Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Статті

Костенко О.М. Щодо зловживань кримінальним законодавством (критика позитивізму в кримінальній юстиції) // газета «Юридичний вісник України». – 5 січня 2012 р.

Костенко О.М. Криза правопорядку в Україні: «Гроші — сильніші за закон, а влада — вища за закон» // газета «День». – 22 березня 2012 р.

Костенко О.М. Юридичний позитивізм – ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством // Віче. – 2012. – №5. – С.16-18.

Костенко А.Н. В поисках «новой» тюрьмы: проблемы модернизации пенитенциарии Украины в свете европейского опыта // Структура тюремной индустрии / Под. ред. Е.Н. Тонкова. – СПб.: Аетейя, 2012. – С.139-147.

Сірий М.І. Службові злочини: методологічні підходи // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 2012 – Випуск 23 – С. 345-351.

Сірий М.І. Конституційний суд продовжує дивувати / газета «Дзеркало тижня. Україна». – 07 вересня 2012 р.

Кваша О.О. Філософський і лінгвістичний аналіз поняття причинності // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 2012 – Випуск 23 – С. 360-366.

Прилуцький С.В. Теоретичні та практичні передумови входження прокуратури до системи судової влади // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 2012 – Випуск 23 – С. 351-360.

Ландіна А.В. Спеціальний суб’єкт злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через державний (митний) кордон України // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2012. – С. 358-390.

Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 150-155.

Нерсесян А.С. Службова особа юридичних осіб приватного права як спеціальний суб’єкт злочину: за законодавством України, Російської Федерації та Казахстану // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Львів-Київ, 2012. – С. 573-576.

Нерсесян А.С. Корпоративна корупція: кримінально-правовий аспект // Правова держава. Щорічник наукових праць. – 2012 – Випуск 23 – С. 366-372.

Дідик С.Є. Родовий об’єкт злочинів проти правосуддя (проблеми визначення) // Часопис Київського університету права. – № 4. – К. 2011. – С. 321-324.

Козлюк Л.Г. Психологічні особливості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2012. – С. 378-384.


Тези конференцій

Костенко О.М. Про кримінальну відповідальність в системі юридичної відповідальності (у світлі соціально-натуралістичної концепції права) // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: Матеріали II Міжнародної наукової конференції. – К.: КДАВТ, 2012. – С.171-176.

Ландіна А.В. Відповідальність за незаконне переміщення предметів через кордон за зарубіжним та українським кримінальним законодавством / Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 171. Т. 183. Юриспруденція. Соціологія. – С. 13-17.

Ландіна А.В. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне ввезення в Україну певних предметів: Актуальні проблеми Матеріали Міжнародна науково-практична конференція(академія водного транспорту), квітень, 2012. – С. 142-145.

Ландіна А.В. Кримінальна відповідальність за незаконне переміщення предметів через кордон за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн / «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі» 6 тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 7. – С. 39-42.

Ландина А.В. Служебное лицо как субъект незаконного перемещения через государственную (таможенную) границу / Уголовное законодательство в 21 веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1 марта 2012). – Н. Новгород: НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, 2012. – С. 63-69.

Нерсесян А.С. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти прав інтелектуальної власності в країнах Європи та її перспективи для України // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав. П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з дня народження проф. О.А. Підопригори 31.03.2011 – К.: ВПЦ КНУ, 2012 – С. 164-172.

Нерсесян А.С. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві Радянської України // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Луганськ, 19-20.04.12 – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012 – С. 372-375.

Нерсесян А.С. Гуманизация уголовной ответственности за хозяйственные преступления в Украине: планы и реалии // Уголовное законодательство в ХХІ веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка. Материалы международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1 марта 2012) – Н.Новгород: НИУ ВШЭ, 2012 – С. 54-58.

Дідик С.Є. Кримінально-правові засади протидії хабарництву суддів: зарубіжний досвід // Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 170-172.

Дідик С.Є. Деякі питання кримінальної відповідальності суддів // Міжнародна науково-практична конференція «Право, суспільство та держава: форми взаємодії» Центр правових наукових досліджень, 21-22 березня 2012 року. – Київ: у 3 – х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 3. – С. 32-34.

Дідик С.Є. Кримінальна відповідальність суддів (проблеми застосування) // Всеукраїнська-науково-практична конференція «Законодавство України проблеми та перспективи розвитку», Київський університет права НАН України. – К. – 2012.

Дідик С.Є. Деякі питання розслідування службових злочинів у сфері правосуддя // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 травня 2012 року, м. Суми). I частина / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – С. 210-217.

Козлюк Л.Г. Культурно-виховна робота як спосіб запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх / Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012. – С.148.

Козлюк Л.Г. Типи злочинців, що вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С.167.

G Analytics
сайт создан компанией