Наукові заходи

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правова реформа: концепція, мета, впровадження” до 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правова реформа: концепція, мета, впровадження” до 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко

23 листопада 2017 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відбулася науково-практична конференція-зустріч українських та іноземних вчених-правників, представників різних галузей права для обговорення актуальних тем сьогодення через призму правової реформи, її концепцій, цілей та шляхів впровадження. Організатором конференції є Рада молодих вчених Інституту. Метою конференції було не тільки підведення підсумків новочасних наукових пошуків, але і бажання відродити традиції наукового спілкування, знайомства молодих науковців із відомими вченими для подальшої співпраці.

Відкрив конференцію з вітальним словом академік НАПрН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Ю. С. Шемшученко. Наукову доповідь щодо сучасних проблем конституційного права виголосив заступник директора Інституту О. В. Скрипнюк, у якій розкрив підстави та концепт поточної конституційної реформи. Голова Ради молодих вчених Інституту М. М. Шумило подякував учасникам конференції, підкреслив актуальність її цьогорічної теми та важливість наукової спадщини професора Ярославни Миколаївни для сучасної науки цивільного права, презентував збірник, який вийшов друком і розданий учасникам. Збірник складається із трьох частин: (1) біографія та статті-розвідки на основі наукових праць Я. Шевченко, (2) вибрані праці Я. Шевченко та (3) статей-наукових пошуків з проблеми правової реформи вчених з України, Литви, Естонії, Польщі, Білорусі, Росії, Молдови.

Правова реформа: концепція, мета, впровадження Правова реформа: концепція, мета, впровадження

Перша частина конференції була присвячена вшануванню пам'яті Я. М. Шевченко теплими словами. Зокрема, О. Молявко розповіла про наукову спадщину Я. М. Шевченко, її біографічні дані та особисті якості. Вказала, що про активність Я. М. Шевченко говорить те, що як на виробництві, так і під час навчання в аспірантурі вона брала активну участь у громадській діяльності. Про її високі професійні здобутки свідчить робота над цивільним: процесуальним кодексом, доповіддю від імені України про виконання Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації відносно жінок, яка виголошена на засіданні 2-ої сесії Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації жінок ООН та іншими проектами. О. Шевченко, як дочка Ярославни Миколаївни, відзначила такі її риси як перфекціонізм, гостинність,  життєрадісність, активність; Р. Стефанчук, як її учень, розтлумачив наукову місію Я. М. Шевченко як побудову конкурентної наукової школи; Н. Оніщенко згадала про співпрацю з Ярославною Миколаївною у сфері дослідження гендерної політики, яка втілилась у 3 монографіях, відзначила притаманну їй жіночність. І. Северюкова відзначила, що Я. М. Шевченко заклала основи сучасного підходу до розуміння права власності в тій моделі,  в якій він існує сьогодні, а саме як суб’єктивного права панування особи над річчю. І. Проценко доповіла про особливості закріплення права власності в ЗУ «Про міжнародне приватне право» та висвітлення цього питання в працях Ярославни Миколаївни.

85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко

В другій частині конференції виступили науковці з провідних навчальних закладів та наукових центрів України, Білорусі, Молдови та Польщі, а також юристи практики з доповідями, присвяченими актуальним питання правового реформування. Ярослав Нієсіловскі з університету м. Гданська (Польща) висвітлив питання сигналізації проблем революції та реформи в праві. Проаналізовано етапи змін, які пройшли в польській системі права після політичної трансформації у 1989 році, з особливою увагою щодо змін у праві, обумовлених вступом Польщі до Європейського Союзу. Основна ідея, висловлена в доповіді полягала в тому, що хоча революцію в праві можна оцінити позитивно або негативно, еволюція права та відповідні реформи, якщо вони є соціально прийнятними, повинні оцінюватись позитивно. Інший гість із Гданського університету, Бартош Шольц-Нартовскі виголосив доповідь, присвячену детальній характеристиці римського права щодо порядку спадкування. Наголосив, що динаміка розвитку спадкового права обумовлювалася співробітництвом спадкодавця і спадкоємця. Окрема увага в доповіді була приділена бенефіціарній комісії, яка брала участь у спадковому процесі. Особливо цікаво, що всі висновки доповідач робив на основі аналізу першоджерел. Цікавою в контексті перейняття практики імплементації права ЄС до національного правопорядку також була доповідь Кароля Закревські з гданського університету. Оскільки вступ до ЄС є важливим, але складним процесом, він супроводжується вчиненням ряду правозабезпечувальних заходів, до яких належать: внесення мін до Конституції, проведення референдуму. Крім того, зазначив доповідач, під час реалізації імплементації права ЄС до національного, слід усвідомлювати факт, що з цього часу вводиться засада переваги європейського права над національним, а у випадку колізії норм європейського права та Конституції, до останньої мають бути внесені відповідні зміни. Достатньо детально розглянуто також юридичне значення актів з імплементації європейського права, зокрема директив, розпоряджень і рекомендацій і висновків. Як висновок констатовано, що право ЄС проникло у регулювання у всіх суспільних відносин держави. Окрім гостей з Польщі, конференцію відвідала Ірина Комоцька з Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь, яка розкрила актуальні питання пенсійного забезпечення громадян України та Республіки Білорусь. В своїй доповіді вона відзначила, що останнім часом накреслилась тенденція збільшення міжнародної міграції населення, зокрема з України до Республіки Білорусь. Пенсійне забезпечення громадян України в Білорусії регулюється значною кількістю міжнародних договорів та національним законодавством Республіки Білорусь, при цьому перші мають вищу юридичну силу у випадку виникнення правової колізії. Доповідачка наголосила, що наразі існують проблеми підтвердження стажу громадян України, які здійснювали трудову діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Водночас, для інших громадян України, які опинилися в складній життєвій ситуації передбачено ряд пільг та гарантій в соціально-трудовій сфері, зокрема безоплатність медичного забезпечення, освіти та інші. Окремо було вказано на різницю в підрахунку трудового стажу за законодавствами України та Республіки Білорусь, згідно з якими для українських громадян передбачені пільгові умови підрахунку стажу при визначені права на пенсію та її розміру. Підсумувала І. Комоцька свою доповідь вказівкою на доцільність розширення взаємодії і співробітництві обох держав у сфері розробки і прийняття двохсторонніх міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення їх громадян, побудованого на пропорційному принципі. Висловив свою думку з приводу концептуальних засад правової реформи на прикладі цивільного законодавства також гість з Молдови О. Халабуденко. Вказав, що наразі відбувається реформування цивільного кодексу Молдови. За основу для його модифікації було взято положення Німецького, Французького, Італійського, Нідерландського, Румунського, Аргентинського, Російського цивільних кодексів, а також закону про приватне право Естонії та окремих директив ЄС. До основних новел, які висвітлив доповідач, належать: розкриття понять "добросовісність  та "розумність", доповнення базових принципів цивільного права таким як захист особистого приватного та сімейного життя, включення до тлумачення збитків біологічної шкоди, яка полягає у втраті чи зменшенні здатностей людського тіла, введення правила, згідно з яким керівник юридичної особи не несе відповідальності за управлінські рішення, якщо тільки він не прийняв їх умисно, знаючи про їх шкідливий характер та інші. О. Халабуденко в кінцевому рахунку констатував, що над системністю кодексу ще слід попрацювати.

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правова реформа: концепція, мета, впровадження” до 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко VIII Міжнародна науково-практична конференція “Правова реформа: концепція, мета, впровадження” до 85-річчя академіка НАПрН України Ярославни Шевченко

Спеціальним гостем на конференції був колишній викладач Національного університету "Одеська юридична академія", а наразі суддя господарської палати новоствореного Верховного суду Є. Краснов. Він розповів про процедуру відбору до Верховного суду та пов’язані з нею проблеми. Зазначив, що із 116 суддів 26 взагалі не мають суддівського досвіду. Вказав, що науково-консультативна рада в поточному режимі не має можливості працювати, адже попри низьке фінансування перевантажена роботою. Цікавими була також міркування судді про подальші перспективи ефективного функціонування Верховного суду к касаційної інстанції.

Змогу висловитися з приводу актуальних питань правової реформи в Україні мали також науковці з різних навчальних та наукових закладів України, зокрема Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київського університету права, Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного університету "Одеська юридична академія", Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Львівської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та інших.

Н. Воротіна відобразила значення децентралізації бюджетної системи для проведення правової реформи в Україні. Вказала, що за останні три роки на шляху до фінансової децентралізації здійснена значна кількість правових та практичних кроків. Одним із найбільших здобутків цього процесу є  розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів, що передбачає наділення місцевих рад правом на встановлення розмірів ставок у широких межах, реалізацію принципу повсюдності щодо бази оподаткування, а також встановлення податкових пільг і преференцій. Є. Черняк присвятила свою доповідь інституту конституційної скарги, яка дає громадянам особисто ініціювати вилучення органом конституційної юрисдикції із системи законодавства неконституційні приписи, що, на її думку, сприятиме забезпеченню верховенства права і демократії. Аналіз рішень Конституційного суду України дозволив їй зробити висновок про два найбільш поширені способи використання вже сформульованих ним правових позицій - використання існуючої правової позиції для обґрунтування рішення при вирішенні по суті наступної справи або розширення змісту правової позиції шляхом розширення сфери її дії на інші відносини. Доповідач також висловила думку про те, що важливим стимулювальним фактором для органів конституційної юрисдикції можливість відновлення парламентом або іншим органом положень, безпідставно визнаних неконституційними. А. Чайковська розкрила тему правових механізмів запобігання та вирішення корпоративних конфліктів в контексті  реформування корпоративного законодавства. На основі аналізу новел вітчизняного законодавства нею було виділено такі перспективні нововведення: забезпечити учасникам господарського товариства значний простір для врегулювання відносин за допомогою договорів, надати право міноритарним акціонерам вимагати від акціонера-власника 95 % акцій товариства обов'язково придбавати за справедливою ціною акції, що належать таким міноритарним акціонерам і і кореспондуюче цьому обов'язку право вимагати обов'язкового продажу акцій міноритарних акціонерів, започаткування механізму рахунку умовного зберігання та інші.  А. Гурова вказала на відсутність включення до об’єктів оцінки впливу на довкілля космічної діяльності як на прогалину у відповідному законодавстві та накреслила модель її усунення. Запропоновано проводити оцінку впливу космічної діяльності на навколоземний космічний простір, результати якої повинні відобразитися на вдосконаленні ракетобудування в бік його екологізації, а також визначати розмір сплачуваного екологічного податку, який спрямовуватиметься, серед іншого, на очищення навколоземного космічного простору від продуктів космічної діяльності.

В цілому в межах конференції розглянуто найрізноманітніші аспекти правової реформи, а також закладено основу для подальших творчих зустрічей.


VII Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» до 140-річчя професора Василя Синайського (17.11.2016 р.)

140-річчя професора Василя СинайськогоВже стало звичним, що восени на Володимирській гірці, в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, проводиться наукова зустріч українських та іноземних вчених-правників, представників різних галузей права для обговорення актуальних тем сьогодення. Організатором цього дискусійного майданчику є Рада молодих вчених Інституту. Метою конференції було не тільки підведення підсумків новочасних наукових пошуків, але і бажання відродити славні традиції наукового спілкування, знайомства молодих науковців із відомими вченими для подальшої співпраці.
Кожного року конференція присвячується одному із вчених, який зробив значний внесок у розвиток правничої науки. Цьогоріч – це доктор права, професор Василь Синайський, непересічний науковець, знаний не тільки в Україні, але й за її межами, організатор освіти й науки, шанований педагог, провідний фахівець із римського права, глибокий теоретик приватного права, для якого поняття «справедливість у праві» мало чітку конотацію із правами людини.

На жаль, ім’я професора В. Синайського сьогодні несправедливо призабуте і знане здебільшого у вузькому колі фахівців римського та цивільного права. Цей збірник є невеликим кроком до повернення постаті цього вченого у сучасний український науковий обіг, спробою привідкрити окремі, досі архівні, факти біографії В. Синайського. Ми висловлюємо слова вдячності професору Ігорю Усенку за наукову біографію, а також Людмилі Міхневич, яка висвітлює неабиякий організаторський хист В. Синайського, масштаб та сучасність його ідей. На особливу вдячність заслуговує Світлана Ковальчук, яка відгукнулася на пропозицію співпраці у підготовці матеріалів конференції, розкрила факти життя В. Синайського за 22 роки проживання в Ризі, де вчений очолював кафедру цивільного права Латвійського університету. Про вагомість особистості вченого, позачасовість і актуальність його наукових праць та їх колосальний вплив на відновлення сучасної правової системи Латвії, свідчить публікація професора Калвіса Торганса. Справжнім подарунком долі стало знайомство з Тетяною Шор, яка зголосилася підготувати, досі невідомі в Україні, матеріали по студентській справі В. Синайського, що зберігається у Національному архіві Естонії.

VII Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права» VII Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність норм права»

Вже стало доброю традицією включати до збірника, окрім статей-розвідок щодо біографії чи аналізу наукових доробків вчених, яким присвячується конференція, також їх вибрані праці та бібліографію. Цьогоріч безумовним фаворитом стали «Лекції з російського цивільного процесу», які були прочитані у Київському комерційному інституті в 1916 році. Сто років цей курс лекцій не перевидавався, що стало символічним і навіть вирішальним для їх републікації. На щастя, пошуки першоджерел увінчалися успіхом, і ми змогли віднайти «Лекції…» у бібліотеці Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, упорядником яких у цьому збірнику стала Ірина Ізарова. Олександр Малишев здійснив значну роботу у підготовці переліку опублікованих праць професора В. Синайського, а Роман Неколяк виступив упорядником статті вченого про справедливість, яка і сьогодні залишається актуальною.

З привітальним словом до учасників звернувся директор Інституту академік Ю. С. Шемшученко, який наголосив на важливості проведення науково-правових конференцій та окремо зупинився на актуальній темі, яка має як теоретичні, так і практичні проблеми. Привітав учасників конференції і голова Ради молодих вчених Інституту, доктор юридичних наук М. Шумило, подякувавши учасникам за особисту участь, та звернув увагу, що такі конференції є чудовим майданчиком для спілкування та обміном думками молодих учених та досвідчених науковців.

140-річчя професора Василя Синайського 140-річчя професора Василя Синайського

Загалом до конференції долучилися науковці з 8-ми країн: доктор Jarosław Niesiołowski, Bartosz Armknecht, Karol Zakrzewski (Гданський університет, Польща), професор Gaabriel Tavits (Тартуський університет, Естонія), Луи Зрейк (адвокат, Ізраїль), Martins Osis (Латвійський університет), Gheorghe Sorin Slabu (Європейський університет Молдови), Олег Халабуденко (Міжнародний вільний університет Молдови), Ельвира Аблаєва (Університет «Астана», Казахстан), Дмитро Тіс (Національний центр законодавства та правових досліджень, Білорусь), професор Дмітрій Абушенко (Уральська державна юридична академія, Росія) професор Нікіта Лютов (Московський юридичний університет ім. О. О. Кутафіна (МГЮА) та ін.
У роботі конференції взяли участь представники української юридичної науки, провідних наукових шкіл, серед яких: науковці Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (С. Сільченко, О. Явор, І. Биля-Сабадаш), Національного університету «Одеська юридична академія» (Г. Чанишева, А. Чанишева, К. Бориченко, Є. Краснов та ін.), Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (С. Венедиктов, Г. Огев'юк та ін.), Львівського національного університету ім. Івана Франка (С. Синчук, Н. Стецик та ін.), Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (Н. Гетьманцева), Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Р. Ханик-Посполітак), Національного авіаційного університету (С. Вишновецька), Київського національного лінгвістичного університету (Л. Гаращенко) та багато інших. У конференції взяли участь також представники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (Н. Пархоменко, Я. Сімутіна, Л. Макаренко, Т. Тарахонич, А. Нерсесян, В. Кубальський, С. Сунєгін та ін.). Переважна більшість вчених виступала із науковими повідомленнями з актуальних проблем сучасної правничої науки.

140-річчя професора Василя Синайського 140-річчя професора Василя Синайського

До дня проведення конференції видано збірник наукових праць учасників, до якого увійшли понад 100 тез.

140-річчя професора Василя Синайського


Збірник наукових праць

https://www.youtube.com/watch?v=bIGENIaG0HM


Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання»26 листопада 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшла щорічна Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання», присвячена пам’яті видатного вченого-цивіліста та конституціоналіста, одного із засновників Українського вільного університету в Празі – академіка ВУАН Станіслава Дністрянського. Конференція організована та проведена Радою молодих вчених Інституту.

У роботі конференції взяли участь представники української юридичної науки, провідних наукових шкіл, серед яких вчені Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (С. Сільчнко, О. Явор), Національного університету «Одеська юридична академія» (Г. Чанишева, К. Бориченко та ін.), юридичних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (С. Венедиктов, І. Ізарова та ін.), Львівського національного університету ім. Івана Франка (І. Якубівський, С. Синчук, В. Бурак), Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (Н. Гетьманцева), Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Р. Ханик-Посполітак) та багато інших.  З доповіддю на конференції виступив суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Олег Ткачук. Організатори конференції дотримується традицій міждисциплінарності та залученням дослідників інших гуманітарних наук, тому із доповідями також виступили історик Т. Боряк та соціолог К. Олещук. Окрім українських вчених у конференція взяли участь іноземні гості, серед яких вчені з Польщі: Ярослав Ніесьоловські, Бартош Шольц-Нартовські та ін. (Гданський університет), Алєксандра Влосінська (Познанський університет ім. Адама Міцкевича); Литви – Дайва Петрілайте (Вільнюський університет); Естонії – Гаабріель Тавітс (Тартуський університет); Молдови – Олег Халабуденко (Міжнародний вільний університет Молдови); Білорусі – Кирило Томашевський (Міжнародний університет “МІТСО”); Росії – Нікіта Лютов (Московський юридичний університет ім. О.Е. Кутафіна), Дмітрій Абушенко, Владімір Ярков (Уральський юридичний університет). До дня проведення конференції виданий збірник наукових праць учасників, до якого увійшли понад 100 тез. У збірнику також розміщено проект Конституції ЗУНР, який розробив професор С. Дністрянський, а також список його опублікованих праць.

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання» Наукова коференція в інституті держави і права

З привітальним словом до учасників звернувся директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Ю.С. Шемшученко, який наголосив на важливості проведення науково-правових конференцій та окремо зупинився на актуальній темі, яка має як теоретичні, так і практичні проблеми. Привітав учасників конференції і голова Ради молодих вчених Інституту М. Шумило, подякувавши учасникам за особисту участь та звернув увагу, що такі конференції є чудовим майданчиком для спілкування та обміном думками молодих вчених та досвідчених науковців. Робочими мовами конференції були: українська, польська, російська та англійська.

Традиційно з першою науковою доповіддю виступив професор І. Усенко на тему: «Станіслав Северинович Дністрянський: нотатки до 145-річчя від дня народження», у якій окреслив життєвий та науковий шлях відомого вченого. Про документальну спадщину С. Дністрянської як складову еміграційної архівної україніки (Пражський архів) доповіла Т. Боряк.

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання» Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання»

Друга частина конференції була присвячена теоретичним та практичним проблемам юридичних фактів. Одними із перших доповідачів були іноземні гості. Я. Ніесьоловські виступив з доповіддю «Leges imperfektae як спеціальний метод правового регулювання», А. Влосинська виступила з темою: «Гармонізація цивільного судочинства в ЄС: роздуми про польський досвід». У контексті цивільного процесу цікавою була доповідь Д. Абушенка на тему: «Провотворчі рішення суду як юридичний факт: деякі питання ретроспективного та перспективного ефекту». Представник Молдови зупинився на питанні «Приватноправових актів, фактів та юридичних конструкцій».

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання» Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання»

Серед українських науковців необхідно виокремити доповіді: І. Якубівського «Створення результату творчої діяльності як юридичний факт», Р. Посполітак «Судовий збір як юридичний факт у цивільному процесі», О. Явор «Юридичні факти в сімейному праві: теоретико-прикладний аспект», Л. Гаращенко «Моббінг у європейського законодавстві», Н. Оніщенко «Соціальна політика: від доктринальної ідеї до практичної реалізації», Н. Пархоменко «Громадські ради як форми взаємодії громадянського суспільства і органів державної влади в Україні на сучасному етапі», Н. Хуторян «Пряма дійсна шкода як юридичний факт у трудовому праві», І. Ізарової «Транскордонний елемент як різновид юридичного факту в цивільному процесі ЄС», Я. Сімутіної «Деякі особливості юридичних фактів у трудовому праві України», В. Кубальського «Поняття злочинів проти основ державного суверенітету», С. Вишновецької «Роль строків у механізмі припинення трудових правовідносин», С. Венедіктова «Щодо особливостей джерел британського трудового права» та ін.

Серед молодих вчених відзначено доповідь аспіранта кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – Кирила Воронова на тему: «Співвідношення принципів «компетенції-компетенції» та автономності арбітражної угоди в міжнародному комерційному арбітражі».

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання» Міжнародна науково-практична конференція на тему «Юридичні факти в системі правового регулювання»


Інститут держави і права18 листопада 2014 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України пройшла V Міжнародна науково-практична конференція на тему «ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ» до 145-ти річчя академіка ВУАН Миколи Палієнка. Конференція організована та проведена Радою молодих вчених Інституту.

У конференції взяли участь науковці з Києва та інших міст України, а також вчені-юристи, викладачі юридичного факультету Гданського університету (Польща). За результатами конференції підготовлено збірник наукових праць учасників конференції, який нараховує 105 статей з різних галузей права та 5 вибраних праць академіка Миколи Палієнка. Статті у збірнику подаються українською, польською, російською та англійською мовами.

V Міжнародна науково-практична конференціяЗ привітальним словом до учасників конференції звернувся директор Інституту академік Ю.С. Шемшученко, який наголосив на актуальності порушеної проблематики. З вітальним словом виступила д.ю.н., завідувач відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Н.М. Хуторян, яка зазначила, що майбутнє науки в руках молодих вчених і наголосила на важливості таких наукових заходів. Привітав учасників конференції і голова Ради молодих вчених Інституту Михайло Шумило, який звернув увагу на те, що дана конференція є подією у науковому житті Інституту, можливістю молодих вчених не тільки почути досвідчених вчених, старших колег, але і виступити з власними науковими доповідями.

Конференція складалася з двох частин, перша, була присвячена біографії, науковій спадщині та актуальності праць академіка Миколи Палієнка у ХХ ст. Друга частина, була відведена обговоренню проблем понять та категорій юридичної науки.

З першою доповіддю виступив завідувач відділу історико-правових досліджень І.Б. Усенко з темою «На шляху до наукової спадщини академіка М.І. Палієнка: факти і припущення». Обговорення актуальності праць академіка Миколи Палієнка відбулося під час виступів докторанта Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Людмили Міхневич «Погляди М.І. Палієнка на проблему суверенітету» та старшого науково співробітника Інституту Анастасії Іванової «Інститут адміністративної юстиції в Україні у контексті праць М.І. Палієнка».

ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ  V Міжнародна науково-практична конференція

Другу частину конференції відкрив професор кафедри теорії та філософії права Гданського університету Ярослав Нішаловскі з темою «Концепція права. Стан та перспективи у польській правовій науці». Вчений наголосив на різноманітності концепції права у сучасній юридичній науці, які об’єднані однією постмодерністичною концепцією права.

Концепція права Концепція права

Враховуючи той факт, що тема конференції має міждисциплінарний характер, у конференція брали участь вчені-філологи, серед яких з доповіддю виступила професор, провідний науковий співробітник Мовно-інформаційного фонду НАН України Л.М. Симоненко з темою «Мовна норма у законодавчих актах».

Мовна норма у законодавчих актах Мовна норма у законодавчих актах

Продовжилась конференція доповіддю PhD, старшим викладачем кафедри цивільного права Гданського університету Бартошем Шольц-Нартовскі з виступом на тему «Концепція правового життя Францішка Лонгшампа та дослідження римського права».

Концепція правового життя Концепція правового життя

На конференції виступили інші науковці, серед яких В.В. Сухонос (Українська академія банцівської справи, м. Суми), С.В. Вишновецька (Національний авіаційний університет), І.О. Ізарова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), І.О. Гуменюк (Інституту законодавства Верховної Ради України), Г.З. Огнев’юк (Київський університет права НАН України), О.І. Мельничук, Я.В. Сімутіна, О.О. Малишев (Інститут держави іправа ім. В.М. Корецького НАН України) та аспіранти і здобувачі Т. Коротенко, О. Нагорська, М. Осядла, А. Пастух, Д. Навроцький, О. Простибоженко та інші.

Організаційний комітет вдячний усім, хто долучився до організації та роботи конференції.

За результатами конференції був опублікований Збірник наукових праць, з яким можна ознайомитися за цим посиланням.

Збірник наукових праць

G Analytics
сайт создан компанией