Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про Відділ

Про відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права

Як окремий складовий підрозділ Інституту, відділ проблем удосконалення законодавства, цивільного і трудового права був утворений у червні 1982 року, а свою нинішню назву відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права отримав у 1989 році. З часу заснування у відділі працювали видатні науковці-правники, зокрема З.К. Симорот, А.Р. Мацюк, Є.О. Монастирський, Я.М. Шевченко, І.М. Кучеренко та ін., та були створені потужні наукові школи  цивільного та трудового права. 

У 1988 році вийшла одна із знакових для науки трудового права монографія  А.Р. Мацюка „Трудовые правоотношения развитого социалистического общества”, в якій вперше проведений комплексний аналіз системи трудових правовідносин, досліджені індивідуальні та колективні трудові правовідносини.

У 1999-2001 роках були опубліковані колективні монографії „Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку” та „Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. Вагомими здобутком для науки трудового та цивільного права України стали монографічні дослідження Н.М. Хуторян „Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин” (2002 р.). та І.М. Кучеренко “Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права” (2004 р.).

В умовах проведення загальної кодифікації законодавства на початку 2000-х років актуальними науковими доробками співробітників відділу стали колективні монографії „Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні” та „Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин в Україні”. Також співробітники відділу брали активну участь у розробці проекту нині чинного Цивільного кодексу України та проекту Трудового кодексу України.

Серед здобутків відділу слід вказати не лише монографії, а й ґрунтовні навчальн-методичні матеріали, підручники, зокрема, „Цивільне право України: Академічний курс”, за редакцією Я.М. Шевченко, та „Трудове право України: Академічний курс” за редакцією Н.М. Хуторян.

З 1989 р. по 2013 р. незмінним завідувачем відділу протягом майже як чверть століття була доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ярославна Миколаївна Шевченко, під керівництвом якої в Інституті розвивалася потужна наукова школа цивільного права, основними напрямками дослідження якої були правові проблеми права власності та договірних відносин. До числа її представників належать: І.М. Кучеренко, М.В. Венецька, Г.П. Тимченко, І.Ф. Севрюкова, А.Ю. Бабаскін,  О.М. Молявко, С.Є. Морозова, Г.В. Єрьоменко та ін.

Паралельно з розвитком цивільно-правової проблематики у відділі активно розроблялася і трудо-правова тематика. Засновницею та керівником визнаної наукової школи трудового права в Інституті по праву вважається доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки Н.М. Хуторян, яка була завідувачем відділу у 2013-2019 рр.  Під її науковим керівництвом у відділі було підготовлено 5 докторів наук та більше 20 кандидатів юридичних наук. За науковою редакцією Н.М. Хуторян вийшло біля 10 колективних монографій, присвячених проблемам трудового та пенсійного законодавства, зокрема „Кодифікація трудового законодавства України” (2010 р.) “Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства України” (2015 р.), „Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції” (2017 р.). Серед представників цієї наукової школи такі відомі в науці трудового права та права соціального забезпечення вчені, як: С.В. Вишновецька, Л.П. Гаращенко, В.Л. Костюк, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін.

З 1 січня 2020 року відділ проблем цивільного,т рудового та підприємницького права очолює доктор юридичних наук, старший науковий співробітник А.Ю. Бабаскін.

На даний час у відділі працює 11 співробітників, з яких: доктори юридичних наук (А.Ю. Бабаскін; Я.В. Сімутіна; Г.П. Тимченко), кандидати наук (Ю.Л. Бошицький; М.В. Венецька; О.М. Молявко; І.Ф. Севрюкова;,  Г.А. Трунова).

Відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України є провідним в Україні науковим підрозділом, який забезпечує розробку наукової проблематики, пов’язаної з вивченням актуальних проблем цивільного права та цивільного процесу, сімейного, житлового, господарського права, а також проблем трудового права та права соціального забезпечення. Наукова робота відділу спрямована на фундаментальні дослідження правових проблем права власності, договірних відносин, проблем правового регулювання ринку фінансових послуг, основних засад здійснення судочинства та принципів цивільного процесуального права, а також фундаментальні наукові розвідки у сфері актуальних проблем правового регулювання трудових та пенсійних відносин, застосування норм трудового та пенсійного законодавства, проблем реформування трудового та пенсійного законодавства в контексті сучасних євроінтеграційних викликів.

G Analytics
сайт создан компанией