Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про центр енциклопедичних юридичних досліджень

 

Про Центр енциклопедичних юридичних досліджень

Від початку 90-х років в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України поступово утвердився новий напрям наукових досліджень, пов’язаний з обгрунтуванням ідеї реалізації в галузі юриспруденції комплексних фундаментальних досліджень у формі енциклопедично-довідкових видань. Саме тоді зародилась ідея створення на базі Інституту багатотомної ”Юридичної енциклопедії”, яку ініціював директор Інституту академік Ю.С.Шемшученко й велику підготовчу роботу щодо обгрунтування видання якої здійснили науковці Інституту В.Д.Бабкін, О.В.Зайчук, О.М.Мироненко, І.Б.Усенко та ін. Цю ідею було підтримано постановою Президії НАН України ”Про  підготовку фундаментальної юридичної енциклопедії” від 8 вересня 1993 року.

 

Етапним щодо розвитку цієї справи став 1996 рік, коли в Інституті вийшли перші вагомі енциклопедично-довідкові видання: ”Юридичний словник-довідник” за редакцією доктора юридичних наук, академіка НАН України Ю.С.Шемшученка і ”Мала енциклопедія етнодержавознавства” за редакцією доктора філософських наук, професора Ю.І.Римаренка. Цього ж року  було прийнято постанову Кабінету Міністрів України ”Про державну підтримку видання Юридичної енциклопедії” від 29 лютого 1996 року. Відтоді енциклопедична справа остаточно утвердилась в Інституті як важливий науково-дослідний напрям його діяльності.

 

У 1997 році було видано перше в Україні фундаментальне енциклопедичне видання в галузі політичної науки і освіти – ”Політологічний енциклопедичний словник”. Ініціаторами цього видання виступили доктор юридичних наук, професор В.Д.Бабкін і академік Ю.С.Шемшученко, упорядниками кандидат політичних наук В.П.Горбатенко та А.Г.Саприкін. Наступного року побачила світ ще одна тематична енциклопедія за редакцією Ю.І.Римаренка ”Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри”.

 

Протягом 1998 – 2004 років на виконання постанови Кабінету Міністрів України було видано ”Юридичну енциклопедію” в шести томах, ініціатори і основні автори якої (Ю.С.Шемшученко, В.Я.Тацій, М.П.Зяблюк, В.П.Горбатенко, В.Ф.Погорілко, В.І.Семчик, В.Н.Денисов, О.М.Мироненко, В.П.Нагребельний, І.Б.Усенко) у 2004 році були удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Серед найбільш активних авторів Енциклопедії слід відзначити Ю.С.Шемшученка, В.П.Нагребельного, В.Ф.Погорілка, О.М.Мироненка, М.П.Зяблюка, Ю.Я.Кас’яненка, В.Ф.Смолянюка, В.Л.Федоренка, В.А.Чеховича, І.Б.Усенка, М.Я.Сегая, В.Н.Денисова, К.О.Савчука, М.І.Сірого, Ю.І.Нипорка, Л.А.Сухих, В.П.Горбатенка, В.М.Шаповала, В.Д.Гончаренка, С.О.Врублевського, О.В.Батанова, Н.М.Хуторян, О.А.Підопригору, О.Є.Бакаєва, М.Є.Штефана, І.О.Кресіну, Я.М.Шевченко та ін.

 

”Юридична енциклопедія” є унікальним, першим такого роду виданням не лише в Україні, а й на пострадянському просторі загалом. До неї включено близько 10 тисяч статей з різних галузей права. Нею активно користуються народні депутати України, представники органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачі і студенти, практикуючі юристи. Енциклопедія має на меті надати читачеві об’єктивну, науково вивірену, доступну інформацію у сфері державно-правового життя, розкрити суть і форми його людського виміру, зміст, напрями розвитку та функціонування правових інститутів і процесів. В ній висвітлено внесок українських та зарубіжних державознавців і правознавців у юридичну науку, відображено світові та національні проблеми державотворення, всебічно розкрито процес державної і правової розбудови сучасної України.

 

Видання включає поняття і категорії всіх галузей та інститутів права, розвиває стрижневі положення Конституції України як основного політико-правового документа держави. У ньому показані зміни законодавства, зміст регулювання суспільних відносин, забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Значна група статей стосується розкриття змісту політико-правової реформи, трансформації державно-правових інститутів і процесів, організації та правових засад ринкової економіки. Енциклопедія дає уявлення про політико-правовий устрій більшості країн світу. Великий масив відведено в ній історико-правовій тематиці.

 

Підготовка ”Юридичної енциклопедії” була здійснена великим колективом авторів під керівництвом редакційної колегії. Остання складалася з відомих українських правознавців і державних діячів. Це, зокрема, Ю.С.Шемшученко (голова), Ф.Г.Бурчак (заступник голови), В.Я.Тацій (заступник голови), М.П.Зяблюк (заступник голови), В.П.Горбатенко (відповідальний секретар), а також членів редколегії – В.Б.Авер’янов, В.М.Шаповал, О.М.Мироненко, І.Ф.Курас, І.Б.Усенко, О.М.Костенко, В.М.Литвин, В.Н.Денисов, В.П.Нагребельний, В.Ф.Погорілко, В.Т.Маляренко, В.І.Семчик, В.В.Дурдинець, Є.К.Марчук та ін.

 

У підготовці до видання ”Юридичної енциклопедії” слід відзначити важливу роль Всеукраїнського спеціалізованого видавництва ”Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана (керівник – кандидат юридичних наук М.П.Зяблюк), на базі якого було організовано безперебійний процес системного наукового та літературного редагування затверджених до друку статей, підготовку оригінал-макету видання.

 

Основну організаційну роботу з підготовки означеного багатотомного видання здійснив утворений 1996 року при Інституті Центр організаційного та науково-методичного забезпечення підготовки ”Юридичної енциклопедії”. Його першим керівником був В.Д.Бабкін, відповідальними секретарями редколегії О.В.Зайчук, потім В.П.Горбатенко. У подальшому діяльність цієї структури спрямовували А.Й.Міллер, І.О.Кресіна. З 2002 року і на даний час Центр очолює доктор політичних наук, професор В.П.Горбатенко. У складі Центру в різні роки активно працювали Ю.Я.Кас’яненко, О.В.Батанов, Л.М.Радчинська, О.В.Кукуруз, С.М.Опанасюк, В.Г.Волоха, Т.В.Ткаленко, В.М.Циганенко, Н.М.Слободян, В.Ю.Соколов, Є.В.Ромінський.

 

У процесі підготовки ”Юридичної енциклопедії” Центр з допоміжної структури поступово перетворився на науково-дослідну. У 2002 році його було перейменовано на ”Центр енциклопедичних юридичних видань”, а з 2007 року за ним утвердилась нинішня назва ”Центр енциклопедичних юридичних досліджень”.

 

Серед останніх енциклопедичних досягнень Центру – перевиданий і суттєво доповнений ”Політологічний енциклопедичний словник” (2004), ”Великий енциклопедичний юридичний словник” (2007) обсягом 150 друкованих аркушів. Поряд з вищезазначеним, на базі Центру реалізовано чотири планові науково-дослідні теми, основним результатом яких став вихід двох фундаментальних колективних монографій та двох наукових записок: ”Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми” (2005) (авторський колектив: В.П.Горбатенко, Л.А.Луць, В.С.Бігун, О.В.Кресін, В.В.Копійка, Н.М.Пархоменко, О.О.Ковальова, В.А.Малярчук, О.В.Кукуруз, С.І.Здіорук, О.Ф.Деменко, В.І.Семчик, Ю.Л.Бошицький; відп. ред. В.П.Горбатенко); ”Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти” (2006) (авторський колектив: В.Б.Авер’янов, С.С.Бульбенюк, В.П.Горбатенко, О.П.Дубас, Ю.Г.Кальниш, Ю.Я.Кас’яненко, Ю.Р.Мірошниченко, А.А.Пухтецька, В.П.Семиноженко, О.М.Шушпанніков; відп. ред. В.П.Горбатенко); „Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна” (2010). Наукова записка. (науковий керівник теми: В.П. Горбатенко. До роботи були залучені співробітники Інституту Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, В.Б. Авер’янов, А.А. Пухтецька); „Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України” (2011). Наукова записка (Науковий керівник теми: В.П. Горбатенко. До роботи були залучені співробітники Інституту О.В. Кукуруз, О.В. Кресін, О.В. Стрєльцова, О.М. Стойко.)

 

Центром спільно з відділом міжнародного права та порівняльного правознавства здійснюється підготовка ”Енциклопедії міжнародного права” у 3-х томах, заплановано серію інших галузевих енциклопедичних видань. Використання організаційного та інтелектуального досвіду Центру мало місце в підготовці на базі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України багатотомної ”Політичної енциклопедії”, а також у написанні статей до ”Енциклопедії сучасної України”, яка готується на науковій базі Національної академії наук України.

 

 

8–(044) -278–75–33

G Analytics
сайт создан компанией