Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукової діяльності відділу конституційного права та місцевого самоврядування за останні рокиза останні роки

Протягом останніх років наукові дослідження співробітників відділу присвячуються найбільш актуальним питанням цієї галузі права, зокрема:

 • проблеми конституційно-правових основ безпосереднього народовладдя, державної влади, місцевого самоврядування, національної безпеки і оборони;
 • джерела конституційного права України;
 • конституційно-правові відносини в Україні;
 • актуальні конституційні проблеми організації державної влади в Україні;
 • особливості формування національних інформаційних відносин, перспективи розвитку інформаційного законодавства, проблеми конституційного права на інформацію, питання створення та функціонування системи органів державної влади в інформаційній галузі, інформаційні аспекти реалізації конституційних форм безпосереднього волевиявлення, використання інформаційно-комунікативних систем в інфраструктурі політичної системи України;
 • проблеми становлення та розвитку фінансового права в цілому та окремих його найвагоміших інститутів, бюджетного і податкового права.

Співробітники відділу протягом усього часу його діяльності беруть активну участь у законопроектній роботі, а саме підготовлений ряд законопроектів з питань конституційного права та місцевого самоврядування, у розробці концепцій, доктрин, стратегій, державних (відомчих) програм і нормативно-правових актів у галузі національної безпеки і оборони, на замовлення суб’єктів законодавчої ініціативи здійснюється науково-правова експертиза законопроектів.

У рамках відділу проводяться регулярні обговорення актуальних проблем конституційного права та місцевого самоврядування, організації та діяльності публічної влади в Україні, правових засад проведення конституційної реформи та реформи місцевого самоврядування, проводяться загальноукраїнські й міжнародні конференції. У відділі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Співробітниками відділу підгтовлено:

Підручники, коментарі:

 • Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін. – К.: „Укр. енцикл.”, 1998-2004 рр. (II,II, IV,V,VI томи)
 • Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 • Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України" / За ред. М.І. Ставнійчук, М.І. Мельника. - К., 2002. – 15 д.а.
 • Популярна юридична енциклопедія / За науковою редакцією В.Ф. Погорілка – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 42,9 д.а.
  Антологія української юридичної думки: В 10 т. Т. 4: Конституційне (державне) право. –  К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2003.
 • Антологія української юридичної думки: В 10 т. Т. 9: Українська юридична думка радянської доби. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2004
 • Виборче право: Навч. пос. / За ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с. (24 д.а.). – 3 д.а.
 • Конституція України. Науково–практичний коментар. Колектив авторів. – Х.: “Право”; К.: “Ін-Юре”, 2003. – 800 с. – 1.д.а. (В.Ф. Погорілко, Н.К. Ісаєва, О.В. Батанов та ін.).
 • Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10-ти томах. Т.1. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 1232 с. – (В.Ф. Погорілко – 0,5 д.а., Батанов О.В. – 0.1 д.а.).
 • Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид. – К.: Генеза, 2004. – 736 с. – (Погорілко В.Ф. – 20 статей загальним обсягом 1 д.а., Батанов О.В. – 28 статей загальним обсягом 1,5 д.а.).
 • Погорілко В.Ф., Ісаєва Н.К., Костецька Т.А. Науково–практичний коментар Закону України “Про вибори Президента України” / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: “Парламентське видавництво”, 2004. – 84 с. – 1,5 д.а. (5,5 д.а.).
 • Батанов О.В. Статут територіальної громади: проблеми теорії і практики. Статут територіальної громади Маріуполя / За загальною редакцією В.Ф. Погорілка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Маріупольський гуманітарний інститут, 2004. – 192 с. – 11,16 д.а. – (у співавторстві з Ю.О. Волошиним та С.В. Маліковим).
 • Мурашин Г.О. Законотворча діяльність. Словник термінів і понять. Колектив
   упорядників. – К.: Парламентське видавництво, 2004.
 • Антологія української юридичної думки: В 10 т. Т. 10: Антологія сучасної української юридичної думки” (Погорілко В.Ф. – вступ, стаття, біографічна довідка). – К.: ТОВ Видавничий Дім “Юридична книга”, 2005.
 • Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів у 6 томах / За заг. ред.
  Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа. К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 139 д.а. – (Колектив упорядників: Погорілко В.Ф., Костецька Т.А. та ін.)
 • Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч.: Ч. 1 / За
   заг. ред П.Ф. Мартиненка. – К.: Знання України, 2005. – 148 с. – 8,6 д.а. (у співавторстві з В.М. Кампо).
 • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. –  Т.1/ За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006.
 • Конституційне право України. Колектив авторів. За ред. д.ю.н., професора В.Ф. Погорілко. Третє видання. 39,9 д.а. К., 2002 р. (Склад авторів: Погорілко В. Ф. – 8 д.а.; Ставнійчук М.І. – 2,5 д.а.).
 • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдне право України. Навч. посібник. К.: Вид-во “Ліра-К”, 2006. – 366 с. – 17 д.а.
 • Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Підручник: /За заг. ред. д.ю.н., проф. В.Ф. Погорілка К.: “Наукова думка”; Прецедент, 2006. – 344 с.
 • Конституція України. Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф. Погорілка та В.Л. Федоренко. – Київ, вид-во “Наукова думка”, 2006. – 11,13 д.а.
 • Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Колектив авторів: Погорілко В.Ф., Ісаєва Н.К., Батанов О.В. та ін. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 • Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч.: Ч. 2 / За заг. ред П.Ф. Мартиненка. – К.: Знання України, 2006. – 120 с. – 6,96 д.а. (у співавторстві з М.О. Баймуратовим, В.М. Кампо, О.А. Музикою).
 • Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб. У 3 ч. Ч. 3 / [За заг. ред П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2006. – 284 с. – 16,51 д.а. (Колектив авторів: Батанов О.В. у співавторстві з В.Ю. Барвіцьким).
 • Основи організації та діяльності органів самоорганізації населення. Посібник в 2-х частинах. Частина 1. / Авторський колектив / За заг. ред. Іванової Т.В., Кампа В.М. – К.: Академія муніципального управління, 2006. – С.101-108. – (Батанов О.В. – 0,5 д.а.).
 • Інформаційне законодавство України. Науково-практичний  коментар. За ред. Шемшученка Ю.С., Чижа І.С. – К., 2006. – (Колектив авторів: Погорілко В.Ф., Костецька Т.А. та ін.).
 • Семчик О.О. Коментар до ст.ст. 195,196,199,200,204 Земельного кодексу України (у співавторстві із Янчуком В.З.), до ст. 206 Земельного кодексу України (у співавторстві із Носіком В.В.) // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

Монографії:

 • Ющик О.І. “Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні” Монографія (1997 р.).
 • Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики / за ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001.
 • Колективна монографія: "Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи". За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.– 4 д.а.
 • Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001.
 • Органи державної влади України / за ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002.
 • Ющик О.І. “Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). Критичний нарис” Монографія (2002 р.).
 • Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003.
 • Ющик О.І  Теоретичні основи законодавчого процесу Монографія ( 2004р.).
 • Науково-практичне видання “Відповідальність за порушення законодавства про вибори” /За ред. віце-президента АПрН України, директора Інституту законодавства Верховної Ради України, д.ю.н, проф., академіка АПрН України О.Л. Копиленка. – К., Парламентське видавництво, 2006. – с. 72.
 • Мурашин Г.О. (у співавторстві з О.Л. Копиленко) розділ “Конституційно-правова відповідальність за порушення законодавства про вибори” (С. 17-29).  
  Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006.
 • Кн.: Порівняльне правознавство. Сучасний стан і перспективи розвитку. – Шемшученко Ю.С. – Вступне слово. (У співавторстві з М.В. Багровим, Ю.Л. Бошицьким, О.В. Кресіним, О.М. Редькіною). – К., 2006.
 • Колективна монографія “Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні”. – За ред Шемшученка Ю.С., Чижа І.С. – К., 2006:
 • Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. Колектив авторів. За ред. В.Ф. Погорілко. 25 д.а. К., 2002 р.
 • Колективна монографія “Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика” / Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – К.: А.С.К., 2003. – 652 с. (38 д.а.) – 6 д.а.
 • Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Колективна монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, Н.М. Батанова та ін.; За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. 
 • Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, О.М. Теплюк, Л.В. Гульченко, В.І. Риндюк; за заг. ред. О.І. Ющика. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.
 • Семчик О.О. Індивідуальна монографія „Держава як суб’єкт фінансових правовідносин” / За ред. Л.К. Воронової. – К.: „ТОВ Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 116с.
  Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка» монографії / за заг. ред. О.І.Ющика (2007 р.).
G Analytics
сайт создан компанией