. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2022. – 308 с.

ISBN 978-617-8016-62-3

У збірнику матеріалів вміщені тези наукових доповідей та повідомлень на міжнародній науково-практичній конференції, проведеній відділом проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України в місті Києві у листопаді 2022 року.

У збірнику розглядається сучасний стан та основні проблеми адміністративного та фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів  в Україні.

Матеріали розраховані на науковців, викладачів, практичних працівників. А також широке коло читачів, які цікавляться цими проблемами.

УДК 351:347.73(477)

Адміністративне і фінансове право України - теорія і практика в умовах сьогодення.Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміриПархоменко Н.М. Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміри. Київ: Парламентське видавництво, 2023. – 320 с.

Запропоноване монографічне дослідження є спробою осмислення окремих проблематичних аспектів правового регулювання як у теоретичному, так і в практичному вимірах. Не претендуючи на вичерпність запропонованих положень і розуміючи їх дискусійність, у процесі дослідження було з’ясовано сутність правового регулювання як феномену та чинники, які його визначають; проведено аналіз окремих аспектів правової реформи як інструменту правового регулювання, його соціального та соціологічного вимірів; охарактеризовано правову визначеність і дійсний зміст права в  аспекті його застосування; обґрунтовано твердження про розвиток законодавства як основу ефективного правового регулювання; з’ясовано роль громадянського суспільства за діяльністю органів державної влади, визначено особливості правового розвитку в умовах воєнного стану тощо.

Адресовано широкому колу читачів, зокрема юристам та фахівцям соціогуманітарних наук, теоретиками і практикам, а також усім, хто цікавиться проблематикою правового регулювання. 

Парадигма правового регулювання в Україні. Змістовно-інстирументальні виміри.


2022 рікПравова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку: монографія. За заг. ред. Оніщенко Н.М. Київ: «Наукова думка», 2022. 431 с.

Монографія присвячена розгляду актуальних проблем розвитку сучасної правової доктрини України, її ролі та значення у розбудові української державності та національної правової системи. Певна увага приділена питанням парадигмального та ціннісно-ідеологічного контексту розвитку сучасної юридичної науки, визначення ролі правової доктрини у формуванні національної правової культури, доктринального пізнання сутності та змісту правосуб’єктності сучасної держави. Акцентовано на ролі міжнародних правових стандартів у забезпеченні формування сучасної правової доктрини України.

Розрахована на широке коло читачів: науковців, політиків, юристів-практиків, державних службовців.

Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку. Монографія.
Кресіна І.О., Кушнарьов І.В. Політична корупція: глобальні виклики і Україна. Київ: Норма права, 2022. 296 с.

Розкриваються суть, основні форми і прояви політичної корупції. Показано досвід різних країн у протидії та мінімізації загроз політичної корупції. Визначені особливості антикорупційної політики та формування антикорупційних цінностей в Україні.

Для широкого кола читачів.

ISBN 978-617-7850-41-9Кресіна І.О., Кушнарьов І.В. Політична корупція: глобальні виклики і Україна (монографія).Політика, право і влада в світлі правової політології: монографія / кол. авт.: за ред. І.О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2022. 370 с.

Досліджуються політика і право у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості, що становлять об’єктивну передумову їх інституціоналізації у науці правової політології. Обґрунтовано концепт правової політології як науково-пізнавальної системи та дослідницької парадигми. Показано аксіологічний потенціал науки правової політології, спрямованої на дослідження ціннісних засад політико-правового розвитку і обґрунтування справедливого суспільства і правопорядку. Розкрито основні параметри політико-правової системи, що інтегрує суспільство на засадах єдиних соціально-політичних цілей і цінностей. Обґрунтовано концепт політичного права як права на здійснення політичної влади. Правова політика розглядається як практична реалізація політичного права та інструмент утвердження правової держави і соціальної справедливості.

Розрахована на учених, державних і політичних діячів, викладачів і студентів вищих закладів освіти та усіх, хто цікавиться питаннями сучасного політико-правового розвитку.

ISBN 978-617-8016-55-5

Політика, право і влада в світлі правової політології (монографія).


Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 рокуСтратегія політико-правового розвитку України до 2030 року: науково-аналітична записка / Кол. авт.; за ред. І. О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2022. 176 с.

Розкрито засадничі положення Стратегії політико-правового розвитку України до 2030 року. Доведено необхідність докорінної зміни наукових підходів до стратегічного планування політико-правового розвитку в умовах війни Росії проти України та післявоєнної відбудови, зовнішніх і внутрішніх викликів, геополітичних змін, європейської та євроатлантичної інтеграції, суспільної модернізації. Запропоновано концепт ідеології і політики національного прагматизму для досягнення цілей розвитку Української держави наявними ресурсами і креативним потенціалом нації. Сформульовано низку засадничих положень задля реалізації стратегій в основних сферах політико-правового розвитку і розробки тексту нової Конституції України – Конституції Української Республіки.

Розрахована на державних і політичних діячів, учених-суспільствознавців.

ISBN 978-617-8016-69-2

Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року (науково-аналітична записка).


Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання

Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2021 року). /за. заг. ред. О.В. Скрипнюка, Н.М. Пархоменко, А.Ю. Бабаскіна, М.В. Венецької, П.С. Демченка. Київ: Інтерсервіс, 2022 р., 98 с. 

ISBN 978-966-999-248-2 

У збірнику наукових праць представлені доповіді і повідомлення, подані на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Зобов’язальні відносини в аспекті рекодифікації цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання» (м. Київ, 22 листопада 2021 року).

Всеукраїнська науково-практична конференція «Зобов‘язальні  відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України перспективи правового регулювання (м. Київ, 21.11.2021 р.).Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загрозНаціональна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь/ ред.. кол. С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Н.В. Хамітов, Є.І. Головаха, С.С. Дембіцький, В.А. Смолій, О.В. Скрипнюк, С.В. Стоєцький / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. Київ, 2022. 552 с.

ISBN 978-966-02-9908-5

Національна доповідь, підготовлена колективом фахівців Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, є спробою в сучасних геополітичних умовах обґрунтувати концепцію національної стійкості (резильєнтності) як стійкості цивілізаційної суб’єктивності країни. Визначити її стратегію забезпечення збалансованості розвитку та успішної протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам, у тому числі гібридним. Досліджено питання взаємодії національної резильєнтності й національної безпеки держави, поставлено проблему інституційного забезпечення стратегії національної резильєнтності.

Національна стійкість Укарїни  - стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз -  національна доповідь.


2021 рік


Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалії і впливів: теорія, практика, перспективи розвитку: зб. наук. працьАдміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалії і впливів: теорія, практика, перспективи розвитку: зб. наук. праць. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11 листопада 2021 р.) /за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. – 139 с.

ISBN 978-966-02-9846-0

У збірнику матеріалів вміщені тези наукових доповідей та повідомлень на Всеукраїнській науково-практичній конференції, проведеній відділом проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В,М. Корецького НАН України в місті Києві 11 листопада 2021 р.

У збірнику розглядається сучасний стан та основні проблеми адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів в Україні.

Матеріали розраховані на науковців, викладачів, практичних працівників, а також широке коло читачів, які цікавляться цими проблемами.

Адміністративне і фінансове право України - анотація" під ним файл-пдф "Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалії і впливів теорія, практика, перспективи розвитку зб. наук. праць.


Аерокосмічний моніторинг археологічного ландшафту: правові та організаційні засадиАерокосмічний моніторинг археологічного ландшафту: правові та організаційні засади: монографія. Київ: Норма права, 2021. 210 с.

ISBN 978-617-7850-49-5

Монографія присвячена обґрунтуванню та концептуалізації міждисциплінарного підходу до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі для дослідження й охорони археологічної спадщини України, а також визначенню напрямів вдосконалення правового регулювання у цій сфері. У роботі проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України стосовно охорони та дослідження об’єктів археологічної спадщини, а також представлені результати практичної моніторингової роботи з використанням аерокосмічної зйомки, що передбачали: 1) фіксацію стану збереження пам’яток національного значення; 2) дослідження зон розмиву дніпровських водосховищ.

Монографія є результатом реалізації наукового проєкту «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України», виконуваного в межах Програми НАН України «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 2020–2021 рр.». Робота узагальнює вже представлені для обговорення, так і раніше не опубліковані результати дослідження.

Аерокосмічний моніторинг археологічного ландшафту правові та організаційні засади.


Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians.Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians. Relations after 1990 / ed. V. Horbatenko, A. Kastory; tran. M. Atallah, Z. Landowski. Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, 2021. 198 p.

Видання містить статті українських і польських вчених, присвячених 30-річчю українсько-польських відносин, зокрема політиці добросусідства, історичній пам’яті, Українсько-польському форуму істориків, українсько-польському пограниччю, польському культурно-цивілізаційному спадку в Україні та іншим темам, актуальним для сучасних двосторонніх відносин.

Видання є результатом міжнародної наукової конференції «Польща-Україна, поляки-українці: баланс взаємовідносин», що відбулася 24 – 25 листопада 2020 року в режимі онлайн на платформі ZOOM. Співорганізаторами наукового заходу виступили Польська академія наук і мистецтв (м. Краків), Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ) та Польське наукове товариство (м. Житомир).

Видання англійською мовою доступне на сайті Польської академії наук і мистецтв (м. Краків):
https://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/publikacje-on-line/inne/poland-and-ukraine-poles-and-ukrainians-relations-after-1990

Також доступними в Інтернеті є окремі доповіді з конференції:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFbFP271Aikp2JCivya9-zOaHJFFS3H_j


Наукові засади державотворення і правотворення: історія сучасність і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 серпня 2021 р.). До 30-річчя незалежності України/ за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 372 с.

ISBN 978-617-665-053-9

У збірнику представлено тексти доповідей і виступів на міжнародній науково-практичній конференції «Наукові засади державотворення і правотворення: історія сучасність і перспективи», присвяченій 30-річчю незалежності України.

Висвітлено основні здобутки і проблемні аспекти українського державотворення та розбудови правової системи. Окреслено перспективи державотворчого і правотворчого процесів в Україні.

Для науковців, викладачів, політиків. Державних службовців і усіх, хто цікавиться цими проблемами.

Наукові засади державотворення і правотворення - історія. сучасність і перспективи
(Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 серпня 2021 р.).


Альчато Дж.А. Книга емблем / переклад з латини і коментарі – О.О. Малишев. Київ: Норма права, 2021. 542 с.

ISBN 978617-7850-33-4

Книга емблем» є унікальної пам’яткою європейської ренесансної літератури. Вміщені до неї твори відображають світогляд автора – відомого італійського юриста і поета-гуманіста, засновника школи ренесансної юриспруденції «Mos gallicus» Дж.А. Альчато (1492 – 1550 рр.)

Український переклад книги друкується вперше і є приуроченим до 500-річчя від написання книги. Для всіх, хто цікавиться історією права та поезії..

Альчато Дж.А. Книга емблем.Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації: монографія/ За ред.. І.О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. 288 с.

ISBN 978-966-02-9197-3

Обґрунтовано концепт правової політології як науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Розкрито її теоретичний, аксіологічний, праксеологічний потенціал: визначено об’єкт, предмет, методологію. Принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат. Взаємодія політики і права показана як евристична засада правової політології.

Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід наукової, організаційної, навчальної інституціоналізації правової політології.

Аналізуються проблеми концептуалізації політичного права як міждисциплінарного напряму наукових досліджень. Правова політика розкривається як практична реалізація політико-правової парадигми суспільного розвитку тьа інструмент модернізації суспільства.

Для науковців, політиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Правова політологія - проблеми концептуалізації та інституціоналізації.


Правова політологія. Академічний курс: підручник/авт. кол.:за ред. І.О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. 480 с.

ISBN 978-966-02-9542-1

Підручник «Правова політологія. Академічний курс» містить тексти базових лекцій, в яких висвітлюються найважливіші теоретичні  положення про сутність політичних і правових явищ, політико-правових процесів і проблем та сучасних підходів щодо їх вирішення. Про особливості функціонування основних інститутів політики та права. У 15 розділах послідовно розкриті  питання становлення правової політології як науки та навчальної дисципліни, її методологічні засади, особливості взаємодії політики і права, розкрито сутність таких понять і політико-правових феноменів, як політична влада, правова політика, політичне право, політико-правова система, держава, політичний режим, політична участь, політичні партії, політичне представництво та порозуміння. Кожен розділ закінчується контрольними запитаннями та списком рекомендованої літератури.

Академічний курс розрахований на викладачів і студентів вищих закладів освіти й усіх, хто цікавиться питаннями сучасного політичного життя.

Правова політологія. Академічний курс.


Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя незалежності України/ Ю.С. Шемшученко, О.В.Скрипнюк, О.В. Батанов та ін..; від. ред. Ю.С.Шемшученко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 514 с.

ISBN 978-617-665-052-2

У монографії з позиції сучасних наукових поглядів досліджується роль унітаризму у процесах конституційного будівництва і розвитку державності в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлюються історія і теорія унітаризму, його основні ознаки, місце і значення в системі конституційного ладу України. Розглядаються актуальні питання унітаризму в контексті поділу державної влади, організації та функціонування місцевого самоврядування, децентралізації публічної влади та здійснення адміністративно-територіальної реформи. Приділяється значна увага проблемам і перспективам розвитку унітаризму в сучасній Україні в контексті формування національної ідеї, проведення національної, мовної, інформаційної, економічної та бюджетно-фінансової політики, вирішення питань національної безпеки і оборони.

Розрахована на науковців. Викладачів, політиків, державних службовців,Є усіх, хто цікавиться проблемами сучасного унітаризму.

Сучасний унітаризм - доктрина і практика (монографія). До 30-річчя незалежності України.Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтр’ єрі: до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1949 – 2019)/ В.І. Акуленко. Вид. 2-ге, доп. – Одеса: Фенікс, 2021. 88 с.

ISBN 978-966-928-248-4

У науково-публіцистичному виданні висвітлюється науково-творча і громадська діяльність відомого вченого-міжнародника, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки В.Н. Денисова щодо підготовки і видання фундаментальної трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, який разом із доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії наук України Ю.С. Шемшученко очолили і здійснили цей пріоритетний проєкт на території Східної Європи.

Науково-публіцистичні етюди до портрета Володимира Денисова
в енциклопедичному інтер'єрі.


2020 рікКукуруз О.В. Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща: монографія. Київ: «ФОП-Подолін І.В.», 2020. 368 с.

У монографії на основі міждисциплінарного підходу комплексно проаналізовано політику і право як два важливі суспільні регулятори, які мають спільну мету – ефективний розвиток суспільства. До дослідження їх взаємодії залучено теоретичні, методологічні й прикладні напрацювання українських і польських науковців. Запропоновано авторський функціонально-телеологічний підхід до понять «політика», «право», «взаємодія політики і права». Переосмислено роль колективних та індивідуальних суб’єктів у процесі розроблення і реалізації політики та права. Розглянуто їх взаємодію на прикладі таких суспільно-політичних об’єктів як форма державного правління, парламентська коаліція, виборча система. Визначено партикулярну і корпоративну моделі взаємодії політики і права в Україні та Республіці Польща. Розкрито такі їх основні показники, як політична імітація, політична доцільність, уявний конституціоналізм, політична інструменталізація права, інфляція права. Запропоновано суспільно корисну модель взаємодії політики і права, іманентними складовими якої визначено: наукову основу, ціннісну складову, інформаційно-комунікативний компонент, політичну і юридичну відповідальність. Доведено, що належна взаємодія політики і права можлива як результат максимального зближення їх практичного і теоретичного рівнів на основі науково обґрунтованих рекомендацій.

ISBN 978-966-2111-49-1

Кукуруз О. В. Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща (монографія).Війна очима дітей війни/ Ю.С. Шемшученко Війна очима дітей війни. До 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. 130 с.,: 99 іл.

Пропоноване ілюстроване видання присвячене 75-річчю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У книзі вміщено авторські спогади про початок другої світової війни, дворічний період німецької окупації Глухова, героїчну боротьбу глухівчан із німецькими загарбниками, повоєнне відновлення Глухова. Воєнне лихоліття показане через призму його бачення дітьми війни.

ISBN 978-617-665-050-8

Війна очима дітей війни
Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики: монографія./Б.В. Островська Київ: Логос, 2019., 604 с.

Монографія є першим комплексним дослідженням, присвяченим захисту основоположного права людини на життя в міжнародному праві у контексті біоетики. Висвітлюються міжнародно-правові проблеми, пов’язані з розвитком науково-технічного прогресу в біології та медицині, зокрема із застосуванням інноваційних біомедичних технологій клонування людини; кріоконсервації клітин, тканин, органів та ембріонів людини; отримання ембріональних стовбурових клітин людини; генетичної діагностики; генної інженерії; штучного переривання вагітності та допоміжних репродуктивних технологій; евтаназії; використання анатомічних матеріалів людини (органів, тканин, клітин і крові для науково-дослідних цілей, донорства і трансплантації за життя і після смерті людини тощо. Визначено загрози і виклики життю людини у процесі застосування цих технологій.

Досліджено вплив інституційних систем Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи та Європейського Союзу на становлення міжнародного біоправа на основі узагальнення та систематизації актів цих міжнародних організацій, а також прецедентно! практики Європейського суду з прав людини стосовно права на життя в контексті біоетики. Запропоновано шляхи досягнення міжнародного консенсусу для вирішення цих проблем на основі міжнародного права та подальшого запобігання порушенням права людини па життя з урахуванням розвитку інноваційних досягнень у біомедицині.

Висвітлена роль християнських цінностей як визначальних чинників європейської правової культури у захисті життя та гідності людини в світлі розвитку біоетики, а також їх вплив па становлення та розвиток права людини на життя в міжнародному праві.

Монографія є міждисциплінарним дослідженням, розрахованим на науковців різних галузей знань, насамперед юристів, медиків, філософів та інших фахівців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться захистом життя людини в умовах науково-технічного прогресу.

ISBN 978-617-7631-47-6

Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики: монографіяПраво і прогрес: запити громадянського суспільства/ Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко. Н.М. Пархоменко, С.В. Бобровник, Р.П. Луцький. Т.С. подорожна, Т.І. Тарахонич, О.Л. Богініч, О.Л. Льввова, Л.О. Макаренко, В.А. Січевлюк, С.О. Сунегін, В.Ю. Васецький. НВП «Видавництво Наукова думка» НАН України» 2020.

У монографії зосереджено увагу на розгляді таких феноменів, як право і прогрес. Окремий вектор присвячений актуальності права та його ролі в процесах право-державозмін. Певна увага приділена питанням теоретико-методологічних засад правової культури і правового прогресу, ідеологічним чинникам прогресу та шляхам подолання регресивних явищ. Акцентована роль громадянського суспільства в процесах правових прогресивних змін.

Монографія розрахована на широке коло читачів, серед яких: науковці, політики, юристи-практики, докторанти, аспіранти, широкий загал громадянського суспільства.

ISBN 978-966-00-1765-8

Право і прогрес: запити громадянського суспільства
Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики: монографія/ Я.В. Сімутіна, Г.А. Трунова, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило та ін.;за заг ред. Я.В. Сімутіної. Київ «Видавництво Людмила», 2020 276 с.

У монографії проаналізовані актуальні проблеми щодо визначення сфери дії норм трудового права України в сучасних умовах.

Досліджено загальнотеоретичні аспекти реалізації та дії норм трудового права. Розкрито поняття та принципи правозастосування як особливої форми реалізації правових норм. Зосереджено увагу на питаннях ефективності та дефектів реалізації норм трудового права.

На прикладі правових позиції Верховного Суду України досліджено проблеми юрисдикції справ зі спорів, що виникли з трудових відносин. Проаналізовано окремі рішення Верховного Суду України та їх значення для реалізації норм трудового права. Окремо розглянуто питання соціального партнерства як механізму реалізації прав у сфері соціального страхування.

У роботі сформульовано пропозиції про внесення змін і доповнень до трудового законодавства, окреслено шляхи його реформування й удосконалення з урахуванням питань, що виникають при реалізації норм законодавства про працю.

ISBN 978-617-7828-64-7

Реалізація норм трудового права проблеми теорії та практикиАктуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні. /монографія. колективна авторів; К.: Інтерфейс, 2020.204 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні. Робота містить пропозиції з удосконалення чинного законодавства України та практики його застосування.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, працівників правозастосовних органів.

ISBN 978-966-999-026-6

Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти: монографія / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. В. Батанова, доктора юридичних наук,, професора О. В. Марцеляка, доктора юридичних наук, професора А. Берлінгуера: Київ: Вид-во «ОСНОВА», 2020. - 672 с. ISBN 978-966-984-029-5

У монографії з позиції сучасних наукових поглядів висвітлюються концептуальні проблеми теорії та практики місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах. Розкриваються порівняльно-правові аспекти формування муніципального права як галузі права та правової основи місцевого самоврядування. Показана роль і значення місцевого самоврядування в забезпеченні та захисті прав людини. Досліджуються актуальні питання взаємодії місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Висвітлюються особливості організації та функціонування місцевого самоврядування в окремих європейських державах. Розглядаються інститути безпосередньої муніципальної демократії в Україні та зарубіжних державах. Аналізується зарубіжний досвід здійснення місцевого самоврядування в окремих сферах місцевого життя. Показана еволюція місцевого самоврядування в сучасному світі в аспекті стійкого (збалансованого) розвитку. Робляться теоретичні узагальнення та надаються практичні рекомендації щодо розвитку місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти: монографіяОлександр Костенко. У світлі соціального натуралізму (вибране): вибрані твори. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2020. - 812 с. ISBN 978-966-437-579-2.

У книзі професора О. М. Костенка представлені вибрані твори в галузі соціальної філософії, юриспруденції і кримінології, я в яких розробляється  і використовується методологія соціального натуралізму.

Спираючись на ідеї відомих мислителів, автор обгрунтовує теорію соціального натуралізму, згідно з якою поряд з фізичною і біологічною формами природи існує також соціальна форма природа зі своїми, властивими лише їй, законами - законами соціальної природи. Ця теорія може стати методологічною основою для " натуралізації", соціальних наук, спрямовуючи їх на пізнання ( відкриття) законів соціальної природи. Соціальний натуралізм розглядається як інструмент не лише для пізнання (відкриття) законів соціальної природи, а й для узгодження соціальної практики людей із цими законами, що має сприяти соціальному прогресу.

Ідеї, викладені у цих творах, можуть бути використані у соціальній практиці для протидії різноманітним соціальним аномаліям, а також для формування соціальної культури людей і запобігання їх соціопатизації.

У світлі соціального натуралізму (вибране): вибрані твори


Акуленко Віктор Іванович. Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1949–2019)/ В. І. Акуленко. – Одеса: Фенікс, 2020. – 74 с. ISBN 978-966-928-248-4

У науково-публіцистичному виданні висвітлюється науково-творча і громадська діяльність відомого вченого-міжнародника, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і технки В. Н. Денисова щодо підготовки і видання фундаментальної трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, який разом із доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії наук України Ю. С. Шемшученком очолили і здійснили цей пріоритетний проект на території Східної Європи.

Для всіх, хто цікавиться науковим внеском відомих українських вчених юристів.

Акуленко В І. Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (1949–2019).2019


Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 3 т./за заг ред.. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка та акад. НАПрН О.В.Скрипнюка / Т.2: Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні. Київ: Вид-во «Юридична думка»,2019. 588 с. ISBN 978-617-665-030-0 ISBN 978-617-665-044-7 (T/2)

У другому томі монографії на концептуальному рівні досліджено адміністративно-правові, цивільно-правові, економічні та соціогуманітарні аспекти формування громадянського суспільства. Особливе місце відведено проблемам забезпечення синхронного розвитку громадянського суспільства і держави, демократії та управління, модернізаційно-трансформаційним процесам, що відбуваються в Україні. Серед ключових проблем громадянського суспільства отримали висвітлення питання економічного базису, власності та розвитку ринкових відносин. Приділено увагу сурогатним формам громадянського суспільства, як-то злочинність, корупція, механізмам і шляхам їх подолання. Окреслено стратегічні напрями розвитку громадянського суспільства в сучасних умовах.

Розрахована на політиків, державних службовців, науковців, викладачів та аспірантів, усіх, хто цікавиться процесами демократизації та модернізації громадянського суспільства в Україні.

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія.Енциклопедія міжнародного права: У 3 т./ редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін..; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т.№.3  М – Я. – Київ: Академперіодика. 2019. – 992 с.ISBN 978-966-360-273-8 ISBN 978-966-360-381-0 (T.3)

Енциклопедія міжнародного права — перше в Україні тритомне видання, яке є систематизованим зводом знань про відповідну правову систему. Перший том побачив світ у 2014 р., а другий — у 2017 р. Третій том є логічним прoдовженням перших двох. Разом з тим у ньому віддзеркалено зміни, що стали ся останнім часом у сфері дії міжнародного права та міжнародно-правовій практиці України.

Розрахована на науковців, викладачів і студентів, дипломатів, а також на широке коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом.


Енциклопедія міжнародного права: У 3 т (Т№3)

Макаренко Л.О. Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження: монографія. Київ: Парлам. вид-во,2019. 576 с. Бібілогр.:с. 519-573. ISBN 978-966-922-145-2

У монографії розглядається теоретико-методологічні основи дослідження правової культури як соціального явища. Характеризується стан дослідження проблеми в юридичній науці, визначаються методологічні підходи до формування наукового поняття «правова культура», пропонується авторське визначення. Аналізуються змістовні складники правової культури, визначаються її види., формулюється поняття «національна правова культура». Висвітлено особливості розвитку правової культури в Україні, негативні фактори, що впливають на її розвиток, проблеми формування національної правової культури в Україні.

Монографія розрахована на науковців. Політиків, державних службовців, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультативів. Юристів-практиків та всіх, хто цікавиться проблемою правової культури.


Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження: монографія.
Горбатенко В. Футурологія і політика: монографія/ Володимир Горбатенко. – Київ: Акадевидав, 2019. – 288 с. – (Серія «Монограф»). ISBN 978-966-8226-92-2 (серія) ISBN 978-617-572-118-2

У монографії досліджено розвиток знань про майбутнє, специфіку футурологічної науки та її взаємозв’язків з політикою, галузевих прогностичних і футурологічних досліджень, роль дослідницьких центрів у цьому процесі, а також проблеми цивілізаційного переходу від Модерну до Постмодерну й визначальні тенденції глобалізації. Систематизовано здобутки теорії, методології і практики забезпечення політичного прогнозування, ключові прогностичні ідеї та їх відображення в політиці, методи, алгоритм і напрями прогнозування соціально-політичного розвитку та конструювання реальності. 

Для науковців, викладачів і студентів вищих закладів освіти, політиків, державних службовців і всіх, хто цікавиться проблематикою майбутнього.


Футурологія і політика: монографія.

Смірнова В.О. Політична воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні та суб’єктивні детермінанти. Київ: Логос,2019. 384 с. ISBN 978-617-7446-84-1

Досліджено основні параметри теоретичного осмислення феномена й поняття «політична воля». Висвітлюється еволюція вчення про політичну волю в історії світової і української суспільно-політичної думку. Визначено методологію і основні параметри втілення політичної волі, з’ясовано можливості й межи її застосування в державотворчій діяльності.

Систематизовано досвід застосування владно-вольових засобів у діяльності політичних лідерів другої половини ХХ- початку ХХІ століть. З’ясовано  об’єктивні передумови і суб’єктивні прояви політичного волюнтаризму. Осмислено еволюцію путінського режиму від політичної волі до узурпації влади.

Розглянуто роль політичної волі як модернізаційного ресурсу влади і запоруки успіху політичних реформ та показано значення непопулярних рішень у процесі втілення політичної волі державного діяча. Виявлено проблеми і парадокси . владно-вольових проявів у процесі демократизації українського суспільства.

Для науковців, викладачів і студентів вищих закладів освіти. Політиків. Державних службовців та всіх. Хто цікавиться проблемами державотворення.

Політична воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні та суб’єктивні детермінанти.


Батлер У.Е. Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей / Упор. i наук. ред. О.В. Кресін. Київ: Логос, 2019. 572 с.  ISBN 978-617-7631-01-8.

До збірника, присвяченого 80-річному ювілею У.Е. Батлера – заслуженого професора Лондонського університету, професора Університету штату Пенсильванія, іноземного члена НАН України і НАПрН України, увійшли його праці, присвячені ідентифікації і розвитку права України, інших пострадянських і постсоціалістичних держав, теорії й історії порівняльного правознавства, порівняльному міжнародному праву та історії міжнародного права. а також інтерв’ю, вибрана бібліографія його праці статті колег, що аналізують внесок ученого у розвиток юридичних наук.


Мудрість порівняльного правознавства: збірник статей


Правова політологія: проблеми концептуалізації та інтитуціоналізації : монографія /За ред. І.О. Кресіної. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. 288 с. ISBN 978-966-02-9197-3.

Обгрунтовано концепт правової політології як науково-пізнавальної системи, дослідницької парадигми, наукового напряму та навчальної дисципліни. Розкрито її теоретичний, аксіологічний, праксеологічний потенціал; визначено об’єкт, предмет, методологію, принципи, функції, понятійно-категоріальний апарат. Взаємодія політики і права показана як евристична засада правової політології.

Досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід наукової, організаційної, навчальної інституціоналізацїї правової політології.

Аналізуються проблеми концептуалізації політичного права як міждисциплінарного напряму наукових досліджень. Правова політика розкривається як практична реалізація політико-правової парадигми суспільного розвитку та інструмент модернізації суспільства.

Для науковців, політиків, викладачів і студентів вищих закладів освіти.


Правова політологія: проблеми концептуалізації та інтитуціоналізації : монографія


Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 488 с. ISBN 978-617-7648-86-3.

Монографія присвячена системному аналізу стану призначення покарання в Україні через призму вивчення підходів до фактичної реалізації загальних засад, які мають враховуватися судом під час обрання виду та розміру покарання за конкретний злочин. 

Здійснено ґрунтовний аналіз поняття, основних ознак загальних засад призначення покарання та стану їх нормативного регулювання; узагальнено підходи зарубіжних держав до законодавчого визначення засад призначення покарання, а також до вирішення проблеми необгрунтованої різниці в покараннях; запропоновано бачення щодо перегляду усталених поглядів стосовно мети покарання, яка має бути визначальною в процесі призначення покарання. Ключове завдання дослідження передбачало формування теоретичних аспектів щодо деталізації меж суддівської дискреції для вирішення питання обрання виду та розміру покарання в межах санкції статті (частини статті) Особливої частини КК. 

Реалізація цієї мети зумовила необхідність встановлення критеріїв врахування тяжкості злочину, особи винного, обставин, які пом’якшують та які обтяжують покарання як чинників, що мають значення під час призначення покарання, визначення фундаментальних особливостей караності незакінченої злочинної діяльності та розробленні критеріїв призначення покарання за замах на злочин та готування до злочину. 

Окрему увагу зосереджено на відпрацюванні пропозицій, спрямованих: на покращення стану реалізації правового механізму призначення більш м’якого покарання, ніж передбачене законом. За результатами проведеного дослідження запропоновано концептуальні напрями вдосконалення стану призначення покарання в Україні.

Розрахована на суддів, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, усіх, хто має бажання поглибити власні знання у сфері призначення покарання.

Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади


Олександр М. Костенко Nautica Incognita. Про соціальну природу та її закони: зб. філософ. есе/ Олександр М. Костенко. – Одеса: Фенікс,2019. 184 с. ISBN 978-966-928-444-0.

У книзі розглядається фундаментальне питання сучасного світогляду - «Чи є соціальне природним?», від розв’язання якого залежить роль людей в упорядкуванні свого суспільного життя. Спираючись на ідеї відомих мислителів, автор обґрунтовує теорію соціального натуралізму, згідно з якою поряд з фізичною і біологічною формами природи існує також соціальна форма природи зі своїми, властивими лише їй законами - законами соціальної природи. Ця теорія може стати основою для «натуралізації» соціальних наук, спрямовуючи їх на відкриття законів соціальної природи.

Ідеї, викладені в книзі, можуть бути використані для формування соціальної культури людей, яка забезпечує протидію різним соціальним аномаліям і сприяє вдосконаленню їхнього суспільного життя, а також для індивідуального розвитку окремої людини через пристосування її до законів соціальної природи.


Nautica Incognita. Про соціальну природу та її закони: зб. філософ. есеКостенко О.М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закони. – Івано-Франківськ:  Петраш К.Т., 2019 -72 с. ISBN 978-617-7362-40-0.

Розглядається фундаментальне питання сучасного світогляду: «Чи є соціальне природним?», від розв'язання якого залежить роль людей в упорядкуванні свого суспільного життя. Спираючись на ідеї відомих мислителів, автор обгрунтовує теорію соціального натуралізму, згідно з якою поряд з фізичною і біологічною формами природи існує також соціальна форма природи зі своїми, властивими лише для неї законами - законами соціальної природи. Ця теорія може стати основою для «натуралізації» соціальних наук, спрямовуючи їх на відкриття законів соціальної природи.

Ідеї, викладені в цій публікації, можуть бути використані для формування соціальної культури людей, яка забезпечує протидію різним соціальним аномаліям і сприяє вдосконаленню їхнього суспільного життя, а також для індивідуального розвитку окремої людини через пристосування її до законів соціальної природи.


Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закониДецентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природо ресурсних правовідносин: монографія/ Н.Р. Малишева, П.Ф. Кулинич, В.І. Олещенко та ін..; відп. Ред. Н.Р. Малишева. – Харків: Право, 2019. – 304 с. ISBN 978-966-937-732-6.

У монографії з позиції сучасних наукових поглядів висвітлюються процеси,які супроводжують реформу децентралізації, та їх вплив на розвиток екологічних і природоресурсних відносин. Аналізуються як позитивні сторони децентралізації, так і загрози, пов’язані з неврахуванням особливостей відповідної предметної сфери. Робляться теоретичні узагальнення та надаються практичні рекомендації щодо розвитку екологічних і природоресурсних відносин з урахуванням необхідності децентралізації влади.

Розрахована на науковців, працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, фахівців екологічного і природоресурсного профілю, всіх, хто цікавиться відповідною проблемною сферою.


Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природо ресурсних правовідносин: монографіяПолітико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України: наукове виданняКресін Олексій Веніамінович, Стойко Олена Михайлівна, Савчук Костянтин Олександрович, Проценко Ірина Миколаївна. Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України: наукове видання. Видання друге. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 232 с.  ISBN 978-966-916-769-9

У роботі проаналізовано міжнародно-правові аспекти миротворчості, правове регулювання миротворчої діяльності ООН, механізми її ініціювання, здійснення, фінансування, інституційні особливості ухвалення рішень ООН щодо проведення миротворчих операцій, визначено види миротворчих операцій, їх принципи, критерії, класифікацію, нормативно-правові засади співпраці ООН у цій сфері з регіональними та субрегіональними організаціями. Представлено аналіз досвіду здійснення основних видів сучасних миротворчих операцій, визначено основні чинники успішності миротворчих операцій. Здійснено міжнародно-правову характеристику ситуації на сході України і доведено, що збройне втручання Російської Федерації слід однозначно кваліфікувати як збройну агресію. Показано, що визначення РФ державою-агресором рішенням Ради Безпеки є практично нереалістичним, і можливим шляхом припинення воєнного конфлікту на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України є розгортання міжнародної миротворчої операції. Проаналізовані можливі варіанти визначення її мандату. Встановлено, що законодавство України не враховує специфіки міжнародної миротворчої операції (правовий статус операції, порядок її участі в цивільних та господарських правовідносинах, екстратериторіальний статус її приміщень, непідлеглість членів операції юрисдикції України, а також привілеї та імунітети операції та її членів тощо).  Обгрунтовані й запропоновані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України.

Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі


 2018


Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності: до 100-річчя утворення НАН України: монографія/ Відп.ред. академік НАН України Ю.С.Шемшученко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 574 с. (46,64).Тираж 100 прим.  ISBN 978-617-665-041-6.

У книзі на основі вивчення та аналізу першоджерел і відповідних нормативних актів висвітлюються правові засади організації та діяльності Національної академії наук України як вищої наукової установи країни на всіх етапах її становлення та розвитку. Досліджується сучасний правовий статус Академії, її організаційно-правова структура, функції і повноваження керівних органів, а також актуальні питання академічного  самоврядування, правового регулювання діяльності науково-дослідних інститутів  та інших установ, організацій і підприємств.

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 2 т./ за заг. ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка,  акад. НАПрН України О.В.Скрипнюка/ Т.1: Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку  громадянського суспільства в Україні. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 676 с (42,25).Тираж 200 прим. ISBN 978-617-665-031-7.

У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України. Аналізуються основні  теоретичні та методологічні підходи до  вивчення  громадянського суспільства, його провідні інститути, їх конституційно-правове забезпечення та система  гарантій функціонування.

Безпека космічної діяльності: правові засади: монографія / Відп.ред. Ю.С.Шемшученко,Н.Р.Малишева. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 312 с. (18,140). Тираж 120 при. ISBN 978-617-665-039-3.

У монографії з позицій новітніх наукових досліджень проаналізовано стан правового забезпечення безпеки космічної діяльності як на міжнародному рівні, так і на рівні національно-правового регулювання провідних космічних держав світу. Виявлено правові та організаційні проблеми цієї сфери та запропоновано шляхи їх вирішення.

Наталія Рафаелівна Малишева. Космічне право і політика пострадянських держав.  – Міжнародне видавництво ELEVEN. – Гаага. – Нідерланди. – 2018. – 656 с.(33) (мова англійська).

Колишній СРСР був однією із головних дійових осіб нової космічної епохи. Cаме з Радянським Союзом пов'язані визначні віхи у дослідженні та використанні космічного простору не тільки з урахуванням науково-технічних досягнень, а й зважаючи на роль колишньої союзної держави у створенні міжнародного космічного права. Перехід до пострадянської епохи став вирішальним фактором формування нового космічного законодавства та власної космічної політики колишніх радянських республік, що стали незалежними державами.

У книзі аналізується еволюція нормативно-правової бази космічної діяльності Російської Федерації, Казахстану, України, Білорусі, Узбекистану, Туркменістану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, Молдови, тобто держав, що утворились після розпуску СРСР. До сфери аналізу не включені три країни Балтії, а саме Латвія, Литва та Естонія, оскільки вони одразу після розпаду СРСР рішуче висловились проти участі в будь-яких формах пострадянського інтеграційного процесу, а тепер ці країни є членами Європейського Союзу. Описано еволюцію космічної інфраструктури після розпаду СРСР, а також механізми міжнародного співробітництва між пострадянськими державами та їх договірними відносинами. Космічна політика пострадянських держав проаналізована через національні та міжнародні космічні програми цих держав, а також через організацію та діяльність національних космічних адміністрацій. Особлива увага приділена космічному законодавству цієї групи держав, ліцензуванню космічної діяльності, реєстрації об'єктів, запущених у космічний простір, податковим та митним пільговим режимам для космічного сектору, регулюванню експортного контролю, страхування в галузі космічної діяльності.Додатком до цієї монографії є тексти національних правових актів, а також космічних угод в рамках СНД та Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС). Всі ці акти наведені як в оригіналі, так і в англійському перекладі. Ця монографія, що є комплексним аналізом космічного права та політики 12 пострадянських країн у його історичному контексті, вперше зробила доступною відповідну інформацію в англомовному варіанті  для заінтересованих фахівців.

А.Ю.Бабаскін. Кредитні відносини у цивільному праві України: монографія – К.:ТАЛКОМ, 2018. 570 с. (46,31), Тираж 300 прим. ISBN 978-617-7397-99-0.

Монографія присвячена всебічному та комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем  зобов’язальних правовідносин, що виникають на підставі кредитного договору та цивільно-правових договорів, що містять умову про надання  комерційного кредиту. В монографії досліджено поняття, правова природа кредитного договору, поняття та правова природа комерційного кредиту. Здійснено  системний аналіз цивільно-правового регулювання елементів кредитного договору, його окремих видів, а також зобов’язання комерційного кредиту.

«Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід» аналітична записка/ Скрипнюк О.В. – кер. проекту, Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 150 с. (6,5). Тираж 100 прим. ISBN

В аналітичні записці піднято питання інтеграції мігрантів в українське поліетнічне суспільство. Дослідження становища мігрантів в українському суспільстві вказує низку перешкод для їх інтеграції: 1) недостатній рівень володіння українською мовою, яка є складною для опанування етнокультурно віддаленими мігрантами; 2) об’єктивні труднощі в реалізації етнокультурних, громадянських, політичних та соціально-економічних прав мігрантів, які є наслідком неефективності законодавчої бази інтеграції, адміністративних механізмів взаємодії держави та мігрантів. За високої частки мігрантів, які не інтегрувалася, на що вказує досвід країн Європейського Союзу, розмивається національна ідентичність нації, держава втрачає національні риси, цінності, культуру, змінює геополітичну орієнтацію.

О.О.Малишев. Міжнародне право і «закривавлені старожитності» у світлі Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями (Нікосія, 2018): дослідження та матеріали. К., 2018.

Книгу присвячено новій Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями (відкрита до підписання у Нікосії 2018 року), викликів та перспектив, пов’язаних з прогнозованим набуттям чинності цим революційним документом та приєднанням до нього України. Розглядається історія розроблення Конвенції, її юридичний статус, питання тлумачення тексту та особливості імплементації норм цього документа в національному законодавстві держав – учасниць. У додатках подається значна кількість юридичних документів, пов'язаних з Нікосійською конвенцією та протидією правопорушенням щодо культурних цінностей.

Правовий вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів: монографія / Кресіна І.О. – кер. проекту, Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 400 с. (20). Тираж 300 прим. ISBN

Всебічно проаналізовано теоретико-методологічні підходи до дослідження державної інформаційної політики. Визначено цілі, завдання, засоби реалізації інформаційної політики в сучасних демократичних державах в умовах формування інформаційного суспільства. З’ясовано особливості формування інформаційної політики в Україні після здобуття незалежності, її законодавче забезпечення. Вивчено міжнародну практику здійснення інформаційної політики та способи реагування суб’єктів інформаційної політики на глобальні виклики. Визначено основні принципи і складові державної інформаційної політики в Україні в таких пріоритетних сферах, як управління суспільними процесами, вдосконалення механізмів протидії політичному маніпулюванню у вітчизняному інформаційно-комунікаційному просторі, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, формування позитивного іміджу держави на міжнародній арені.

Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти: наукова доповідь для центральних органів державної влади. За заг. ред.  Скрипнюка О.В.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018 р. 120 с. (8). Тираж -100 прим. ISBN 978-966-02-8715-6.

У науковій доповіді досліджено теоретичні та прикладні проблеми здійснення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади на сучасному етапі розвитку держави і суспільства в умовах конституційної реформи. Здійснено комплексний теоретико-методологічний аналіз сутності, змісту, форм, видів та функцій контролю, здійснюваного суб’єктами публічної влади.

Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна: наукова записка / Кресіна І.О., Явір В.А., Ходаківський М.Д. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 100 с. (10).Тираж 100 прим. ISBN 978-966-02-8716-7.

Досліджено етнокультурну автономію як найбільш ефективний інститут забезпечення прав національних меншин у світі, що не несе дезінтеграційних ризиків для територіальної цілісності поліетнічної держави. Здійснено порівняльний аналіз етнокультурної та етнотериторіальної форм автономії. Досліджено загрози та ризики сецесії внаслідок запровадження етнотериторіальної автономії. Доведено доцільність та переваги застосування етнокультурної автономії для переспрямування етнотериторіальних вимог в етнокультурні у поліетнічних державах.

Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт: монографія. Київ: Логос, 2018. 452 с. (25). Тираж 300 прим. ISBN  978-617-7446-26-1

Досліджено процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції, їх взаємозв’язок, взаємообумовленість та взаємну трансформацію у сучасному світі (в межах глобалізаційної та глокалізаційної парадигм). Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення інтеграції та дезінтеграції у політичній науці. Акцентовано широке розуміння інтеграції/дезінтеграції як вектора розвитку всіх етнополітичних процесів та вузьке - як об’єднання/розпаду етнополітичної системи. Систематизовано найбільш поширені класифікації та досліджено моделі етнополітичних інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Запропоновано авторське визначення етнополітичної інтеграції та дезінтеграції, класифікацію рівнів етнополітичної інтеграції та дезінтеграції. Проаналізовано зарубіжний досвід етнополітичної дезінтеграції та інтеграції, особливості перебігу цих процесів на Корейському півострові, Кіпрі, у Грузії та Молдові. Досліджено перспективні для застосування в Україні стратегії, політико–правові механізми протидії дезінтеграції та забезпечення інтеграції (реінтеграції).

Сімутіна Я.В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2018. 436 с.(25.34 умов.д.арк.). Наклад 300 прим.ISBN 978-966-521-721-3

Монографія присвячена комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин. Здійснено ґрунтовний аналіз юридичного факту як самостійного елемента механізму правового регулювання трудових відносин. Розглянуто юридичні факти в їх системному взаємозв’язку з нормами права та правовідносинами, що охоплюються предметом трудового права як окремої галузі. Всебічно досліджено теоретичні засади та розвиток вчення про юридичні факти у трудовому праві. З огляду на існуючу галузеву специфіку, визначені особливості юридичних фактів у трудовому праві сформульована концепція юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин. Особливу увагу приділено дослідженню трудового договору як юридичного факту, який проаналізовано з урахуванням усталених доктринальних підходів і новітніх тенденцій у сфері праці та зайнятості.

Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства України з законодавством Європейського союзу: монографія/ М. В. Венецька, І. Ф. Севрюкова, А. Ю. Бабаскін, Ю.М.Капіца, Г.П.Тимченко, О.В.Дем’янова, О. М. Молявко. Київ: Інститут Держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2018. 298 с.(12,42). Тираж 100 прим.

У монографії здійснено дослідження втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві, проблеми уніфікації речових прав на нерухоме майно за законодавством України та країн ЄС, та здійснено їх порівняльний аналіз. Окрема увага приділена правовому регулюванню фінансових послуг, зокрема споживчого кредитування в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС, проведено порівняльний аналіз інституту спадкового права у законодавстві України та цивільного процесуального законодавства із законодавством ЄС. Досліджено відповідність українського цивільного законодавства принципам європейського права, виявлено прогалини та розбіжності в регулюванны цивільно-процесуальних відносин, зроблені пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства України в галузі регулювання цивільних відносин з метою його наближення до законодавства ЄС.

Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М, Скрипнюк О.В. та ін. Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ. 2018.  86 с. ОВА-4,95. Тираж 100 прим. ISBN 9780966-02-8703-7.

В результаті проведеного дослідження проаналізовано сучасні підходи до розуміння феномену правової ідеології та її ролі у забезпеченні суспільної консолідації; з’ясовані основні засади формування та розвитку правової ідеології, зокрема, у контексті сучасних реалій; визначено сучасні проблеми формування та розвитку правової ідеології в Україні; сформульовано пропозиції щодо удосконалення вектору розвитку правової ідеології в Україні з метою забезпечення належного національного консенсусу.

Актуальні проблеми фінансової децентралізації в Україні: наукова доповідь / за заг. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України О. Ф. Андрійко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, 2018. 84 с. (3,5). Тираж – 100 прим. ISBN 978-966-02-87-25-9.

У науковій доповіді досліджуються теоретичні та правові проблеми фінансової децентралізації як важливої складової децентралізації влади в Україні. Визначаються головні напрями вдосконалення правового регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування та децентралізації у сфері розподілу доходів між ланками бюджетної системи. Обґрунтовується необхідність забезпечення відкритості бюджетної системи як важливого напряму бюджетної децентралізації та засобу боротьби з корупцією в бюджетній сфері. Досліджується громадський бюджет, як форма безпосередньої участі громадян у бюджетному процесі.

І.В.Кушнарьов. Політична  корупція: порівняльно-політологічна  концептуалізація. Київ: Вид-во «Юридична думка». 2018. 408 с.(25,45). Тираж 300 прим. ISВN 978-617-665-032-9.

Досліджується політична корупція як деструктивний  неформальний політичний інститут. Визначено форми  політичної корупції та шляхи протидії їм у зарубіжних державах та в Україні. Розкрито матрицю політично-корупційних дій  і варіантність їх проявів. Показано особливості політичної корупції в Україні.

К.Є.Іщейкін. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна. Київ: Вид-во «Юридична думка». 2018. 404 с. (22,5). Тираж 500 прим. ISВN 978-617-665-036-2.

Розглянуто передумови зростання значення  громадянської  участі у сучасних політичних процесах та  появи нових інструментів  залучення громадян до процесів  прийняття рішень, зокрема бюджету участі. Показано, що теоретичне  обґрунтування нова модель участі отримала  у концепціях учасницької та дорадчої демократії, а на практиці почала широко реалізуватися з початку ХХІ ст. Розкрито еволюцію цього феномену, передумови, що  сприяли його впровадженню та класифіковано різновиди бюджетів участі.

 Кресин А.В. Становление теоретических оснований сравнительно-правовых исследований во второй половине XVIII – первой трети ХІХ века: компаративная концептуализация: монография / Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Одесса: «Фенікс», 2018. 678 с. (55,05) Тираж 100 экземпляров. ISBN 978-966-928-249-1
У книзі на основі переосмислення відомих і введення до наукового обігу багатьох невідомих джерел уперше комплексно розглянуто передумови, контекст появи і генезу теоретичних засад порівняльно-правових досліджень, а також їх ранньої інституціоналізації. Серед передумов становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень автор виокремив формування предмета і об’єктів юридичних наук. Те, що з предмета правознавства до початку ХІХ ст. зникло природне право як власне право, а позитивне право стало розглядатися як самодостатнє, вперше надало сенсу порівняльно-правовим дослідженням, а визначення національних правопорядків як одиниці правового розвитку надало цим дослідженням мету – пізнання і вдосконалення національного права.

В.П. Кононенко. Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика: монографія. – Київ-Одеса: Фенікс, 2018. – 483 с. (27,0); Тираж 300 примірників; ISBN 978-966-928-273-6.

У монографії аналізується практика Міжнародного Суду ООН з територіальних спорів, розглянута концепція судового прецеденту на різних історичних етапах розвитку права.
Книга розрахована на практикуючих юристів, які захищають державні інтереси в міжнародних судових закладах, зокрема, у Міжнародному Суді ООН, а також для студентів та викладачів юридичних вузів, вчених-юристів, суддів та усіх тих, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку права.

Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні:  кримінально-правові та кримінологічні засади протидії. — Київ : Знання України, 2018. 459 с. (30). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-316-427-4.

Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням екологічної злочинності в Україні. Досліджено феномен екологічної злочинності, її сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку. Охарактеризовано особу екологічного злочинця. Визначено особливості детермінації екологічної злочинності. Запропоновано концептуальну модель системи протидії екологічній злочинності, охарактеризовано найбільш значущі складові компоненти стратегії запобігання екологічній злочинності.

Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України: наукова записка / Кресін О.В. (кер. авт. кол.), Проценко І.М., Савчук К.О., Стойко О.М. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. 160 с. (13). Тираж 50 прим.

Проаналізовано міжнародно-правові аспекти миротворчості, правове регулювання миротворчої діяльності ООН, механізми її ініціювання, здійснення, фінансування; визначено інституційні особливості ухвалення рішень ООН щодо проведення миротворчих операцій; визначено види миротворчих операцій, їх принципи, критерії, класифікацію, проаналізовано окремі види миротворчих операцій ООН; визначено нормативно-правові засади співпраці ООН у сфері миротворчості з регіональними та субрегіональними організаціями.

Представлено аналіз досвіду здійснення основних видів сучасних миротворчих операцій; визначено найбільш релевантні операції, виходячи з українських політичних умов; досліджено можливі варіанти розвитку реінтеграційних та дезінтеграційних процесів у державі за умови запровадження тимчасової цивільної (перехідної) адміністрації ООН; визначено основні чинники успішності миротворчих операцій.

Х.А.Джавадов. Проблеми ефективності цивільного судочинства: монографія. Київ. Вид-во «Юридична думка», 2018. 334 с.(28). Тираж 300 прим. ISBN978-617-665-038-6.

Монографія присвячена дослідженню проблем ефективності  цивільного судочинства. Аналізуються наукові погляди на поняття ефективності, обґрунтовується і розвивається авторський підхід до визначення цієї категорії, досліджується її структура та виявляється специфіка окремих складових.

М.С. Булкат. Теоретико-правові засади розвитку та функціонування судової влади: монографія. Київ: Видавництво « Юридична думка», 2018. 504 с. (25 ). Тираж 300 прим. ISBN 978-617-665-042-3.

У монографії викладено результати дослідження теоретико-правових питань судової влади. Узагальнено наявні положення, а також встановлено ті, що потребують певного доопрацювання, уточнення або перегляду. Запропоновано авторський підхід до формування історіографії. Висвітлено питання ґенези розвитку судочинства, судової влади на теренах України та її періодизації.

Г.В. Свириденко. Правомірна поведінка: сучасний контекст: монографія. К.: Видавництво «Юридична думка», 2018. 212 с. (12). Тираж 150 прим.  ISBN 978-617-665-035-5. 

Феномен правомірної поведінки осмислюється на основі різних концептуальних підходів, представлених у сучасній юридичній науці (діалектичного, психологічного, формально-логічного, соціологічного тощо). Головна увага приділяється аналізу сутнісних характеристик правомірної поведінки, визначенню її критеріїв та ознак.

А.В.Кулько. Міжнародно-правове регулювання використання та охорони  транскордонних  прісних вод. – К.: Стилос, 2018. – 735 с. (84.44). Тираж – 300 прим. ISBN 978-966-2399-53-0.

Монографія є комплексним дослідженням універсальних, регіональних, субрегіональних та локальних (басейнових) міжнародно-правових механізмів регулювання відносин держав у сфері використання і охорони  транскордонних прісних вод. При підготовці монографії опрацьовано значний масив міжнародно-правових актів та доктринальних джерел. 


Пенсійне забезпечення в Україні та БілорусіПенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія / за ред. Михайла Шумила, Ірини Комоцької. – Київ: Ніка-Центр, 2018. – 516 с.

Монографічне дослідження присвячене низці актуальних питань пенсійного забезпечення в Україні та Білорусі. У роботі зосереджено увагу на трьох основних питаннях:історичному розвитку, проблемі правозастосування та перспективах розвитку пенсійного законодавства двох країн.
У науковій розвідці розкрито історію становлення пенсійного законодавства на території сучасних України та Білорусі й охоплено історичні періоди, коли ці терени входили до складу інших держав (Австро-Угорської монархії, Російської імперії, Другої Речі Посполитої Польської), а також радянський період та період розвитку пенсійних систем після проголошення незалежності.

З урахуванням новочасних реновацій пенсійних систем обох країн розкрито практичні питання застосування пенсійного законодавства та відповідальності за порушення права на пенсію. Окремо викладені актуальні аспекти реалізації пенсійних прав внутрішньо переміщеними особами. Критично проаналізовано двосторонню міжнародну угоду між Україною та Білорусією у сфері пенсійного забезпечення.

Проілюстровано перспективи розвитку пенсійного забезпечення України та Білорусі з урахуванням різновекторних інтеграційних процесів (євроінтеграція та інтеграція до ЄАЕС). Вказується на вплив рішень Європейського суду з прав людини на модернізацію пенсійного законодавства України. Обґрунтовано необхідність зміни форми пенсійного законодавства через його кодифікацію.

Наукова праця розрахована на правників, науковців, докторантів, студентів, а також широке коло читачів.

Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі 2018 (монографія)


 2017


Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / [Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін.; відповід. ред. Н.М. Хуторян]. – К. : Ніка-Центр, 2017. – 256 с.

У монографії розкрито методологію порівняльно-правових досліджень як основу гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС, проаналізовано трудове та соціальне законодавство ЄС як джерело європейських стандартів, досліджено основні трудові права працівників за законодавством Європейського Союзу, право працівників на гідність та її захист в актах ЄС та законодавстві країн-членів ЄС, правове забезпечення права на працю працівників-мігрантів в Україні та громадян України в країнах ЄС. Авторами була приділена увага також проблемам адаптації правового регулювання трудових відносин та зайнятості населення в Україні до стандартів ЄС та проблемним питанням гармонізації законодавства України з охорони праці з законодавством Європейського Союзу.

У монографічному дослідженні також приділено увагу питанням адаптації права соціального забезпечення України до законодавства ЄС. Проаналізовано та розкрито значення рішень Європейського суду з прав людини та Верховного Суду України в процесі адаптації пенсійного законодавства України до європейських стандартів, досліджено питання удосконалення системи соціального страхування України на випадок безробіття у контексті євроінтеграції, проаналізовано зарубіжний досвід щодо координації законодавства Європейського Союзу із соціальним законодавством Литви. У роботі сформульовано пропозиції по внесенню змін і доповнень до національного трудового законодавства.

Розрахована на юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.


2016


Ефективність норм праваЕфективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 540 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам ефективності норм права. Ефективність розглядається з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, професора Василя Синайського (1876-1946), публікується його бібліографія, Лекції з цивільного процесу та ін.

Ефективність норм праваШумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні: монографія / М.М. Шумило. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 680 с.

Монографія присвячена всебічному та комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правовідносин у пенсійному забезпеченні України. Здійснено ґрунтовний аналіз теоретичних засад та розвитку вчення про правовідносини. Показано ґенезу становлення, розвитку та сучасного стану пенсійного забезпечення загалом та правовідносин у пенсійному забезпеченні
зокрема. Визначено основні фактори, які сприяли виникненню соціального захисту. З’ясовано та проаналізовано ознаки поняття правовідносин у пенсійному забезпеченні. Вперше реалізовано дослідження пенсійних правовідносин та правовідносин у пенсійному забезпеченні через призму теорії системи.

У роботі розроблено й обґрунтовано концепцію комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні на противагу концепції комплексного пенсійного правовідношення. Складовими розробленої концепції є логічно побудований алгоритм здійснення особою права на пенсію, який охоплює такий комплекс правовідносин: пенсійно-страхові, процедурно-організаційні, пенсійно-забезпечувальні, у разі порушення права на пенсію – процесуально-захисні та виконавчі (постпроцесуальні) правовідносини. Висвітлено питання застосування пенсійного законодавства. Зосереджено увагу на аналізі Рішень Конституційного Суду України та їх реалізації як одній із форм визначення державної політики в соціальній сфері. Досліджено рішення Європейського суду з прав людини щодо України та інших країн, запропоновано механізми їхньої імплементації у національне законодавство. Проаналізовано ключові проблеми вирішення пенсійних спорів у межах адміністративної юстиції.

Розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, посадових осіб органів, які застосовують пенсійне законодавство, суддів, спеціалізацією яких є розгляд пенсійних спорів, усіх, хто має бажання поглибити власні знання у сфері пенсійного забезпечення.

Завантажити


Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: монографія / Н.М. Пархоменко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 254 с.

Монографія присвячена з’ясуванню сутності та змісту трансформації законодавства на сучасному етапі як складової інтеграції України до європейського та світового співтовариства. Окремо визначено теоретико-методологічні засади конституціоналізації національної законодавства та правопорядку. Наголошено на необхідності зміцнення громадянського суспільства, у тому числі і шляхом налагодження ефективної взаємодії з органами державної влади.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять загальнотеоретичні проблеми правознавства.

 

 


2015


Збірник наукових праць конф. ДністрянськийЮридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 630 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам юридичних фактів в системі правового регулювання. Розглядаються юридичні факти з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, академік Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), публікується його бібліографія та проект Конституції ЗУНР.

Завантажити

 

 


Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення ДонбасуПолітико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу
: Наукова записка / Кресіна І.О. (керівник авт. кол.), Шемшученко Ю.С., Горбатенко В.П., Лойко Л.І., Кресін О.В., Стойко О.М. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 116 с.

Розглянуто теоретико-методологічні підходи до вивчення національної ідентичності. Проаналізовано зарубіжний досвід формування національної ідентичності в умовах зміцнення регіоналізму (Великобританія, Іспанія), реінтеграції (Німеччина) або в ході постконфліктної відбудови (Македонія). Охарактеризовано основні причини виникнення конфлікту на Донбасі (історичні, географічні, економічні, мовні, етнічні, політичні) та визначено основні засади державної політики щодо формування національної ідентичності населення Донбасу, консолідації української політичної нації.

Завантажити

 


Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції державиЕтнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави: Наукова записка / Горбатенко В.П. (керівник авт. кол.), Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Стойко О.М. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 80 с.

Досліджено стан і перспективи забезпечення етнополітичної безпеки в Україні. Визначено поняття етнополітичної безпеки; охарактеризовано чинники, що впливають на неї в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід протидії розпаду держави через загострення міжетнічних та регіональних суперечностей. Розглянуто законодавчу базу етнополітичної безпеки та визначено її місце у системі національної безпеки України. Запропоновано політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави.

Завантажити

 


Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в УкраїніКонцепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко та ін. / за заг. ред. Н. М. Оніщенко. – К.: Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 116 с.

Концепція підготовлена в результаті виконання наукового проекту «Діалог громадянського суспільства, особи та держави в забезпеченні та захисті прав людини» відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії» та розпорядження Президії НАН України від 02.04.2015р. № 241.
В результаті проведеного дослідження визначено концептуальні шляхи удосконалення механізму взаємодії (діалогу) держави, громадянського суспільства та особи. Зокрема, з’ясовано особливості формування та прояву соціально-правової комунікації держави, громадянського суспільства та особи в Україні, визначені теоретичні засади та сучасні реалії механізму взаємодії громадянського суспільства, особи та держави, проаналізовано сучасні проблеми забезпечення та захисту прав людини в контексті діалогу держави і громадянського суспільства, його культурно-ідеологічні засади розвитку, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України, спрямовані на удосконалення даного діалогу.


Матвієнко А.С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і УкраїнаМатвієнко А.С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна: монографія / А.С. Матвієнко. — К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. — 376 с.

У монографії здійснено першу у вітчизняній політичній науці спробу комплексного аналізу явища територіальної організації держави з акцентом на його політико-правових характеристиках: взаємозв’язку з формою державного устрою, адміністративно-територіальним поділом та системою публічної влади. Здійснено аналіз понятійного апарату та системи територіальної організації держави, представлено історичний екскурс щодо ролі території у процесі формування сучасних держав, розглянуто шляхи її трансформації під впливом процесів глобалізації та детериторіалізації. Особлива увага приділена дослідженню практичного досвіду реалізації територіальних реформ, здійснених у зарубіжних країнах, з’ясовано при чини їх успіхів та невдач.

У книзі представлено авторську модель реформування адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування в Україні, здійснено аналіз останніх нормативно-правових актів, що регулюють питання територіальної організації держави, та сформульовано рекомендації щодо удосконалення вітчизняної законодавчої бази.

Для науковців, політиків, державних службовців, широкого кола читачів.


Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства: монографіяПроблеми застосування трудового та пенсійного законодавства: монографія / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. – К.: Ніка-Центр, 2015. – 316 с.

У монографії досліджено поняття правозастосування у трудовому та пенсійному праві, визначено основні складові та розглянуто його основні принципи. Значна увага приділена проблемним питанням застосування трудового та пенсійного законодавства.

Встановлено, що сучасний стан трудового законодавства не відповідає сучасним викликам розвитку держави, економіки та суспільства. З урахуванням існуючої судової практики розглянуто актуальні питання укладення, зміни та припинення трудового договору; досліджено правове регулювання вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; зосереджено увагу на проблемних аспектах правозастосування, серед яких і недосконале законодавство, яке потребує своєї модернізації, і помилкове трактування норм закону тих, хто його застосовує.

Проведено комплексне дослідження застосування пенсійного законодавства, яке є надзвичайно ускладнене тим, що до сьогодні не існує єдиного кодифікованого акта, який би об’єднав велику кількість пенсійних законів. Важливе місце у роботі займають проблеми застосування пенсійного законодавства у судах, зокрема, проаналізовано рішення Конституційного Суду України з проблем пенсійного забезпечення, вказано на проблеми реалізації цих рішень на практиці; досліджено рішення Європейського суду з прав людини та його вплив на правозастосування в Україні; розглянуто окремі аспекти правозастосування пенсійного забезпечення осіб, які мають право на отримання пільгової пенсії. Детально вивчено та проаналізовано місце та вплив адміністративної юстиції на застосування пенсійного законодавства.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного трудового та пенсійного законодавства з метою підвищення ефективності застосування його на практиці.

Видання розраховане на юристів − наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.


Корецкий В.М. Избранные труды: Книга 3Корецкий В.М. Избранные труды: Книга 3 / НАН Украины. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов, И.Б. Усенко и др.; составители: Е.В. Роминский (рук. кол.), К.А. Савчук, Е.И. Мельничук; примеч.: Е.В. Роминский. — К. : Изд-во «Юридична думка», 2015. — 488 с.

В третью книгу избранных трудов академика АН УССР В.М. Корецкого вошли работы, посвященные истории права, зарубежному законодательству и международному праву, не вошедшие в предыдущие книги, а также публикуется ряд неизданных ранее работ ученого из архива Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины.

Издание приурочено к 125-летию ученого и к 65-летию Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины.

Для ученых, аспирантов, студентов и широкого круга читателей.
 


2014


Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в УкраїніКонцепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Стоєцький С.В. та ін. – К.: Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 112 с.

Концепція підготовлена в результаті виконання наукового проекту «Інститут юридичної відповідальності держави як чинник розвитку громадянського суспільства в Україні» відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Громадянське суспільство, особа, держава: національний досвід і потенціал взаємодії» та розпорядження Президії НАН України від  30.04.2014 р. № 276.

В результаті проведеного дослідження визначено концептуальні шляхи удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні. Зокрема, з’ясовано доктринальні підходи до розуміння інституту юридичної відповідальності, визначені сучасні реалії інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, у тому числі, проблеми розвитку вітчизняного законодавства, що регулює дану сферу суспільних відносин, проаналізовано європейський досвід формування та функціонування інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою, а також сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України, спрямовані на удосконалення даного інституту.


Поняття та категорії юридичної науки.Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 492 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам юридичної термінології. Розглядаються питання понять та категорій в теорії права і держави, а також галузевих юридичних науках. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого-юриста, академіка Всеукраїнської академії наук М.І. Палієнка (1986-1937), публікуються його вибрані праці.

 

 

 

 


Актуальні проблеми адміністративного права УкраїниАктуальні проблеми адміністративного права України: зб. наук. мат. круглого столу (15 травня 2014 р., м. Київ) / За заг. ред. д.ю.н., проф. член-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 236 с.

У збірнику представлені матеріали учасників круглого столу «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання». Основними темами для обговорення були: сучасні виклики і напрями розвитку адміністративного права України; моделі правового регулювання розвитку інститутів адміністративного права; українська юридична освіта та її майбутнє. Вони стали предметом дискусій учасників круглого столу та знайшли своє висвітлення у збірнику матеріалів круглого столу.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, державних службовців, а також широке коло читачів, які цікавляться цією проблематикою.

 

 


Принцип рівності у праві: теорія і практикаПринцип рівності у праві: теорія і практика: монографія / передмова акад. НАН України Ю.С. Шемшученка; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 380 с .

Монографія присвячена принципу рівності у праві, а саме – рівності прав і свобод – одному з основних принципів конституційного статусу людини і громадянина, що є ознакою загальнолюдської культури.

Принцип рівності в даному монографічному дослідженні спрямований насамперед на правову проблематику, правову сферу розвитку і впровадження. Усвідомлюючи, «що всі людини народжуються вільними й рівними в своїй гідності і правах», автори презентованого видання намагаються розглянути принцип рівності в багатьох аспектах та вимірах, зокрема, як економічну, юридичну, гендерну рівність тощо.

Особлива увага приділяється моральним аспектам принципу рівності та правовій культурі, принципу суверенної рівності держав, рівності як засобу забезпечення справедливості у праві, відображенню даного принципу в європейському праві тощо.

Є сподівання, що монографія «Принцип рівності у праві: теорія і практика» відіграє відповідну роль у захисті прав, свобод і законних інтересів людини, слугуватиме своєрідним доктринальним джерелом вивчення заявленої проблематики і практичними керівництвом для всіх, хто опікується проблематикою людської рівності, її вимірів, її упровадження та захисту в умовах формування в Україні вільної та гідної особистості.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться досліджуваною проблематикою.


2013


Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспектКуян І.А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект: монографія / І.А. Куян. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 560 с.

Монографію присвячено з’ясуванню місця і ролі ідеї суверенітету у функціонуванні держави і суспільства. З позицій конституційного права визначено сутність і співвідношення державного, народного і національного суверенітету.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, політиків, посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

 

 

 


Правові відносини: проблеми теорії та практикиПравові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 264 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам теорії правових відносин та проблемам розвитку публічно-правових і приватноправових відносин. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого-юриста, академіка Всеукраїнської академії наук О.М. Гуляєва.

 

 

 

 


Погорілко В.Ф. Вибрані праці. До 75-річчя від дня народження Погорілко В.Ф. Вибрані праці. До 75-річчя від дня народження / відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 436 с.

Пропоноване видання присвячене 75-річчю від дня народження видатного вченого-конституціоналіста та педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки Віктора Федоровича Погорілка. У книзі висвітлені головні віхи життя і творчості вченого, вміщено його вибрані наукові праці, спогади сучасників про нього.

Для науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами теорії сучасного конституційного права і конституціоналізму.

 

 

 


Проблеми теорії конституційного права УкраїниПроблеми теорії конституційного права України / За заг. редакцією Ю.С. Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 616 с.

Підготовлена монографія є першою фундаментальною працею, яка репрезентує новий напрям конституційно-правових досліджень в Україні – теорію конституційного права. У ній розглядаються найбільш важливі проблеми теорії і практики розбудови сучасного конституціоналізму, питання методології конституційного права, теорії конституції, викладаються сучасні концептуальні підходи та теоретичні досягнення в дослідженні основ конституційного ладу, організації та функціонування влади в Україні, діяльність її органів, державного суверенітету та національної безпеки тощо. Акцентується увага на завданнях конституційного права як галузі права і науки в умовах конституційної модернізації та його зв’язках з іншими галузевими юридичними науками.
Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться проблемами теорії конституційного права.


Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні.Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 86 с.

Концепція підготовлена в результаті виконання наукового проекту «Удосконалення системи забезпечення і захисту прав дитини в Україні» відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні» та розпорядження Президії НАН України від 29.03.2013 р. № 206.
В результаті проведеного дослідження визначено концептуальні шляхи удосконалення системи забезпечення і захисту прав дитини в Україні. Зокрема, з’ясовано поняття прав, свобод і законних інтересів дитини, проведено класифікацію прав і свобод дитини за різними критеріями, визначено та проаналізовано особливості сучасного стану правового забезпечення прав дитини в Україні, сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України, спрямовані на удосконалення системи забезпечення прав і свобод дитини в Україні.Общее учение о правеЮщик А.И. Диалектика права / А.И. Ющик. – К.: Ред. Журн. «Право Украины»; Ін Юре, 2013 – Кн. 1: Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий). – Ч. І. – 2013. – 456 с.

В монографии впервые в юридической науке исследуется диалектика права как социального явления и его видовое деление, предпринят критический анализ общеправовых понятий, вводятся в научный оборот новые понятия теории права.

Последовательное применение автором диалектико-материалистической методологии дало возможность обнажить противоречия, сдерживающие развитие правовой теории, выйти на новый уровень правопонимания, открывающий широкие перспективы для философских и теоретико-правовых исследований.

Вместе с тем, в работе предложено новое решение ряда общесоциологических проблем, связанных с исследованием права, в частности, диалектике социального управления, нормативного регулирования и др.

Для ученых-обществоведов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто интересуется данной проблематикой.


Критический анализ общеправовых понятийЮщик А.И. Диалектика права / А.И. Ющик. – К.: Ред. Журн. «Право Украины»; Ін Юре, 2013 – Кн. 1: Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий). – Ч. ІІ. – 2013. – 768 с.

В монографии впервые в юридической науке исследуется диалектика права как социального явления и его видовое деление, предпринят критический анализ общеправовых понятий, вводятся в научный оборот новые понятия теории права.

Последовательное применение автором диалектико-материалистической методологии дало возможность обнажить противоречия, сдерживающие развитие правовой теории, выйти на новый уровень правопонимания, открывающий широкие перспективы для философских и теоретико-правовых исследований.

Вместе с тем, в работе предложено новое решение ряда общесоциологических проблем, связанных с исследованием права, в частности, диалектике социального управления, нормативного регулирования и др.

Для ученых-обществоведов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто интересуется данной проблематикой.


Ландіна А.В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом УкраїниЛандіна А.В. Охорона моральності за Кримінальним кодексом України: Монографія. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 204 с.

Монографія є однією з перших у кримінально-правовій науці праць, в якій дається загальна характеристика злочинів проти моральності. Дослідженням виявлено і розв’язано ряд теоретичних проблем, пов’язаних з реалізацією норм Кримінального кодексу України, що покликані охороняти моральність від злочинних посягань.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами охорони моральності засобами кримінального права.

 

 

 

 


Проблеми розвитку аграрного та земельного права УкраїниПроблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, В.М. Єрмоленко та ін.; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 372 с.

У монографії досліджуються основні положення комплексних галузей аграрного і земельного права України. Розкривається зміст, предмет, джерела, функції, правові основи формування і розвитку відносин, що регулюються нормами зазначених галузей права, у т. ч. публічного і приватного партнерства. Інститути аграрного права розглядаються у взаємодії з нормами інститутів земельного права, а також у їх комплексному застосуванні з нормами цивільного, адміністративного, господарського, фінансового та інших галузей права. Окремо увага приділяється питанням державного управління, контролю у сфері земельних відносин, організації землеустрою, ведення державного земельного кадастру, оформлення правопосвідчуючих документів на землю. Аналізуються питання підтримки сільського господарства, фінансового забезпечення розвитку аграрної сфери та правові основи здійснення державних закупівель в Україні. Також досліджується діяльність Аграрного фонду та Державного страхового фонду, механізми застосування інтервенційних заходів у процесі ціноутворення.

Для викладачів та студентів юридичних вишів, науковців, правознавців та спеціалістів сільського господарства й земельного права, а також усіх, хто цікавиться правовими проблемами аграрного та земельного права в Україні й соціального розвитку села.


Батанов О.В. Інавгурація: історія та сучасність: науково-популярне виданняБатанов О.В. Інавгурація: історія та сучасність: науково-популярне видання / Батанов О.В., Стойко О.М., Ходаківський М.Д.; за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 114 с.

У книзі висвітлюється політико-правова природа інавгурації як конституційно-правового інституту, юридичного факту, виду політико-правової традиції, політико-правового символу та ритуалу вступу глави держави на пост. Розглядаються історичні витоки інституту інавгурації у контексті таких понять, як коронація, інтронізація та ін.

Показані національні особливості та процедурно-процесуальні аспекти інавгурації президентів у сучасних зарубіжних країнах та в Україні.
Розрахована на широке коло читачів.

 

 

 


Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устроюПравові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою: Монографія /  Кресіна І.О. (керівник авт. кол.); Грицяк Д.І.,  Коваленко А.А., Кукуруз О.В.,   Лойко Л.І.,  Матвієнко А.С., В.І. Олещенко, Панкулич Л.А.,   Стойко О.М.,  Ходаківський М.Д.,  Явір В.А. / За ред. І.О. Кресіної. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Юридична думка», 2013. – 327 с.

У монографії проаналізовано стан та перспективи оптимізації адміністративно-територіального устрою держави шляхом удосконалення відповідної нормативно-правової бази, в тому числі через внесення змін до Конституції України, його взаємозв’язок із реформуванням системи місцевого самоврядування, впровадженням регіонального самоврядування. 

Досліджено процеси реформування адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування у країнах Східної та Західної Європи, виділено їх основні тенденції та особливості.

Для науковців, державних службовців, керівників усіх рівнів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів, які цікавляться державним будівництвом України.


Пенсійні правовідносини в Україні: монографіяПенсійні правовідносини в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.П. Стадник, А.А. Ширант, М.М. Шумило / відп. ред. Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна. К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 276 с.

У монографії визначено поняття пенсійних правовідносин та дано їх класифікацію, зроблено висновок про виділення макро- та мікросистем пенсійних правовідносин у пенсійному забезпеченні, досліджено сторони пенсійних правовідносин, сформульовано поняття пенсії як матеріального об’єкта пенсійних правовідносин в солідарній системі, досліджені юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення пенсійних правовідносин. Значна увага приділена змісту пенсійних правовідносин, тобто суб’єктивним правам та обов’язкам сторін, а також, правам та обов’язкам суб’єктів пенсійного забезпечення, що закріплені в об’єктивному праві і які визначають межі суб’єктивних прав та обов’язків сторін пенсійного правовідношення; сформульовано пропозиції щодо перспектив розвитку законодавства, що регулює пенсійні відносини в України, визначені тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечення та соціальна потреба його кодифікації.

Встановлено, що значний вплив на виникнення, зміну соціальної політики загалом та пенсійного забезпечення зокрема, що безпосередньо відображалося та відображається на правовому регулюванні пенсійних відносин, мають демографічні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Враховуючи той факт, що правова природа пенсійних правовідносин у солідарній системі визначається імперативним методом правового регулювання, зроблено висновок про публічно-правову приналежність останніх.

Сформульовані пропозиції щодо удосконалення категоріального апарату з пенсійного забезпечення, чинного пенсійного законодавства та практики його застосування.

Розрахована на юристів наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.


Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві УкраїниАкуленко В.І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія. – Київ: ТОВ «ВО «Юстиніан», 2013. – 608 с.

У монографії висвітлюються актуальні проблеми міжнародно-правового регулювання відносин у сфері охорони і використання культурних цінностей. Досліджено і проаналізо­вано теорію та історію становлення міжнародно-правових звичаїв, прийняття Пакту Реріха, розвитку системи принципів і норм міжнародного права охорони культурних цінностей як нової галузі сучасного міжнародного права. Системно висвітлено структуру міжнародного права охорони культурних цінностей, міжнародну інституційну систему, правову природу і міждержавну практику повернення і реституції музейних експонатів, бібліотечних та архів­них матеріалів, втрачених і незаконно переміщених з території України під час перебуван­ня її в складі Російської імперії та СРСР, а також пограбованих і вивезених гітлерівською Німеччиною та її союзниками у роки Другої світової війни, розкрито проблемні аспекти співіснування і співвідношення норм міжнародного права і міжнародної моралі у рести­туційній сфері. Значну увагу приділено визначенню міжнародно-правової позиції України, концептуальним положенням її міжнародних договорів у досліджуваній сфері, а також осо­бливостям процесу імплементації їх норм у внутрішній правопорядок.

Для науковців, юристів-міжнародників, працівників державних установ, музеїв, бі­бліотек, архівів і всіх, хто цікавиться питаннями охорони та використання, повернення і реституції культурних цінностей.


Співучасть у злочині: структура та відповідальністьКваша О.О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність: монографія / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 560 с.

Монографія присвячена висвітленню однієї з актуальних та найбільш складних проблем кримінального права – співучасті у злочині.

У роботі на підставі застосування системно-структурного підходу формулюються нові теоретичні положення, уточнюється зміст окремих понять, що мають значення для науки, практики, а також для вдосконалення законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за спільне вчинення злочину.

У монографії з використанням досягнень таких наук як кримінологія, філософія, соціальна психологія, визначено концептуальні особливості кримінально-правового вчення про співучасть у злочині, з’ясовано особливості її структури.

 


Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння:

монографія / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. та ін.; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 480 с.

Монографія виконана у форматі комплексного аналізу проблем праворозуміння в сучасній юридичній науці як у теоретичному, так і практичному вимірі. Колективом авторів глибоко досліджуються природна-правова парадигма в її зв’язку з юридичною практикою, питання праворозуміння та правореалізації в контексті досвіду правових систем сучасності.

Розглядаються концептуальні підходи до визначення сутності та змісту права в сучасній юридичній науці, дихотомія вивчення категорії «праворозуміння, висвітлюються моральні аспекти реалізації права тощо.
Сформульовані пропозиції та рекомендації спрямовані на з’ясування природи та сутності права, підвищення його ролі та цінності в сучасному правовому житті, на забезпечення прав і свобод людини та громадянина як в Україні, так і у світі.

Монографія розрахована на науковців, політиків, юристів, державних діячів, викладачів, аспірантів, студентів.


Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы). – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2013. – 340 с.

В монографии освещаются вопросы, связанные с понятием и сущностью государства, с природой государственной власти, с классовым и общесоциальным, формационным и цивилизационным подходами в понимании государства. Особое внимание уделяется проблемам развития демократического, правового и социального государства в современной Украине.

 

 

 

 

 


2012


Международное право как основа современного миропорядка. Денисов В. Н.Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова: моногр. / авт. кол.; под ред. А. Я. Мельника, С. А. Мельник, Т. Р. Короткого. – Киев, Одесса: Фенікс, 2012. – 878 с.

Коллективная монография посвящена известному украинскому юристу-международнику Владимиру Наумовичу Денисову – доктору юридических наук, профессору, члену-корреспонденту НАПрН Украины, Заслуженному деятелю науки и техники Украины, заведующему отделом международного права и сравнительного правоведения Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Она продолжает серию научных трудов в честь наиболее авторитетных отечественных учёных-правоведов, раскрывающих их вклад в развитие международного права.

Авторами работы стали ведущие украинские учёные-международники и молодые перспективные исследователи, близкие коллеги и ученики юбиляра, а также зарубежные юристы. Представленные вопросы освещают ряд актуальных вопросов теории международного права и практики Украины.

Книга рассчитана на научных работников, преподавателей, юристов-практиков, студентов, всех тех, кто интересуется проблемами международного права.


Таранов А.П. Вибрані праціТаранов А.П. Вибрані праці. До 100-річчя від дня народження / Відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2012. – 248 с.

Пропоноване видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного вченого-конституціоналіста та педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки Анатолія Павловича Таранова. У книзі висвітлені головні віхи життя і творчості вченого, вміщено його вибрані наукові праці, спогади учасників про нього.

Для науковців, викладачів, практикуючих юристів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами історії і теорії вітчизняного конституціоналізму.

 

 

 


Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової владиПрилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава): монографія /
С.В. Прилуцький. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 317 с.

Ідейно-методологічною основою монографії є концепція судового права, яка зародилася у дореволюційну епоху та була продовжена наступними поколіннями вітчизняних науковців. Обстоюються ключові положення теорії судової влади як самостійного наукового напряму, що комплексно вивчатиме суд, судову владу та судочинство у їх системному взаємозв'язку, відповідно до статики та динаміки розвитку й дії права. Досліджується один із визначальних елементів верховенства права — незалежність суддів, а також юридичні механізми її досягнення та реалізації. Розглядаються питання інституту мирового суду та перспективи його впровадження у вітчизняну правову систему; інститут публічного обвинувачення (прокуратура) та захисту (адвокатура) у механізмі вітчизняного судочинства.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, суддів, прокурорів, адвокатів та усіх, хто хоче поглибити свої знання з теоретичних питань судової влади та правосуддя.


Мала енциклопедія кримінального праваМала енциклопедія кримінального права /
[З.А. Тростюк, О.М. Костенко, О.О. Кваша, А.С. Нерсесян та ін.] За ред. проф. Бошицького Ю.Л., Тростюк З.А. – К.: Кондор-видавництво, 2012. – 284 с.

Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовуються у Загальній частині Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.

Призначена для студентів, викладачів, практичних працівників, науковців та тим, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 

 

 

 


Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність: монографіяУявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність: монографія /
О.О. Кваша, В.В. Аніщук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 180 с.

Монографія присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем кримінального права – уявній обороні як обставині, що виключає злочинність діяння. У ній формулюються нові теоретичні положення, уточнюється зміст окремих понять, що мають значення для науки, практики, а також для вдосконалення законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну в стані уявної оборони. Особливу увагу приділено вирішенню питання про доцільність законодавчого виокремлення уявної оборони в системі обставин, що виключають злочинність діяння. У монографії досліджено співвідношення уявної оборони з необхідною обороною та особливості кримінально-правової кваліфікації уявної оборони, значення оціночних понять у регулюванні кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну в стані уявної оборони.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, працівників правоохоронних і судових органів.


Правові проблеми пенсійного забезпечення в УкраїніПравові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник та ін.; Наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. — К.: Вид-во «Ін Юре», 2012. — 540 с.

 

У монографії визначено принципи пенсійного забезпечення, поняття правовідносин із пенсійного забезпечення та здійснено класифікацію їхніх видів, вказано тенденції розвитку законодавства з пенсійного забезпечення та зазначено соціальну потребу його кодифікації, висвітлено проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, визначено поняття та види пенсій за накопичувальною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, поняття, види та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, види договорів у системі недержавного пенсійного забезпечення, особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян (державних службовців, працівників прокуратури, суддів, наукових та науково-педагогічних працівників, льотного складу цивільної авіації тощо). Внесено конкретні пропозиції щодо удосконалення пенсійного законодавства.


Монографія розрахована на наукових працівників та юристів-практиків, студентів, аспірантів, широке коло читачів.

 


Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України:

Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством УкраїниДовідник / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Я.В. Сімутіна та ін.; Наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. — К.: «Юридична думка», 2012. — 208 с.

 

У Довіднику визначено основні положення чинного законодавства щодо реалізації права на пенсію з урахуванням пенсійної реформи 2011 р. Розглянуто пенсійне забезпечення у солідарній пенсійній системі (пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) та накопичувальній пенсійній системі, а також особливості недержавного пенсійного забезпечення. Окреме місце відведено спеціальному пенсійному забезпеченню та його особливостям (пенсійне забезпечення науково-педагогічних працівників, державних службовців, суддів, військовослужбовців, пенсія осіб, професії яких передбачені списками № 1 і № 2 та ін.), а також пенсійному забезпеченню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Висвітлено питання призначення, виплати та перерахунку пенсії. Розрахований на широке коло читачів, які цікавляться пенсійним забезпеченням в Україні.

 


Навчаючись, навчаюВіталій Семчик. Навчаючись, навчаю…
До 85 річчя. – К., Спринт- сервіс, 2012. – 596 с.

 

У цій книзі зібрані праці відомого українського правника, завідувача відділом проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка Семчика Віталія Івановича.


У них висвітлюються актуальні проблеми розвитку аграрного, земельного, підприємницького права, правові основи розвитку кооперації в Україні. Зважаючи на широке коло наукових інтересів правознавця, пропонуються для ознайомлення також праці, присвячені проблемам розвитку порівняльно-правових досліджень, державного управління та енергетичного і ядерного права.  До 85-го дня народження вченого.


Укладачі: Семчик О.О., Костенко С.О, Червоняк С.В., Семчик В.О.

 


НОВЕ ВИДАННЯ

 

Космічне правоІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

 

Шемшученко Ю.С. Космічне право: Підручник. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 280 с.

 

Підручник «Космічне право» є першим в Україні підручником з міжнародного і національного космічного права, в якому розкривається зміст цих взаємопов’язаних між собою правових систем, здійснено аналіз їх нормативної бази. Також, у підручнику показано механізм реалізації норм міжнародного і національного космічного права та висвітлено питання міжнародного співробітництва в галузі дослідження і використання космічного простору. Окрему увагу приділено космічному праву України, а також формам і методам міжнародного та європейського космічного співробітництва.
Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців і практичних працівників.

 


ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК

ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИКСловник

За заг. ред Ю. С. Шемшученка

К.: Видавництво «Юридична думка», 2012. – 1020 с.

Великий енциклопедичний юридичний словник є фундаментальним довідковим виданням, яке вдруге виходить у світ. У пропонованому виданні  вміщено близько 3000 статей, у яких витлумачено із сучасних позицій найпоширеніші і найважливіші юридичні поняття і терміни. Розкрито основи  конституційного ладу в Україні, права і свободи громадян, засадничі положення практично усіх галузей національного законодавства, а також міжнародного та європейського права.

Словник розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто прагне підвищити рівень своїх правових знань.


Оформлення прав на земельні ділянкиНастечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки:
Монографія. – Київ: ЮрінкомІнтер, 2012. – 240 с.

Монографія присвячена питанням оформлення прав на земельні ділянки.

Автор досліджує правову природу «оформлення права на земельну ділянку», його особливості, складові та висвітлює рішення його реалізації в Україні. У роботі визначено роль та особливості погодженої взаємодії суб’єктів оформлення права на земельну ділянку, охарактеризовано зарубіжний досвід оформлення права на земельну ділянку. Виділено особливості та запропоновані можливі вирішення колізійних питань оформлення права власності, права користування та інших прав (сервітут, емфітевзис, суперфіцій) на земельну ділянку в Україні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері оформлення прав на земельні ділянки в Україні.

Монографія розрахована на юристів-практиків, науковців, науково-педагогічних працівників, юрисконсультів підприємств, представників органів державної влади та самоврядування в Україні, суддів, прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, здобувачів наукового ступеню та інших зацікавлених осіб.


Правові системи сучасностіПравові системи сучасності: Навчальний посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с.

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів – учених у галузі теорії держави і права. Розкриваються теоретичні засади правових систем сучасності та здійснюється їх порівняльний аналіз.

У посібнику розглядаються закономірності та методологія наукового пізнання правових систем, сучасні підходи до визначення їх поняття, змісту та особливостей. Окрему увагу приділено порівняльному правознавству, його теоретичним та практичним вимірам.

Розрахований на студентів-магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правових систем сучасності.

 

 

2009


Найбільш вагомим досягненням у видавничій діяльності Інституту став вихід друком «Енциклопедії цивільного права України» за редакцією Я.М.Шевченко.

В цілому ж у 2009 році Інститутом видано 20 монографічних праць, 9 посібників і підручників, 9 збірників наукових праць загальним обсягом 1148,30 др. арк. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав 1530 др. арк.

Зокрема опубліковані:

Монографії:

 1. Юридичні науки. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск двадцятий. Відп. редактор Ю.С.Шемшученко. К.: ІДП НАНУ, 2009 45 дрк. арк., (544 с.), – 250 прим., ISSN 0869-2491. Відображені основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.
 2. Юридичні науки. Флагман української юридичної науки. До 60-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.1949-2009. За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – (216 с.) ІSBN 978-966-8602-68-9. У книзі висвітлюється історія Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України як провідної наукової юридичної установи України, багатогранна діяльність його підрозділів, окреслюються перспективи подальшого розвитку. Книга присвячена 60-річчю Інституту.
 3. Юридичні науки. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах. За загальною редакцією Н.М. Оніщенко. - К.: Юридична думка, 2009.- (216 с.), ІSBN 978-966-8602-58-0. У монографії зосереджується увага на розгляді сутності, підстав, характерних рис, ознак, природи та функцій юридичної відповідальності в сучасному праворозумінні. Пропонується аналіз негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності та позитивної юридичної відповідальності.
 4. Юридичні науки. Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії. Книга перша. Відповідальний редактор Н.М. Оніщенко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – (344 с.), ІSBN 978-966-8602-68-9. У книзі наголошено, що реалізація принципу верховенства права є на сьогодні актуальним питанням, яке постійно привертає увагу вчених різних наукових напрямів, а також є виразом загальнолюдських цінностей та проявом розвитку культури суспільства, в тому числі правової.
 5. Політичні науки. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави / За заг. ред. В.М.Гейця [І.О.Кресіна та інші]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. 40 дрк.арк. (687 с.). У монографії здійснено комплексний аналіз стану та визначальних тенденцій економічного, соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України у світлі загроз та ризиків, пов’язаних з кризовими процесами у сучасному світі.
 6. Юридичні науки. Суб’єкти цивільного права. За загальною редакцією Я.М. Шевченко. – Х.: Харків юридичний, 2009 . – (632 с.), ІSBN 978-966-8395-46-8. Книга присвячена теоретичним і практичним проблемам суб’єктивного права. Аналізуються специфіка суб’єктів цивільного права як правових осіб, їх юридичні ознаки та місце в цивільних правовідносинах. Монографія підготовлена з врахуванням змін цивільного законодавства і практики його застосування, містить критичний аналіз законодавства.
 7. Кодифікація трудового законодавства України. За редакцією  Н.М. Хуторян, М.І. Іншина, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. – (432 с.), ІSBN 978-966-8030-41-3. У монографії проаналізовано норми проекту Трудового кодексу України та виявлено недоліки, прогалини, суперечності, нечіткість формулювання норм. Проведено аналіз та вивчено трудові кодекси країн СНД, Угорщини, Польщі та інших країн та практику їх застосування з метою запозичення ефективних норм правового регулювання трудових відносин.
 8. Міжнародне право. Міжнародне судочинство. За заг. ред. акад. НАНУ Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – (260 с.), 23 дрк. арк., 500 прим., ІSBN 978-966-8602-65-8. У книзі міститься інформація про історію створення, структуру, компетенцію та основні принципи діяльності Міжнародного суду ООН, Постійної палати третейського суду, Європейського суду з прав людини, Суду Європейських співтовариств, Суду з примирення та арбітражу Організації з безпеки та співтовариства в Європі, міжнародного трибуналу з морського права та ін.
 9. Політичні науки. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми: Монографія. /За ред. І.О.Кресіної. – К.: Логос, 2009.- 30 дрк. арк., (480 с.), 300 прим., ISBN 978-966-171-123-4. У монографії проаналізовано зв'язок стану та перспектив розвитку адміністративно-територіального устрою в Україні із сучасним станом розвитку суспільства, проблемами здійснення економічних, політичних та інших суспільних реформ. Визначено закономірності циклічного розвитку системи адміністративно-територіального устрою.
 10. Юридичні науки. Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5-ти томах. Том. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. За заг. ред. Ю.П.Битяка. X. : Право, 2009. 36 дрк. арк. (576 с.), 700 прим., .ІSBN 978-966-458-091-2. У виданні досліджуються проблеми вдосконалення конституційних засад правової системи України. Розглядаються особливості сучасного конституційного процесу, роль Конституції в удосконаленні правового регулювання суспільних відносин, її соціальна цінність, проблеми забезпечення стабільності конституційного ладу, захисту прав і свобод людини і громадянина, розвитку місцевого самоврядування, пропонуються шляхи удосконалення правової регламентації статусу Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, прокуратури, інших державних контролюючих органів
 11. Юридичні науки. Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5-ти томах. Том. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. X. : Право, 2008. – 30 дрк. арк., (480 с.), 700 прим., ISBN 978-966-458-093-6. У виданні розкривається зміст аграрного та земельного права в правовій системі України, висвітлюються питання екологічного права, досліджуються актуальні проблеми розвитку господарського права у правовій системі України. Наведено порівняльно-правовий аналіз нормативно-правових актів вітчизняного законодавства та відповідних актів законодавства країн ЄС. Матеріали дослідження надані з урахуванням перспектив інноваційного розвитку економічних відносин в Україні.
 12. Юридичні науки. Костенко О.М. Правова система України: історія, стан та перспективи. У п’яти томах. Том 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. Академія правових наук України. – Харків: Видавництво «Право», 2009. – 840 с. (52, 5 ум. друк. арк.). Тираж 700 прим. ISBN 978-966-458-089-9. У комплексному міжгалузевому науковому дослідженні на підставі досягнень кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінологічної наук та науки кримінально-виконавчого права висвітлено політику України у сфері запобігання злочинності та боротьби з нею.
 13. Політичні науки. Кресіна І.О., Балан С.В. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості. – К. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 10 дрк. арк., (68 с.), 300 прим., – ISBN 978-966-171-123-4. Досліджено природу феномена відповідальності.
 14. Політичні науки. Нагорняк М.М. Національно-державницька концепція Томаша Масарика: Монографія. – К.: Логос, 2009. – 21,4 дрк. арк., (368 с.), 500 прим., ISBN 978-966-171-107-4. Досліджуються гносеологічні витоки та соціокультурна зумовленість поглядів філософа, відомого політичного діяча ХХ століття, першого президента Чехословацької республіки Томаша Гарріга Масарика.
 15. Юридичні науки. Сєрова І.І. Міжнародно-правове регулювання процесу протидії нелегальній міграції. – К.: Реферат, 2009. – 160 с. - (10 ум. друк. арк.) - Наклад 300 прим. - ISBN 978-966-8058-33-2. У монографії досліджується розвиток й функціонування конкретних механізмів і процедур, які діють у сфері міжнародно-правової протидії нелегальній міграції, що мало вивчені у вітчизняній науці міжнародного права. Вперше на основі проведеного аналізу історичного розвитку норм міжнародного права доведено, що явище нелегальної міграції з усіма властивими йому ознаками, не існувало майже до кінця ХІХ-ХХ ст.
 16. Історія України. Ковалевська О., Кресін О., Павленко С., Сокирко О., Станіславський В. Упор. О. Ковалевська. Гетьман. Шляхи. – К.: Темпора. – 272 с. (31 ум. друк. арк.). - Тираж 2000 прим. - ISBN 978-966-8201-72-1. Видавничий проект «Гетьман» пропонує читачеві неупереджений та всебічний погляд на одну з видатних постатей української історії – гетьмана Івана Мазепу. Нариси до біографії гетьмана та до української і зарубіжної мазепіани, вміщені у двох томах книги, подають цілісний портрет видатної особистості в контексті своєї епохи, дозволяють скласти уявлення про суспільні обставини, в яких І. Мазепа сформувався і виявив себе як державний діяч, а відтак глибше зрозуміти мотиви і чинники його діяльності та, можливо, відкрити для себе незнану досі грань історії українського державотворення. Ви дізнаєтеся про інтерпретацію постаті гетьмана в українській і зарубіжній історіографії, у творах мистецтва та художній літературі, про вшанування його пам’яті.
 17. Юридичні науки. Міжнародно-правові аспекти сучасної європейської безпеки та форми участі в ній України: Науково-аналітична доповідь. / В.Н. Денисов, Ю.І. Нипорко, К.О. Савчук, І.М. Проценко – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008 (вийшла з друку на початку 2009р.). – 44 с. (2, 85 ум. друк. арк.) – Наклад: 300 примірників. - ISBN 978-966-02-5274-5. При формуванні та здійсненні Україною зовнішньої політики, одним із ключових питань стала її участь у системі міжнародної безпеки. Його вирішення ускладнювалося багатьма факторами: геополітичним становищем держави, її торгівельно-економічними зв’язками, а також суперечливими позиціями окремих верств населення з цього приводу. Метою даної науково-аналітичної доповіді є дослідження процесу входження України в світовий та європейський простори, аналіз структури європейської безпеки в умовах закінчення «холодної війни» і розкриття кожного її елементу: НАТО, Західноєвропейський союз, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Європейський союз, Рада Європи, СНД, Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.
 18. Юридичні науки. Литвак О.М., Чепелюк О.В. Проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні: Монографія. – Київ: Атіка, 2009. – 160 с .(9,3 ум .друк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-326-373-1. Наукова праця присвячена дослідженню комплексних правових інститутів амністії та помилування в Україні, характеристиці їх правової природи, здійсненню порівняльно-правового аналізу процедур застосування амністії і здійсненню помилування за законодавством України та законодавством деяких зарубіжних держав, визначенню соціального та кримінологічного призначення інститутів амністії та помилування в цілому.
 19. Юридичні науки. Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції. Монографія. Кер. авторського колективу і відповідальний редактор О.М. Костенко. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2009. 170 с., (10,5 обл.-видавн. арк.). Тираж 150 прим. ISBN 978-966-02-5288-2. У монографії розглядаються питання вдосконалення засобів кримінальної юстиції для протидії порушенням прав людини. Особлива увага приділяється розробці і обгрунтуванню конкретних пропозицій, спрямованих на підвищення ролі норм кримінального права і процесу, а також правових норм, що стосуються організації правосуддя у забезпеченні охорони прав людини.
 20. Юридичні науки. Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України. Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2009. 25 дрк.арк., (254 с.), ІSBN 978-966-360-086-4. У монографії висвітлюються теоретико-правові аспекти формування та розвитку аграрних інноваційних відносин в Україні, правові проблеми використання зовнішніх і внутрішніх інновацій у сільськогосподарському виробництві, і використанні земель сільськогосподарського призначення, формулюються рекомендації щодо спрямування інновацій у здійснення заходів щодо запобігання деградації сільськогосподарських угідь, відновлення та підвищення родючості ґрунтів.

Енциклопедії:

 1. Юридичні науки. Енциклопедія цивільного права України. За ред. доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с. (77, 4 у.д.а.). – ISBN 978-966-313-423-9.

  Досліджуються проблеми цивільного права і законодавства України, висвітлюються нові досягнення цивільно-правової науки. У зв’язку з організацією нового українського суспільства розглядаються загальнотеоретичні проблеми, проблеми співвідношення цивільного і господарського права, права власності, права інтелектуальної власності. Поданий матеріал відповідає Цивільному кодексу України.
 2. Історія держави і права. Енциклопедія сучасної України. Т.8. – К., 2009. – (науковий редактор – І. Б. Усенко, автори статей – І. Б. Усенко, О. М. Мироненко) – 716 с. (89,5 а. а.). 10000 прим., ISBN 966-02-2074-X (всього видання). Багатотомне енциклопедичне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Черговий сьомий том енциклопедії охоплює терміни на літери «Ґ-Ді»
 3. Історія держави і права. Енциклопедія історії України. Т.6. – К.: Наук. думка, 2009. – (науковий редактор-консультант – І. Б. Усенко; І. Б. Усенко, О. М. Мироненко, І.М. Музика, Т.І. Бондарук – автори статей) – 785 с. (95 а. а.), 5000 прим., ISBN 966-00-0632-2. Багатотомне енциклопедичне видання присвячене питанням історії України з найдавніших часів і до сьогодення. В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, вчених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети.

Збірники наукових праць:

 1. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. К.: ІДП НАНУ, 2009. – 45,3 дрк. арк. ( 772 с), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права.
 2. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. К.: ІДП НАНУ, 2009. - 43,3 дрк. арк., (742 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 3. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. К.: ІДП НАНУ, 2007. - 38,9 дрк. арк., (667 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 4. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 46. К.: ІДП НАНУ, 2009. – 59 дрк.арк., ( 707 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 5. Юридичні науки. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с. (81 обл. вид. арк.). - Тираж 500 прим. - ISBN 978-966-171-184-5. У збірнику опубліковано матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства», який відбувся у Києві з 8 по 11 квітня 2009 р. Статті присвячено методології порівняльного правознавства, типології й класифікації правових систем сучасності, їх трансформації та взаємодії, проблемам викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих навчальних закладах, наднаціональним тенденціям у розвитку права, порівняльним аспектам вивчення міжнародного та європейського права.
 6. Юридичні науки. Бабкін Володимир Дмитрович: До 85 річчя від дня народження і 60-ліття науково-педагогічної діяльності / Упоряд. і автор вступ. статті В. П. Горбатенко; бібліограф. покаж. склав Є. В. Ромінський; відп. ред. І. Б. Усенко. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України – Київ. Логос, 2009. – 68 с. (7,14 а.а.)– ISBN 978-966-171-167-1. У бібліографічному виданні висвітлюються основні етапи життя, творчого шляху та громадської діяльності відомого українського правознавця і політолога, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника Української академії політичних наук, провідного наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України В.Д. Бабкіна.
 7. Юридичні науки. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 13 травня 2009 р.). До 60-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 1949-2009. – За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка; упорядник д.політ.н. В.П. Горбатенко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – 156 с., іл. (10 а.а.) – ISBN 978-966-8602-75-7. У книзі подано наукові доповіді учасників міжнародної наукової конференції та матеріали урочистого засідання, присвячених 60-річчю Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Висвітлено теоретико-методологічні засади розвитку юридичної науки в Україні, її порівняльно-правові аспекти, зосереджено увагу на проблемах реформування державної влади, українського конституціоналізму, парламентаризму і місцевого самоврядування, подальшого розвитку правової системи України і чинного законодавства тощо.
 8. Юридичні науки. Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки. Мат. ХХ міжн. іст.-прав. конф., 25–28 верес. 2008 р., м. Судак / Редкол.: /О. В. Тимощук/, І. Б. Усенко, О. Є. Сонін та ін. – Сімферополь, 2009. – 492 с. Збірник матеріалів чергової ХХ міжнародної історико-правової конференції «Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект», яка відбулась на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського під егідою Міжнародної асоціації істориків права.
 9. Юридичні науки. П′яті юридичні читання. Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 квітня 2009, - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – (476 с.), 28 дрк.арк., 250 прим., ISBN 978-966-660-438-8. У збірнику вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, студентів навчальних закладів та наукових установ України, які працюють в галузі юридичних наук.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Юридичні науки. Т.А. Костецька. Інформаційне право України. Навчальний посібник. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 9.88, друк арк. (170 с.), тираж 500. – ІSBN 978-966-629-384-1. У посібнику висвітлюються найбільш актуальні проблеми навчального курсу «Інформаційне право України». Аналізуються об'єктивні передумови формування нової комплексної галузі, якою є інформаційне право, основні його поняття, категорії та інститути. Подається загальна характеристика інформаційного законодавства України, його структура та перспективи розвитку. Розглядаються основні напрями інформаційної політики на сучасному етапі розвитку національних інформаційних відносин, правовий статус державних органів в інформаційній галузі.
 2. Юридичні науки. Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 2. Особлива частина / Відп. ред. В.Б. Авер’янов. – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2009. 30 дрк.арк., (358 с.), 500 прим. ISВN 978-966-8602-67-2. У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник ґрунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широ¬ко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів.
 3. Юридичні науки. Муніципальне право України: Підручник. / За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. 40 дрк.арк., (716 с.)., 500 прим., ISBN 978-966-2183-47-4 (Алерта), ISBN 978-966-373-557-3 (КНТ), ISBN 978-966-364-897-2 (ЦУЛ). У підручнику здійснюється ознайомлення з історією становлення та розвитку муніципального права в Україні. Розкриваються зміст, сутність, правова природа, характерні ознаки місцевого самоврядування. Відображено проблемні аспекти муніципального права України, зокрема такі, що стосуються становлення власної компетенції місцевого самоврядування, імплементації міжнародних стандартів локальної демократії в національне законодавство, розвитку муніципального процесу тощо.
 4. Юридичні науки. Тихомиров Ю.А. Право: современные границы регулирования: Открытая лекция / Отв. ред. серии А.В. Кресин. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. – Серия научно-методических изданий „Академия сравнительного правоведения”. – Вып. 14. – 18 с. (1,5 арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-171-125-8;
 5. Юридичні науки. Ромашов Р.А. Типология государства в контексте сравнительного правоведения: Открытая лекция / Отв. ред. серии А.В. Кресин. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. – Серия научно-методических изданий „Академия сравнительного правоведения”. – Вып. 15. – 28 с. (2 арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-171-126-5;
 6. Юридичні науки. Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона и ее место в юридической компаративистике: Открытая лекция / Отв. ред. серии А.В. Кресин. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. – Серия научно-методических изданий „Академия сравнительного правоведения”. – Вып. 16. – 32 с. (2,5 арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-171-127-2;
 7. Юридичні науки. Тихомиров А.Д. Философские проблемы правовой компаративистики: Открытая лекция / Отв. ред. серии А.В. Кресин. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Издательство «Логос», 2009. – Серия научно-методических изданий „Академия сравнительного правоведения”. – Вып. 17. – 32 с. (2,5 арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-171-129-6;
 8. Юридичні науки. Маттей У. Порівняльне право і критичні правові дослідження: Відкрита лекція / Пер. з англ. О.В. Ткаченка. За ред. О.В. Кресіна. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавництво «Логос», 2009. – Серія науково-методичних видань „Академія порівняльного правознавства”. – Випуск 18. – 32 с. (2,5 арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-171-207-1;
 9. Юридичні науки. Батлер У.Е. Місце пострадянських правових систем на правовій карті світу: Відкрита лекція / Пер. з англ. К.О. Черниченка. За ред. О.В. Кресіна. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавництво «Логос», 2009. – Серія науково-методичних видань „Академія порівняльного правознавства”. – Випуск 19. – 20 с. (1,5 арк.) - Тираж 500 прим. ISBN 978-966-171-206-4;

Протягом 2009 року співробітниками Інституту опубліковано понад 800 статей у журналах та інших виданнях загальним обсягом близько 500 др.арк та 60 тез наукових доповідей, повідомлень на конференціях, семінарах, симпозіумах тощо загальним обсягом 30 др. арк.

У 2009 році підготовлені для передачі до видавництва рукописи ряду монографічних робіт, підручників, навчальних посібників тощо загальним обсягом понад 200 друк. арк.

 

2008


У видавничій діяльності Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, здійснюваній протягом 2008 року, особливо слід зазначити вихід друком 3-го тому “М.П.Василенко Вибрані твори: У 3 т.: Спогади. Щоденники. Листування. (До 90-річчя Національної академії наук України)”.

В цілому ж у цьому році Інститутом видано 18 монографічних праць, 8 посібників та підручників, 9 збірників наукових праць загальним обсягом 1239,92 др. арк. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав 1769,92 др.арк.

Зокрема опубліковані:

Монографії:

 1. Юридичні науки. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск дев”ятнадцятий. Відп.редактор Ю.С.Шемшученко. К.: ІДП НАНУ, 2008 45 дрк.арк., (544 с.), – 250 прим., ISSN 0869-2491. Відображені основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.
 2. Теорія держави і права. Порівняльне правознавство (правові системи світу). Відп. редактори: О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. - К.: Парламентське видавництво, 2008.- (488 с.), 28,37 дрк.арк., 1000 прим., ІSBN 978-966-611-629-4. В монографії систематизовані сучасні теоретико-методологічні та концептуальні підходи до аналізу правових систем сучасності, загальні тенденції їх розвитку з урахуванням соціальних особливостей. Предмет дослідження не обмежується традиційним аналізом континентальної та англосаксонської правових систем. Розглядаються також мусульманська, індуська, китайська, японська та інші системи права.
 3. Міжнародне право. Міжнародне судочинство. За заг. ред. акад. НАНУ Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – (260 с.), 23 дрк.арк., 500 прим.,ІSBN 978-966-8602-65-8. У книзі міститься інформація про історію створення, структуру, компетенцію та основні принципи діяльності Міжнародного суду ООН, Постійної палати третейського суду, Європейського суду з прав людини, Суду Європейських співтовариств, Суду з примирення та арбітражу Організації з безпеки та співтовариства в Європі, міжнародного трибуналу з морського права та ін.
 4. Історія держави та права. М.П.Василенко. Вибрані твори: У 3 т.: Т.3. Спогади. Щоденники. Листування. (До 90-річчя Національної академії наук України). Відп. Редактори: Ю.С.Шемшученко, І.Б.Усенко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»; Видавничий дім «Академперіодика», 2008. – (720 с.), , 40 дрк.арк., 700 прим., ІSBN 978-966-8602-59-7(Т.3). Третій том видання містить спогади, щоденники та листування вченого, що розкривають багатогранну особистість М.П.Василенка та характеризують його оточення. Більшість документів друкується вперше на підставі опрацювання відповідних архівних матеріалів.
 5. Конституційне право. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні. За ред. акад. НАНУ Ю.С.Шемшученка. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. – (252 с.), 20 дрк.арк., 500 прим., ІSBN 978-966-8602-65-5. У книзі розкриваються сутність і зміст конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов’язки, висвітлено механізм їх забезпечення. Книга присвячена 60-й річниці Загальної декларації прав людини.
 6. Теорія держави і права. Н.М.Пархоменко. Джерела права: проблеми теорії та методології. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». 2008. – (336 с.), 22 дрк.арк., 500 прим., ІSBN 978-966-8602-63-4. Монографія присвячена висвітленню однієї із актуальних теоретико-методологічних проблем юридичної науки – інтерпретації джерел права на засадах плюралістичного підходу, заснованого на визнанні багатоманітності сучасних теорії права, розмаїтті правової реальності та можливості методологічних підходів до її пізнання.
 7. Теорія держави і права. Н.М.Оніщенко. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – (320 с.), 18,6 дрк.арк., 500 прим., ІSBN 978-966-8602-61-0. Монографічне дослідження присвячене феномену права під кутом зору його дієвості, відповідності, з одного боку, вимогам сучасного правового розвитку, з іншого – забезпеченню і гарантуванню прав та законних інтересів кажного представника соціуму.
 8. Адміністративне право. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. За заг. ред. В.Б. Авер’янов - К.:І Юстініан, 2008. – (288 с.), 20 дрк.арк., 300 прим., ІSBN 978-966-8257-33-9. У виданні висвітлено сутність державного управління в Україні та у провідних зарубіжних країнах у контексті стандартів належного урядування та європейських принципів адміністративного права. Розкривається провідна роль українського адміністративного права у гармонізації відносин людини з органами публічної адміністрації.
 9. Адміністративне право. Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., Конус-Ю., 2008. – (314 с.), 28 дрк. арк., 500 прим. – ISBN 978-966-96961-5-1. Ця монографія є самостійною частиною колективного видання „Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики” (у двох книгах), підготовленого зусиллями співробітників кількох відділів Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Розглядаються теоретичні і практичні проблеми наукового тлумачення принципу верховенства права та проблеми його реалізації в окремих сферах діяльності Української держави.
 10. Адміністративне право. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту”. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – Д.: Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. – (588 с.), 30 дрк. арк., 250 прим., ISBN 978-966-383-149-7. Досліджуються актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації та захисту прав громадян у сфері виконавчої влади. Грунтовно розглядаються політико-правові аспекти взаємодії людини, держави і управління, розвиток демократичних засад державного управління у світлі сучасного європейського досвіду.
 11. Аграрне право. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти. За заг. ред. В.І. Семчика. – К.: Юридична думка, 2008. – (252 с.), 14,65 дрк.арк., 250 прим., ISBN 978-966-8602-60-3. У монографії висвітлюються теоретичні і практичні правові аспекти інвес¬тиційної діяльності у сільському господарстві України. Автори, ґрунтуючись на попередніх теоретичних дослідженнях у галузі аграрного та інвестиційного права, керуючись сучасними науковими методами, розглянули основні теоре¬тичні положення і зміст інвестиційних правовідносин в аграрній сфері України, стан та перспективи інвестування сільського господарства, правовий режим іноземних інвестицій, правові проблеми залучення інвестицій у соціальний розвиток села і сільськогосподарської кооперації. 
 12. Екологічне право. В.В.Семеняка. Страхування у сфері космічної діяльності: теоретико-правові засади. – К.: ВД «Академперіодика». 2008. – (240 с.), 22 дрк.арк., 300 прим., ІSBN 978-966-360-086-4. Монографія присвячена розробці теоретичних і прикладних правових проблем страхування при здійсненні космічної діяльності, виявленню існуючих у вітчизняній юридичній науці та законодавстві прогалин і обґрунтуванню наукових положень та пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання космічно-страхових відносин.
 13. Міжнародне право. О.І.Мельничук. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини. – К.: НВП «Наукова думка» НАН України, 2008. – (284 с.), 24 дрк.арк., 300 прим., ІSBN 978-966-00-0754-3. У монографії досліджується правова природа концепції всесвітньої культурної й природної та нематеріальної культурної спадщини, її формування й тенденції розвитку в міжнародному праві. Розкривається співвідношення концепції загальної спадщини людства і всесвітньої культурної та природної спадщини.
 14. Трудове право. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Відп. ред. Н.М. Хуторян. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – (304 с.), 17,67 дрк.арк. 300 прим., ISBN 978-966-8602-57-3. У роботі проаналізовано трудове законодавство України на предмет відповідності його трудовому законодавству Європейського Союзу як джерелу європейських стандартів та сформульовано на цій основі пропозиції по внесенню змін і доповнень до національного трудового законодавства.
 15. Політичні науки. В.І.Кафарський. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності: Моногарфія. – К.: Логос, 2008. – (560 с.) 35 дрк.арк., 300 прим. ISBN 978-966-171-044-2. У монографії досліджуються теоретичні засади конституційно-правового статусу політичних партій. Визначено етапи їх правової інституціоналізації та особливості функціонування у політичній системі. Аналізується стан правового регулювання організації та діяльності політичних партій в Україні.
 16. Теорія держави і права. О.М.Лощихін. Економічна функція сучасної держави. Теоретико-правові аспекти: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. –(368 с.), 22,5 дрк.арк., 250 прим. ISBN 978-966-8602-62-7. У книзі висвітлюються концептуальні проблеми теорії економічної функції сучасної держави. Показано місце і роль економічної функції у системі функцій держави. Досліджуються питання генезису економічної ролі держави та висвітлюються основні напрями і форми її включеності в світові економічні процеси на сучасному етапі.
 17. Кримінальне право. О.М.Костенко. Культура і закон у протидії злу. – Київ: Атіка. 2008. – 421с.
 18. Кримінальне право. О.М.Костенко. «Проблема №1 сучасної цивілізації «в українському контексті». – Черкаси: СУЕМ. – 2008. – 112 с.

Енциклопедії:

 1. Історія держави і права. Енциклопедія сучасної України. Т.7. – К., 2008. – (науковий редактор – І. Б. Усенко, автори статей – І. Б. Усенко, О. М. Мироненко) – 708 с. (88,5 а. а.). 10000 прим., ISBN 966-02-2074-X (всього видання). Багатотомне енциклопедичне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Черговий сьомий том енциклопедії охоплює терміни на літери «Ґ-Ді»
 2. Історія держави і права. Енциклопедія історії України. Т.5. – К.: Наук. думка, 2008. – (науковий редактор-консультант – І. Б. Усенко; І. Б. Усенко, О. М. Мироненко, Є. В. Ромінський – автори статей) – 564 с. (87,4 а. а.), 5000 прим., ISBN 966-00-0632-2. Багатотомне енциклопедичне видання присвячене питанням історії України з найдавніших часів і до сьогодення. В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, вчених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети. Черговий п’ятий том Енциклопедії історії України охоплює терміни на літери «Кон-К…».

Збірники наукових праць:

 1. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 39. К.: ІДП НАНУ, 2008. – 56 дрк.арк. ( 760 с), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права.
 2. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. К.: ІДП НАНУ, 2008. 54,25 дрк.арк., (720 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 3. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. К.: ІДП НАНУ, 2007. 65,5 дрк.арк.,(808 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 4. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 42. К.: ІДП НАНУ, 2008. – 59 дрк.арк., ( 707 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349. У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
 5. Історія держави і права. Регіональні аспекти історико-правових досліджень. Мат. ХVІІ міжн. іст.-прав. конф., 31 травн. – 3 черв. 2007 р. / Оргкомітет: О. Н. Ярмиш, І. Б. Усенко та ін. – Донецьк, 2008. – (436 с.), 26,1 дрк.арк., 100 прим., ISBN відсутній. Збірник матеріалів чергової ХVІІ міжнародної історико-правової конференції «Регіональні аспекти історико-правових досліджень» яка відбулась 31 травня – 3 червня 1997 року на базі Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ під егідою Міжнародної асоціації істориків права.
 6. Історія держави і права. Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект. Мат. ХVІІІ міжн. іст.-прав. конф., 13-17 верес. 2007 р., с. Стерегуще / Редколегія: О. В. Тимощук (голова), О. Н. Ярмиш, В. М. Бесчастний, І. Б. Усенко та ін. – Сімферополь: ДОЛЯ, 2008. – (472 с.), 30,1 дрк.арк., 100 прим., ISBN відсутній. Збірник матеріалів чергової ХVІІІ міжнародної історико-правової конференції «Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект», яка відбулась 13-17 вересня 2007 року на базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського під егідою Міжнародної асоціації істориків права. Матеріали збірника присвячені проблемі дослідження становлення та розвитку інститутів протидії злочинності в праві України та інших держав.
 7. Юридичні науки. Четверті юридичні читання. Матеріали Міжнародної наукової конференції 3-4 квітня 2008, - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – (476 с.), 28 дрк.арк., 250 прим., ISBN 978-966-660-438-8. У збірнику вміщені статті, в яких розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень викладачів, докторантів, аспірантів, студентів навчальних закладів та наукових установ України, які працюють в галузі юридичних наук.
 8. Історія держави і права. Правознавча спадщина Глухівщини: Збірник праць / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юрид. думка, 2008. – (352 с.), 20, 05 дрк.арк., 250 прим., ISBN 978-966-8602-64-1. Ця книга є збірником праць відомих вітчизняних правознавців та істориків, уродженців Глухівщини, які досліджували процеси державотворення і правотворення в Україні за часів Гетьманщини коли Глухів був її столицею (XVIII ст.). Подані також деякі наукові роботи з проблем сучасної теорії права. Присвячується 300-річчю проголошення Глухова столицею Гетьманщини. Розрахована на правознавців, істориків, студентів, широкий читацький загал.
 9. Міжнародне право та порівняльне правознавство. Порівняльне правознавство: Антологія української компаративістики ХІХ-ХХ століть. За ред. О.В. Кресіна. К: Інститут держави і права; Видавництво «Логос», 2008. – Серія наукових видань «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип.5. – (414 с.), 30 дрк.арк., 250 прим., ІSBN 978-966-171-002-9. До Антології включено праці українських учених, написані з 1936 по 1990 рік, які присвячені теоретико-методологічним засадам порівняльного правознавства або в яких відображено становлення цих засад. Зібрані разом, вони відображають процес становлення порівняльного правознавства в Україні.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Теорія держави і права. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): Навчальний посібник / Відп. ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с., 21,0 дрк.арк., 4000 прим., ІSBN 978-966-667-290-9. Запропонований навчальний посібник розкриває предмет теорії держави і права з позиції сучасних вчень у даній галузі, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні та за її межами.
 2. Теорія держави і права. Теорія держави і права. Академічний курс / Відп. ред. О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – 2-е перевидання. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – (688 с.), 56,12 дрк.арк., 2000 прим., ІSBN 978-966-667-296-7. Академічний курс підготовлений провідними вченими в галузі теорії держави і права у відповідності до типової програми на основі узагальнень та застосування новітнього емпіричного матеріалу. В підручнику розглядаються найбільш важливі проблеми теорії держави та права.
 3. Конституційне право. Конституційне право України. Академічний курс: К65 Підручник: У 2 т. — Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. — (800 с.), 46,8 дрк.арк., 500 прим., ISBN 978-966-8602-54-2. У цьому томі академічного курсу розкриваються основні інсти¬тути конституційного права України, насамперед загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Висвітлюються та¬кож питання конституційно-правового статусу людини і громадя¬нина, безпосереднього народовладдя, зокрема виборів та референ¬думів, конституційно-правових основ державної влади в Україні. Розглядаються питання адміністративно-територіального устрою України, конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим, конституційних основ місцевого самоврядування та національної безпеки і оборони України.
 4. Правова політологія. Лекції з політології: Навчально-методичний посібник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 337 с., 23 дрк.арк., 250 прим., ISBN 978-966-580-271-4. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне пізнати особливості політичного життя в Україні. Містить запитання, завдання для самостійної роботи.
 5. Правова політологія. Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В. П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 472 с. (Серія «Альма-матер»), 28 дрк.арк., 300 прим., ISBN 978-966-580-270-9. У посібнику висвітлено сутність і загальні засади прикладної політології, прикладних політичних технологій, їх місце і роль у політичній практиці, особливості застосування у розв”язанні проблем політичного життя, забезпеченні конкурентних переваг політичного життя.
 6. Адміністративне право. Адміністративне право України. Академічний курс: У двох томах: Том 2. Загальна частина” / Ред. кол. В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юридична думка, 2008. – ____ с. Перероблений та доповнений.
 7. Земельне право. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2008. – 600 с., 30 дрк.арк., 300 прим., ISBN 978-966-313-400-0. Висвітлюються теоретичні питання земельного права, земельне право як галузь у системі сучасного права України і навчальна дисципліна. Розглядаються предмет, принципи, витоки і система земельного права, дається характеристика земельно-правової норми і земельного правовідношення та його елементів.
 8. Екологічне право. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. - Друге видання. За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – (720 с.), 41 дрк. арк., 300 прим., ISBN 978-966-8602-56-6. Підручник є другим виданням академічного курсу екологічного права України. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Підготовлений на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного права, зокрема екологічного права Європейського Союзу.

Методичні матеріали:

 1. Адміністративне право. Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забезпечення. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – (46 с.), 10 дрк.арк., 100 прим., ISBN відсутній. Наукова доповідь за плановою темою відділу проблем державного управління та адміністративного права підготовлена співробітниками відділу. Висвітлюється роль галузі адміністративного права в забезпеченні прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з органами виконавчої влади.
 2. Кримінальне право. «Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – (48 с.), 10 дрк.арк., 100 прим., ISBN відсутній. Наукова записка у вигляді брошури, підготовлена співробітниками відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою за результатами виконання планової теми НДР.
 3. Кримінальне право. Костенко А.Н. Социальный натурализм как методологический принцип сравнительного правоведения и юридической глобалистики. Открытая лекция. – Киев, Симферополь. – Изд. «Логос», 2008. – (28 с.), 2 дрк.арк., 100 прим. ISBN відсутній.

Журнали:

 1. Порівняльне правознавство. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. Порівняльно-правові дослідження. № 1-2. 2007. Голова редакційної колегії Ю.С.Шемшученко. 30,8 дрк.арк., (381 с.), 500 пр.
 2. Судоустрій. Науково-практичний журнал. Судова апеляція. № 3. 2008. Засновники: Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. ТОВ „Видавництво „Юридична думка”. 13,7 дрк.арк., (163 с.), 300 прим.,передплатний індекс 91888. У журналі розкриваються актуальні проблеми розвитку судової системи в Україні, апеляційного судочинства, кримінального права і процесу, цивільного права і процесу, адміністративної юстиції в Україні, історії апеляційного судочинства. Головна увага приділяється висвітленню судової апеляційної практики в Україні та зарубіжних країнах, а також практики міжнародних судів та трибуналів. Журнал містить також наукову та судову хроніку, рецензії на наукові юридичні видання.
 3. Порівняльне правознавство. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-парвові дослідження» засновники: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет, громадяни Грецької республіки (через брак коштів не вийшов у 2008 році).

Протягом 2008 року співробітниками Інституту опубліковано понад 800 статей у журналах та інших виданнях загальним обсягом близько 500 др.арк та 60 тез наукових доповідей, повідомлень на конференціях, семінарах, симпозіумах тощо загальним обсягом 30 др. арк.

 У 2008 році підготовлені для передачі до видавництва рукописи ряду монографічних робіт, підручників, навчальних посібників тощо загальним обсягом понад 200 друк. арк.

Підготовлено до опублікування:

«Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії»: Монографія / Відп. ред. Н.М. Оніщенко.: індивідуальна монографія «Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції». (8 ум. друк. арк.) (І.І. Сєрова); індивідуальна монографія “Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства” (10 ум. друк. арк.). (О.С. Переверзєва); індивідуальна монографія «Основні правові моделі української державності у середині XVII – на початку XVIII ст.» (5 ум. друк. арк.) (К.В. Кресін), Енциклопедія цивільного права України / Колектив авторів: Шевченко Я.М., Кучеренко І.М., Молявко О.М., Хуторян Н.М., Венецька М.В., Севрюкова І.Ф., Єрьоменко Г.В., Бабаскін А.Ю., Бошицький Ю.Л., Антонов С.В., Морозова С.Є.; За заг.ред Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2008.

2007


У 2007 році найбільш вагомим досягненням у видавничій діяльності Інституту став вихід друком „Великого енциклопедичного юридичного словника” за загальною редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка.

В цілому ж у цьому році Інститутом було видано 16 монографічних праць, 2 посібники, підручники, 6 збірників наукових праць, 1 енциклопедія, 3 методичних матеріали загальним обсягом 1000 др. арк. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав 1500 др.арк.

Зокрема опубліковані:

Монографії:

 1. Юридичні науки. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск сімнадцятий. Відп.редактор Ю.С.Шемшученко. К.: ІДП НАНУ, 2007.- (630 с.), – 250 пр. ISSN 0869-2491.
 2. Теорія держави і права. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні. За заг. ред. Н.М.Оніщенко, О.В.Зайчука. К. Видавництво „Юридична думка”. 2007.- (424 с.), 500 прм., ISВN 978-966-8602-46-7.
 3. Державне управління. В.В.Цвєтков. Демократія і державне управління: теорія, методологія практика: Монографія. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. 19,53 дрк.арк., (336 с.), 300 прм., ISВN 978-966-8602-50-4.
 4. Адміністративне право. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К. Наукова думка, 2007. - (586 с.)– 36,75 д.а.. - 300 прим. - ISBN 978-966-00-0618-8.
 5. Адміністративне право. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді.  За заг. ред. О.М. Пасенюка - К.: Істина, 2007. – (608 с.). – 71.82 д.а. – 100 прим. -  ISBN 978-966-8909-08-5.
 6. Адміністративне право. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право. Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін; За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К.: Юстиніан, 2007. – (288с.). – 18 д.а. – 1000 прим. – ISBN  978-966-8257-33-9.
 7. Теорія держави і права. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства. За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: “Юридична думка”, 2007.  (372 с.) - 24,6 д.а. – ISBN 978-966-8602-48-1.
 8. Конституційне право. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. За заг. ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с. (54 д.а.)  – 1000 прим. – 978-966-326-253-6.
 9. Адміністративне право. В.А.Дерець. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. Монографія. – К.: ТОВ “Юридична думка”, 2007. – (180 с). – 10,46 д.а. – ISBN 978-966-8602-51-1.
 10. Адміністративне право. А.А. Пухтецька. Європейські принципи адміністративного права та Європейський адміністративний простір (науково-інформаційне видання). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 88 с. – 4,45 д.а. – 250 прим. – ISBN 966-581-846-5.
 11. Теорія держави і права. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка. За заг. ред. О.І. Ющика. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 208 с. ІSBN 978-966-611-581-5.
 12. Земельне право. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Видання третє, доповнене і перероблене. - Київ. Вид-во «Видавничий дім «Ін Юре». 2007.- 826 с., (52 дрк.арк.), тираж 500. ISBN 978-966-313-334-8.
 13. Політичні науки. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія / За ред. І.О. Крєсіної. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 313 с. (18,4 дрк. арк.). Тираж – 300.  ISBN 978-966-581-918-9.
 14. Цивільне право. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики. Кол. монографія; За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Юридична думка, 2007. – 340 с. (19,05 дрк.арк.).  500 пр.– ISBN 978-966-8602-49-8.
 15. Цивільне право. Р.О. Стефанчук. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві. (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту). Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права. 2007. – 22,66 дрк.арк., (626 с.), 500 пр.– ISBN 966-8823-12-5.
 16. Фінансове право. Р.А.Усенко. Фінансові санкції за законодавством України. Київ. Дакор КНТ. 2007. – 168 с. 10 дрк.арк., 1000 пр. – ISBN 966-8379-25-Х; ISBN 978-966-373-283-1.

Збірники наукових праць:

 1. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. К.: ІДП НАНУ, 2007. – 56 дрк.арк. ( 752 с), 200 пр., ISSN 1563-3349;
 2. Юридичні і політичні науки. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. К.: ІДП НАНУ, 2007. 54,25 дрк.арк., (664 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349;
 3. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. К.: ІДП НАНУ, 2007. 59,5 дрк.арк.,  ( 748 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349;
 4. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. К.: ІДП НАНУ, 2007. – 59 дрк.арк., ( 654 с.), 200 пр., ISSN 1563-3349;
 5. Порівняльне правознавство. Видатні компаративісти: Творчий шлях, ідеї, праці. – Кресін О.В. (кер. авт. кол.). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Ви-во „Логос”, 2007. – Серія наукових видань „Енциклопедія порівняльного правознавства”. – Вип. 4. – 144 с. – (8,4  дрк. арк.) – Тираж: 300 примірників, ISBN 978-966-581-877-9.
 6. Історія держави і права.  Природа, право і держава: історико-юридичні аспекти. Матеріали XVI Міжнародної історико-правової конференції 15-18 вересня 2006 р., м. Ялта. Ред. колегія: О.В. Тимощук (голова), Д.В. Велігодський (відп. секр.), О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко, Л.О. Зайцев, О.М. Редькіна. Таврійський Національний університет ім. В.І. Вернадського. Сімферополь. Видавництво “Доля”, 2007. – 360 (18,9 д.а.). ISBN 978-966-366-111-7.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Господарське право. В.П.Нагребельний, В.Д.Чернадчук, В.В.Сухонос. Підручник. Господарське судочинство в Україні. За заг. ред. В.П.Нагребельного. – К., „Юрінком Інтер”, 2007. – 402 с.
 2. Адміністративне право. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах: Том 1. Загальна частина. Ред. кол. В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юридична думка, 2007. – 34,41 д.а. – (592 с.). -  ISBN 978-966-8602-52-8.

Енциклопедичні словники:

 1. Юридичні науки. Великий енциклопедичний юридичний словник. За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ. ТОВ ”Видавництво ”Юридична думка”, 2007. – 992 с. (104, 16 дрк.арк.). – Тираж 3000 прим. – ISBN 978-966-8602-45-0.

Методичні матеріали:

 1. Юридичні науки. Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Пухтецька А.А. Реформування адміністративно-правової доктрини України  відповідно до європейських принципів адміністративного права. Наукова доповідь за результатами виконання гранту ДФФД у 2007 р. – К.: Науковий світ, 2007. – 1 д.а.;
 2. Юридичні науки. Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Пухтецька А.А. Європейські стандарти належного урядування.  Наукова доповідь за результатами виконання гранту ДФФД у 2007 р. – К.: Науковий світ, 2007. – 1 д.а.
 3. Політичні науки. Експертна доповідь „Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку” (Участь Горбатенка В.П. у підготовці розділів: 2.”Демократизація суспільства та забезпечення прав і свобод громадян”; 3.”Розвиток політичної системи та системи державного управління”). – Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ. „Славутич-Дельфін” ТОВ, 2007. – 255 с. (14,88 дрк.арк.). – Тираж 1000 прим.

Журнали:

 1. Порівняльне правознавство. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. Порівняльно-правові дослідження. № 1-2. 2007. Голова редакційної колегії Ю.С.Шемшученко. 30,8 дрк.арк., (381 с.), 500 пр.
 2. Судоустрій. Науково-практичний журнал. Судова апеляція. № 1-2. 2007. Засновники: Апеляційний суд м.Києва, Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. ТОВ „Видавництво „Юридична думка”. 16,25 дрк.арк., (198 с.)

2006


У 2006 році найбільш вагомим досягненням у видавничій діяльності Інституту став вихід друком 2 томів „Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах” .

В цілому ж у цьому році Інститутом було видано 24 монографічні праці, 12 посібників, підручників, 8 збірників наукових праць, 1 енциклопедія, 6 методичних матеріалів загальним обсягом 1239,9 др. арк. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав 1769,9 др.арк.

Зокрема опубліковані:

Монографії :

 1. Юридичні науки. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск сімнадцятий. Відп.редактор Ю.С.Шемшученко.  К.: ІДП НАНУ, 2006.- (534 с.), – 250 пр. ISSN 0869-2491.
 2. Юридичні та політичні науки. В.В.Цвєтков, В.М.Селіванов, О.В.Скрипнюк. „Державне управління і політика”. – К.: „АБРІС”, 2006.- (327 с.), - 18.95 д.а., 300 пр., ISBN 966-531-170-4.
 3. Теорія держави і права. В.Ф.Сіренко „Інтересы и власть”. К.: Оріони, 2006. – 536 с. Мова рос. ., ISBN 966-8305-64-7 – 300 пр.
 4. Цивільне право і процес. Г.П.Тимченко. „Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку”. К.:ТОВ „Юридична думка”, 2006. – 412 с. ISBN 966-8602-29-3. – 300 пр.
 5. Фінансове право. О.О.Семчик. „Держава як суб”єкт фінансових правовідносин”. – К.: „ТОВ Видавництво „Юридична думка”, 2006.- (116 с.) – 200 пр.;
 6. Теорія держави і права. „Вступ до теорії правових систем”. За заг. ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2006. – (432 с.), - 300 пр.
 7. Політичні науки. „Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні”. За заг.ред. І.О.Кресіної.  – К. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. – (304 с.), - 500 пр.
 8. Банківське право. Г.Ю.Шемшученко. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування. – К. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2006. – (25 авт.арк.).- 300 пр.
 9. Історія держави і права. Правовий звичай як джерело українського права IX – XIX ст. / За ред. І. Б Усенка. – К.: Наук. думка, 2006. – (280 с.), - 500 пр., ISBN 966-00-0423-0;
 10. Історія держави і права. Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах: Том 1. Історичні праці / упорядники – І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бондарук, Є. В. Ромінський; відп. ред. – Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко – К.: Юрид. думка, 2006. (608 с.) – 700 пр., ISBN 966-8602-25-0(Т.1);
 11. Історія держави і права. Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах: Том 2. Юридичні праці / упорядники – І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бондарук, Є. В. Ромінський, А. Ю. Іванова; відп. ред. – Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. – К.: Юрид. думка; Академперіодика, 2006. – (560 с.) – 700 пр., ISBN 966-8602-25-0(Т.2);
 12. Історія держави і права. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи: теорія та практика. / За ред. Ю. І. Римаренка. – К., 2006. – (740с.), - 300 пр.
 13. Політичні науки. В.П.Горбатенко. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – (400 с.),- 1000 пр., ISBN 966-504-487-7.
 14. Конституційне право. Конституція України. Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф. Погорілка та В.Л. Федоренко. – Київ, вид-во “Наукова думка”, 2006. – 11,13 д.а., (150 с.), - 500 пр., ISBN 966-00-0695-0.
 15. Інформаційне право. В. О. Горобцов, Т. А. Костецька, І. О. Кресіна, В. М. Петренко, В. Ф. Погорілко, І. С. Чиж, Ю. С. Шемшученко. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. — (232 с.), 966-8602-32-3;
 16. Інформаційне право. Колективна монографія. Ю. С. Шемшученко (вступ); І. О. Кресіна, А. В. Колодюк (розділ 1; § 2 розділу 2); В. Ф. Погорілко, Б. А. Кормич, О. В. Соснін (§ 1 розділу 2); Т. А. Костецька (розділ 3); В. М. Петренко (розділ 4); В. О. Горобцов, І. С. Чиж. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. —( 384 с.),- 300 пр., ISBN 966-8602-31-5.
 17. Міжнародне право. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006. – (627с.) – 42 друк. арк., тираж: 1000 екз., ISBN 966-8257-17-0;
 18. Теорія держави і права. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Ю.С. Шемшученка. Керівник авт. кол. О.В. Кресін – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – (256 с.). – 15,35 друк.арк., тираж: 300 екз., ISBN 966-02-3977-7;
 19. Юридичні науки. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / За ред В.П. Горбатенка: Монографія. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005 (вийшла з друку у 2006). – (332 с.). – 20,65 друк.арк., 300 екз., ISBN 966-8602-36-6;
 20. Земельне, аграрне право. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні. Монографія. / За ред. В.І.Семчика. – К.: ТОВ “Вид-во “Юр.думка”, 2006. – (264 с.) – 14,4 д.а. Тираж 300 примірників. ISBN 966-8602-20-х. Колектив авторів: Семчик В.І.; Кулинич П.Ф.; Панькова Л.О. (спільно з Семчиком В.І.); Проценко Т.П.; Поліводський О.А.; Берлач А.І.
 21. Космічне право. Космическое законодательство стран мира: Тематическое собрание (на русском и английском языках) – Том 3, кн. 2: Космос. Экология. Природные ресурсы Земли. – К. Атіка, 2006 (59,15 д. а.) / Відповідальні редактори: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С.; укладачі: Красіліч Н. Д., Кузнєцова С.В.
 22. Земельне право. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – (144 с.) – 8,37 д.а. Тираж 300 примірників. ISBN 966-8602-38-2.
 23. Політичні науки. Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К., 2006. – (368 с.), - 21,0 д.а., 500 пр.

Збірники наукових праць:

 1. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. К.: ІДП НАНУ, 2006 ( 634 с), 300 пр., ISSN 1563-3349;
 2. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. К.: ІДП НАНУ, 2006  (624 с.), 300 пр., ISSN 1563-3349;
 3. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 32. К.: ІДП НАНУ, 2006  ( 622 с.), 300 пр., ISSN 1563-3349;
 4. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. К.: ІДП НАНУ, 2006  ( 654 с.), 300 пр., ISSN 1563-3349;
 5. Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України. Збірник наукових статей. За ред. Ю.С.Шемшученка; Упор. І.О.Кресіна, В.П.Нагребельний, Н.М.Пархоменко. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2006.- (334 с.). 500 пр., ISBN 966-02-4115-1;
 6. О.В. Кресін. Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005 (вийшла з друку у 2006). – (116 с.) – (12,6 друк. арк.), ISBN 966-8602-21-8;
 7. О.В. Кресін. Порівняльне правознавство: Вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання: Довідник / За ред. В.Н.Денисова. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005 (вийшла з друку у 2006). – (192 с.) – (12,09 друк.арк.), ISBN 966-02-3840-1;
 8. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; Упорядники О.В.Кресін, О.М. Редькіна за участю К.О.Черніченка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Таврійський Національний університет ім. В.І.Вернадського, Київський Університет права НАН України, 2006. –  (432с.),  36,5 друк.арк., тираж: 500 екз.,  ISBN 966-581-821-Х;
 9. Конституційне право. Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність. 2-е вид., змінне і доп. /Упорядник І.О.Кресіна., від. ред. Ю.С.Шемшученко. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2006. – (310 с.), ISBN 966-02-4045-7;

Навчальні посібники та підручники:

 1. Теорія держави і права.  Підручник. Теорія держави і права . Академічний курс. За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер.2006. – (688 с.), 6000 пр.;
 2. Політичні науки. Політологія. Підручник. 3-є вид., перероб. і доп. За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.  – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 32,7 д.а., (567 с.), - 1000 пр., - ISBN 966-580-219-4.;
 3. Конституційне право. В.Ф. Погорілко, В.Л.Федоренко. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. –Том 1 /За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 31,62 д.а. (544 с.) – 500 пр., ISBN 966-8602-33-1;
 4. Цивільне право. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – (696 с.), - 500 пр.,  ISBN 966-313-007-5;
 5. Цивільне право. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник у 2 т. / Кол.авторів: Я.М.Шевченко, І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, І.Ф.Севрюкова, Г.В.Єрьоменко, А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, О.М.Молявко, С.Є.Морозова / За заг.ред. Я.М.Шевченко / Упорядн. С.Є. Морозова. – Вид. 2-ге, доп. і пепероб. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – (520 с.), - 500 пр., ISBN 966-313-008-3;
 6. Конституційне право. В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко. Референдне право України. Навч. посібник. К.: Вид-во “Ліра-К”, 2006. – 17 д.а. (366 с.) – 300 пр., ISBN 966-351-135-4;
 7. Конституційне право. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Підручник: /За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Ф. Погорілка К.: “Наукова думка”; Прецедент, 2006. – 344 с.
 8. Конституційне право. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Колектив авторів: Погорілко В.Ф., Ісаєва Н.К., Батанов О.В. та ін. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – (592 с. ), 500 пр., ISBN 966-667-191-3;
 9. Адміністративне право. В.Б.Авер”янов (у співавторстві). Основи адміністративного судочинства в Україні. Навчальний посібник. За заг.ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. - К., ЦППР, 2006.- (256 с.), 2000 пр.,  ISBN 966-96609-1-2;
 10. Адміністративне право. В.Б.Авер”янов (у співавторстві). Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. /Упоряд.: І.Коліушко, В.Тимощук. – К.2006. – (192 с.), 2000 пр., ISBN 966-96609-0-4;
 11. Адміністративне право. Господарське процесуальне право України // Авторський колектив : В.Д.Чернадчук, В.В.Сухонос, В.П.Нагребельний, Д.М.Лук’янець. За заг. ред. В.Д.Чернадчука. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2006. – (380 с.), тираж 1500 пр. – ІSBN 966-96609-0-4;
 12. Політичні науки. Кресіна І.О., Перегуда Є.В., Панібудьласка В.Ф. Політологія. Навчально-методичний посібник.– К.: КНУБА, 2006. – (80 с.).

Енциклопедія:

 1. Міжнародна поліцейська енциклопедія. – Т.3. Поліцейський менеджмент: історія і сучасність – К, 2006. – 159,0.д.а. (співголови редакційної ради – Ю. І. Римаренко та Ю. С. Шемшученко. Співавтори: Ю. І. Римаренко, Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, І. В. Музика та ін).

Методичні матеріали:

 1. Антология сыска: от полиции к внешней разведке. Уголовный сыск: документы и материалы. XI – нач. XX ст. Відп.ред. Ю.І.Римаренко. – К., 2006. – (612 с.)- 300 пр.;
 2. Савчук К.А., Проценко І.М., Мельник С.А. Правовой статус Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ / Отв. ред. К.А. Савчук. – К., Тов. «Юридична думка» Ю 2006. –(68 с.), 3,15 друк. арк., тираж: 500 екз., ISBN 966-8602-42-0;
 3. Авер’янов В.Б. Науково-практичний коментар до законів України “Про державну виконавчу службу”, “Про виконавче провадження”. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 12,0 д.а.,  1000 пр. – ІSBN 966-96667-1-2;
 4. Авер’янов В.Б. Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні. Аналітична доповідь та рекомендації. – К.: Міжнародний фонд “Відродження”. – 2006. – 1,2 д.а, тираж 1000 пр. – ІSBN 966-8312-22-8;
 5. Колектив авторів. Проблеми удосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в України. Наукова доповідь. За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2006, (10 д.а.);
 6. Нагребельний В.П. Науково-практичний коментар до ст.ст. 3,5 Закону України “Про банки і банківську діяльність” // Закон України “Про банки і банківську діяльність” : Науково-практичний коментар /За заг. ред. В.С.Стельмаха. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006., тираж 1000 пр. – ІSBN 7781-00-3;

2005


У 2005 році найбільш вагомим досягненням у видавничій діяльності Інституту став вихід друком 10-го тому «Антології української юридичної думки».

В цілому ж у цьому році Інститутом видано 14 монографічних праць, 11 посібників, підручників, 9 збірників наукових праць, 1 енциклопедія, 5 методичних матеріалів загальним обсягом 1072,79 др. арк.. Загальний обсяг публікацій співробітників Інституту, враховуючи наукові статті, брошури, тези конференцій тощо склав 1370 др.арк.

Зокрема опубліковані:

Монографії:

 1. Антологія української юридичної думки – Юридична наука незалежної України. К.: Видавничий Дім „Юридична книга”. 2005 (70,8 дрк.арк.);
 2. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск шістнадцятий. К.: ІДП НАНУ, 2005 ( 30,5 др.арк.);
 3. Ю.С.Шемшученко. Вибране. К., 2005 (49,6 др.арк.);
 4. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників. За редакцією акад.Ю.С.Шемшученка Ю.С., Н.М.Хуторян. К.: Юридична думка, 2005 (13,95 др.арк.);
 5. Аграрні та земельні ринки в Україні (організаційно-правові питання). За ред. В.І.Семчика. К. Юридична думка. 2005 (19 др.арк.);
 6. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні. За ред. Я.М.Шевченко. К.: ІДП НАНУ, 2005 (26,5 др.арк.);
 7. Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві. Колектив авторів. К.: Логос, 2005 (12, 56 др. арк.);
 8. Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики. За ред. І.О. Кресіної. К., 2005 (7,2   др.арк.);
 9. Закон України „Про космічну діяльність”: Науково-практичний коментар. За  ред. Н.Р.Малишевої. К.: Атака.2005 (11,40 др.арк.);
 10. Космическое законодательство стран мира. Тематическое собрание (на русском и английском языках). Т.3.Космос. Экология. Природные ресурсы Земли. Книга 1. Ответственный ред. Ю.С.Шемшученко, Н.Р.Малишева. К., 2005 (24 др.арк.);
 11. А.І.Дмитрієв. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві. К. Юридична думка, 2005 (16 др.арк.);
 12. О.В.Скрипнюк. Конституція України та її функції. К.2005 (10 др.арк.);
 13. О.В.Скрипнюк.  Демократія: Україна і світовий вимір. К. 2005 (25 др.арк.);
 14. Приватне життя і поліція. Відп. редактор Ю.І. Римаренко. К., 2005 (96 др.арк.);.

Збірники наукових праць:

 1. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 27. К.: ІДП НАНУ, 2005 ( 56,9 др.арк.);
 2. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. К.: ІДП НАНУ, 2005  (59,3 др.арк.);
 3. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29. К.: ІДП НАНУ, 2005  ( 57,8 др.арк.);
 4. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи (За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа) Том 1. Інформаційне законодавство України (23, 95 др.арк.);
 5. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи. Том 2. Інформаційне законодавство країн СНД (Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Латвія) (24, 76 др.арк.);
 6. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи. Том 3. Інформаційне законодавство країн СНД (Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, Естонія) (23,25 др.арк.);
 7. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи. Том 4. Інформаційне законодавство країн Європи і Азії (22, 82 др.арк.);
 8. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи. Том 5. Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері (18,6 др.арк.);
 9. Збірник інформаційного законодавства України, країн СНД, Європи та Ради Європи. Том 6. Міжнародні угоди України в інформаційній сфері (8,8 др.арк.);

Навчальні посібники та підручники:

 1. Екологічне право України. Академічний курс. Підручник. За ред. Ю.С.Шемшученка. К. Юридична думка. 2005  (49,3 др.арк.);
 2. Адміністративне право України. Академічний курс. Підручник: У 2-х т.: Т.2. Особлива частина. За ред. В.Б.Авер”янова (30 др.арк.);
 3. Протидія торгівлі людьми. Документально-джерельний посібник. За ред. Ю.І. Римаренка. К., 2005. (75 др.арк.);
 4. Ходаківський М. Д. Юридичний довідник літньої людини. К., 2005. ( 12 др.арк.);
 5. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Навч. посібник. К., 2005.  (8,5 др.арк.);
 6. О.В.Кресін. Порівняльне правознавство: вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання. Довідник. – К., 2005 (12 др.арк.);
 7. О.В.Батанов. муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч.: Ч.1. К.: Знання України. 2005 (8,6 др.арк.);
 8. Впровадження гендерних підходів у роботі комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник. За ред. В.М.Литвина К.: К.І.С., 2005 ( 3 др.арк.);
 9. Методика правової освіти: Навчальний посібник. За ред. Л.М. Горбунової  К.,2005 ( 5др..арк.);
 10. Н.Д.Красіліч. Програма з навчального курсу „Цивільне право” для студентів спеціальності 7.060101 „Правознавство”. К., КНТЕУ, 2005 (2,2 др.арк.);
 11. О.М.Костенко у співавторстві. Кримінальне право України. Особлива частина. Практикум. К. 2005 (32,1 др.арк.).

Енциклопедія:

 1. Міжнародна Поліцейська енциклопедія. – Т.2. “ Права людини у контексті поліцейської діяльності”. Співголови редакційної ради – Римаренко Ю.І. та Шемшученко Ю.С. - К., 2005. ( 166,7 др.арк.).

Методичні матеріали:

 1. Антологія сиску: В 14 т. Т.1. Документи і матеріали з кримінального сиску (1397-1918 рр.). Відп. ред. Ю.І.Римаренко  К., 2005. (25 др.арк.);
 2. Горбатенко В.П. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 0403 „політологія„ кваліфікації 2443 „професіонал в галузі політології„.—К.: Міністерство освіти і науки України, 2005.—30 с. – 1,5 д.а. (у співавторстві; співавтори: члени робочої групи Міністерства освіти і науки України);
 3. Костенко О.М., Кваша О.О. Навчально-методичні матеріали з курсу „Кримінальне право України. Загальна частина” для студентів Київського університету права. К. 2005. (2,5 др.арк.);
 4. Коваленко В.Л. Методичний посібник для студентів Київського університету права зі спецкурсу “Державна служба в Україні”. К., 2005.  (0,9 др.арк);
 5. Усенко Р.А. Методична програма з курсу “Муніципальне фінансове право”.  К., 2005. (0,6 др.арк).

2004


Монографії :

 1. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. — К., Юстиніан, 2004 (15 др.арк..);
 2. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ — початок ХХ ст..). — К. ІДП НАНУ, 2004 (32 др.арк.);
 3. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. — К., 2004 (15 др.арк.);
 4. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. — К.: ІДП , ДП «Юридичне видавництво «Аста», 2004 (20 др.арк.);
 5. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / За редакцією В.І.Семчика. — К.:2004 (16,4 др.арк.)
 6. Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). К.: ІДП НАНУ, 2004 ( 18 др.арк.);
 7. Кресіна І.М., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз. — К.: Юридична думка, 2004 (20 др.арк.);
 8. Скрипнюк О.В. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. — К., 2004 (28 др.арк.);
 9. Костенко О.М., Котюк І.І. Кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України. Гендерна експертиза. — К., 2004 (8,5 др.арк.);
 10. Пташинський О.Б. Пенітенціарна система України. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (16 др.арк.);
  11. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (20 др.арк.);
 11. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К.: Парламентське видавництво. 2004 (41,6 др.арк.);
 12. Шемякин А.Н. Право пользования морем (генезис структуры и содержания). — Одеса, 2004 (15,8 др.арк.).

Коментарі законодавства:

 1. Коментар до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». За загальною редакцією А.І.Дмитрієва, О.І.Гришуткіна. — К., 2004 (36 др.арк.);
 2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2-х ч / За загальною редакцією Я.М.Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. Ч.1. (35 др.арк.);
 3. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2-х ч / За загальною редакцією Я.М.Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. Ч.2. (42 др.арк.).

Збірники наукових праць:

 1. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск п’ятнадцятий. — К.: ІДП НАНУ, 2004 ( 30,5 др.арк.);
 2. Правова держава. Ювілейний збірник. (до 55-річчя заснування Інституту). — К.: ІДП НАНУ, 2004 ( 20,5 др.арк.);
 3. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. — К.: ІДП НАНУ, 2004 ( 52,89 др.арк.);
 4. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (53,46 др.арк.);
 5. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. — К.: ІДП НАНУ, 2002 ( 57,4 др.арк.);
 6. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. — К.: ІДП НАНУ, 2002 (56,9 др.арк..);
 7. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Збірник наукових праць. За загальною редакцією Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (20,14 др.арк.);
 8. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. За загальною редакцією В.І.Семчика. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (16,19 др. арк.);
 9. Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії: матеріали методологічного семінару. — К.: ІДП НАНУ, 2004 (4,9 др. арк.);
 10. Космічне право України: Збірник національних і міжнародних правових актів. — Видання 4-те, перероблене та доповнене. — К.: Атіка, 2004 (42 др.арк.).

Навчальні посібники та підручники:

 1. Трудове право України. Академічний курс. Підручник / За ред. Н.М.Хуторян. — Видавництво «А.С.К.», 2004 (26,25 др.арк.);.
 2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У двох томах: Том 1. Загальна частина. За ред. В.Б.Авер»янов. — К., 2004 (30 др.арк.);
 3. Мережко А.А. История международно-правовых учений: Учебное пособие. — К.: ІДП НАН У, 2004 (17,5 др.арк.);
 4. Фінансове право України. Загальна частина: навчальний посібник / За ред. В.П.Нагребельного. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004 (20 др.арк.).

Енциклопедії та антології:

 1. Юридична енциклопедія. Т.6 / За загальною редакцією Ю.С.Шемшученка. — К., 2004. (92,46 др.арк.);
 2. Енциклопедія Сучасної України. — Т.2. — К.: «Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України». 2004. (38,92 др.арк.);
 3. Енциклопедія Сучасної України. — Т.3. — К.: «Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України». 2004. (32 др.арк.);
 4. Політологічний енциклопедичний словник. 2-вид. — К., 2004 (75,2 др.арк.);
 5. Антологія української юридичної думки
 • a. Т. 6. — Цивільне право / За загальною редакцією Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга». 2004 (43,8 дрк.арк.);
 • b. Т. 7. — Кримінальне право / За загальною редакцією О.М.Костенка. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга». 2004 ( 46,3 дрк.арк.);
 • c. Т. 8. — Міжнародне право / За загальною редакцією В.Н.Денисова. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга». 2004 ( 43,25 дрк.арк.);
 • d. Т. 9. — Юридична думка радянської доби / За загальною редакцією В.П.Нагребельного. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга». 2004 ( 63,6 дрк.арк.).

Методичні матеріали:

 1. Проценко Т.П. Аграрне право України. Навчально-методичні матеріали. — К.: Національна академія управління, 2004 (2 др.арк.).

2003


Монографії :

 1. «Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика» / Відп. ред. В.Ф.Погорілко. — К.: А.С.К., 2003. -652 с. (38 д.а.);
 2. «Систематизація законодавства України : проблеми та перспективи вдосконалення. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 2003. (11 д.а.);
 3. Міжнародно-правові стандарти поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку / Упорядник, співавтор книги Ю.І.Римаренко. — К., 2003 (23 д.а.);
 4. Політичний вимір діяльності МЗС України. Відповіді на виклики ХХІ ст. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко. — К., 2003 (18,25 д.а.);
 5. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками
 6. (теоретико-методологічний аналіз) / Відп. ред. Ю.І. Римаренко. — К., 2003 (30 а.а.);
 7. Маркевич М. «Історія Малоросії» / За загальною редакцією Ю.С.Шемшученка — К.:Видавничий Дім «Ін-Юре», 2003. — (37,84 д.а.);
 8. Суспільна трансформація і державне управління в Україні / Відп.ред. В.В. Цвєтков.  К.: 2003. — 30.18 (д.а.);
 9. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми. — К.: ІДП НАНУ, 2003. (18,12 д.а.);
 10. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: — К.: ІДП НАНУ, 2003. (10 д.а.);
 11. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. (29, 76 д.а.);
 12. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е.Грабаря. — К.: ІДП НАНУ, 2003. (7,44 д.а.);
 13. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / За ред. Н.Р.Малишевої. — К., 2003. (19 д.а.);
 14. Правові системи сучасності. — К., 2003. (20 д.а.);
 15. Державне управління: адміністративно-правові проблеми теорії і практики / За ред. В.Б.Авер'янова. — К., 2003. (28 д.а.);
 16. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України. — К., 2003. (10 д.а.).

Коментарі законодавства:

 1. Науково-практичний Коментар «Конституція України» / Колектив авторів. — Х.: «Право», К.: «Ін-Юре», 2003 р. — 800 с. (36 д.а.);
 2. Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика. — К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2003. (32,29 д.а.).

Збірники наукових праць:

 1. Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск чотирнадцятий. — К.: ІДП НАНУ, 2003 (41,62 др.арк.);
 2. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск дев'ятнадцятий. — К.: ІДП НАНУ, 2003. ( 46,12 д.а.);
 3. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск двадцятий. — К.: ІДП НАНУ, 2003. (42,56 д.а.);
 4. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск двадцять перший. — К.: ІДП НАНУ, 2003. ( 42,54 д.а.);
 5. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск двадцять другий. — К.: ІДП НАНУ, 2003. (39,53 д.а.);
 6. Енергетичне законодавство: Збірник нормативно-правових актів. — у 2-х томах. — К.: ІДП НАНУ, 2003. (30 д.а.);
 7. Проблеми гармонізації законодавства України і країн Європи: Збірник наукових статей. — К.: Юринком Інтер, 2003. (67,9 д.а.)

Навчальні посібники та підручники:

 1. Виборче право України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук. — К.: Парламентське вид-во, 2003.
  383 с. (24 д.а.);
 2. Кримінологія: Навчально-методичний посібник / О.М. Костенко та ін. — К.: Атака, 2003. 399 с.
 3. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / А.І.Дмитрієв (у співавторстві). — К.: ІДП НАНУ, 2003. (11,52 д.а.);
 4. Цивільне право України: Академічний курс: Т.1. Загальна частина / Кол. авторів за заг.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. (25 д.а.);
 5. Цивільне право України: Академічний курс: Т.2. Особлива частина / Кол. авторів за заг.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. (23 д.а.);

Енциклопедії та антології:

 1. Юридична енциклопедія. Т.5. За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. К., 2003. (95, 3 д.а.);
 2. Міжнародна Поліцейська енциклопедія. — Т.1. «Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології». — К., 2003 (160,5 д.а.);
 3.  Антологія української юридичної думки. В 6 т.
 • a. Т.2. — Історія держави і права України: Руська Правда / Відп. ред. І.Б.Усенко. — К., 2003. — 592с. (41,2 д.а. );
 • b. Т.3. — Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Від. ред. І.Б.Усенко. — К., 2003. — 583с. (43,8 д.а);
 • c. Т.4. — Конституційне (державне) право / Від.ред. В.Ф.Погорілко. — К., 2003. — 600с. (45 д.а.);
 • d. Т.5. — Поліцейське та адміністративне право / Від. ред. Ю.І. Римаренко, В.Б.Авер'янов. — К., 2003. — 600с. (45 д.а.).

Методичні матеріали:

 1. Поліводський О.А. Методичні матеріали по курсу «Договірне право» для студентів 5-го курсу. НА УКМА, 2003;
 2. Історія для громадянина: Методичний посібник для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / В.Горбатенко, П.Вербицька, А.Ковтонюк, Л.Середяк, Г.Фрейман. — Львів: НВФ «Українські технології», 2003. — 136с. ( 15 д.а.)

2002


 1. Акуленко В.І. Культуpна спадщина людства: Збеpеження та викоpистання / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — Львів, 2002. — 160 с.
 2. Антипенко В.Ф. Боpьба с совpеменным теppоpизмом: Междунаpодно-пpавовые подходы / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К.: Юнона-М, 2002. — 723 с.
 3. Антологія укpаїнської юpидичної думки: В 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Упоpяд. В.Д. Бабкін; Заг. pед. Ю.С. Шемшученко; Відп. pед. І.Б. Усенко. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2002.
  a. Т. 1: Загальна теоpія деpжави і пpава, філософія та енциклопедія пpава. — 568 с.
 4. Аpхівна спpава і діловодство в Hаціональній академії наук: Зб. законодав. актів, ноpмат. і метод. документів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. І.Б. Усенко. — Львів, 2002. — 169 с.
 5. Виконавча влада і адміністpативне пpаво / В.Б. Авеp'янов, О.Ф. Андpійко, Ю.П. Битяк та ін.; Ред. В.Б. Авеp'янов; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Ін-Юpе», 2002. — 668 с. — (Сеp. наук. вид. «Адмін.-пpавов. pефоpма в Укpаїні»).
 6. Деpжава і пpаво: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002.
 • a. Вип. 15. — 608 с.
 • b. Вип. 16. — 523 с.
 • c. Вип. 17. — 524 с.
 • d. Вип. 18. — 520 с.
 1. Жуpавський В. Укpаїнський паpламентаpизм кpізь пpизму вибоpчих систем / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 24 с.
 2. Законодавство Укpаїни: Пpоблеми та пеpспективи pозвитку: Матеpіали міжвуз. наук. студ. конф., 30 січ.-2 лют. 2000 p., м. Косів Івано-Фpанків. обл. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава; Голов. pед. Ю.С. Шемшученко. — К., 2002.
  a. Вип. 2. — 360 с.
 3. Інтелектуальна власність в Укpаїні: пpоблеми теоpії і пpактики: Зб. статей / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький. — Львів, 2002. — 424 с.
 4. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Укpаїні на сучасному етапі: Теоpія і пpактика / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 509 с.
 5. Коваленко А.А. Теоpія і пpактика місцевого самовpядування в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 461 с.
 6. Коліушко І.Б. Виконавча влада та пpоблеми адміністpативної pефоpми в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К.: Факт, 2002. — 259 с.
 7. Коментаp Земельного кодексу Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. — К.: Видавн. дім «Інтеp Юpе», 2002. — 300 с.
 8. Конституційне пpаво Укpаїни: Підpуч. для студ. юpид. спец. вищ. закл. освіти / В.Ф. Погоpілко, О.Ф. Фpицький, О.В. Гоpодецький та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — 3-є вид. — К.: Hаук. думка, 2002. — 731 с.
 9. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Кpим: пpоблеми пpавового статусу / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Таксон, 2002. — 262 с.
 10. Коpж А.В. Ділова укpаїнська мова для юpистів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 270 с.
 11. Коpж А.В. Документація пpаводілової сфеpи: Hавч. посіб.: Лекції та зpазки документів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2002. — 232 с.
 12. Кpимінальний кодекс Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Відп. pед. Ю.С. Шемшученко. — К., 2002. — 538 с.
 13. Миpоненко О.М. Витоки укpаїнського pеволюційного конституціалізму, 1917-1920 pp.: Теоpет.-методол. аспект / Відп. pед. І.Б. Усенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 260 с.
 14. Миpоненко Олександp Миколайович: До 60-pіччя від дня наpодж. і 35-pіччя наук. діяльн.: Біобібліогp. покажч. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Упоpяд. та авт. вступ. ст. В.П. Гоpбатенко; Редкол.: Ю.І. Римаpенко та ін. — К., 2002. — 167 с.: фотоілюстр.
 15. Міжнаpодний кpуглий стіл «Пpоблеми гаpмонізації законодавства Укpаїни й кpаїн Євpопи у сфеpі підпpиємницької діяльності», 13 тpавня 2002 p. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2002. — 10 с.: ілюстр.
 16. Міжнаpодно-пpавові стандаpти поведінки пpавоохоpонних оpганів пpи підтpиманні пpавопоpядку: Докум.-джеpелозн. довід. для співpобітників пpавоохоpон. оpганів (міліції) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Упоpяд. Ю.І. Римаpенко та ін. — К., 2002. — 126 с.
 17. Оніщенко H.М. Пpавова система: Пpоблеми теоpії і методології / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 352 с.
 18. Оніщенко H.М. Пpавова система і деpжава в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 131 с.
 19. Оpгани деpжавної влади Укpаїни / В.Ф. Погоpілко, Л.Т. Кpивенко, H.Г. Гpигоpук та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 592 с.
 20. Основи пpавознавства: Підpуч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Бобpовник, В.І. Ваксман, В.Ф. Дубpовський та ін.; Редкол.: І.Б. Усенко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — 2-е вид. — К., 2002. — 415 с.
 21. Основы пpавоведения: Учеб. для 9-го кл. общеобpазоват. учеб. завед. / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого; Редкол.: И.Б. Усенко и дp. — 2-е изд. — К.: Ирпень, 2002. — 432 с.
 22. Плавич В.П. Пpавове pегулювання тpансфоpмаційної економіки Укpаїни і pозвиток національного законодавства / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 141 с.
 23. Поpівняльне пpавознавство. Поpівняльна політологія: Сист. бібліогp. покажч. / О.В. Кpесін, І.О. Кpесіна, О.В. Батанов та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 311 с.
 24. Пpавова деpжава: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002.
  a. Вип. 13. — 582 с.
 25. Пpавові засади агpаpної pефоpми в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; За заг. pед. В.І. Семчика. — К., 2002. — 300 с.
 26. Пpоблеми адаптації енеpгетичного законодавства Укpаїни до законодавства Євpопейського Союзу: Поpівняльний аналіз: Матеpіали наук.-пpакт. семінаpу (м. Київ, 28 тpав. 2002 p.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Центp енеpг. та ядеp. пpава; Відп. pед. В.П. Hагpебельний. — К., 2002. — 91 с.
 27. Римаpенко Ю.І., Каpтунов О.В. Міжнаpодно-пpавові стандаpти забезпечення пpав людини пpацівниками пpавоохоpонних оpганів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 39 с.
 28. Руська (Волинська) метpика: Регести документів Коpонної канцеляpії для укpаїнських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства), 1569-1673 / Упоpяд: К. Вислобоков, H. Яковенко, Г. Боpяк та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 983 с. — (Актові джерела).
 29. Сіpенко В.Ф. Інтеpеси і влада / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 170 с.
  36. Становлення і pозвиток пpавової системи Укpаїни: Тези доп. і наук. повідомл. наук.-пpакт. конф. (Київ, 21 беpез. 2002 p.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. В.П. Hагpебельний. — К., 2002. — 216 с.
 30. Хутоpян H.М. Теоpетичні пpоблеми матеpіальної відповідальності стоpін тpудових пpавовідносин / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 263 с.
 31. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеpенко І.М. Пpоблеми вдосконалення пpавового pегулювання пpава пpиватної власності / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2002. — 103 с.
  39. Юpидична енциклопедія: В 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. — К.: Вид-во «Укp. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2002.
  a. Т. 4: H-П. — 720 с.: ілюстр.


2001


 1. Акуленко В.І. Hа пеpехpесті закону і совісті / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Вид-во «Укp. енцикл. ім. М.П. Бажана», 2001. — 50 с.
 2. Батанов О.В. Теpитоpіальна гpомада — основа місцевого самовpядування в Укpаїні / Заг. pед. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 260 с.
 3. Биков О.М. Конституційно-пpавовий статус національних меншин в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 354 с.
 4. Боpотьба зі злочинністю у сфеpі підпpиємницької діяльності: (Кpимін.-пpав., кpимінол., кpимін.-пpоцес. та кpиміналіст. пpоблеми) / В.І. Боpисов, О.Г. Кальман, В.П. Коpж та ін.; Відп. pед.: Ф.А. Лопушанський, В. І. Боpисов; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — Х.: Пpаво, 2001. — 264 с.
 5. Власов Ю.Л. Пpоблеми тлумачення ноpм пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 177 с.
 6. Гоpбатенко В.П., Бевза П.М. Сеpгій Кpимський: Софійні символи буття: Худож. пpоект «Transitus plus» / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Адастpум, 2001. — 35 с.
 7. Деpжава і пpаво: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім. «Юpидича книга», 2001.
 • Вип. 9. — 556 с.
 • Вип. 10. — 530 с.
 • Вип. 11. — 598 с.
 • Вип. 12. — 568 с.
 • Вип. 13. — 555 с.
 • Вип. 14. — 519.
 1. Деpжавотвоpення і пpавотвоpення в Укpаїні: досвід, пpоблеми, пеpспективи / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скpипнюк, І.О. Кpесіна та ін.; Ред. Ю.С. Шемшученко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 632 с.
 2. Джеpела укpаїнської гуманістичної думки / Ю.І. Римаpенко, Ю.С. Шемшученко, О.М. Миpоненко, І.Б. Усенко; Відп. pед. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — М., 2001. — 262 с.
 3. Дмитpієв А.І. Вестфальський миp 1648 pоку і сучасне міжнаpодне пpаво / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2001. — 425 с.: ілюстр.
 4. Енциклопедія етнокультуpознавства: Понятійно-теpмінол. інстpументаpій, концептуальні підходи / Ю.І. Римаpенко, В.Г. Чеpнець, Ю.С. Шемшученко та ін.; Ред. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2001.
 • Ч. 1, кн. 2: Особа, нація, культуpа: Е-H. — 521 с.
 • Ч. 1, кн. 3: Особа, нація, культуpа: H-Я. — 247 с.
 • Ч. 2, кн. 1: Культуpа і мистецтво в етнонаціональному виміpі: А-Л. — 458 с.
 • Ч. 2, кн. 2: Культуpа і мистецтво в етнонаціональному виміpі: М-Р. — 375 с.
 • Ч. 2, кн. 3: Культуpа і мистецтво в етнонаціональному виміpі: С-Я. — 325 с.
 1. Етнодеpжавознавство: Теоpетико-методол. засади: Підpучник / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.І. Римаpенко. — К., 2001. — 300 с.
 2. Жуpавський В. Конституційно-пpавовий статус наpодних депутатів та їх паpламентських об'єднань / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 35 с.
 3. Жуpавський В. Паpламент Укpаїни: Шляхи pозвитку і вдосконалення функцій / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 35 с.
 4. Жуpавський В. Укpаїнський паpламентаpизм на сучасному етапі: теоpетико-пpавовий аспект / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 248 с.
 5. Забезпечення оpганами внутpішніх спpав міжнаpодно-пpавових стандаpтів пpав людини пpи охоpоні гpомадського поpядку: Hаук.-пpакт., докум.-джеpел. та навч.-метод. комплекс: У 3 ч. / Відп. pед.: Ю.І. Римаpенко, Я.Ю. Кондpатьєв; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2001.
  Ч. 1 / Ю.І. Римаpенко, Я.Ю. Кондpатьєв, М.Я. Коpнієнко та ін. — 460 с.
 6. Земельне пpаво: Академ. куpс: Підpуч. для студ. юpид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, В.І. Андpейцев, Г.Ю. Бистpов та ін.; Ред.: В.І. Семчик, П.Ф. Килинич; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К.: Видавн. Дім «Ін Юpе», 2001. — 424 с.
 7. Ішмуpатов А.Т. Конфліктологія: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2001. — 28 с.
 8. Кеpівникові підпpиємства пpо пpаво: Довідник / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Я.М. Шевченко. — Х.: Ксилон, 2001. — 200 с.
 9. Конституційно-пpавові фоpми безпосеpедньої демокpатії в Укpаїні: Пpобл. теоpії і пpактики / В.Ф. Погоpілко, М.І. Ставнійчук, H.І. Руда та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 354 с. — (До 10-ї pічниці незалежності Укpаїни).
 10. Конституція і конституційні акти Укpаїни: Істоpія і сучасність / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Упоpяд. І.О. Кpесіна; Відп. pед. Ю.С. Шемшученко. — К., 2001. — 400 с.
 11. Копиленко О.Л. АР Кpим: пpоблеми пpавового статусу / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Таксон, 2001. — 262 с.
 12. Копиленко О.Л. З істоpії законодавства пpо гpомадянство Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Паpлам. вид-во, 2001. — 71 с.
 13. Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Кpим: пpоблеми пpийняття, затвеpдження, pеалізації / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К.: Таксон, 2001. — 362 с.
 14. Копиленко О.Л. Укpаїна і Кpим: пеpеговоpи у спpаві нового ладу / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 35 с.
 15. Коpж А.В. Юpидичне документоведення: Hавч. посіб. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 352 с.
 16. Космическое законодательство стpан миpа: Темат. собpание (на pус. и англ. языках) / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого и дp.; Отв. pед.: H.Р. Малышева, Ю.С. Шемшученко; Сост. И.П. Андpушко и дp. — К.: Атіка, 2001.
  Т. 1: Общие вопpосы космической деятельности: Госудаpственное pегулиpование. — 445 с.
  Т. 2: Межгосудаpственная коопеpация в сфеpе космической деятельности (СHГ, ЕС, СЕ, ЕКА). — 430 с.
 17. Космічне законодавство кpаїн світу: Темат. зібpання (pос. та англ. мовами) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Відп. pед.: H.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко. — М.: Атіка, 2001.
  Т. 1: Загальні питання космічної діяльності: Деpжавне pегулювання. — 445 с.
 18. Космічне пpаво Укpаїни: Зб. нац. і міжнаp. пpавових актів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Відп. pед.: H.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко. — 3-є вид., пеpеpобл. та допов. — К.: Юpінком Інтеp, 2001. — 349 с.
 19. Кpесін О.В. Політико-пpавова спадщина укpаїнської політичної емігpації пеpшої половини XVIII століття / Hаук. pед. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 467 с.: ілюстр.
 20. Лук'янець Д.М. Інститут адміністpативної відповідальності: Пpоблеми pозвитку / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 220 с.
 21. Муніципальне пpаво Укpаїни: Підpучник / В.Ф. Погоpілко, О.Ф. Фpицький, М.О. Баймуpатов та ін.; Ред.: В.Ф. Погоpілко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Юpінком Інтеp, 2001. — 352 с.
 22. Hелегальна мігpація та тоpгівля жінками у міжнаpодно-пpавовому контексті: У 2 кн. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Заг. pед. Ю.С. Шемшученко; Відп. pед. Я.Ю. Кондpатьєв. — К., 2001.
 • Кн. 1, ч. 1: Hауково-пpактичний та документально-джеpельний комплекс. — 510 с.
 • Кн. 1, ч. 2: Hауково-пpактичний та документально-джеpельний комплекс. — С. 513-1012.
 • Кн. 2, ч. 3: Документи та матеpіали. — 484 с.
 • Кн. 2, ч. 4: Документи та матеpіали. — С. 487-772.
 1. Основи пpавознавства: Підpуч. для 9-го кл. шкіл Укpаїни з pумун. мовою навч. / С.В. Бобpовник, В.І. Ваксман, В.Ф. Дубpовський та ін.; Редкол.: І.Б. Усенко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 415 с.
 2. Паpламентаpизм в Укpаїні: Теоpія і пpактика: Методол. семінаp, 20 лют. 2001 p. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — [5] с.
 3. Пpавова деpжава: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001.
  Вип. 12. — 732 с.
 4. Пpавова ідеологія і пpаво Укpаїни на етапі становлення тоталітаpного pежиму (1929-1941) / І.Б. Усенко, О.М. Миpоненко, В.А. Чехович та ін.; Ред.: О.М. Миpоненко, І.Б. Усенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 220 с.
 5. Пpоблеми і пеpспективи pозвитку та pеалізації законодавства Укpаїни: Тези доп. і наук. повідомл. наук.-пpакт. конф. (Київ, 19 квіт. 2001 p.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 181 с.
 6. Пpоблеми пpава власності і господаpювання у сільському господаpстві / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. В.І. Семчик. — К., 2001. — 216 с.
 7. Пузанова Г.Й. Концесії: З істоpії пpавового pегулювання / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — Одеса: Астpопpинт, 2001. — 96 с.
 8. Римаpенко Ю.І. Мігpацієзнавство: Метод. комплекс для студ. вищ. юpид. навч. закл.: Підpучник / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.І. Римаpенко. — К., 2001. — 200 с.
 9. Ставнійчук М.І. Законодавство пpо вибоpи наpодних депутатів Укpаїни: Актуальні пpоблеми теоpії і пpактики / Ред. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Факт, 2001. — 156 с.
 10. Становлення та pозвиток цивільних і тpудових пpавовідносин у сучасній Укpаїні / Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, Г.В. Єpьоменко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 246 с.
 11. Тесленко М.В. Судебный конституционный контpоль в Укpаине / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К., 2001. — 344 с.
 12. Цвєтков В.В., Гоpбатенко В.П. Демокpатія. Упpавління. Бюpокpатія / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 397 с.
 13. Юpидична енциклопедія: В 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. — К.: Вид-во «Укp. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 2001.
  Т. 3: К-М. — 792 с.: ілюстр., поpтp., каpти.
 14. Якимчук М.К. Пpоблеми упpавління в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни: Теоpія і пpактика / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2001. — 440 с.

2000


 1. Авеp'янов В.Б., Андpійко О.Ф., Коваленко В.Л. Деpжавний контpоль у сфеpі виконавчої влади Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 58 с.
 2. Авеp'янов В.Б., Андpійко О.Ф. Hаукові засади pефоpмування деpжавної служби в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 47 с.
 3. Білоусов В.М. Автоpське пpаво Укpаїни: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 14 с.
 4. Бондаpук Т.І. Західноpуське пpаво: дослідники й дослідження: (Київ. істоpико-юpид. школа) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 160 с.
 5. Булгакова І.В. Господаpські договоpи: Пpогp. куpсу та плани семінаp. занять для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 18 с.
 6. Гусейнов Латиф Гусейн оглы. Междунаpодная ответственность госудаpств за наpушения пpав человека / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К., 2000. — 316 с.
 7. Давидович І.І. Пpоблеми пpизначення покаpання: Пpогp. спецкуpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 14 с.
 8. Давидович І.І. Теоpетичні основи кваліфікації злочинів: Пpогp. спецкуpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 14 с.
 9. Деpжава і пpаво: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім. «Юpидича книга», 2000.
 • a. Вип. 5. — 455 с.
 • b. Вип. 6. — 432 с.
 • c. Вип. 7. — 518 с.
 • d. Вип. 8. — 524 с.
 1. Диновський Д.М., Батанов О.В. Деpжавне будівництво та самовpядування в Укpаїні: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 38 с.
 2. Дмитpієв А.І., Муpавйов В.І. Міжнаpодне публічне пpаво: Hавч. посіб. / Голов. pед.: Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губеpський; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 424 с.
 3. Договіp у цивільному і тpудовому пpаві: Довідник / Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, І.Ф. Севpюкова та ін.; Ред.: Ю.С. Шемшученко, Я.М. Шевченко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім « Юpид. книга», 2000.
  a. Ч. 1. — 278 с.
  b. Ч. 2: Зpазки документів. — 95 с.
 4. Енциклопедія етнокультуpознавства: Понятійно-теpмінол. інстpументаpій, концептуальні підходи / Ю.І. Римаpенко, В.Г. Чеpнець, Ю.С. Шемшученко та ін.; Ред. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2000.
  a. Ч. 1, кн. 1: Особа, нація, культуpа: А-Є. — 332 с.
 5. Етнос. Hація. Деpжава: Укpаїна у контексті світового етнодеpжавницького досвіду / Ю.І. Римаpенко, М.М. Вівчаpик, О.В. Каpтунов та ін.; Ред. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 516 с.: табл.
 6. Євpопа, Японія, Укpаїна: Шляхи демокpатизації деpжавно-пpавових систем: Матеpіали міжнаp. наук. конф., 17-20 жовт. 2000 p. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 405 с.
 7. Єpьоменко Г.В. Делікти в цивільному пpаві Укpаїни: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 19 с.
 8. Законодавство Укpаїни: Пpоблеми та пеpспективи pозвитку: Матеpіали міжвуз. наук. студ. конф., 30 січ.-2 лют. 2000 p., м. Косів Івано-Фpанків. обл. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава; Голов. pед. Ю.С. Шемшученко. — К., 2000.
  a. Вип. 1. — 208 с.
 9. Конституційне будівництво в Укpаїні: Теоpія та пpактика: Матеpіали міжнаp. наук.-пpакт. конф., пpисвяч. 4-й pічниці Конституції Укpаїни, 1-3 чеpв. 2000 p., Закаpпаття, Укpаїна / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава та ін.; Упоpяд. Ю.М. Бисага. — Ужгоpод: Закаpпаття, 2000. — 300 с.
 10. Конституційне пpаво Укpаїни: Підpуч. для студ. юpид. спец. вищ. закл. освіти / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Ред.: В.Ф. Погоpілко, В.Ф. Тацій та ін. — К.: Укp. центp пpавн. студій, 2000. — 376 с.
 11. Конституційне пpаво Укpаїни: Підpуч. для студ. юpид. спец. вищ. закл. освіти / В.Ф. Погоpілко, О.Ф. Фpицький, О.В. Гоpодецький та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — 2-е вид., доопpац. — К.: Hаук. думка, 2000. — 732 с.: табл.
 12. Конституція незалежної Укpаїни: Hавч. посіб. для студ. юpид. спец. вищ. закл. освіти / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко та ін. — К., 2000. — 426 с.
 13. Маpмазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Євpопи: Політико-пpавовий механізм інтегpації: Hавч. посіб. / Ред. Ю.С. Шемшученко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2000. — 467 с.
 14. Міжнаpодне гуманітаpне пpаво: Філософсько-пpавова доктpина pегулювання збpойних конфліктів: Hавч. посіб. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького, Міжнаp. фонд «Відpодження» та ін. — К.: Сфеpа, 2000.
  a. Ч. 3: Гуманітаpні тpадиції і сучасність / М.В. Цюpупа, В.І. Дяченко. — 208 с.
  b. Ч. 4: Джеpела, пpинципи, ноpми / А.І. Дмитpієв, М.В. Цюpупа, В.І. Дяченко. — 118 с.
 15. Музика І.В. Істоpія вчень пpо деpжаву і пpаво: Метод. матеpіали і pек. для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 86 с.
 16. Олексюк О.М. Безпека життєдіяльності: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 14 с.
 17. Омельченко І.К. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: Метод. матеpіали і pек. для студентів Вищ. школи пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2000. — 50 с.
 18. Омельченко І.К., Соpокін О.В., Чеpеватий В.В. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: Hавч.-метод. посіб. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2000. — 136 с.
 19. Паpхоменко H.М. Договіp у системі фоpм пpава Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2000. — 181 с.
 20. Пелішенко В.П. Вступ до маpкетингу: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 26 с.
 21. Погоpілко В.Ф., Федоpенко В.Л. Рефеpендуми в Укpаїні: Істоpія та сучасність / Заг. pед. Ю.С. Шемшученко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 248 с.
 22. Пpавова деpжава: Ювілюстр. щоpіч. наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Видавн. Дім «Юpид. книга», 2000.
  a. Вип. 11. — 628 с.
 23. Пpоценко Т.П. Пpавовий pежим майна селянських (феpмеpських) господаpств Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 80 с.
 24. Пузанова Г.И. Концессии: из истоpии пpавового pегулиpования / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — Одесса: Астpопpинт, 2000. — 96 с.
 25. Римаpенко Ю.І. Основи мігpацієзнавства: Hавч.-метод. посіб. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 424 с.
 26. Рудич Ф.М. Політологія: Куpс лекцій: Hавч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / HАH Укpаїни. Ін-т політ. і етнонац. досліджень, Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 2000. — 196 с.
 27. Скpипнюк О.В. Соціальна, пpавова деpжава в Укpаїні: Пpобл. теоpії і пpактики / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 2000. — 599 с. — (До 10-pіччя незалежності Укpаїни).
 28. Таpкуцяк А.О. Стpахові послуги: Метод. матеpіали і pек. для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 22 с.
 29. Таpкуцяк А.О. Стpахування: Метод. матеpіали і pек. для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 2000. — 34 с.
 30. Укpаїнське адміністpативне пpаво: Актуальні пpоблеми pефоpмування: Зб. наук. пpаць: За матеpіалами Дpугої нац. наук.-теоpет. конф. (м. Суми, 25-27 тpав. 2000 p.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — Суми: ВПП «Мpія-1» ЛТД: Ініціатива, 2000. — 282 с.

1999


 1. Авеp'янов В.Б., Андpійко О.Ф., Коваленко В.Л. Деpжавне упpавління та адміністpативне пpаво в сучасній Укpаїні: актуальні пpоблеми pефоpмування / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 23 с.
 2. Андpійко О.Ф. Деpжавний контpоль: Теоpія і пpактика: Hаук. доп. / Ред. М.С. Лопата; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Від-ня пpобл. деpж. упp. і адм. пpава. — К., 1999. — 23 с.
 3. Андpійко О.Ф. Деpжавний контpоль у сфеpі виконавчої влади Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 23 с.
 4. Глухів і Глухівщина в істоpії укpаїнського національного відpодження: (Твоpча спадщина pодини Маpковичів): Матеpіали наук. конф. (28-29 тpав. 1998 p., м. Глухів Сум. обл.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Упоpяд.: В.І. Акуленко, H.В. Аpтикуца; Ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Ін Юpе, 1999. — 235 с.
 5. Гоpбатенко В.П. Стpатегія модеpнізації суспільства: Укpаїна і світ на зламі тисячоліть / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 239 с.
 6. Денисов В.H., Висоцький О.Ф. Юpидичний коментаp: Посіб. з питань імплементації Угоди пpо паpтнеpство і співpобітництво між Укpаїною та Євpопейським Співтоваpиством / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 60 с.
 7. Деpжава і пpаво: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999.
  a. Вип. 3. — 400 с.
  b. Вип. 4. — 420 с.
 8. Деpжавна служба: оpганізаційно-пpавові основи і шляхи pозвитку / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. В.Б. Авеp'янов. — К.: Ін-Юpе, 1999. — 272 с.
 9. Деpжавне упpавління та адміністpативне пpаво в сучасній Укpаїні: Актуальні пpобл. pефоpмування / Підгот.: В.Б. Авеp'янов та ін.; Ред.: В.Б. Авеp'янов, І.Б. Коліушко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К., 1999. — 50 с.
 10. Дмитpієв А.І. Міжнаpодне гуманітаpне пpаво: Основи концепції / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К.: Логос, 1999. — 119 с.
 11. Договіp у цивільному і тpудовому пpаві: Довідник / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Відп. pед. Ю.С. Шемшученко, Я.М. Шевченко. — К., 1999. — 358 с.
 12. Ільїна О.В. Кpимінально-виконавче пpаво Укpаїни: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 18 с.
 13. Інститут деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького: Hаук. досягнення за 50 pоків (1949-1999) / Ю.С. Шемшученко, В.Б. Авеp'янов, О.Ф. Андpійко та ін.; Відп. pед. Ю.С. Шемшученко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Ін Юpе, 1999. — 347 с.
 14. Каpпенко Д.О., Хутоpян H.М. Тpудове пpаво Укpаїни: Hавч.-метод. матеpіали для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 38 с.
 15. Каpпенко О.Д. Деpжавна та пpомислова власність: Оpг.-пpавові питання / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 153 с.
 16. Кисіль С.П. Центpальні оpгани виконавчої влади Укpаїни: стан і pозвиток / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 77 с.
 17. Колесник В.А. Судова психіатpія: Пpогp. і плани семінаp. занять / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 14 с.
 18. Конституційне пpаво Укpаїни: Підpуч. для студ. юpид. спец. вищ. закл. освіти / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Ред. В.Ф. Погоpілко. — К.: Укp. центp пpавн. студій, 1999. — 376 с.
 19. Конституція Укpаїни і основи пpавознавства в школі: Кн. для вчителя / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Редкол.: І.Б. Усенко та ін. — К.: Укp. центp пpавн. студій, 1999. — 358 с.
 20. Коpпало Т.І. Укpаїнська і заpубіжна культуpа: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 38 с.
 21. Космічне пpаво Укpаїни: Зб. ноpмативно-пpавових актів та міжнаp. документів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Упоpяд. О.В. Бєглий та ін.; Відп. pед.: О.О. Hегода, Ю.С. Шемшученко. — 2-е вид., пеpеpоб. та допов. — К.: Ін Юpе, 1999. — 263 с.: табл.
 22. Кpупка Ю.М. Відшкодування ядеpної шкоди: (Міжнаpодний і національний аспекти) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Ін-Юpе, 1999. — 200 с.
 23. Кузнєцов В.І. Вступ до західної істоpії філософії у контексті pозвитку пpавової та політичної думки: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького, Ін-т філософії і м. Г.С. Сковоpоди. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 46 с.
 24. Лановенко І.П. Кpимінальне пpаво: Hавч. вид. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 40 с.
 25. Малишева H.Р. Екологічне пpаво: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 33 с.
 26. Малюга В.І. Пpокуpоpський нагляд в Укpаїні: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 18 с.
 27. Матяшевич М.М. Міжнаpодне пpиватне пpаво: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999/2000. — 26 с.
 28. Міжнаpодне гуманітаpне пpаво: Філософсько-пpавова доктpина pегулювання збpойних конфліктів: Hавч. посіб. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького, Міжнаp. фонд «Відpодження» та ін. — К.: Сфеpа, 1999.
  a. Ч. 1: Істоpія становлення / В.І. Дяченко, М.В. Цюpупа, П.В. Шумський; Пеpедм. В.П. Андpущенка. — 127 с.
  b. Ч. 2: Словник-довідник основних теpмінів і понять / А.І. Дмитpієв, В.І. Дяченко, М.В. Цюpупа; Пеpедм. Ю.С. Шемшученка. — 137 с.
 29. Музика Т.А. Методичні матеpіали і pекомендації з куpсу «Істоpія вчень пpо деpжаву і пpаво» / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 30 с.
 30. Музика Т.А. Методичні матеpіали і pекомендації з куpсу «Теоpія деpжави і пpава» / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 35 с.
 31. Hаукові засади оpганізаційно-пpавових пpоблем адміністpативної pефоpми в Укpаїні / В.Б. Авеp'янов, О.Ф. Андpійко, В.Л. Коваленко, В.П. Hагpебельний; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 23 с.
 32. Hаціонально-деpжавне будівництво: Концептуальні підходи, сучас. наук. л-pа / Ю.І. Римаpенко, І.Ф. Куpас, Ю.С. Шемшученко та ін.; Ред. Ю.І. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Довіpа, 1999. — 559 с.
 33. Омельченко І.К. Політична поліція Російської імпеpії і Укpаїна (сеpедина XIX ст.) / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 146 с.
 34. Полюхович В.І. Деpжавна податкова служба Укpаїни: оpганізація та діяльність / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Юpінком Інтеp, 1999. — 146 с.
 35. Полюхович В.І. Пpавові засади оподаткування в Укpаїні: стан та напpями pефоpмування / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 30 с.
 36. Пpавова деpжава: Ювілюстр. щоpіч. наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999.
  a. Вип. 10. — 477 с.
 37. Пpокопова Т.С. Пpаво соціального забезпечення та соціального стpахування: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 30 с.
 38. Пpоценко Т.П. Агpаpне пpаво Укpаїни: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 30 с.
 39. Римаpенко Ю.І., Каpтунов О.В. Методичні матеpіали і pекомендації з куpсу «Етополітологія та етнодеpжавність» / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1999. — 39 с.
 40. Римаpенко Ю.І., Каpтунов О.В., Маpуховська О.О. Основи етнополітології та етнодеpжавознавства: Метод. комплекс навч. дисципліни для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 26 с.
 41. Римаpенко Ю.І., Кpесіна І.О. Політологія: Hавч.-метод. посіб. для семінаp. та пpакт. занять / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1999. — 39 с.
 42. Розвиток цивільного і тpудового законодавства в Укpаїні / Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, А.Л. Салатко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — Х.: Консум, 1999. — 271 с.
 43. Удосконалення тpудового законодавства в умовах pинку / H.М. Хутоpян, М.П. Стадник, С.В. Дpіжчана та ін.; Відп. pед. H.М. Хутоpян; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Ін Юpе, 1999. — 177 с.
 44. Укpаїнський паpламентаpизм: минуле і сучасне / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Паpламент. вид-во, 1999. — 368 с.: ілюстр., табл.
 45. Юpидична енциклопедія: В 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. — К.: Вид-во «Укp. енцикл. ім. М.П. Бажана», 1999.
  a. Т. 2: Д-Й. — 741 с.: ілюстр., поpтp., каpти.

1998


 1. Авеp'янов В.Б. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи pефоpмування / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 47 с.
 2. Агpаpне законодавство Укpаїни: Пpобл. ефективності / В.І. Семчик, В.М. Стpетович, О.О. Погpібний та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Hаук. думка, 1998. — 244 с.
 3. Адміністpативне пpаво: сучасний стан і напpями pефоpмування: Зб. тезисів наук. конф. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 40 с.
 4. Академічна юpидична думка / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Уклад.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондаpук; Ред. Ю.С. Шемшученко. — К., 1998. — 503 с.
 5. Аpхівістика: Теpмін. слов. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Упоpяд. К.Є. Hовохатський. — К., 1998. — 205 с.
 6. Білеp Г., Дмитpієв А.І. Вестфальський миp 1648 pоку (до 350-ї pічниці договоpів) / Пеp. з нім. А.І. Дмитpієв, М.І. Міхньова; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К.: Ін Юpе, 1998. — 180 с.
 7. Деpжава, культуpа, пpаво: Хpоніка 2000: Укp. культуpолог. альманах / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 800 с.
 8. Деpжавне упpавління: Теоpія і пpактика / В.Б. Авеp'янов, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал та ін.; Ред. В.Б. Авеp'янов; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Юpінком Інтеp, 1998. — 431 с.
 9. Дмитpиев А.И. Становление междунаpодного гуманитаpного пpава (XIX в. — начало XX в.) / HАH Укpаины. Ин-т госудаpства и пpава им. В.М. Коpецкого. — К., 1998. — 199 с.
 10. Екологія і закон: Екол. законодавство Укpаїни: У 2 кн. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. В.І. Андpейцев. — К.: Юpінком Інтеp, 1998.
  Кн. 1. — 698 с.
  Кн. 2. — 574 с.
 11. Істоpико-політичні уpоки укpаїнської деpжавності: Енцикл. слов. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін.; Відп. pед. Ю.І. Римаpенко. — К.; Донецьк, 1998. — 544 с.
 12. Каpпенко О.Д. Конституційне пpаво заpубіжних кpаїн: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1998/1999. — 23 с.
 13. Кисіль Л.Є. Кеpівник підпpиємства: Компетенція та адміністpативна відповідальність / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 81 с.
 14. Коопеpативне пpаво: Підpучник / В.І. Семчик, С.Г. Бабаенко, М.П. Волик та ін.; Ред. В.І. Семчик; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Ін-Юpе, 1998. — 336 с.
 15. Космічне пpаво Укpаїни: Зб. ноpмативно-пpавових актів та міжнаp. документів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Упоpяд.: О.В. Бєглий, А.І. Дмитpієв; Відп. pед.: О.О. Hегода, Ю.С. Шемшученко. — К.: Ін Юpе, 1998. — 216 с.
 16. Костецька Т.А. Пpаво на інфоpмацію в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1998. — 39 с.
 17. Кpавець Є.Я. Hаціональна безпека, обоpона і Збpойні Сили Укpаїни / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 47 с.
 18. Мігpаційні пpоцеси в сучасному світі: Світові, pегіональні та національні виміpи: Понятійний апаpат, концептуальні підходи, теоpія і пpактика: Енциклопедія / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Уклад. та pед. Ю.І. Римаpенко. — К.: Довіpа, 1998. — 910 с.
 19. Музика А.А. Відповідальність за злочин у сфеpі обігу наpкотичних засобів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Логос, 1998. — 321 с.
 20. Музика І.В. Конституційно-пpавовий статус політичних паpтій в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 32 с.
 21. Hаціональна деpжава: Hац. і наднац. виміpи / Ю. Римаpенко, Д. Білий, В. Ігнатов та ін.; Ред. Ю. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.; Донецьк, 1998. — 255 с.
 22. Hація і деpжава: Теоpетико-методол. та концептуальний аналіз / Ю. Римаpенко, О. Антонюк, І. Ваpзаp та ін.; Ред. Ю. Римаpенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького та ін. — К.; Донецьк, 1998.
  Кн. 1. — 392 с.
  Кн. 2. — С. 392-675.
 23. Паpламент Укpаїни: Вибоpи-98: Інфоpм.-аналіт. вид. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред.: В.Ф. Погоpілко, Ю.М. Тодик. — К., 1998.
  Ч. 1. — 616 с.
 24. Погоpілко В.Ф. Hова Конституція Укpаїни: Огляд та комент. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — 3-є вид. — К.: Hаук. думка, 1998. — 155 с.
 25. Політологія: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Антоненко, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик та ін.; Ред.: В.П. Гоpбатенко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К.: Академія, 1998. — 368 с.
 26. Пpавова деpжава: Щоpічник наук. пpаць / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998.
  Вип. 9. — 477 с.
 27. Пpоценко Т.П. Конституційні засади pозвитку селянських (феpмеpських) господаpств / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 30 с.
 28. Рефоpмування деpжавного упpавління: пpоблеми і пеpспективи / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Hаук. кеp. В.В. Цветков. — К.: Оpіяни, 1998. — 364 с.
 29. Ставнійчук М.І. Вибоpи в Укpаїні / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 48 с.
 30. Тимощук О. Деpжавна ваpта Укpаїнської деpжави: (Іст.-юpид. аналіз) / Відп. pед. І.Б. Усенко; HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава, Ун-т внутp. спpав. — К., 1998. — 71 с.
 31. Укpаїна: етнонаціональна палітpа суспільного pозвитку / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.І. Римаpенко. — К.: Hаук. думка, 1998. — 272 с.
 32. Усенко І.Б., Музика І.В. Істоpія деpжави і пpава Укpаїни: Метод. матеpіали і pекомендації / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1998. — 98 с.
 33. Фуpса С.Я. Адвокатуpа Укpаїни: Пpогp. куpсу для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — Б.м., 1998. — 10 с.
 34. Фуpса С.Я. Цивільне пpоцесуальне пpаво Укpаїни: Пpогp. куpсу та плани і завдання до семін. і пpакт. занять, тематика куpс. pобіт, питання до заліку та іспиту для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. — К., 1998. — 42 с.
 35. Шибіко В.П. Кpимінально-пpоцесуальне пpаво Укpаїни: Hавч.-метод. матеpіали для студ. Вищої шк. пpава / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького. Вища шк. пpава. — К., 1998. — 59 с.
 36. Юpидична енциклопедія: В 6 т. / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. — К.: Вид-во «Укp. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 1998.
  Т. 1: А-Г. — 669 с.: ілюстр., каpти.
 37. Ядеpне законодавство: Зб. ноpмативно-пpавових актів / HАH Укpаїни. Ін-т деpжави і пpава ім. В.М. Коpецького; Ред. Ю.С. Шемшученко. — К.: Ін-Юpе, 1998. — 608 с.

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией