Про Відділ

Проблеми цивільного і трудового права почали досліджуватися в Секторі держави і права практично відразу після його утворення. Однією з перших цим зайнялася Ц.В.Боцян (Бичкова). Предметом її досліджень протягом багатьох років стали проблеми цивільно-правових відносин колгоспів з державними організаціями.

У 50-х рр. ХХ ст. було визнано необхідність розширення тематики науково-дослідних робіт у галузі цивільного, трудового та цивільно-процесуального права, а з 1961 р. в Секторі стала працювати група цивільного, трудового права і процесу, колгоспного і земельного права. До складу групи входили Ц.В.Боцян (Бичкова), Є.А.Монастирський, В.П.Цемко, Т.М.Лісниченко, З.К.Симорот, Ю.П.Космін, очолила групу Є.Ф.Мельник.

На початку 60-х рр. Є.Ф.Мельник зосереджує свою увагу на дослідженні цивільно-правових відносин, які виникають у сфері винахідництва та раціоналізаторства. В 1967 р. виходить її перша індивідуальна монографія „Здійснення і охорона авторських прав на винахід”.

У ті ж роки були започатковані й дослідження проблем житлового права, зокрема Т.М.Лісниченком. У 1961 р. вийшла його перша монографія „Правові питання колективного житлового будівництва”, в якій висвітлювалися правові питання будівництва жилих будинків підприємствами, організаціями та установами за участю робітників і службовців, а також житлово-будівельними колективами.

З 1963 р. у Секторі почала працювати Я.М.Шевченко, яка зосередилася на проблемах майнової відповідальності в цивільному праві та правового статусу неповнолітніх. У 1964 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук „Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну дітьми”. В 1968 р. нею у співпраці з Л.Г.Кузнєцовою у видавництві „Юридическая литература” (Москва) було опубліковано наукову працю „Цивільно-правове становище неповнолітніх”.

Після утворення у грудні 1965 р. чотирьох науково-дослідних відділів цивільно-правова тематика виявилася в різних відділах. Є.Ф.Мельник та Т.М.Лісниченко, наприклад, працювали у відділі проблем державного і господарського управління, Я.М.Шевченко - у відділі соціалістичної законності та кримінології. Цей стан зберігся і після перетворення Сектору в Інститут держави і права. В 1970 р. Є.Ф.Мельник захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук „Права изобретателей по советскому законодательству”. Розвиваючи цю тематику, вона видає монографію „Розвиток радянського законодавства про винаходи” (1971 р.). 

У 1972 р. Т.М.Лісниченко підготував і видав монографію „Актуальні питання радянського житлового законодавства”, а в 1977 р. – ще одну монографічну роботу – „Організаційно-правові питання управління житловими фондами”.

Продовжувала цивілістичні дослідження у сфері сільського господарства Ц.В.Боцян (Бичкова). В 1980 р. вона опублікувала монографію „Договір у виробничо-економічних зв’язках між сільським господарством та промисловістю”, а роком пізніше захистила докторську дисертацію „Проблеми використання договорів у агропромисловому комплексі”.

Головною подією для цивільного та трудового права 80-х рр.. стало створення в червні 1982 р. окремого відділу в Інституті – проблем удосконалення законодавства, цивільного і трудового права. До його складу увійшли З.К.Симорот (завідувач), Я.М.Шевченко, А.Р.Мацюк, Є.О.Монастирський, М.І.Данченко, Є.М.Гриценко, О.В.Кузнєцов та аспірант М.В.Венецька.

У 1982 р. Я.М.Шевченко захистила докторську дисертацію „Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответственности несовершеннолетних за правонарушения” та видала індивідуальну монографію – „Основы семейного законодательства”. Цій же проблематиці була присвячена і наступна її монографія -  „Совершенствование законодательства о семье (Теоретические проблемы соотношения гражданского и семейного законодательства)” (1986 р.). У цій теоретичній праці аналізувалося цивільне і сімейне законодавство і право як взаємопов’язані і водночас самостійні галузі законодавства і права, які мали певні досить чітко окреслені особливості, досліджувалися тенденції їх розвитку і вдосконалення правового регулювання сімейних відносин засобами цивільного і сімейного права.

Після прийняття Конституції СРСР 1977 р. і Конституції Української РСР фахівці з цивільного права взяли активну участь у розробці комплексної теми з проблем підготовки Зводу законів Радянської держави і Зводу законів союзної республіки – Української РСР. Виконавцями цієї теми стали: З.К.Симорот, Я.М.Шевченко, М.І.Данченко, А.Р.Мацюк, Є.О.Монастирський, А.П.Таранов, М.І.Усенко. За результатами дослідження була підготовлена колективна монографія „Совершенствование советского законодательства на основе Конституции СССР” (1982 р.).

До дослідження цивільно-правової тематики відділ нерідко залучав і фахівців з інших вищих юридичних навчальних закладів. Над колективною монографією „Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций” (1988 р.) крім Я.М.Шевченко працювали професори Київського університету (Д.В.Боброва, М.Й.Штефан) та професор Ленінградського університету А.О.Собчак, професор Львівського університету В.В.Луць. У цій праці досліджувалися функції та механізм цивільно-правової відповідальності в умовах перебудови, теоретичні проблеми майнових санкцій як засобів захисту і охорони, їх ролі у стимулюванні активності і продуктивності господарської діяльності. Розглядались також питання про економічний зміст госпрозрахункової майнової відповідальності підприємств, визначалось поняття договору як правової форми економічних відносин з обміну результатами продуктивної виробничої діяльності – реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг. Досліджувались також питання, що стосувалися майнових санкцій, умов настання відповідальності, розмежування дії заходів цивільно-правової відповідальності з дією інших правоохоронних засобів, структури цивільного законодавства та ін.

У 1988 р. відділ отримав уточнену назву – трудового і цивільного права, ним керував А.Р.Мацюк. Проте наступного року знову відбулося уточнення назви. Підрозділ став називатися відділом цивільного, трудового і підприємницького права, його очолює Я.М.Шевченко. З цього часу розроблювана у відділі цивільно-правова тематика набирає все більшої ваги і значення. Змінилися напрями досліджень, все більше уваги у відділі приділяється розробці тем, які відповідають вимогам, пов’язаним з новими економічними змінами в країні.

У 1990-1992 рр. у відділі розроблялась тема „Людина в системі цивільних правовідносин”,  за результатами якої в 1992 р. видана колективна монографія „Охрана прав и интересов личности. Гражданско-правовой аспект” за загальною редакцією Я.М.Шевченко.

В 1992 р. в Україні розпочалася робота над проектом нового Цивільного кодексу України, в якій взяли участь співробітники відділу. Кабінетом Міністрів України було створено дві постійні робочі групи: одна для підготовки проекту нового Цивільного кодексу, а друга – проекту нового Сімейного кодексу. До складу цих груп увійшла Я.М.Шевченко. У складі першої з вказаних груп вона була заступником голови. До роботи у групах залучалися й інші співробітники відділу – І.М.Кучеренко, М.В.Венецька, Г.В.Єрьоменко, І.Ф.Севрюкова.

Співробітники відділу також брали участь у розробці таких законодавчих актів: проектів законів „Про власність” (Я.М.Шевченко,  І.М.Кучеренко), „Про заставу” (Я.М.Шевченко,  І.М.Кучеренко), „Про господарські товариства” (І.М.Кучеренко), „Про споживчу кооперацію” (І.М.Кучеренко), „Про малий бізнес” (Г.В.Єрьоменко, І.М.Кучеренко), „Про захист прав споживачів” (Я.М.Шевченко,  І.М.Кучеренко, М.В.Венецька), „Про акти громадянського стану” (М.В.Венецька, Г.В.Єрьоменко) та ін. 

У 1994 р. побачила світ колективна монографія „Власник і право власності” за редакцією Я.М.Шевченко. В ній досліджені проблеми законодавства стосовно суб’єктів права власності – держави, юридичних осіб і громадян. Ґрунтовний теоретичний аналіз було проведено з питань створення правових засад права власності та основних напрямів і тенденцій його розвитку. Значна увага була приділена новому для крани інституту права приватної власності. Суттєвим досягненням роботи відділу можна назвати дослідження майже нерозвиненого в українській цивілістиці інституту речових прав, зокрема, змісту та категорійності речових прав, їх соціально-економічної природи та історичного розвитку; практичне значення мав розгляд проблеми відображення речових прав комерційних організацій в українському законодавстві. Розглядався такий майже невідомий на той час в товарному обігу країни об’єкт цивільних прав як цінні папери.

Наступним творчим доробком цивілістів Інституту стала колективна монографія „Право собственности в Украине”, яка вийшла друком у 1996 р. за редакцією Я.М.Шевченко. У дослідженні, яке здійснювалося у зв’язку з розробкою проекту нового Цивільного кодексу України, висвітлювались питання правового регулювання права власності в нашій країні після прийняття Конституції України, були обґрунтовані концепції суті права власності, юридичної природи господарських товариств, зокрема природи акціонерних товариств, акцій як різновиду цінних паперів, основних засад довірчої власності.

За ініціативою відділу і безпосередньої участі його співробітників в Інституті була проведена республіканська науково-практична конференція на тему „Проблеми підготовки нового Цивільного кодексу України”, яка дала змогу визначити основні принципові засади структури і змісту статей кодексу, дати теоретичне обґрунтування напрямів розвитку цивільного законодавства.

Я.М.Шевченко брала участь у міжнародній робочій сесії, присвяченій обговоренню проекту Цивільного кодексу України 31 березня – 6 квітня 1995 р. у м.Лейдені, на міжнародній робочій сесії, присвяченій обговоренню проекту Цивільного кодексу України 10 - 20 жовтня 1995 р. у м.Веймарі, в роботі міжнародної робочої сесії, присвяченої обговоренню проекту Сімейного кодексу 21 – 25 жовтня 1995 р. у м.Бонні. Співробітники  відділу брали участь у роботі інших наукових конференцій і семінарів.

Дослідження проблем трудового права були розпочаті у Секторі в 1956 р. і здійснювались спочатку З.К.Симоротом і Є.О.Монастирським, потім до них приєдналися М.І.Данченко, Є.М.Гриценко, А.Р.Мацюк та ін.

У 1972 р. побачила світ монографія Є.О.Монастирського і З.К.Симорота „Нове в трудовому законодавстві”, а у 1973 р. – монографія А.Р.Мацюка „Правові питання зміцнення трудової дисципліни на сучасному етапі”. Потім були монографії М.І.Данченка і А.Р.Мацюка „Соціалістична дисципліна праці – резерв збільшення суспільного багатства” (1975 р.), З.К.Симорота і Є.О.Монастирського – „Проблемы кодификации законодательства Союза ССР и союзних республик о труде” (1977 р.).

У відділі цивільного і трудового права значна увага в цей період приділялась розробці теорії трудових правовідносин. Саме цьому була присвячена книга А.Р.Мацюка „Трудовые правоотношения развитого социалистического общества” (1984 р.). У монографії зроблено комплексний аналіз системи трудових правовідносин. Особлива увага приділена матеріальній структурі трудових правовідносин, їх співвідношенню з категоріями суспільної форми праці. Досліджена система індивідуальних і колективних трудових правовідносин, дана їх класифікація, розглянуті питання сфери дії трудового права і вдосконалення його системи.

У 1985 р. була оприлюднена індивідуальна монографія М.І.Данченка „Правовая охрана труда женщин в СССР”, а у 1988 р. – колективна монографія „Правове регулювання раціонального використання трудових ресурсів”. Тоді ж з’явилася і монографія З.К.Симорота „Единство советского законодательства о труде”.

Особливого значення дослідження проблем трудового права набули в період перебудови. У зв’язку з цим співробітниками відділу цивільного і трудового права (З.К.Симорот, М.П.Стадник, І.В.Зуб, Н.М.Хуторян, М.В.Венецька, М.І.Данченко, М.І.Малишко) у 1991 р. була видана монографія „Законодательство о труде в условиях перестройки”, в якій досліджено вплив перебудови народного господарства на трудові відносини робітників, інженерно-технічних працівників і службовців. Особлива увага приділена дослідженню гарантій права на працю, підвищенню ролі трудового договору в захисті прав працівників, висвітлено питання правового регулювання праці неповнолітніх, жінок, працівників науки. Автори внесли обґрунтовані пропозиції по удосконаленню законодавства про працю.

У 1992 р. була видана монографія Н.М.Хуторян „Предупреждение нарушений трудовой дисциплины”, а наступного року – колективна праця „Проблемы укрепления социальной справедливости в трудовых правоотношениях”.

У 1999 р. вийшла друком монографія „Розвиток цивільного і трудового законодавства України”. Позитивною якістю даної книги є те, що в ній не лише розглядаються питання цивільного права та цивільного законодавства, а й досліджуються проблеми, що стосуються розвитку трудового права і трудового законодавства. В монографії відображені процеси вдосконалення законодавства про працю з питань трудового договору як основоположного інституту трудового права, матеріальної відповідальності сторін трудового договору, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, удосконалення законодавства з питань зайнятості населення.

Наукові здобутки колективу відділу цивільного, трудового і підприємницького права неодноразово відзначалися спеціальними нагородами. Нині зусилля науковців спрямовані на поглиблення досліджень з проблем ефективності застосування цивільного права, удосконалення системи трудового права.

G Analytics
сайт создан компанией