Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Статті

Хуторян Н.М. Статутні права та обов’язки сторін пенсійних правовідносин // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Ко­ре­ць­кого НАН України, 2013.

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми визначення змісту пенсійних правовідносин // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 61. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Ко­ре­ць­кого НАН України, 2013.

Сімутіна Я.В. Юридичні фактичні склади як підстави виникнення трудових правовідносин: окремі аспекти // Правова держава. – Вип. 24. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 245-252.

Симутина Я.В. Функции юридических фактов в трудовом праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. Вып. 3 (21). – Пермь.: Пермский гос. нац. исследоват. ун-т, 2013. – С. 174-181.

Сімутіна Я.В.  Роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 61. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 201-207.

Шумило М.М. Сущность пенсионных правоотношений // Вестник Пермского университета: юридические науки. – 2013. – Вып. 3 (21). – С. 204-211.

Шумило М.М. Методы правового регулирования социально-страховых отношений в пенсионном обеспечении Украины // Социальное и пенсионное право. – 2013. – № 1. – С. 35-38.

Шумило М.М. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в Украине // Administrarea publică. – 2013. – №4 (80) octombrie-decembrie (Chişinău, Moldova). – С. 64-72.

Шумило М.М. Демографічні зміни як чинник реформування пенсійної системи України // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 252-260.

Шумило М.М. Пенсійне правовідношення як система // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – Вип. 22, част. 1, том 2. – 2013. – С. 63-68.

Шумило М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 194-201.

Шумило М.М. Пенсійні правовідносини крізь призму теорії систем (вступ до проблеми) // Вісник Одеського національного університету ім. І. Мечнікова. – 2013. – Том 18, Вип. 1 (18). Правознавство. – С. 51-58.

Шумило М.М. Система пенсійних правовідносин в солідарній пенсійній системі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія право. – 2013. – № 660. – С. 48-57.

Шумило М.М. Соціально-економічні фактори як передумова виникнення пенсійної системи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – № 59. – С. 59-48.

Тимченко Г.П. Методология принципов нотариального процесса // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Вып. 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 68-75.

Тимченко Г.П. Административное судопроизводство в Украине (краткий обзор) // Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2013. – С. 831-846.

Тимченко Г.П., Джавадов Х. К вопросу о прогностической функции цивилистической процессуальной науки // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія. Збірник наукових статей / За заг. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С. 59-62.

Бошицький Ю.Л. Особливості міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав на торговельні марки // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: зб. наук. пр. [всуп. ст. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький; редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, та ін.]. – К.: Ліра-К, 2013. – Вип. 6. – С.10–19.

Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової охорони інтелектуальної власності в Україні – потреба часу та вимога інноваційної економіки // Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та Угорщині: зб. наук. пр.: до 95-річчя Національної академії наук України. – К.: Юридична думка, 2013. – С. 42–53.

Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 213–217.

Бошицький Ю.Л. Списание  De Jure: официално издание на юридически факультет; Великотърновски університет «Св. Св. Кирил и Методий» / Международен  ред.съвет: проф. Юрий Бошицкий – ректор на Киевския университет по право. – В. Търново, 2012. – №2.

Хуторян Н. М. Нове в пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) кадрів // Правова держава. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 276-284.

Хуторян Н. М. Нова пенсійна реформа в період незалежності України: проблемні питання // Право України. – 2012. – № 6. – С. 33-40.

Шумило М. М. Современное состояние социально-обеспечительного законодательства Украины // Юстиция Беларуси, 2012, № 1. - С. 58-60.

Хуторян Н.М. Нове в пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) кадрів // Правова держава. Вип. 23. – К.:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 276-284.

Шумило М. М. Правовідносини в пенсійному забезпеченні // Правова держава: щорічник наукових праць. – Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 313-319.

Шумило М. М. Пенсійна реформа 2011 року: критичний аналіз // Судова практика. Науково-практичний журнал. - № 6, 2012 р. - С. 24-32.

Шумило М. М. Пенсійне забезпечення державних службовців: спроба «реформування» // Право України. - № 6, 2012. - С. 86-92.

Сімутіна Я. В. Актуальні проблеми кодифікації пенсійного законодавства України // Право України. – № 6. – 2012. – С. 40-47.

Сімутіна Я. В. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами трудового права // Альманах права: Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – Науково-практичний юридичний журнал. – Вип. 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 404-408.

Сімутіна Я. В. Окремі проблеми теорії юридичних фактів у трудовому праві України // Правова держава: щорічник наукових праць. – Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 294-300.

Симутина Я. В. Роль презумпций в трудовом праве Украины на современном этапе // Трудовое право в России и за рубежом. – № 1. – 2012 г. – С. 46-49.

Тимченко Г. П. Касація в цивільному та адміністративному судочинстві: основні проблеми та напрями її розвитку // Цивілістична процесуальна думка: збірник наукових праць. За заг. ред. С. Я. Фурси. К.: Паливода А. В., 2012. С. 294-306.


Тези конференцій

Хуторян Н.М. Зміст пенсійних правовідносин // Збірник наукових праць «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.) – К.: Ніка-Центр, 2013.

Хуторян Н.М. Право на пенсію та проблеми його реалізації за новим пенсійним законодавством України // Трудове законодавство: шляхи реформування: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квітня 2013 р.). – Х.: ХНУВС, 2013.

Хуторян Н.М. Понятие дисциплинарного проступка в проекте Трудового кодекса Украины: новый проект – прежние недостатки // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-28 вересня 2013 р.). – Х.: Право. – 2013.

Сімутіна Я.В. Правові фікції та їх зв’язок з юридичними фактами у трудовому праві // Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. IV Міжн. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених / за заг. ред. д.ю.н., проф. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 244-246.

Сімутіна Я.В. Строки в системі юридичних фактів у трудовому праві // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.) за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 374-379.

Симутина Я.В. Сбор работодателем сведений о работнике в социальных сетях: постановка проблемы // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. і наук. повідомл. учасн. V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27-28 вересня 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2013. – С. 333-338.

Симутина Я.В. Основания изменения и прекращения трудовых правоотношений в проекте Трудового кодекса Украины // Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права: сборник научных трудов по итогам II Межд. науч-практ. конф., 1-2 ноября, 2013 г. / Межд. ун-т «МИТСО»; редкол. К.Л. Томашевский (гл. ред.), Е.А. Волк, К.С. Костевич. – Минск: «МИТСО», 2013. – С. 136-139.

Сімутіна Я.В. Юридичні факти і трудові правовідносини: питання взаємозв’язку // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 187-190.

Шумило М.М. Возникновение системы пенсионного обеспечения // Пути реализации в России программы достойного труда и достойного социального обеспечения: матер. VІІ международ. науч.-практ. конф. – М., 2013. – С. 756-760.

Шумило М.М. Процессуальные правоотношения как механизм защиты пенсионных прав // Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права: сб. науч. трудов по итогам II Междунар. науч.-практич. конф. / под ред. К.Л. Томашевского. – Минск: «МИТСО», 2013. – С. 189-191.

Шумило М.М. Конституционное право на пенсию // Конституционные основы трудового права и права социального обеспечения: состояние и перспективы: материалы XIV Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и V Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина «Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы» (секция трудового права и права социального обеспечения) / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.М. Куренного, сост. д.ю.н., проф. А. М. Куренной, к.ю.н., доц. О.А. Шевченко, М.А. Тангин. – М., 2013. – С. 443-448.

Шумило М.М. Тривалість життя як один із чинників реформування пенсійної системи // Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. ІV міжнарод.  наук.-прак. конференції. / За ред. Г.І. Чанишевої. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 473-476.

Шумило М.М. Вплив рішень Конституційного Суду України на пенсійні правовідносини // Трудове законодавство: шляхи реформування: матер. ІІ міжнарод.  наук.-прак. конференції. За ред. К.Ю. Мельника. – Х.: ХНУВС України, 2013. – С. 332-334.

Шумило М.М. Категорія справедливості в пенсійних правовідносинах // Тенденції розвитку науки трудового права і права соціального забезпечення. Зб. наук. праць.: Матер. І  міжнарод.  наук.-прак. конференції / За ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини – Київ, 2013. – С. 670-675.

Шумило М.М. Економічний чинник пенсійних правовідносин // Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Від. ред. І.С. Канзафарова. – Одеса, 2013.  – С. 438-442.

Шумило М.М. Ґенетична, формальна та функціональна структура пенсійного правовідношення // Вибрані роботи учасників V міжнар. наук.-прак. форуму: «Принцип верховенства права та права людини». – К.: НУ «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 179-181.

Шумило М.М. Виконавчі «постпроцесуальні» правовідносини як гарантія реалізації права на пенсію // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.: матер. ІV  міжнарод.  наук.-прак. Конференції / За ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ, 2013.  – С. 260-263.

Шумило М.М. Реформування пенсійної системи України: нові виклики – старі проблеми // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і  соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників V Міжнародної наук.-прак. Конференції. – Харків, 2013. – C. 509-513.

Бошицький Ю.Л. Інтелектуальна власність в Україні в умовах євроінтеграції – деякі питання удосконалення національного законодавства // Законодавство України: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф. / [редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька  та ін.]. – К.: Ліра-К, 2013. – Вип. 14. – С. 8–13.

Бошицький Ю.Л. Пріоритети оптимізації правової та культурологічної освіти у сфері інтелектуальної власності в Україні // Міжнародний науковий вісник – Ужгород – Кошице – Мішкольц / [ред. кол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В., Вархола М. та ін.]. – Ужгород: Гражда, 2013. – Вип. 6 (25). – С. 14-18.

Шумило М.М. Динамика методов правового регулирования пенсионных отношений // Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального обеспечения: материалы 8 международной научно-практической конференции. – М. Проспект МГЮА, 2012. - С. 649-653.

Шумило М.М. Пенсионное обеспечение как составная часть инновационного развития государства // Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России / материалы ІІІ международной научно-практической конференции Кутафинские чтения МГЮА им. О.Е. Кутафина. – М.: МГЮА, 2012. - С. 202-205.

Шумило М.М. Становлення системи соціального захисту населення загалом та пенсійного забезпечення зокрема // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу. В 3-х т., Т.3 – Одеса: Одеська юридична академія 2012. - С. 313-315.

Шумило М.М. Диспозитивний метод правового регулювання пенсійних відносин // Правове забезпечення соціальної сфери / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеська юридична академія, 2012. - С. 608-611.

Сімутіна Я.В. Проблеми закріплення юридичних фактів у проекті Трудового кодексу України // Актуальні питання реформування правової системи України (трудове право та право соціального захисту): зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 25-26 травня 2012 р. / уклад. Т.Д. Климчук, О.В. Старчук. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2012. – С. 53-55.

Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми захисту права на прийняття спадщини // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова, 16 березня 2012 р. – Харків: «Право», 2012. - С. 218-222.

G Analytics
сайт создан компанией