Правова держава


Правова держава. Випуск 29Правова держава. Випуск 29. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. 590 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології..


Правова держава. Випуск 28Правова держава. Випуск 28. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2017. – 618 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

Правова держава. Випуск 28 зміст

Правова держава. Випуск 28 зміст

Правова держава. Випуск 28 зміст
Правова держава. Випуск 28 зміст


Правова держава. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 694 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. З новим і праведним Законом
(До 20-ї річниці Конституції України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

РОЗДІЛ 1. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Усенко І.Б. Фундатор української історико-правової науки:
до 150 річчя від дня народження академіка М. П. Василенка . . . . . . . . . . .
8

Андрусяк Т.Г. Микола Василенко і Наукове товариство ім. Шевченка. . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Міхневич Л.В. Микола Василенко і Київський інститут народного господарства. . . . . . . . . 23

Ромінський Є.В. «Ряд», «устав», «закон» і «звичай»:
взаємозв'язок між джерелами (формами) права в Давній Русі княжої доби.
30

Бондарук Т.І. Привілей у правоутворюючому процесі
на українських землях Великого князівства Литовського. . . . . . . . . . . . . . . .
38

Худояр Л.В. Акти гетьманського управління
в системі джерел права України-Гетьманщини ХVІІ–XVIII ст.. . . . . . . . . . . .
44

Самойленко О.О. Російський законодавчий документ
XIX–XX ст. (за працями Б. М. Кочакова). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50

Іванова А.Ю. Cудівництво старшинського самоврядування в армії УНР. . . . . . . . . . . . . . . 56

Музика І.В. Спільні нормативно-правові акти державних органів
і громадських організацій у системі джерел права УРСР повоєнного періоду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63

Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

РОЗДІЛ 2. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Правовий і суспільний прогрес:
взаємозумовленість і взаємовідповідність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82

Пархоменко Н.М. Правовий світогляд як чинник
формування ефективної системи права та правопорядку. . . . . . . . . . . . . .
90

Богініч О.Л. Правова ідеологія України
в контексті сучасних викликів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .
98

Подорожна Т. С. Соціальні чинники
конституціоналізації правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
104

Львова О.Л. До питання про природні права людини і набуті права:
проблема пріоритету та цінностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .
115

Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання
соціальних держави і права у західноєвропейській думці
другої половини XVI – початку XVIII ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
125

Макаренко Л.О. Роль ідеології в житті суспільства та особи.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 139

Сунєгін С.О. До питання про можливість формування якісної
правової ідеології в умовах системної кризи культури.. . . . . . . . . . . . . . . . .
144

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Скрипнюк О.В. Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Батанов О.В. Конфлікти та протиріччя у механізмі взаємдії
громадянського суспільства та держави в сучасній Україні.. . . . . . . . . . . .
167

Петренко П.Д. Сутність виконавчої діяльності державних органів
в сучасних умовах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176

Кресіна І.О.,Кресін О.В. Народ як суб’єкт міжнародного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Костецька Т.А. Проблеми законодавчого визначення окремих понять
у контексті забезпечення конституційного права на інформацію. . . . . . .
196

Антонов В.О. Збройні Сили України як головний інструмент
забезпечення незалежності Української держави. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
206

Батанова Н.М. Принципи конституційно-правової відповідальності:
понятійна та видова характеристика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212

РОЗДІЛ 4. Актуальні проблеми цивільного та трудового права

Бабаскін А.Ю. Про окремі проблеми правового регулювання
придбання цінних паперів за законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . .
219

Вишновецька С.В. Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості:
проблеми правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
225

Сімутіна Я.В. Зміна трудового договору: теоретичні та практичні проблеми. . . . . . . . . 232

Шумило М.М. Концепція комплексних пенсійних правовідносин
чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні:
проблема теорії чи вимого часу. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240

Раманкулов К.С. Формы правореализации в механизме правовгої регулирования труда. . . 249

РОЗДІЛ 5. Актуальні проблеми аграрного, земельного, екологічного права та космічного права

Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС
у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи. . . . . . . . .  . .
256

Малишева Н.Р. Міжнародно-правові проблеми, що виникають
у зв’язку з активним видаленням космічного сміття. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264

Коваленко Т.О. Правові аспекти забезпечення комплексного
та сталого розвитку сільських територій України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Кишко-Єрлі О.Б. Правове регулювання визначення шкоди, яка може бути спричинена космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту. . . . . . . . . 286

Бусуйок Д.В. Шляхи удосконалення правового регулювання
надання сільськогосподарських дорадчих послуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292

Муравська М.Л. Децентралізація повноважень органів влади
у сфері управління водними ресурсами: правовий аспект. . . . . . . . . . . . . .
297

РОЗДІЛ 6. Проблеми адміністративного права та державного управління

Андрійко О.Ф. Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян
у сфері виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
306

Дерець В.А. Окремі питання правового регулювання доступу до публічної інформації. 313

Кисіль Л.Є. Деякі питання адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. . . . . . . . . . . . .. . . .
321

Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів. . . . . . . . . . . . .. . 330

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О.,
Фещенко Л.О.
Законодавча регламентація режиму
обігу зброї в Україні у світлі забезпечення права на самозахист. . . . . . . . .
339

Нерсесян А.С. Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Ландіна А.В. Інформаційна безпека як об’єкт злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Бабанли Р.Ш. Закономірності реалізації правового механізму
звільнення особи від відбування покарання з випробуванням:
правозастосовний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361

Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ
державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн. . . . . . . . .
368

Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Андрусяк Г.М. Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають
злочинність діяння, у кримінальному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

РОЗДІЛ 8. Проблеми правової політології

Коваленко А.А. Взаємозв’язок між інституціоналізацією
політичних партій та демократичною консолідацією. . . . . . . . . . . . . . . . .
395

Стойко О.М. Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації. . . . . . 400

Явір В.А. Еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на прикладі парламентських партій. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 407

Кукуруз О.В. Політика створення законодавства в Україні: основні принципи. . . . . . . . 416

РОЗДІЛ 9. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики

Тихомиров О.Д. Компаративна філософія права: проблеми концептуалізації. . . . . . . . . . . 425

Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 431

Крывцова И.С. Научная картина мира, картина мира правовых наук,
правовая карта мира (юридическая география мира):
от общего к частному (некоторые размышления). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438

Крестовська Н.М. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Сапарова А.О. Про значення поняття «національне право» у світлі проблеми правових запозичень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 449

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Правова адаптація як вид взаємодії правових систем. . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и права человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Чиркин В.Е. Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии. . 469

Батлер У.Э.,
Захарова М.В.
Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Буткевич О.В. Загальна теорія міжнародного і національного права та співвідношення цих систем: поява нової концепції у світлі примату міжнародного права. . 484

Островська Б.В. Взаємодія канонічного та міжнародного права у врегулюванні міжнародних правових відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 493

Софінська І.Д. Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 498

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Басова І.С. Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми. . . . . . 504

Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні. . . . . . . . . . .  . . . . . . . 512

Бойко О.В. Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії. . . . . 520

Бондарук В.О. Замойська академія (1594–1784) у європейському
пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі. . . . . . . . . . . . . . . . .
529

Губар К.А. «Могилянці» в Новгород-Сіверському патріотичному гуртку:
до історії формування політичної платформи українського руху. . . . . . . . .
535

Гурова Г.М. Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості. . . . . . . . . 541

Ізай І.М. Окремі питання відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України). . . . . . . . 551

Костюк О.М. Проблематика автентичного тлумачення: сучасний стан дослідження. . . 562

Лагоцька В.Ф. Запобігання жіночій рецидивній злочинності: окремі пенітенціарні проблеми. . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . 569

Левіна Г.М. Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин). . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . 575

Олещенко І.В. Європейський погляд на законодавче регулювання
екологічного менеджменту на підприємствах. . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .
585

Тимощук Ю.С. Співвідношення гуманізму та справедливості
як принципів кримінального права України. . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .
595

Товпеко Я.К. До питання про неприпустимість дискримінації за ознакою ідентичності. . 603

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році. .
610

Кукуруз О.В. Українські та польські науковці
про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку. . . . .. . .. . .
636

Горбатенко В.П. Теорія і практика модернізації виборчої системи: роздуми і пропозиції польських науковців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

Пархоменко Н.М. Новий Статут Національної академії наук України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

Малишев О.О. Ювілей академіка М.П. Василенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

Шумило М.М. IV Міжнародна науково-практична конференція
«Юридичні факти в системі правового регулювання»
до 145-річчя академіка ВУАН С. Дністрянського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
648

Худояр Л.В. ХХХІІІ Міжнародна історико-правова конференція
«Права людини та основоположні свободи: історія
та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей). . . . . .
650

Бондарук Т.І. Деякі методологічні аспекти історії права
як науки про розвиток правового життя соціуму. . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .
653

Губар К.А. ХХХІІ Міжнародна історико-правова конференція «Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми». . . . . .  . . . . .  . . . . 653

Кресін О.В. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики. . . 661

Савчук К.О. Презентація першого тому багатотомного видання
«Енциклопедія міжнародного права». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
667

Денисов В.Н. Виступ перед юридичною громадськістю України
у зв’язку з виходом у світ першого тому
«Енциклопедії міжнародного права» в трьох томах. . . . . . . . . . . . . . . . . .
669

РОЗДІЛ 12. Рецензії

Переверзєва О.С. Мирне врегулювання міжнародних спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

Кириченко В.Є. Судова влада України очима істориків права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Мудриєвська Л.М. Досвід розвитку державно-правових інститутів ранніх США крізь призму наукового аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 678

РОЗДІЛ 13. Наші ювіляри

Талановитий вчений і організатор юридичної науки
(до 80-річчя академіка Ю.С. Шемшученка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
681

Віктору Івановичу Акуленку – 80 років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 682

Ювілей Ольги Федорівни Андрійко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 684

До ювілею відомого правника Кулинича Павла Федотовича. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 686


Правова держава. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 712 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Усенко І.Б. Сторінки наукової біографії професора О. М. Гуляєва:
«київський» період 1895–1908 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

Музика І.В. Вплив теоретичних засад лібералізму
на становлення соціологічного напряму у вітчизняній правовій думці. . . . .
12

Ромінський Є.В. Дискусійні питання договірної практики Київської Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Бондарук Т.І. Правова доктрина як джерело права
Великого князівства Литовського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27

Худояр Л.В. Джерела права Запорізької Січі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Малишев О.О. Історичний розвиток законодавства Швеції
з питань охорони археологічної спадщини (XVII–ХХІ ст.). . . . . . . . . . . . . . .
43

Іванова А. Ю. Правосвідомість як джерело права у перехідних державах
(на прикладі української революції 1917–1921 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52

Макарчук А. В. Протидія агресії засобами сучасного
міжнародного права: історико-правова розвідка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60

РОЗДІЛ 2. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Громадянська вихованість: моральна та правова складові. . . . . . . . . . . . . . 68

Бобровник С.В. Компроміс та конфлікт в аспекті сутності і природи права. . . . . . . . . . . . . . 77

Тарахонич Т.І. Правові форми діяльності держави як засіб
функціонування механізму правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83

Богініч О.Л. Український досвід розбудови держави: деякі теоретичні аспекти. . . . . . . 93

Подорожна Т.С. Забезпечення ефективного правового порядку
в контексті реалізації положень Конституції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101

Львова О.Л. Роль ідеології в утвердженні правових
цінностей незалежної України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110

Макаренко Л.О. Право – світогляд – культура: питання взаємовпливу. . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Романюк Є.О. Природні права людини як відправна ланка
визначення сутності правової ідеології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126

Сунєгін С.О. Криза сучасного права: сутнісний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Плавич В.П. Тлумачення юридичних норм і застосування законів
(логіко-методологічний аналіз). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147

Пуховська А.С. Філософсько-антропологічний підхід
дослідження прав людини: становлення та значення. . . . . . . . . . . . . . . . .
161

Пуховська А.С. Філософсько-антропологічний підхід
дослідження прав людини: становлення та значення. . . . . . . . . . . . . . . . .
161

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Скрипнюк О.В. Питання взаємодії громадянського суспільства і держави
в правових поглядах М.П. Драгоманова та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . .
168

Батанов О.В. Доктринальні проблеми розуміння сутності
місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства. . . . . .
176

Пархоменко Н.М. Конституційний процес в країнах
пострадянського простору: історія становлення і сучасний стан. . . . . . . .
186

Скрипнюк В.М. Проблеми взаємодії управління і політики
в процесі реалізації державної влади в Україні. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
194

Куян І.А. Народна ініціатива як засіб забезпечення
легітимності державної влади в Україні. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .
202

Костецька Т.А. Громадянське суспільство і інформаційне суспільство:
концептуальні та нормативні аспекти взаємозв’язку. . . . . . . . . . . . . .  . . .
210

Антонов В.О. Збройні Сили України як найважливіший гарант
забезпечення національної безпеки Української держави. . . . . . . . . . . . .
219

Батанова Н.М. Історичні витоки інституту
конституційно-правової відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225

РОЗДІЛ 4. Актуальні проблеми цивільного та трудового права

Бабаскін А.Ю. Набуття іпотекодержателем права власності
на предмет іпотеки за цивільним правом України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236

Венецька М.В. Проблеми створення об‘єднань співвласників
багатоквартирних будинків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242

Вишновецька С.В. До питання про трансформацію
галузі трудового права в право зайнятості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми визначення
правової природи права на житло. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260

Сімутіна Я.В. Укладення трудового договору:
окремі проблеми теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265

Шумило М.М. Окремі питання термінології
при дослідженні правовідносин у пенсійному забезпеченні. . . . . . . . . . . .
275

РОЗДІЛ 5. Актуальні проблеми аграрного, земельного та екологічного права

Малишева Н.Р. Термінологія екологічного права в контексті конституційної реформи. . . . 284

Кулинич П.Ф. Правові питання вдосконалення фермерського
господарювання у контексті розвитку сільських територій України. . . . . .
293

Бусуйок Д.В. Правове регулювання розвитку господарських
кластерних об’єднань в агропродовольчій сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301

Малишева Н.Р.,
Олещенко В.І.
Наукові засади систематизації
екологічного законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307

Кузнєцова С.В. Правові засади формування в Україні концепції
низьковуглецевого зростання та охорони клімату. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319

РОЗДІЛ 6. Проблеми адміністративного права та державного управління

Андрійко О.Ф. Судова реформа в Україні та розвиток
адміністративного судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328

Тимощук В. П. До питання оплати адміністративних послуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Дерець В.А. Удосконалення правових засад організації
системи органів виконавчої влади України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344

Кисіль Л. Є. Проблеми адміністративного примусу
та принципи верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351

Семчик О.О. Правове регулювання податкової прозорості в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 358

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О., Гацелюк В.О., Перемот С.В. Проблеми внесення
поняття «злодій в законі» до Кримінального кодексу України. . . . . . . . . . .
366

Кубальський В.Н. Засади кримінально-правової охорони
державного суверенітету України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376

Козлюк Л.Г. Антикриміногенний потенціал громадського контролю
у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . .
384

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Денисов В.Н. Міжнародний правопорядок у світлі
сучасних цивілізаційних викликів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
391

Мельничук О.І. Міжнародний юридичний процес
у контексті системно-структурного підходу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401

Кресін О.В. Ідея нації, соціальна трихотомія і розвиток
плюралістичного правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409

Переверзєва О.С. Правовий аналіз Нью-йоркської конвенції 1958 р.
та Європейської конвенції 1961 р. (Підстави відмови). . . . . . . . . . . . . . . . .
424

Товт М.М. Регулювання мовних відносин та
мовна політика в Європейському Союзі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431

Проценко І.М. Питання відповідальності за порушення умов
функціонування зони вільної торгівлі СНД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438

Бартош
Шольц-Нартовскі
Концепція правового життя
Францішка Лонгшампа та дослідження римського права. . . . . . . . . . . . . .
445

Білляр К.Л. Організаційні та процедурні рамки правотворчої діяльності
Міжнародної морської організації (ІМО). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449

РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Кресіна І.О. Проблема протидії дискримінації в Україні
в контексті європейської інтеграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456

Стойко О.М. Інституційні зміни як об’єкт наукового дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Явір В.А. Дискримінація за ознакою етнічної належності в Україні
та Російській Федерації в умовах етнополітичного конфлікту. . . . . . . . . . .
470

Ходаківський М.Д. До питання про постмодерністські основи
збройної агресії Російської Федерації проти України. . . . . . . . . . . . . . . . . .
478

Ходаківський М.Д. До питання про постмодерністські основи
збройної агресії Російської Федерації проти України. . . . . . . . . . . . . . . . . .
478

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Бондар К.П. Розгляд спорів за участю України арбітражними трибуналами
Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. . . . . . . . . . . .
488

Храпач С.В. Окремі питання цивільно-правової відповідальності
у сфері здійснення космічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496

Товпеко Я.К. Значення принципу толерантності для реалізації
прав та свобод людини і громадянина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
502

Фещенко О.О. Критичний погляд на законопроекти
щодо врегулювання обігу зброї в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
509

Штанько А.О. Співвідношення понять охорони та захисту
в контексті розвитку парадигми інституту цивільно-правового захисту. . .
516

Головчук В.М. Нетипові норми права: наукові підходи
до розуміння та функціональне призначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
526

Гончарук А.П. Комунікативний аспект правової поведінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Білько К.Ф. Форми і методи адміністративно-правового
регулювання організації та діяльності нотаріату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
542

Костюк О.М. Теоретичні засади класифікації
офіційного нормативного тлумачення у юридичній науці. . . . . . . . . . . . . .
550

Тимощук Ю.С. Принцип гуманізму в системі принципів
кримінального права України. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
556

Халиг Годжаев Правовая помощь в сфере гражданского процесса
как форма реализации норм международного права. . . . . . . . . . . . . .  . .
563

Цибулін Т.Г. Кримінально-правове значення невдалого пособництва. . . . . . . . . . . . . . 574

Чернов А.О. Здійснення особою свого права як обставина,
що виключає злочинність діяння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582

Губар К.А. Юридичні дисципліни в Києво-Могилянській
академії (XVIІ–XVIІІ ст.): до 400-річчя від дня заснування. . . . . . . . . . . . . .
592

Бондарук В.O. Надання ступеня доктора обох прав
у Замойській академії (1594–1784). . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .
599

Каленюк О.М. Про використання української правничої термінології
в офіційному діловодстві на західноукраїнських землях
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .
605

Зеленюк А.В. Правове регулювання реєстрації Європейської торгової марки. . . . . . . . . 614

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2014 році. .
623

Шемшученко Ю.С. Відомий вчений-конституціоналіст Погорілко В.Ф.
(До 75-річчя від дня народження). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
650

Нагребельний В.П. Відомий вчений-правознавець і організатор
академічної юридичної науки (До 100-річчя від дня народження
академіка НАН України Б.М.Бабія). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
651

Шумило М. V Міжнародна науково-практична конференція «Поняття та категорії юридичної науки» до 145–річчя академіка ВУАН М.І. Палієнка. . . . . . . . . . 657

Кресін О.В. У пошуках компаративних засад юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 659

Рудницький С.В. VІ Міжнародний науковий семінар пам’яті
В’ячеслава Липинського «Консерватизм і громадянська участь
у суспільно-політичному житті Центральної і Східної Європи»
(Київ-Житомир-Луцьк-Краків). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .
667

Малишев О.О. ХХХ Міжнародна історико-правова конференція
«Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
669

Макарчук А.В. XXXI Міжнародна історико-правова конференція
«Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок
в історико-правовому вимірі». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
672

Бондарук Т.І. Щодо деяких методологічних аспектів пізнання джерел права. . . . . . . . . 674

Перемога одна на всіх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

РОЗДІЛ 12. Наші ювіляри

Видатний фундатор вітчизняної юридичної освіти і науки
(до 75-ти річчя від дня народження В.Я. Тація). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
683

Славний ювілей (до 90-річчя від дня народження В.Д. Бабкіна). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

З ювілеєм відомого вченого в галузі трудового права
(до 60-річчя від дня народження Н.М. Хуторян). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
690

Ювілей відомого вченого та педагога
(до 60-річчя від дня народження Н.К. Ісаєвої). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
692

До 65-річчя від дня народження
відомого вченого в галузі кримінального права О.М. Костенка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
693

РОЗДІЛ 13. Сторінки пам’яті

Стадник Микола Петрович
(03 червня 1954 р. – 09 липня 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696

Педько Юрій Сергійович
(13 жовтня 1977 р. – 19 липня 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
697

Мироненко Олександр Миколайович
(14 серпня 1942 р. – 11 листопада 2014 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700

Пам’яті Віталія Івановича Семчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  702


Правова держава. Випуск 25Правова держава. Випуск 25 / До 65-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 1949-2014. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 320 с.

У щорічнику «Правова держава» відображено основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології та інших галузей права на сучасному етапі державотворення і правотворення.

Цей випуск щорічника присвячений 65-річчю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

Патон Б. Є. Вітальне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Шемшученко Ю. С. В авангарді української юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Сіренко В. Ф.,
Оніщенко Н. М.,
Пархоменко Н. М.,
Тарахонич Т. І.
Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні. . . . . . 16

Усенко І. Б. Українська історико-правова наука на початку xxi ст.: здобутки та перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
44

Шемшученко Ю. С.,
Скрипнюк О. В.,
Ющик О. І.,
Антонов В. О.,
Костецька Т . А .,
Куян І. А .,
Мурашин Г. О.,
Суржинський М. І.
Проблеми розвитку конституційного права України на сучасному етапі: теорія і практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66

Батанов О. В.,
Воротіна Н. В.,
Гаєва Н. П.,
Ісаєва Н. К.,
Пухтинський М. О.
Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні в умовах конституційно-правової модернізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Хуторян Н. М. Напрями розвитку науки трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Венецька М. В. Перспективи розвитку цивільного права та законодавства. . . . . . . . . . . . 134

Кулинич П. Ф. Земельне право України на початку ХХІ ст.: предмет, виклики, перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145

Малишева Н. Р.,
Олещенко В. І.
Актуальні проблеми розвитку екологічного права та перспективи їх розв’язання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167

Андрійко О. Ф.,
Нагребельний В. П.,
Дерець В. А.,
Кисіль Л. Є.,
Педько Ю. С.,
Тимощук В. П.
Теоретико-прикладні аспекти розвитку адміністративного права та державного управління в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182

Костенко О. М.,
Кваша О. О.,
Прилуцький С. В.,
Ландіна А. В.,
Кубальський В. Н.,
Нерсесян А. С.,
Дідик С. Є.,
Козлюк Л. Г.
Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиціїта кримінології в Україні. 204

Малишева Н. Р. Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі космічного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226

Денисов В. Н. Місце і роль доктрини в міжнародному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Кресіна І. О.,
Сотник А. Л.
Правова політологія: проблеми наукової інституціоналізації. . . . . . . . . . . . 291

Бошицький Ю. Л. Науково-освітній комплекс нан україни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310


Правова держава. Випуск 24Правова держава. Випуск 24. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 608 с.

У цьому випуску щорічника «Правова держава» знайшли відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Український парламентаризм у світлі
загальносвітових тенденцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

Усенко І.Б. Рукописна правнича спадщина Всеукраїнської Академії наук:
гіркі втрати і архівні знахідки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

РОЗДІЛ 1. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Музика І.В. З історії вітчизняної соціології права: уточнення
предметного поля науки кримінального права
наприкінці XIX – а початку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15

Бондарук Т.І. Категорія «правоутворення»
в історико-правовому пізнанні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

Ромінський Є.В. Роль договору як джерела права у формуванні
правової основи феодальних (васально-сеньйоральних)
відносин у Київській Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27

Ковальова С.Г. Договори великих князів литовських з країнами
Східної Європи як пам’ятки феодального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34

Малишев О.О. Законодавчи заходи імператора Павла І
з питань судівництва на українських землях (1796–1801 рр.). . . . . . . . . . .
42

Самойленко О.О. Українські волосні суди
в середині ХІХ – на початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51

Макарчук А.В. Поширення юрисдикції віськово-польових судів
Німеччини та Австро-Угорщини на українське населення у 1918 році:
спроба історико-правового осмислення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58

Іванова А.Ю. Евристичний потенціал концепції держави
перехідного періоду для дослідження правотворчих процесів
доби української революції 1917–1921 рр.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64

РОЗДІЛ 2. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. Правова «зрілість» суспільства: реальний стан
та можливі перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73

Пархоменко Н.М. Методологічні підходи до дослідження
загальнотеоретичних проблем конституціоналізації національного
правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79

Тарахонич Т.І. Функції системи правового регулювання: поняття,
особливості, види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88

Богініч О.Л. Вплив окремих теорій праворозуміння на сучасну
правореалізаційну практику України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94

Львова О.Л. «Нові права» людини як аномалія права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Макаренко Л.О. Правова культура як цінність суспільного життя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Стрєльцова О.В. Механізм гармонізації законодавства України
з правом ЄС: тенденції розвитку
у світлі планової Угоди про асоціацію. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116

Сунєгін С.О. До питання про центральний елемент правової системи:
окремі аналітичні роздуми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122

Васецький В. Ю. Співвідношення природно-правового
та позитивно-правового аспектів філософії праворозуміння
в контексті гуманізації суспільних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129

Плавич В.П. Проблеми взаємодії та взаємозв’зку норм міжнародного
і національного права в умовах глобалізації міжнародних відносин. . . . . .
136

РОЗДІЛ 3. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Батанов О.В. Проблеми реалізації законодавства про місцеве
самоврядування в Україні з позиції теорії сучасного муніціпалізму. . . . . . .
146

Костецька Т.А. Про деякі тенденції розвитку науки конституційного права
в умовах становлення інформаційного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154

Антонов В.О. Проблеми реформування воєнної організації
Української держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161

Куян І.А. Народний суверенітет: проблеми визначення поняття і змісту. . . . . . . . . . 170

Француз-Яковець Т.А. Сучасні двопалатні парламенти
та особливості їх внутрішньої структури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178

Батанова Н.М. Конституційно-правові санкції
як міри конституційно-правової відповідальністі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185

Волинець В.В. Конституційні форми закріплення основних функцій
сучасної держави: Україна і європейський досвід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194

РОЗДІЛ 4. Проблеми адміністративного права та державного регулювання економіки

Андрійко О.Ф. До питання правового забезпечення
оптимізації державного управління в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202

Нагребельний В.П. Проблеми трансформації державного управління
та державного регулювання в економічній сфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209

Дерець В.А. Утвердження засад сталого розвитку в Україні:
організаційно-правовий аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217

Кірмач А.В. Оптимізація управління державною службою
з урахуванням європейського досвіду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224

Кисіль Л.Є. До питання про поняття і структуру
адміністративної правосуб’єктності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231

РОЗДІЛ 5. Актуальні проблеми аграрного та земельного права, цивільного та трудового права

Кулинич П.Ф. Правовий статус Держземагентства України:
становлення, розвиток та шляхи вдосконалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237

Сімутіна Я.В. Юридичні фактичні склади як підстави виникнення
трудових правовідносин: окремі аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245

Шумило М.М. Демографічні зміни як чинник реформування
пенсійної системи України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Зілковська Л.М. Загальна характеристика понять, що використовуються
у законодавстві щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261

Томашевский К.Л. Феномен социального права и тенденции
развития системы источников трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267

Труба В.І. Спільне майно подружжя: проблеми регулювання,
правозастосування і тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274

Молявко О.М. Про вимоги, які висуваються до судового рішення
в цивільному процесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278

Козловська Л.В. Правове оформлення спадкових прав на нерухоме
майно: проблема судового підтвердження права на спадщину. . . . . . . . .
282

РОЗДІЛ 6. Проблеми екологічного та космічного права

Малишева Н.Р. Олещенко В.І. Проблеми правового забезпечення
формування та розвитку національної екологічної мережі в Україні. . . . .
290

Чорноус О.В. Деякі аспекти правового режиму об’єктів
Червоної книги України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297

Федоровська О.Б. Правовий статус курортних
та лікувально-оздоровчих територій за законодавством України. . . . . . . .
305

Кишко-Єрлі О.Б. Правові основи консервації земель,
що належать до екологічної мережі України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311

Стельмах О.С. Правові засади безпеки перебування
та життєдіяльності людини у космічному просторі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317

РОЗДІЛ 7. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Кваша О.О. Співучасть у злочині: системно-структурне дослідження. . . . . . . . . . . . . . . 326

Прилуцький С.В. Безпосередня участь народу України
при здійсненні правосуддя (проблеми законодавчого регулювання). . . . .
333

Нерсесян А.С. Комерційний підкуп: соціально-правова природа злочину. . . . . . . . . . . . . 342

Козлюк Л.Г. Шляхи зниження рівня службової злочинності
у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
347

Дідик С. Є. Становлення та розвиток законодавства
щодо протидії хабарництву суддів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354

Ландіна А.В. Поняття злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням
предметів через державний (митний) кордон України. . . . . . . . . . . . . . . .
361

Кубальський В.Н. Проблеми введения кримінальної відповідальності
за незаконне збагачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
368

РОЗДІЛ 8. Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Савчук К.О. Проблема міжнародно-правового визнання
у вітчизняній юридичній науці ХІХ – початку ХХ сторіччя. . . . . . . . . . . . . .
375

Кресін О.В. Ж.Л.Е. Лерміньє як один з творців науки
порівняльного правознаства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381

РОЗДІЛ 9. Проблеми правової політології

Кресіна І.О.
Коваленко А.А.
Правові засади
адміністративно-територіального устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399

Стойко О.М. Законодавчі ініціативи щодо вдосконалення
адміністративно-територіального устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406

Явір В.А. Етнополітичні виклики адміністративно-територіального
устрою України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412

РОЗДІЛ 10. Трибуна молодого вченого

Губар К.А. Внесок професорів та вихованців Києво-Могилянської
академії у створення проекту кодексу «Права, за якими судиться
малоросійський народ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420

Бондарук В.О. Політико-правова доктрина Яна Замойського як основа
державно-правового устрою Речі Посполитої кінця XVI ст.. . . . . . . . . . . . .
430

Стрільчук В.А. Поняття та юридична природа строків
у конституційному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436

Мозоль Н.І. Сучасні концепції праворозуміння: поняття,
характеристика та особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444

Грабарчук С.Г. Пожертва як різновид договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Лебедєва О.В. Історичний розвиток поняття «держави»:
теоретичний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453

Досінчук К.Ф. Організаційно-правове забезпечення
органів нотаріату України: історія та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
460

Березовська К.І. Дискусійні питання визначення поняття
«усиновлення іноземцями». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466

Мозоль С.А. Реалізація виборчих прав засуджених в установах
виконання покарань та слідчих ізоляторах України. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
471

Скрипнюк О.О. Міжнародно-правові гарантії в процесі удосконалення
виборчого законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
478

Лебедєв Д.В. Адміністративно-правова діяльність департаменту
державного опікування Міністерства народного здоров’я
та опікування Української держави у 1918 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484

Панчук О.В. Порядок роз’яснення свідку права
на правову допомогу адвоката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490

Цимбал В.О. Правова характеристика нормотворчої діяльності
народного комісаріату фінансів УСРР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496

РОЗДІЛ 11. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України у 2012 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503

Нагребельний В.П.
Бусуйок Д.В.
Про стан та основні напрями
вдосконалення координації фундаментальних правових досліджень. . . . .
533


Юридична наука як буття людини (пам’ті професора А.П. Таранова). . . . . 544

Кресін О.В. IV наукова конференція «Компаративістські читання». . . . . . . . . . . . . . . . 548

Плавич В.П. Зближення національних правових систем
та їхня взаємодія з міжнародним правом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551

Кукуруз О.В. Українсько-польські відносини:
проблеми політичної консолідації в сучасній Європі. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557

Бондарук Т.І. Державотворчі пошуки доби української
революції 1917–1921 рр.: обговорення методологічних підходів
до оцінки тогочасної історико-правової реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
559

Малишев О.О. XXVI історико-правова конференція «Держава, право
і юридична думка у
балточорноморському регіоні: історія та сучасність». . . . . . . . . . . . . . . . . .
564

Макарчук А.В. XXVІІ міжнародна історико-правова конференція
«Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах». . .
568

РОЗДІЛ 12. Рецензії

Семеняка В.В. Перший підручник з космічного права в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

Малишев О.О. З права вестґотської Іспанії впала завіса латинської мови. . . . . . . . . . . . . . 575

Музика І.В. Кость Левицький очима історика-біографіста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

Малишев О.О. Цінний дарунок до скарбниці історіографії
вітчизняного совісного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
580

Усенко І.Б.
Бондарук Т.І.
Про Польщу – об’єктивно і з приязню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

Окіпнюк В.Т.
Самойленко О.О.
Нова комплексна праця
з історії поліції в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584

РОЗДІЛ 13. Наші ювіляри

Шемшученко Ю.С. Класику української цивілістики
академіку НАПрН України Я.М. Шевченко – 80 років. . . . . . . . . . . . . . . . . .
588


Ювілей Ірини Олексіївни Кресіної. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590


До 60-річчя від дня народження
члена-кореспондента НАПрН України Нагребельного В.П.. . . . . . . . . . . . . 
593


Привітання професорові В.Н.Денісову із 75-річним ювілеєм. . . . . . . . . . . . 595


До 55-річчя від дня народження
й 30-річчя наукової діяльності І.Б. Усенко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597

РОЗДІЛ 14. Сторінки пам’яті


Кучеренко Ірина Миколаївна (13 грудня 1956 р. – 13 липня 2012 р.). . . . . 600


двадцять третій випуск Щорічника наукових праць «Правова держава»Вийшов друком двадцять третій випуск Щорічника наукових праць «Правова держава», в якому, як і завжди, знайшли своє відображення основні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного права і порівняльного правознавства, цивільного та трудового права, правових проблем політології. Зокрема, в наукових статтях даного Випуску окрема увага приділена питанню про авторитет діючого законодавства, праворозумінню, конституційно-правовим аспектам фінансової політики держави, правовим проблемам удосконалення організації та діяльності системи органів виконавчої влади в Україні, проблемам теорії юридичних фактів у трудовому праві України, синергетичний і тоталогічним підходам в історичко-правових дослідженнях, теоретичним та практичним передумовам входження прокуратури до системи органів судової влади, концептуальним засадам розвитку земельного законодавства України, проблемам удосконалення конституційно-правового регулювання застосування норм міжнародного права у внутрішньому законодавстві України, правовим засадам створення та функціонування міжнародної космічної станції, європейському досвіду соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень, а також іншим важливим проблемам державно-правового розвитку.

Щорічник наукових праць «Правова держава» розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, а також інших осіб, які цікавляться проблемами юридичної науки. 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Конституційна Асамблея – демократична форма
професійної модернізації Конституції України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

РОЗДІЛ I. Історія держави і права. Історія юридичної науки

Усенко І. Б. Академік Олексій Михайлович Гуляєв як учений і судовий діяч. . . . . . . . . . . 7

Музика І.В.
Бондарук Т.І.
Синергетичний і тоталогічний підходи
в історико-правових дослідженнях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

Іванова А. Ю. Проблема співвідношення права і політики
в дореволюційній вітчизняній історіографії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30

Ходаківський М.Д. Легітимність судової влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ромінський Є. В. Співвідношення судових та позасудових засобів
вирішення конфліктів у давньоруській правовій реальності. . . . . . . . . . .
41

Малишев О. О. «Справи судового управління» в дореформеному
російському цивільному судочинстві ХIХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48

Самойленко О. О. Судова реформа 1864 р. в Україні:
сучасна історіографія проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54

Окіпнюк В. Т. Судові органи Радянської України
в механізмі державного терору 1929–1941 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62

Міхневич Л. В. Досвід підготовки науково-педагогічних кадрів
на юридичноу факультеті КІНГ (1920–1930 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69

РОЗДІЛ II. Проблеми теорії держави і права

Оніщенко Н.М. До питання про авторитет діючого законодавства
(теоретичний аспект розгляду). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77

Пархоменко Н.М. Проблеми та особливості формування
правової культури населення в Україні на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . .
83

Тарахонич Т.І. Соціальне регулювання: сутнісна характеристика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Богініч О.Л. Роль права сили в ґенезі державо- та правотворення
(на прикладі України). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97

Львова О.Л. Дія права природного та позитивного: порівняльний аспект. . . . . . . . . . . 102

Макаренко Л.О. Право як вияв культури сучасного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Бобровник С.В. Структурна характеристика правового компромісу
та правового конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118

Стрєльцова О.В. Механізм гармонізації законодавства України з правом ЄС:
тенденції розвитку у світлі планової Угоди про асоціацію. . . . . . . . . . . . . .
126

Сунєгін С.О. Соціальний та нормативний аспекти
юридичної відповідальності: теоретико-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . . .
135

Варич О.Г. Функціональне призначення держави у сфері забезпечення
управління вищою освітою: міжнародний та національний вимір. . . . . . . .
142

Томаш Нотари Cum dignitate otium – Концепция
государственного управления Цицерона в свете Pro sestio. . . . . . . . . . . .
146

Плавич В.П. Проблеми зниження рівня маргіналізму і злочинності в Україні. . . . . . . . . . 165

РОЗДІЛ III. Проблеми конституційного права та місцевого самоврядування

Мурашин Г.О. Деякі ретроспективні та сучасні аспекти досліджень прокурорської
проблематики в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Батанов О.В. Стереотипи сучасного муніципального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Лощихін О.М. Конституційна економіка та економічні функції сучасної держави. . . . . . . 190

Семчик О.О. Конституційно-правові аспекти фінансової політики держави. . . . . . . . . . 198

Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність
у контексті забезпечення державного суверенітету України. . . . . . . . . . .
205

Антонов В.О. Виклики та загрози національній безпеці України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

РОЗДІЛ IV. Проблеми адміністративного права та державного регулювання економіки

Андрійко О.Ф.
Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є.
Педько Ю.С.
Дерець В.А.
Пухтецька А.А.
Ккірмач А.В.
Правові проблеми удосконалення
організації та діяльності системи органів виконавчої влади в Україні. . . . .
219


Лук’янець Д.М. Форми реалізації державної влади в сучасній Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Нагребельний В.П. Державне регулювання інвестиційної
та інноваційної діяльності в умовах кризових явищ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239

Дерець В.А. Функції центральних органів виконавчої влади України. . . . . . . . . . . . . . . 250

Пухтецька А.А. Принцип деконцентрації в системі органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . 257

Полюхович В.І. Особливості правового статусу Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261

Педько Ю.С. Адміністративна юстиція в Україні:
розвиток наукової думки та проблеми сучасності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
266

РОЗДІЛ V. Актуальні проблеми цивільного та трудового права

Хуторян Н.М. Нове в пенсійному забезпеченні
наукових (науково-педагогічних) кадрів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Бабаскін А.Ю. Щодо вдосконалення правового регулювання
окремих банківських правочинів та його вплив на ліквідність банків. . . . .
284

Сімутіна Я. В. Окремі проблеми теорії юридичних фактів
у трудовому праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294

Мельничук Н.О. Штрафування працівників: новий захід відповідальності
чи старі запобіжні заходи матеріального характеру?. . . . . . . . . . . . . . . . .
300

Вишновецька С.В. Роль методологічного підходу
в дослідженні трудоправових явищ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
307

Шумило М.М. Пенсійні правовідносини в України на сучасному етапі
розвитку соціально-забезпечувального законодавства. . . . . . . . . . . . . . . .
313

Мельник К.Ю. Сфера дії трудового права: питання теорії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Скоробагатько А.В. Емеритальні каси у контексті розвитку
системи соціального страхування капіталістичного періоду. . . . . . . . . . . .
325

Труба В.І. Правовідносини між батьками і дітьми: структура і особливості. . . . . . . . . 332

Морозова С.Є. Щодо удосконалення законодавства про обмеження
цивільної дієздатності фізичних осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
337

РОЗДІЛ VІ. Проблеми кримінального права та кримінального процесу

Сірий М.І. Службові злочини: методологічні підходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345

Прилуцький С.В. Теоретичні та практичні передумови
входження прокуратури до системи судової влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354

Кваша О.О. Філософський і лінгвістичний аналіз поняття причинності. . . . . . . . . . . . . . 360

Нерсесян А.С. Корпоративна корупція: кримінально-правовий аспект. . . . . . . . . . . . . . . 366

Фещенко Л.О. Колізії в законодавстві України про попередження насильства в сім’'ї. . . . . 372

Козлюк Л.Г. Психологічні особливості злочинця,
який вчив статевий злочин щодо неповнолітнього. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378

Ландіна А.В. Спеціальний суб’єкт злочинів, пов’язаних
із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Кубальський В.Н. Теоретичні проблеми криміналізації
окремих форм незаконної участі службових осіб в підприємницькій діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
390

РОЗДІЛ VІI. Актуальні проблеми розвитку аграрного та земельного права

Семчик В.І.
Сидор В.Д.
Концептуальні засади розвитку
земельного законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396

Кулинич П.Ф. Правове регулювання економічного стимулювання у сфері
охорони і використання сільськогосподарських земель України: шляхи вдосконалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402

Настечко К.О. Реформування земельного та аграрного законодавства України. . . . . . . . 410

Чорноус О.В. Постійний суверенітет над природними ресурсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Федоровська О.Б. Правовий статус громадських природоохоронних організацій
та їх роль у збереженні природно-заповідного фонду України. . . . . . . . . .
422

Бусуйок Д.В. Співвідношення державного контролю у сфері забезпечення
раціонального використання та охорони земель з іншими формами
визначення стану дотримання вимог земельного законодавства. . . . . . . .
427

РОЗДІЛ VIІI. Проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства

Савчук К.О. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання
застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436

Мельничук О.І. Політико-правова кореляція міжнародних відносин
у сфері культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445

Переверзєва О.С. Розвиток Наукового комітету з антарктичних досліджень
у Системі Договору про Антарктику. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452

Товт М.М. Роль міжнародних організацій у процесі реалізації
мовних прав в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459

Кулик М.З. Позиція Міжнародного Суду у справі щодо розмежування
у Чорному морі (Румунія проти України) та ї можливий вплив
на подальше вирішення інших делімітаційних спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . .
469

РОЗДІЛ ІХ. Проблеми космічного права

Малишева Н.Р. Правові засади створення та функціонування
міжнародної космічної станції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
476

Стельмах О.С. Міжнародні засади еколого-правової охорони космічного простору. . . . . 484

РОЗДІЛ Х. Проблеми правової політології

Кресіна І.О.
Матвічук А.В.
Взаємозв’язок між легітимацією,
ефективністю органів публічної влади та справедливістю. . . . . . . . . . . . .
494

Коваленко А.А.
Стойко О.М.
Основні інструменти соціальної легітимації
політичних інститутів та рішень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501

Кресіна І.О. Європейський досвід соціальної легітимації
суспільно-політичних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507

Стойко О.М. Наслідки вступу в ЄС для модернізації держав
Східної Європи: уроки для України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512

РОЗДІЛ XІ. Трибуна молодого вченого

Грабарчук С.Г. Історія походження та розвитку договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Лебедєва О.В. Форма державного устрою: теоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Макарчук А. В. Брестські мирні угоди УНР з Центральними державами:
підготовка і юридичне оформлення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
537

Проценко І.М. Інститут пророгаційної угоди в міжнародному приватному праві. . . . . . . . 548

Мозоль С.А. Причини та умови расизму в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Кисіль Л.Є. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. . . . . . . . . . 562

Мозоль Н.І. Місце і роль соціальної справедливості
при подоланні бідності в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
569

Борщевський І.В. Проблеми правового регулювання системи
нормативно-правових актів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
577

Латишева В.В. Поняття та елементи правовідносин
у сфері житлово-комунального господарства на селі. . . . . . . . . . . . . . . . .
584

Куртинець М.І. Оглядовий аналіз деяких аспектів навчання,
вивчення та перспектив міжнародного права у Польщі. . . . . . . . . . . . . . .
592

Семененко М.В. Розвиток прав та обов’язків учасників майнового страхування
за нормативно-правовими актами на території України (історичний аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
599

Бондарчук Н.В. Правовий режим земель: до визначення сутності і змісту. . . . . . . . . . . . . . 606

Ляшенко Р.Д. Досвід США, Іспанії та Франції щодо закріплення презумпцій
у законодавстві та застосування у практичної діяльності. . . . . . . . . . . . . .
610

Колодій О.А. Модельні правові акти:
теорія та методологія формування поняття та ознак. . . . . . . . . . . . . . . . .
617

РОЗДІЛ XIІ. Наукове життя

Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2011 році. .
625

Федоровська О.
Бусуйок Д.
До питання про розвиток аграрного
та земельного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
649

Усенко І.Б. Міжнародній асоціації істориків права –15 років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

Малишев О.О. ХХIV Міжнародна історико-правова конференція
«Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність». . . . . . . .
655

Дерець В.А. Конференція молодих вчених. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

Ромінський Є. В. ХХV Міжнародна історико-правова конференція
«Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
660

Кукуруз О. Українсько-польські відносини: сучасна інтерпретація
наукової спадщини В’ячеслава Липинського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
662

РОЗДІЛ XIII. Рецензії

Бондарук Т.І. До витоків вітчизняної юридичної освіти і науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  664

Гусарєв С.Д.
Тихомиров О.Д.
Антрополого-комунікативний напрям
дослідження компромісу та конфлікту у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
665

Усенко І.Б.
Окіпнюк В.Т.
Нова праця з історії вітчизняних спецслужб.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667

Дзейко Ж.О. Проблеми українського законотворення:
історико-правове дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671

Музика І. В. Міське право Львова крізь призму історико-правового аналізу. . . . . . . . . .  672

Корнієнко М. І. Перше в Україні наукове дослідження процесу становлення
функіонування інституту вітчизняної конституційної юрисдикції. . . . . . . .
675

Банашак Богуслав Нове фундаментальне дослідження конституційного права
українського вченого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
679

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией