Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Заходи

Міжнародне співробітництво у 2018 році здійснювалось у рамках діяльності Міжнародної асоціації істориків права та програми співпраці з Інститутом історії і міжнародних відносин Вормінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща).

Організовано дві традиційні міжнародні конференції спільно з Міжнародною асоціацією істориків права і одна конференція разом з Радою молодих учених інституту. О. О. Малишев, Т. І. Бондарук, Л. В. Худояр, І. Б. Усенко також взяли участь у міжнародних конференціях в Мінську (Білорусь), а А. Ю. Іванова – в Литві.

До участі в міжнародних конференціях Міжнародної асоціації істориків права та Ради молодих учених Інституту держави і права імені В. М. Корецького залучались нові іноземні учасники з Білорусі, Польщі, Литви та Іспанії. Налагоджувались і підтримувалися зв’язки з колегами з Університету Сарагоси (Іспанія), Університету Аліканте (Іспанія), Вільнюського університету (Литва), Гданського університету (Польща), Центром дослідження білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі та Інститутом історії НАН Білорусі.

Малишев О.О. - взяв участь у літньому курсі «V4 Heritage Academy: Менеджмент культурних об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у країнах Вишеградської четвірки» (Краків, Вроцлав, Свідниця, 9–15 липня2018 року).

В рамках налагодження наукових зв’язків  Малишев О.О. переклав статтю М. М. Мартінес Альміри «Жінки та джихад: чесноти, гідність і самозахист у аль-Андалус», яку було уміщено у збірнику 38-ої Міжнародної конференції МАІП.

Співробітники Інституту  брали участь в науково-практичних заходах, організованих міжнародними організаціями, зарубіжними державами та їх науковими осередками. Зокрема,  Денисов В.Н., Савчук К.О., Проценко І.М. брали участь в ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького», співорганізатором яких виступив Батумський державний університет ім. Шота Руставелі. Кресін О.В. був членом наукової ради та рецензентом доповідей на міжнародному симпозіумі «Current issues of the protection of personal data in European and Turkish law» (укр. «Актуальні питання захисту персональних даних в європейському та турецькому законодавстві»), що проходив у м. Стамбул, Туреччина, 8-9 грудня 2018 р., а також членом оргкомітету International Public Administration Symposium (укр. «Міжнародний симпозіум з державного управління»), що відбувся у м. Стамбул, 24-25 жовтня 2018 р. й під час якого виступив з доповіддю на тему: «Key Aspects of Studying the History of Legal Sciences: Some Views» (укр. «Основні аспекти вивчення історії юридичних наук: деякі погляди»), опублікованою у Збірнику матеріалів конференції.

Протягом 2018 року співробітники та докторанти Інституту публікували наукові праці у зарубіжних юридичних виданнях, а саме: Кресін О.В., Савчук К.О.,  Проценко І.М.  опублікували наукові статті в «Jus Gentium. Journal of International Legal History» (Vol. 3, No. 2, 2018), що видається в США; Кресін О.В. опублікував наукову статтю в «Journal of Comparative Law» (Vol. XIII, Issue 1., 2018), що видається у Великій Британії, докторант Островська О. опублікувала наукову статтю в «Science and Innovation» (.Volume 14(5), 2018), що входить до наукометричної бази Web of Science, Андрійко О.Ф., Пархоменко Н.М., Ісаєва Н.К., Проценко І.М. підготували розділи для колективної монографії «Aktualne Problemy Prawa Polski I Ukrainy» (pod red. A. Szmyta, J. Boszyckiego, J. Steliny, W. M. Iwanowa. Gdansk, 2018),  Фалалєєва Л. Г. підготувала розділ для колективної монографії «Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science» (Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2018).

Співробітникм Інституту представляли Україну у міжнародних урядових та міжнародних неурядових організаціях, а саме: Скрипнюк О.В. - член-кореспондент Європейської академії наук, Горбатенко В.П. – співредактор міжнародного  українсько-польського журналу «Studia Politologica Ucraino-Polona».

Кресін О.В. - членом органу Ради Європи – Європейської комісії проти расизму і нетерпимості, Президент Українського національного комітету Міжнародної асоціації юридичних наук.

Співробітники  Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юридичних наукових видань: Денисов В.Н. - член редакційних колегій таких зарубіжних юридичних періодичних видань: «Международное право и проблемы интеграции» (видається Бакинським державним університетом, Азербайджан),  Кресін О.В. - член редколегій: «The Lawer Quarterly» (Чехія); «Journal of Comparative Law» (Великобританія); «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва), а також почесним членом редаційної колегії «Zeszyty Naukowe Towarzystva Doktorantow Universitetu Jagellonskiego» (Польща).

Суржинський М.І. - організував проведення робочої зустрічі Ради підприємців при КМУ та Української аграрної конфедерації з Державним Австрійським Енергетичним Агентством та Центром енергетичної економіки, інфраструктури та енергетичних партнерств Австрії (02 травня 2018 р.), а також брав участь у семінарі професора Стендфорського університету Ф. Фукуями на тему: «Engineering Policy Change: A Framework for Public Problem-Solving» (укр. «Зміна політики інженерії: основа для вирішення проблем суспільства»), що відбувся 22 жовтня 2018 р. та в щорічній бізнес-зустрічі Групи фінансування та розвитку МСБ ЄБРР в Україні з консультантами в Україні (07 грудня 2018 р.).

Малишева Н.Р. на замовлення голландсько-німецького видавництва «ELEVEN», що є провідним у світі з поширення наукових знань про космічне право та політику,  опублікувала індивідуальну монографію «Космічна політика і право пострадянських держав» (обсяг 676 с., мова англійська; 2018 р.); співпрацювала з Європейським центром правової інформації «Juriscope», надавала усні та письмові консультації щодо законодавства України та інших країн пострадянського простору; продовжувала обмін інформацією та результатами наукових досліджень з японською стороною Угоди про співпрацю між Міжнародним центром космічного права при Інституті держави і права НАН України та Японським центром космічного права (JAXA та Кейо-університет).

Олещенко В.І. - співробітничав в обговоренні поточних питань з: Комітетом з питань просторового розвитку Ради Європи (СЕМАТ); Комісією Ради Європи з питань Європейської ландшафтної конвенції; Комісією з ландшафтного аналізу та ландшафтного планування  Міжнародного географічного союзу.
Гурова А.М. здійснила наукове стажування у Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement et de l’Aménagement et l’Urbanisme (CRIDEAU) (Центрі міждисциплінарних досліджень у сферах екологічного, містобудівного права та права благоустрою Лімозького університету) на підставі грантової підтримки уряду Франції (Bourses de court séjour enFrance pour jeunes chercheurs ukrainiens), листопад – грудень 2018 року. Під час стажування було здійснено: ознайомлення із законодавством Франції у межах курсів лекцій, присвячених питанням права навколишнього середовища, культурної спадщини, територіального планування та економічних механізмів охорони навколишнього середовища; ознайомлення  та переклад з французької мови на українську Міжнародного пакту про право на навколишнє середовище та Конвенції щодо статусу екологічних переселенців, підготовлених Міжнародним центром порівняльного екологічного права, який на підставі резолюції ГА ООН 53/144 володіє спеціальним консультативним статусом при Економічній та соціальній раді ООН; виступила французькою мовою з лекцією на тему «Правові механізми охорони навколоземного космічного простору від космічного сміття за законодавством України та Франції»; відвідувала  2 науково-практичних конференції: 1) Transport et mobilité en Europe : innover pour rapprocher les territoires (присвячена модернізації транспортних систем Європи задля досягнення цілей сталого розвитку, 30.11.2018); 2) 50 ans de contentieux de l’environneьent l’apport du mouvement associatif (присвячена теоретичним та практичним проблемам участі громадськості під час прийняття рішень, що можуть вплинути на стан навколишнього середовища, 03.11.2018) . Крім цього, було відвідано низку лекторіїв, присвячених темам сортування та переробки сміття, децентралізаційним механізмам управління джерелами відновлювальної енергії тощо.

Батрин С.В. в межах професійної діяльності, на умовах співробітництва з Columbia University (New York), Northwestern University, University of California, Berkeley and Sociology Group  здійснював керівництво реалізацією в Україні комплексного науково - практичного дослідження порядку обрання судами запобіжних заходів відносно громадян України; здійснює координацію діяльності професійних спільнот та правників з метою підготовки та упорядкування видання "Хронологія збройної агресії Росії проти України".

Оніщенко Н.М. - виступала тренером на постійній  основі в Школі демократії Східноєврпейскього Центру багатопартійною демократії (СЄЦБД).  СЄЦБД було створено влітку 2017 року на основі релігійного офісу Нідерландського інституту багатопартійної демократії (НІБД), який працює в Україні з 2016 року. На сьогоднішній день робота НІБД розгорнулась у 28 країнах світу, а Школи демократії існують у 8 країнах світу, в тому числі в Україні (міста Львів, Одеса, Полтава). Прочитано лекції: 22.10.2018 р. м – Одеса; 24.10.2018. м. Львів; 26.10.2018. - м. Полтава.

За результатами спільного українсько-білоруського проекту видана колективна монографія «Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку» (керівник Шумило М.М.), присвячена низці актуальних питань пенсійного забезпечення в Україні та Білорусі. У роботі зосереджено увагу на трьох основних питаннях: історичному розвитку, проблеми правозастосування та перспективах розвитку пенсійного законодавства двох країн.

У науковій розвідці розкрито історію становлення пенсійного законодавства на території сучасних України та Білорусі й охоплено історичні періоди, коли ці терени входили до складу інших держав (Австро-Угорської монархії, Російської імперії, Другої Речі Посполитої Польської), а також радянський період та період розвитку пенсійних систем після проголошення незалежності.

З урахуванням новочасних реновацій пенсійних систем обох країн розкрито практичні питання застосування пенсійного законодавства та відповідальності за порушення права на пенсію. Окремо викладені актуальні аспекти реалізації пенсійних прав внутрішньо переміщеними особами. Критично проаналізовано двосторонню міжнародну угоду між Україною та Білоруссю у сфері пенсійного забезпечення.

Проілюстровано перспективи розвитку пенсійного забезпечення України та Білорусі з урахуванням різновекторних інтеграційних процесів (євроінтеграція та інтеграція до ЄАЕС). Вказується на вплив рішень Європейського суду з прав людини на модернізацію пенсійного законодавства України. Обґрунтовано необхідність зміни форми пенсійного законодавства через його кодифікацію.


Зустріч Директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України академіка НАН України Ю.С. Шемшученко та Директора Інституту правових наук Центру дослідження суспільних наук Угорської Академії Наук професора Ондраш Йокоб

Зустріч Директора Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України академіка НАН України Ю.С. Шемшученко та Директора Інституту правових наук Центру дослідження суспільних наук Угорської Академії Наук професора Ондраш Йокоб22 червня на запрошення українського колеги, для участі у Конституційному полілозі «20 років Конституції України: суспільство і влада в конституційному процесі», до м. Києва прибув професор О.Якоб. В цей же день в приміщенні Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України відбулася зустріч керівників українського і угорського наукових закладів.

Під час зустрічі сторони обговорили питання виконання Договору про співробітництво між Інститутами і констатували, що незважаючи на певні труднощі, особливо фінансового характеру, сторонами було реалізовано низку спільних проектів, зокрема, видання у 2013 році двомовного (українською та угорською) збірника наукових праць «Сучасні проблеми законодавства в Україні та Угорщині». Сторони забезпечували взаємну участь своїх співробітників у дослідницьких проектах, зокрема у підготовці видання «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку». А також взаємну публікацію результатів наукових досліджень у своїх періодичних виданнях (статті Товта М. та Мельничук О, з української сторони та Холаса І. та Нотарі Т. з угорської сторони).

Серед перспективних проектів для подальшого співробітництва сторонами були обговорені, зокрема, питання:

 • вивчення можливості підготовки спільної колективної монографії з питань (проблем) конституційного розвитку України та Угорщини;
 • більш широкого залучення науковців до публікації результатів своїх досліджень у виданнях Сторін;
 • підготовки видання українською мовою збірника конституцій країн Вишеградського співробітництва, з науковим коментарем провідних науковців відповідних держав;
 • залучення української сторони до участі в реалізації міжнародних дослідницьких проектів, учасником яких є угорська сторона, особливо з огляду на ті, що реалізуються у рамках Вишеградського співробітництва.

Під час переговорів Сторони констатували, що у результаті багаторічного співробітництва зміцнилися не тільки професійні, але й особисті, людські, дружні відносини між співробітниками двох закладів.

У зустрічі брали участь також:

З угорської сторони: Чілла Фединець, старший науковий співробітник Інстиуту дослідження меншин Угорської Академії наук.

З української сторони: ректор Київського університету права Бошицький Ю.Л.; заступник директора та науковий секретар Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України академіка НАН України Скрипнюк О.В. та Пархоменко Н.М., старший науковий співробітник цього закладу Товт М.М.


Зустріч з членами делегації Республіки Судан

Зустріч з членами делегації Республіки Судан27 травня 2016 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася зустріч директора Інституту та Міжнародного центру космічного права, академіка НАН України Ю.С.Шемшученка з членами делегації Республіки Судан на чолі з Генеральним секретарем Національного комітету з космосу Ахмед Шакіром. Участь у зустрічі взяли також заступник директора Інституту, академік НАПрН України О.В. Скрипнюк та ст.наук.співроб. Міжнародного центру космічного права, к.ю.н. В.В. Семеняка.

У ході зустрічі сторони обговорили стан та перспективи українсько-суданського співробітництва між Національним комітетом з космосу Судану та Міжнародним центром космічного права у сфері формування та розвитку космічного права.

Ю.С. Шемшученко розповів про розвиток української науки космічного права та національного законодавства. Особливу увагу звернув на проведення вітчизняних фундаментальних та прикладних досліджень сучасних проблем прогресивного розвитку міжнародного та національного космічного права.

Генеральний секретар Національного комітету з космосу Судану Ахмед Шакір повідомив про їхню зацікавленість в українському досвіді формування та розвитку національного космічного законодавства, оскільки Республіка Судан робить лише перші кроки у напрямку космічної діяльності та розробки відповідного законодавства.

Під час перебування делегації Судану в Україні фахівцями Міжнародного центру космічного права було проведено тренінг з основ міжнародного космічного права. Суданським фахівцям були вручені відповідні сертифікати.

Сторони домовились про подальшу творчу співпрацю, обмін досвідом та надання експертної допомоги у формуванні космічного законодавства Судану. Членам делегації було вручено п’ятитомне тематичне видання «Космічне законодавство країн світу».


Про міжнародне співробітництво Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України у 2011 р.

У звітному періоді традиційно підтримувалися багаторічні контакти та наукові зв'язки з провідними науковими школами зарубіжних країн шляхом спільного виконання фундаментальних науково-дослідних робіт, залучення відомих вчених до участі у міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів, що проводилися під егідою Національної академії наук України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» відповідно до розпорядження Президії НАН України від 29 квітня 2011 р. № 306 виконувалось дослідження на тему: «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України». Термін виконання – 10 травня – 31 грудня 2011 р., науковий керівник – д.політ.н. Горбатенко В.П. За результатами зазначеного дослідження проаналізовано і систематизовано політико-правові стандарти ЄС, рівень відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС і вироблення адекватної моделі модернізації сучасної України та підготовлено наукову записку «Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України».

 

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України» та відповідно до розпорядження Президії НАН України від 29 квітня 2011 р. № 304 виконувалось дослідження теми «Механізми гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом». Термін виконання – 10 травня – 31 грудня 2011 р., науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С. Результатом дослідження є підготовка Наукової доповіді «Механізм гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом», в якій визначено основні засади гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом, проаналізовані політико-правові та конституційно-правові аспекти гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом.

 

За результатами конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2011 р. виконувався проект «Організаційно-правові засади забезпечення державного суверенітету Укрїани» Науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С. Термін виконання – 24 травня– 31 грудня 2011 р. В результаті роботи звизначеено організаційно-правові засади державного суверенітету України шляхом з'ясування механізму цього процесу та його складових, а також: з'ясовані теоретико-методологічні проблеми забезпечення державного суверенітету України, проаналізовані політико-правові та конституційно-правові аспекти забезпечення державного суверенітету України; визначено складові механізму забезпечення державного суверенітету України, підготовлено рукопис колективної монографії «Правове забезпечення державного суверенітету України» та збірник матеріалів наукової конференції до 20-ї річниці незалежності України «Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики».

 

Згідно з «Угодою про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень і Білоруським фондом фундаментальних досліджень», «Переліком проектів-переможців четвертого спільного конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень», затвердженим 23.04.2011 р. та наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 31 березня 2011 р. № 28 виконувався проект № Ф41.5/017 «Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України та республіки Білорусь». За результатами дослідження з'ясовані місце і роль політичної системи у процесі становлення незалежної України та її модернізації в умовах конституційного процесу, розроблено пропозиції щодо її вдосконалення через комплексне та системне дослідження нормативно-правової бази діяльності окремих елементів політичної системи, теоретичних праць зарубіжних вчених, організовано та проведено науково-практичний семінар «Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку», підготовлено ряд публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

 

О.В. Кресін, згідно гранту Президії Національної академії наук України, виконував дослідження індивідуальної теми: «Порівняльне правознавство у ХІХ-ХХ століттях: проблеми становлення».

 

У 2011 році Інститут був організатором та співорганізатором конференцій, семінарів, круглих столів, а саме:

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «IV наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького»
 2. Міжнародна науково-практична конференція на тему «Міжнародно-правові механізми врегулювання регіональних конфліктів»
 3. ХХІV міжнародна історико-правова конференція «Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького і сучасність»
 4. ІІІ Міжнародна наукова конференція Компаративістські читання

 

   
 1. 5. Міжнародна наукова конференція «Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття
 2. 6. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку аграрного та земельного права України»
 3. 7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин»
 4. 8. ХХV міжнародна історико-правова конференція «Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку»
 5. 9. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку»
 6. 10. ІІІ Міжнародний науковий семінар, присвячений пам’яті В’ячеслава
 7. 11. Липинського «Роль еліти у процесах політичної трансформації Польщі та України»
 8. 12. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки»
 9. 13. Міжнародний науково-практичний семінар «Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку

Загалом протягом року наукові співробітники Інституту взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях, конгресах, з’їздах, семінарах, симпозіумах, „круглих столах” та інших заходах.


Про міжнародне співробітництво Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України у 2010 р.

У звітному періоді традиційно підтримувалися багаторічні контакти та наукові зв'язки з провідними науковими школами зарубіжних країн шляхом спільного виконання фундаментальних науково-дослідних робіт, залучення відомих вчених до участі у міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів, що проводилися під егідою Національної академії наук України та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.


Дослідження «Трансформації інституційних засад міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин» (під керівництвом д.ю.н. В.Н. Денисова), «Методологічних засад розвитку міжнародного права навколишнього середовища» (під керівництвом д.ю.н. Н.Р. Малишевої) зайняли центральне місце серед фундаментальних досліджень Інституту в 2010 р.


В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» відповідно до розпорядження Президії НАН України від 04 червня 2010 р. № 328 виконувалося дослідження «Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна» (науковий керівник – д.політ.н. В.П. Горбатенко).


За результатами конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук у 2010 р. виконувався проект «Правові проблеми національного суверенітету» (науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С.).


Протягом звітного періоду Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Пухтецька А.А. працювали над виконанням науково-дослідної роботи за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України спільно з Державним фондом фундаментальних досліджень Республіки Білорусь на тему «Удосконалення правового регулювання адміністративних процедур в інтересах посилення правової захищеності громадян»; д.ю.н., проф. Авер’янов В.Б.,, к.ю.н. А.А. Пухтецька залучалися до виконання програм Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі.


У 2010 році Інститут був організатором та співорганізатором конференцій, семінарів, круглих столів, а саме:
• Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України»;
• Міжнародної наукової конференції «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права» в рамках IV читань пам’яті Володимира Михайловича Корецького;
• Міжнародної науково-практичної конференції «300 років Конституції гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення»;
• Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення»;
• ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції «Методологічні проблеми історико-правових досліджень»;
• Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення законодавства і практики щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні»;
• ІІ Міжнародного наукового семінару, присвяченого пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм як чинник модернізації у контексті розвитку України і Польщі»;
• Міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства»;
• Угорсько-української наукової конференції «Нові елементи розвитку законодавства України і Угорщини»;
• Третіх наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького;
• Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку»;
• Міжнародного круглого столу-практикуму «Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах»;
• Міжнародної наукової конференції «Шості юридичні читання» Правова культура, правова свідомість і право;
• Міжнародного круглого столу «Публічно-приватне партнерство в Україні: можливості та ризики»;
• Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку»;
• Міжнародної наукової конференції «Держава і право у світлі сучасної юридичної думки». До 75-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка.


Крім того, протягом року наукові співробітники Інституту взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях, конгресах, з’їздах, семінарах, симпозіумах, та інших заходах.


Наукові співробітники Інституту брали активну участь в роботі державних та громадських організацій: Ю.С. Шемшученко - взяв участь і виступив з доповіддю на науковій конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України» (м. Шамоні, Франція); В.Н. Денисов - перший віце-президент Української асоціації міжнародного права, Арбітр Міжнародного морського та річкового арбітражного суду при Міжнародній асоціації судовласників Чорноморського басейну (м. Варна, Болгарія), член Спеціальної тимчасової (ad hoc) групи з питання навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, створеної за рішенням співголів Підкомісії з питань функціонування флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії; І.О. Кресіна - член Ради з етнонаціональної політики при Президентові України, експерт Ради Європи з Рамкової конвенції про захист національних меншин (м. Страсбург); О.В. Кресін - вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства, експерт Комітету Ради Європи з юридичних питань було організовано міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства» (Яремча, 22-25 квітня 2010 р.); І. Б. Усенко – голова секції. Діяльність секції тісно пов’язана з роботою Міжнародної асоціації істориків права; І. В. Музика вчений секретар секції історії держави і права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.


Виступили з науковими доповідями Ю.С.Шемшученко, Н.М.Пархоменко, М.М.Товт, О.В.Батанов на науковій українсько-угорській конференції «Нові елементи розвитку законодавства України і Угорщини», яка відбулася у м. Будапешті (Угорщина, червень) в рамках спільного Українсько-Угорського науково проекту на 2010-2011 рр. «Питання гармонізації законодавства з правом ЄС у правових системах України та Угорщини», що реалізується на підставі Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Угорською академією наук та Договору про співробітництво між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Інститутом права Угорської академії наук. М.М. Товт здійснював переклад наукових праць українських та угорських правознавців для публікації їх у юридичних виданнях.


О.В. Скрипнюк є керівником від України Міжнародного українсько-шведсько-польського проекту та Міжнародної асоціації філософії права (IVR) «Теорія законодавства і альтернативи правового регулювання» (2005-2010 рр.).


О.В. Кресін виступав одним із представників української науки порівняльного правознавства на XVІІІ Міжнародному конгресі порівняльного правознавства, що проходив в м. Вашингтон (США) 25-31 липня 2010 р., а також брав участь в роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Національні фінансові системи та механізми подолання світової фінансової кризи», що відбулася в м. Жуан Ле Пен (Франція) 3-10 липня 2010 р. і Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України», що проходила у м. Шамборі та м. Шамоні (Франція) 9 – 16 січня 2010 р. Окрім цього, робив доповідь та вів секцію на V Международній школі молодих вчених-юристів «Наследие юридической науки и современность», що проходила в м. Москва (Російська Федерація) 26-28 травня 2010 г.


В рамках серії науково-методичних видань „Академія порівняльного правознавства” було видано відкриті лекції У.Е. Батлера, А.Х. Саідова, А.Ю. Саломатіна.


Н.Р. Малишева як експерт ООН з питань освіти в галузі космічного права, брала участь в кількох експертних зустрічах, зокрема щодо вироблення програм курсів космічного права для регіональних центрів освіти в галузі космічної науки та технологій. Крім того, Н.Р. Малишева протягом останніх 9 років – член делегації України в Комітеті ООН з питань мирного використання космічного простору та його Юридичного підкомітету.


Брала участь в міжнародних творчих колективах з підготовки: підручника «Аналіз і пілотаж публічної політики». – 2010, виданого французькою та українською мовами; монографії «National Regulation of Space Activities. – Springer Science+Business Media B.V. – 2010; коментаря «Cologne Commentary on Space Law (in three Volumes). Volume 2 «The 1975 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (REG)».


Протягом 3-х років науковець спільно з Швейцарським інститутом вищого адміністрування бере участь в підготовці та проведенні навчання українських фахівців за програмою «Аналіз та здійснення публічної політики» (в 2008-2009 р.р. – на базі Національної академії державного управління при Президенті України; в 2010 р. – на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).
Продовжується співпраця в рамках Міжнародної асоціації істориків права, зокрема у поточному році активізувалися творчі зв’язки з Регіональним відкритим соціальним інститутом (м. Курськ) і юридичним факультетом Курського державного університету. І. Б. Усенко є членом Української секції Міжнародного товариства прав людини та Всеукраїнської асоціації міжнародного права.


Під керівництвом К. А. Вислобокова створено єдину автоматизовану систему управління діяльністю Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України з он-лайн доступом до науково-довідкового апарату та електронних копій документів архіву з можливостями пошуку. В межах цього проекту разом з національними архівами Німеччини, США та Великобританії впроваджено інтернет-представлення колекції документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (щодо пограбування культурних цінностей під час Другої світової війни).

2009

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України протягом року підтримував наукові зв’язки з Інститутом держави і права РАН та Інститутом законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації, Інститутом держави і права Республіки Бєларусь, з кафедрою міжнародного права Уральської юридичної академії Російської Федерації, зокрема з професором Г.В. Ігнатенко, кафедрою міжнародного права Казанського університету, зокрема з професорами А.П. Курдюковим та Р.М. Валеєвим, кафедрою міжнародного права факультету міжнародних відносин та міжнародного права Бакинського державного університету, зокрема з професором Л.Г. Гусейновим та доцентом Р.О. Маммедовим. З питань порівняльного правознавства співробітництво здійснювалося з Інститутом законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації та Пенсільванським університетом. Професор В.Н. Денисов призначений членом спеціалізованої ради з міжнародного права факультету міжнародних відносин та міжнародного права Бакинського університету.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснювалось по лінії зустрічей з іноземними вченими та експертами, на наукових конференціях в межах науково-дослідної роботи, зокрема за грантом Державного Фонду Фундаментальних Досліджень України на тему «Удосконалення правового регулювання адміністративних процедур в інтересах посилення правової захищеності громадян» (В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А.А. Пухтецька), шляхом участі співробітників Інституту у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, зокрема, академік України Шемшученко Ю.С. взяв участь у П’ятнадцятій «софринській» конференції «Правові проблеми екологічного, земельного права і законодавства» (м. Москва, травень 2009 р.); Ю.С. Шемшученко та В.І.Олещенко взяли участь і виступили з доповіддю на науковій конференції з проблем місцевого планування та контролю за виконанням європейської ландшафтної конвенції (м. Мальме, Швеція, ІХ.2009 р.).

- О.Ф.Андрійко, О.В.Кресін брали участь в роботі XXIV Світового конгресу філософії права та соціальної філософії «Світова гармонія та верховенство права») (англ. XXIV World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy “Global Harmony and Rule of Law”), що проходив в м. Пекін (КНР) 15-20 вересня 2009р. М.М. Товт виступав з доповідями в ряді науково-практичних конференцій, що проходили в м. Будапешті (Угорщина), а саме: «Державність і символізм у Центральній Європі після 1989 року», „Місце України в Європі – внутрішні дилеми і пошук геополітичного шляху”, „Актуальні питання протидії ксенофобії та інтолерантності”.

- Малишева Н.Р. брала участь у 6-му симпозіумі-практикумі ООН з питань космічного права «Розвиток і посилення спроможності міжнародного та національного космічного права» (Тегеран, листопад 2009), виступила з двома доповідями-презентаціями: «Розвиток космічного права на теренах пострадянського простору», «Посилення ролі освіти в галузі космічного права як запорука забезпечення участі держав в міжнародному співробітництві у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях». На міжнародній конференції представників причорноморських країн «Охорона, збереження та раціональне використання довкілля Чорного моря» виступила з доповіддю «Правове регулювання режиму прибережної смуги Чорного моря в Україні та перспективи його вдосконалення» (жовтень 2009, Стамбул); брала участь в роботі чергової сесії експертної групи ООН з розробки освітніх Програм з космічного права для Регіональних центрів ООН з питань космічної науки та технологій (листопад 2009, Тегеран); українсько-французько-німецького міжнародного науково-практичного семінару з питань космічного права в рамках міжнародного проекту «Твіннінг», виступила з доповіддю «Правові засади здійснення дистанційного зондування Землі з космосу» (Київ, червень 2009 р.); українсько-швейцарського семінару «Аналіз і пілотування публічних політик», виступила з доповіддю «Екологічна політика України та її взаємозв’язок з енергетичною політикою»;

- Костенко О.М. брав участь та виступив на III Міжнародній конференції «Современные достижения в науке и образовании». 16-23 вересня 2009 р. м. Тель-Авів, Ізраїль;

- Чорноус О.В. є послом Вільнюса – культурної столиці Європи 2009 в Україні в рамках Національної програми «Vilnus – Europos kultūros sostinė 2009» («Вільнюс – культурна столиця Європи 2009»), затвердженої урядом Литовської Республіки 06.02.2008р. (офіційний веб-сайт Програми: http://www.culturelive.lt/en/main/);

- Вислобоковим К.А. підтримувалися широкі контакти з Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Канадським інститутом українських студій, Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського, історичним факультетом Колумбійського університету (США) та ін. Також К. А. Вислобоков брав участь у міжнародному проекті разом з Держкомархівом України, Bundesarchiv (ФРН) та Claims Conference (США) з удоступнення документів Айнзац штабу рейхсляйтера Розенберга щодо вивезення культурних цінностей з окупованих територій під час Другої світової війни; ініціював участь України у міжнародній міжурядовій конференції щодо реституції культурних цінностей у 2009 р.; організував та був експертом на зустрічі керівництва Держкомархіву України та представників Claims Conference (США) щодо вилучення зі складу Національного архівного фонду України сувоїв Тор та їх повернення єврейським громадам, а також приєднання України до міжнародної системи реєстрації Тор; був ініціатором та координатором обговорення Держкомархівом України, Інститутом національної пам’яті, Claims Conference та Holocaust Memorial Museum (США) питання організації доступу України до міжнародних електронних архівних ресурсів, пов’язаних із загибеллю та переміщенням українських громадян під час Другої світової війни, зокрема International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen;

- Кубко Є.Б. – брав участь у 5-му щорічному Українському Інвестиційному Самміті Конференцій Адама Сміта (м.Лондон, Великобританія, 9-11 березня 2009 р); у Міжнародному україно-арабському Бізнес Форумі «Україна 2009 - вдалий час для інвестицій” (м.Ель-Кувейт, Кувейт, 23-25 травня 2009 р.), співпрацював з іноземними юристами-науковцями: деканом факультету права Паризького університету - професором Мішелем де Гілленшмідтом, професором Карлом Екштайном (Швейцарія), професором порівняльного правознавства Габріеле Креспі-Регіцці (Університет м. Павіа (Італія)), професором права університету Пенсільванії (США) Уїльямом Баталером;

- Товт М.М. у рамках виконання угод про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Угорською Академією наук, а також Договору про співробітництво між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Інститутом права Угорської Академії Наук здійснював підготовку матеріалів спільного Українсько-Угорського наукового проекту на 2010-2011 рр. - „Питання гармонізації законодавства с правом ЄС у правових системах України та Угорщини”.

2008

Протягом 2008 року Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України підтримувалися наукові зв’язки з Інститутом держави і права АН Російської Федерації та Інститутом законодавства при Раді Міністрів Російської Федерації. З останнім заплановано виконання міжнародного проекту підготовки колективної монографії «Влияние международного права на национальное законодательство», керівники Тихомиров Ю.О., Шемшученко Ю.С., Саїдов А.Х. У зв’язку з цим Денисов В.Н. та Мельник А.Я. підготували підрозділ «Международно-правовые концепции взаимодействия международного права с внутренним правом государств» (обсяг до 2 авт. арк.).

Крім того, співробітники Інституту підтримують наукові зв’язки з кафедрою міжнародного права Уральської юридичної академії Російської Федерації, зокрема з професором Ігнатенко Г.В., кафедрою міжнародного права Казанського університету, зокрема з професорами Курдюковим А.П. та Валеєвим Р.М., кафедрою міжнародного права факультету міжнародних відносин та міжнародного права Бакинського державного університету, зокрема з професором Гусейновим Л.Г. та доцентом Маммедовим Р.О.

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво здійснювалось шляхом участі співробітників Інституту у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, тощо. Зокрема:

- академік НАН України Шемшученко Ю.С.: «круглий» стіл в Інституті законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ (м. Москва) - виступ з доповіддю «Питання ефективності державного екологічного контролю в Україні»; міжнародна конференція «Енергетика і право» (м.Москва) – виступ з доповіддю «Система енергетичного законодавства України: сучасний стан і перспективи кодифікації»; УІІ Міжнародні Лихачевські наукові слухання (м.Санкт-Петербург) - виступ з доповіддю «Культура, наука, право»; міжнародна конференція „Адміністрація без кордонів? Європейське міграційне право” (Греція м. Афіни) виступ з доповіддю «Міграційне законодавство України»; міжнародна конференція «Концепція Екологічної конституції Землі (проблеми і перспективи)» (Сербія, м. Ніш);

- Кресіна І.О., Кресін О.В. брали участь в роботі дорадчого комітету Ради Європи, конвенція із захисту національних меншин (Франція м. Страсбург);

- Товт М.М. у складі делегації Інституту брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Суспільні міркування стосовно парламентів і депутатів – флюстрації у сфері парламентаризму у Європі” (м. Будапешт, 25 квітня 2008 р.). Зокрема, ним здійснювався усний та письмовий переклад доповіді Ю. С. Шемшученка на тему: „Український парламентаризм: проблеми теорії та практики”. Також брав участь у роботі круглого столу на тему „Про автономії в іншому ракурсі”, організованого Європейським фондом порівняльного дослідження меншин (Public Foundation for European Comparative Minority Research) (м. Будапешт, 28 березня 2008 р.) та в роботі міжнародної конференції „Питання ефективності співпраці громадських організацій національних меншин та органів державної і місцевої влади у країнах Центральної та Східної Європи”, організованого Словацьким Інститутом форум дослідження меншин (м. Будапешт, 15-16 травня 2008 р.).

Крім того, Товт М.М. здійснював роботу по підготовці і перекладу тексту й по організації підписання Угоди про співпрацю між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Інститутом права НАН Угорської Республіки. Підписання Угоди відбулося 24 травня 2008 р. у м. Будапешті.

Сєрова І.І. брала участь в спільних консультаціях та розробці зі спеціалістами юридичного факультету Фракійського університету ім. Демокрита та Афінського університету спеціального навчального курсу з європейського економічного права. Також Сєрова І.І. брала участь в спільних консультаціях з Європейською арбітражною асоціацією (м. Брюссель, Бельгія) щодо розвитку системи альтернативних методів вирішення спорів в Україні.

Кресін О.В. у рамках Третього міжнародного науково-практичного семінару “Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку” (м. Сімферополь – м. Партеніт, 17 – 20 квітня 2008 р.) організував проведення школи-практикуму для молодих вчених, викладачами якої стали провідні українські, російські та узбецький вчені. Загалом було прочитано 6 лекцій (усі опубліковані окремими брошурами), проведено дискусії, обговорення виступів слухачів. Слухачами школи стало понад 200 викладачів ВНЗів, співробітників наукових установ, державних службовців, юристів-практів, аспірантів з України, Росії, Білорусі, Грузії.

Шевченко Я.М. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції (Сербія).

Єрьоменко Г.В. брала участь розробці «академічних програм навчання з медіації і переговорів», конференція (Боснія), глобальний форум «Альтернативні способи вирішення спорів» (Марокко), у програмі «Базові навички медіатора» (25-28,10.2008, проводив у Києві CEDR (Британия), отримано сертифікат медіатора, у програмі «Професіоналізація медіатора: другий рівень» (28.11.-01.12.2008, проводив у Києві CEDR (Британия), отримано акредитацію CEDR.

Малишева Н.Р. взяла участь і виступила з доповіддю на 51-му міжнародному колоквіумі з космічного права в рамках 59-го світового астронавтичного конгресу (Глазго, Шотландія, жовтень 2008), круглому столі «Правові засади організації та здійснення екологічного аудиту» (м. Москва).

2007 рік

У 2007 році міжнародне наукове співробітництво Інституту динамічно розвивалося далі. Підтримувалися зв’язки з широким колом наукових та освітніх установ іноземних держав. Зокрема, з Інститутом законодавства при Раді Міністрів Російської Федерації заплановано виконання міжнародного проекту з підготовки колективної монографії «Влияние международного права на национальное законодательство».

Співпраця також здійснювалася на наукових зібраннях та заходах міжнародних організацій, зокрема: академік НАН України Шемшученко Ю.С. виступив на Міжнародному форумі „Демократія ХХІ століття” (м.Себха, Лівія, березень 2007 р.)., як член урядової делегації взяв участь в роботі сесії Генеральної Асамблеї ООН та виступив на засіданні Шостого комітету (м.Нью-Йорк, США, листопад 2007р.); академік НАН України Шемшученко Ю.С. та Малишева Н.Р. взяли участь у 58-му Міжнародному астронавтичному конгресі (м. Хайдарабад, Індія, вересень 2007 р.).

Шевченко Я.М. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Розвиток цивільного законодавства країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі”, проведеної Федеральним агентством з освіти РФ у Белгородському державному університеті (м. Белгород, РФ, листопад 2007 р.).

Результати досліджень щодо охорони національних природних парків та біосферних заповідників доповідались В.І.Олещенком на міжнародній конференції з питань правового забезпечення реалізації Альпійської та Карпатської конвенцій (м.Будапешт, Угорщина, вересень 2007 року), матеріали якої передбачається опублікувати у виданні ЮНЕП. Розроблені за результатами дослідження пропозиції стали основою ініціативи з поліпшення умов розвитку Шацького національного парку, формування на його основі міжнародного біосферного заповідника, з якою виступили група народних депутатів України, керівництво Волинської області, Українське географічне товариство, Український науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто", відомі громадські діячі.

Слід відзначити і участь співробітників Інституту в діяльності науково-дослідних організацій інших держав.

Так, Усенко І.Б. є членом Української секції Міжнародного товариства прав людини та Всеукраїнської асоціації міжнародного права, який протягом 2007 року продовжував виконувати обов’язки першого віце-президента Міжнародної асоціації істориків права, в рамках якої і далі розширювалася співпраця з Російським відкритим соціальним інститутом (м.Курськ, РФ).

Вислобоковим К. А. і далі підтримувалися широкі контакти з Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Канадським інститутом українських студій, Східноєвропейським дослідним інститутом ім.В.Липинського, історичним факультетом Колумбійського університету (США) та ін.

Мельник С.О. є Національним репортером Європейської асоціації міжнародного права та взяла участь в навчальному проекті «Політика та програми сусідства з ЄС» (м.Брюссель, Бельгія, травень 2007 р.).

Сєрова І.І. подала заявку та пакет документів на грант щодо підготовки та друку офіційного видання представництва Єврокомісії в Україні «Євро бюлетень», а також брала участь в спільній консультації та розробці спеціального навчального курсу з європейського економічного права зі спеціалістами юридичного факультету Фракійського університету ім.Демокрита та Афінського університету.

Крім того, співробітники відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту підтримували наукові зв’язки з кафедрою міжнародного права Уральської юридичної академії РФ, кафедрою міжнародного права Казанського університету, кафедрою міжнародного права факультету міжнародних відносин та міжнародного права Бакинського державного університету. Зокрема, Денисов В.Н. виступив офіційним опонентом по дисертації доцента цього закладу Маммедова Р.О. на тему «Правовий статус Каспійського моря» зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право (Рада при Інституті прав людини Національної академії наук Азербайджана). Крім того, у 2007 році в наукових виданнях „Часопис Київського університету права”, “Держава і право” було опубліковано дві статі Маммедова Р.О. Співробітники відділу К.О. Савчук, І.М. Проценко, С.О. Мельник відповідно також опублікували наукову статтю «Эволюция международно-правового статуса и институциональной структуры ГУАМ» //Часопис Бакинського університету «Міжнародне право і проблеми інтеграції». – 2007. – № 1 (09) – С. 125-136.

2006 рік


Протягом року Інститутом активно підтримувалися наукові зв’язки з багатьма науково-дослідними інституціями, зокрема з Інститутом держави і права РАН, Інститутом держави і права Республіки Бєларусь. Так, у грудні було укладено договір про творче співробітництво з Інститутом держави і права Республіки Бєларусь та юридичним факультетом Міжнародного університету дружби народів. Зв’язки здійснювалися шляхом взаємного вивчення кандидатських і докторських дисертацій та підготовки відзивів, проведення опонування, редагування підручників і посібників, рецензування програм і методичних матеріалів, участі в конференціях і круглих столах тощо.

В межах Міжнародної асоціації істориків права продовжувалася співпраця із зарубіжними вченими, зокрема з Російським відкритим соціальним інститутом (м.Курськ, РФ), а також творчі контакти в галузі націології, державознавства, міграцієзнавства.

Міжнародне наукове співробітництво здійснювалось також шляхом участі співробітників Інституту в роботі конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів.

Так, академік НАН України Шемшученко Ю.С. виступив з доповіддю „Кодифікація енергетичного законодавства України” на Міжнародній конференції з проблем енергетичного права (м.Берлін, Німеччина, квітень 2006 р.), як член урядової делегації України двічі виступив у Шостому комітеті ООН на 61-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, США, жовтень 2006 р.). Крім того, академік НАН України Шемшученко Ю.С. – ведучий Семінару ООН з проблем космічного права (м.Київ, листопад 2006 р.), на якому також виступив з доповіддю на тему „Проблеми міжнародного космічного права”, а на міжнародній конференції „Росія, Україна, Білорусь – 1991-2006. Держава і суспільство: контури майбутнього” – з доповіддю „Проблеми міжнародного космічного права” (м.Мінськ, Білорусь, грудень 2006 р.).

Співробітники Інституту зустрічалися з іноземними вченими та експертами на наукових конференціях в рамках підготовки та експертизи проектів Адміністративно-процедурного кодексу України, Закону про адміністративні (управлінські) послуги, кодексу України про адміністративні проступки (В.Б.Авер”янов, О.Ф.Андрійко, Ю.С.Педько).

Протягом 2006 року І.Б.Усенко продовжував виконувати обов’язки першого віце-президента Міжнародної асоціації істориків права. І.Б.Усенко також є членом Української секції Міжнародного товариства прав людини та Всеукраїнської асоціації міжнародного права.

Міжнародне наукове співробітництво Центру банківського права Інституту здійснювалось в рамках реалізації програми співробітництва з міжнародними банківськими і фінансовими установами (Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, провідні банківські установи Германії, Франції, Австрії, Великої Британії, Польщі, Росії та ін.), а також з експертами у галузі банківського права.

Результатом міжнародного співробітництва Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності стала можливість видання в Україні монографії угорського професора Чечі Дердь „Охорона інтелектуальної власності в угорському праві” та опублікування статей іноземних вчених (Чечі Дердь, Ковач Ж., Фюнер О.) в колективному збірнику наукових праць Центру „Правова охорона комерційних позначень: проблеми теорії і практики.

2005 рік


У 2005 році на щорічній сесії Юридичного підкомітету Комітету ООН з питань мирного використання космічного простору (м.Відень, Австрія) делегацію України було сформовано співробітниками Міжнародного центру космічного права (МЦКП) Інституту Малишевою Н.Р. та Красіліч Н.Д., які в квітні взяли участь в роботі сесії цього підкомітету і виступили в обговоренні більшості пунктів Порядку денного сесії. Пропозиція української делегації, підготовлена і виголошена від імені групи країн-учасників Комітету ООН з космосу, отримала консенсусну підтримку зазначеного підкомітету.

Крім вказаного підкомітету ООН, МЦКП підтримує постійні контакти з Міжнародним інститутом космічного права Міжнародної астронавтичної федерації (м.Париж, Франція), Європейським центром космічного права (м.Париж, Франція). Слід також зазначити, що МЦКП є колективним членом Міжнародного інституту космічного права, а його індивідуальним членом - заступник директора Центру д.ю.н. Малишева Н.Р.

Також далі розширювалися усталені зв’язки з науково-дослідними інституціями та освітніми установами іноземних країн і міжнародними оганізаціями. Зокрема, в рамках реалізації програми співробітництва з міжнародними банківськими і фінансовими установами відбувалася наукова співпраця Центру банківського права, а в межах Міжнародної асоціації істориків права - з Російським відкритим соціальним інститутом (м. Курськ).

Необхідно відзначити особисту діяльність співробітників Інституту в міжнародних наукових організаціях, зокрема, Усенко І.Б. є членом Української секції Міжнародного товариства прав людини та Всеукраїнської асоціації міжнародного права; Римаренко Ю.І., Бабкін В.Д. - членами президії Міжнародної асоціації конфліктологів. Широкі контакти з Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Канадським інститутом українських студій, Східноєвропейським дослідним інститутом ім.В.Липинського, історичним факультетом Колумбійського університету (США) підтримувалися Вислобоковим К.А.

Інститут також здійснював міжнародне наукове співробітництво з науковцями Угорщини, Болгарії, Словаччини, Грузії, Польщі. Зокрема це професори – Чечі Дердь (факультет держави і права Дебреценського університету, Угорщина), Біро Дердь (завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Міщкольского Університету, Угорщина), В.Ламм (директор Інституту держави і права АН Угорщини), А.Карачоні і М.Дежо (заступники декана юридичного факультету Будапештського університету, Угорщина), Д.Габунія (Патентне відомство Грузії), В.Бабчак (ректор Кошицьського Університету П.Шафаріка, Словаччина), М.Буйнакова і Ю.Шпірко (декан і професор юридичного факультету зазначеного університету), а також представники Європейської вищої школи права і управління проф. В.Вітовський, К.Ковалік-Ванзюк, Д.Чайка, представники патентного відомства Фінляндії М.Варішом, Є.Вінкен, проф.Ван Рей та ін.

Угорські науковці Чечі Дердь та Біро Дердь взяли участь в підготовці колективної монографії відділу проблем цивільного, трудового підприємницького права „Приватно-правові засади нового цивільного законодавства України” (За заг. ред. Шевченко Я.М.) та колективного збірнику наукових праць Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності ”Правова охорона комерційних позначень: проблеми теорії і практики” (разом з О.Фюнер).

Протягом 2005 року відбулося багато зустрічей. Так, у серпні під час прийняття заступника мера м.Афіни (Греція) доктора права Каліопі Бурдари було обговорено такі питання:

 • досвід Інституту в науковому забезпеченні діяльності, в т.ч. правотворчої, органів місцевого самоврядування, зокрема у місті Києві;
 • організація та особливості здійснення місцевого самоврядування в столичних містах (на прикладі міст Києва і Афіни) та проблеми вдосконалення правового статусу столиці держави;
 • стан та перспективи розвитку спільних українсько-грецьких правових досліджень (у тому числі, історико-правових) та публікацій їх результатів, а також обміну досвідом підготовки юридичних кадрів в Київському університеті права НАН України та відповідних навчальних закладах міста Афіни.

Крім того, відбулися зустрічі директора Інституту Шемшученка Ю.С. з науковцями юридичного факультету Кошицького університету (Угорщина), юридичного факультету Будапештського та Дебреценського університетів (Угорщина).

Також міжнародне співробітництво здійснювалося шляхом участі науковців Інституту у роботі міжнародних наукових конференцій, семінарів, конгресів, зокрема:

 • міжнародна наукова конференція „Актуальні проблеми права в умовах євроінтеграції” (вересень 2005 р., Польща; акад. НАН України Шемшученко Ю.С., член-кор. НАН України Семчик В.І., Пархоменко Н.М., Бошицький Ю.Л.);
 • міжнародна наукова конференція „Стан, проблеми та перспективи інтеграції України до європейського освітнього і наукового простору” (квітень 2005 р., Словаччина; Шевченко Я.М., Бошицький Ю.Л.);
 • міжнародний семінар „Польща-Україна – спільна історична спадщина. Співпраця і проблема реституції” (жовтень 2005 р., Польща; Максимов В.В.);
 • руглий стіл з питань правової охорони комерційних позначень (факультет держави і права Дебреценського університету, Угорщина, травень 2005 р.; Бошицький Ю.Л.).

2004 рік


Міжнародне наукове співробітництво здійснювалось, насамперед, через участь науковців Інституту в роботі міжнародних наукових конференцій, семінарів, конгресів, зокрема:

 • методологічний семінар "Зарубежный опыт и отечественные традиции в российском праве" (28 червня - 1 липня 2004 р., м.Санкт-Петербург, РФ, акад. НАН України Шемшученко Ю.С., Авер'янов В.Б., Пархоменко Н.М.);
 • міжнародна наукова конференція з питань аграрного та земельного права (травень 2004 р., м.Гомель, Бєларусь, акад. НАН України Шемшученко Ю.С., Кулинич П.Ф.);
 • міжнародна наукова конференція з проблем екології (листопад 2004 р., м.Варшава, Польща, акад. НАН України Шемшученко Ю.С.);
 • VII міжнародна науково-практична конференція "Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу" (березень 2004 р., м.Ужгород (Україна) та м. Сніна (Словацька Республіка), Воротіна Н.В., Костецька Т.А. - виступ з доповіддю на тему: "Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до Європейських стандартів і принципів Болонського процесу");
 • міжнародна науково-практична конференція "Конституційний контроль на рубежі століть: актуальні проблеми та перспективи розвитку" (м.Тирасполь, Придністровська Молдавська Республіка, червень 2004 р., Погорілко В.Ф., Батанов О.В. - доповіді опубліковані);
 • 55-ий Міжнародний астронавтичний конгрес та в його рамках 47 колоквіум з космічного права (жовтень 2004 р., м.Ванкувер, Канада). В рамках цього закладу акад. НАН України Шемшученко Ю.С.,

Малишева Н.Р. взяли участь в роботі і виступили з доповідями: Малишева Н.Р.:

 1. Всеосяжна Конвенція з космічного права: деякі аргументи "за";
 2. Правові питання використання ядерних джерел енергії в космосі (спільно з О.Чеботарьовим).
  Крім того, Малишева Н.Р. взяла участь і виступила з доповіддю на тему "Legislation of Spatial Planning in Ukraine" ("Законодавство про просторове планування в Україні") на семінарі, організованому Радою Європи (жовтень 2004 р., м.Єреван, Вірменія).

На 43-ій сесії Юридичного підкомітету Комітету ООН з мирного використання космічного простору (Відень, березень - квітень 2004) - Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д. сформували делегацію України на сесії та виступили з усіх пунктів Порядку денного сесії;

Малишева Н.Р. також виступила як запрошений лектор в літній європейській школі з космічного права за темою: "A brand new model - Ukraine" (вересень 2004 р., м.Грац, Австрія), а Андрушко І.П. та Чеботарьов О.Б. взяли участь в цій школі як слухачі та отримали міжнародні сертифікати з європейського космічного права.

Інститут відповідно до Угоди про співробітництво між НАН України та АН Польщі приймав польського науковця Владислава Чаплинського, метою візиту якого було розширення зв"язків з відповідними інститутами Центральної і Східної Європи шляхом співробітництва з Чеською, Угорською і Українською академіями, запровадження нових дослідницьких програм, пов'язаних з невирішеними питаннями власності в двосторонніх і багатосторонніх відносинах після 2-ї Світової війни.

Протягом 2004 року Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності при Інституті співробітничав з науковцями Угорщини, Болгарії, Словаччини, Грузії, Польщі, зокрема з професорами - Чечі Дердь (факультет держави і права Дебреценського університету, Угорщина), Біро Дердь (завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Мішкольского Університету, Угорщина), Єміл Бенатов (Патентний повірений Болгарії) та ін. Крім того, іноземні вчені взяли участь в колективному збірнику наукових праць Центру "Засоби індивідуалізації товарів і послуг в Україні: актуальні питання правової охорони" (Єміл Бенатов, Чечі Дердь, Ковач Жолт).

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией