Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності

Керівникoм Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом) є Бошицький Юрій Ладиславович.

Бошицький Ю.Л. - Ректор Київського університету права НАН України, професор, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Народився – 29 вересня 1959 року в м. Ужгороді.

Після закінчення у 1985 році юридичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка працював в Міністерстві юстиції УРСР консультантом, головним консультантом. З 1986 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшов шлях від молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу державно–правових проблем управління (з 1986-1996рр.), старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права (з 1996р.) до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті (з 2001р.).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

З 2002 - 2006рр. очолював Навчально-консультативний центр Київського університету права Національної Академії наук України в м. Ужгороді(за суміснитвом).

Науковий доробок: складає понад 160 наукових праць, з них 3 індивідуальних і 15 колективних монографічних праць, 3 навчальних посібника, 140 наукових і науково-публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права тощо.

Найбільш вагомі праці: індивідуальна монографія “Правовая реформа изобретательства: проблемы и решения” (1992 р.), колективні монографії – Научно-технический прогресс: управление и право”(1989 р.); „Организация и правовое обеспечение изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в сфере академической науки”(1990р.), „Інтелектуальна власність в Україні проблеми теорії і практики”(2002р.); Розділ ”Право інтелектуальної власності” в 2-томному підручнику Цивільне право України”(2003р.); ”Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони”(2004р.); Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України (2004р.); Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики» (2006р.); Розділ «Право інтелектуальної власності» в 2-томному підручнику «Цивільне право України» (2006р.); «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005р.); «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2006р.); «Комерційні позначення: основні правові питання» (2006р.); «Основи права інтелектуальної власності» (2006р.); «Гендерні паритети в умовах транформації суспільства» (2007р.); «Право інтелектуальної власності».-Навчальний посібник з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів"(2007.)

Основні напрямки наукової діяльності: пов’язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності, проблем авторського права та права промислової власності. Предметом його досліджень є правова охорона комерційних позначень в Україні та гармонізація вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності з міжнародним.

Ю.Л.Бошицький активно сприяє створенню вітчизняної школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 3 аспіранти, 9 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні аспекти права інтелектуальної власності.

Законопроектна робота: брав участь в складі робочої групи по розробці Книги Четвертої нового Цивільного Кодексу України, є одним із авторів проекту Закону України “Про наукові відкриття”, членом робочої групи МОН України з підготовки проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» відповідно до вимог Болонського процесу.

Ю.Л.Бошицького нагороджено:

 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 5-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики” (2003р.);
 • Премією ім. Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей (2004 р.);
 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони» (2005р.);
 • Першою премією Спілки юристів України 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за монографію «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2005р.);
 • Ювілейною медаллю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ(2005);
 • Почесною медаллю Дебреценського університету (Угорщина) за розбудову угорського-українських наукових та освітніх зв’язків (2005);
 • Почесною медаллю юридичного факультету Мішкольського університету (Угорщина) за розбудову угорського-українських наукових та освітніх зв’язків (2006);
 • Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007);
 • Почесною відзнакою Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту«За активну громадську діяльність» (2007).

Почесними грамотами:

 • Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2003);
 • Президії НАН України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, активну участь в підготовці наукових кадрів(2004);
 • Спілки юристів України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (2005);
 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за сприяння розбудові державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні (2005);
 • Київського університету права НАН України за вагомий внесок у становлення університету та його розвиток (2005);
 • Ужгородського міського голови за особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку в висококваліфікованих спеціалістів( 2005);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні процесу навчання і виховання молоді ( 2006);
 • Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців юристів для Закарпатської області ( 2006);
 • Рівненської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток юриспруденції та розбудову Рівненського інституту КУП НАН України (2007);

Грамотами і подяками:

 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за плідну науково-дослідницьку і педагогічну діяльність у сфері інтелектуальної власності (2005);
 • Міністра освіти і науки України за плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку освіти України (2006),
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні за за сприяння в підготовці студентів-правознавців угорської національності в НКЦ КУП НАН України в м. Ужгороді (2005);
 • Міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти (2006);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за плідну організаторську оботу по інноваційному розвитку України ( 2007);
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні за організацію освітянських зв’язків між КУП НАНУ та навчальними закладами юридичного профілю Угорщини (2006).
 • Міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти (2007).

Громадська робота: Ю.Л. Бошицький є

 • науковим консультантом Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України,
 • членом громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України,
 • членом Громадської колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,
 • заступником голови Київської регіональної організації Спілки юристів України,
 • членом Науково-методичної ради з права МОН України,
 • членом експертної ради з права Державної акредитаційної комісії України,
 • членом робочої групи МОН України їз супроводу Болонського процесу,
 • віце-президентом Федерації регбі України.

Ю.Л. Бошицький заснував мистецько-правовий проект для правознавців, студентської молоді та митців - „Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва”, в рамках якого було організовано і проведено 8 виставок майстрів пензля в кращих картинних галереях м. Києва та в Київському університеті права НАН України.

Вільно володіє російською, угорською та англійською мовами.

Тел. Центру: 239-64-39.

G Analytics
сайт создан компанией