Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Центр правових проблем гендерної політики

 

Центр правових досліджень гендерної політики

 

Керівником Центру правових досліджень гендерної політики при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України є Оніщенко Наталія Миколаївна.

 

Оніщенко Н.М. - завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, завідувач Центру правових досліджень гендерної політики Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Оніщенко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з серпня 1979 р. після закінчення юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. За цей час займала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З 2006 р. – зав. відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1985 р. Оніщенко Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток джерел радянського права в Україні (1917-1937 рр.)», у 2002 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи».

За період наукової діяльності Н.М.Оніщенко підготувала понад 300 наукових праць, в тому числі:

4 індивідуальні монографії:

 • Онищенко Н.Н. Становление и развитие источников советского права на Украине 1917-1937 гг. - К.: Наукова думка, 1988.
 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.
 • Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.

Є автором розділів у 40 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках, зокрема:

 • «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997).
 • «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (К., 2001).
 • «Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм, Розвиток» (К., 2003).
 • «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003).
 • «Законність: теоретико-правові дослідження та впровадження» (К., 2004).
 • «Європейський правовий вимір гендерно-чутливої політики» (К., 2005).
 • «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006).
 • «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (К., 2007).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс (К., 2006).
 • «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007).
 • «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (К., 2008).
 • «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс. – 2- видання, доповнене (К., 2008).
 • «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008).
 • «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України  (Х., 2008).
 • «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009).
 • «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин»  (К., 2009).
 • «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010).
 • «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010).
 • «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010).
 • «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (К., 2010).
 • «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011).
 • Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (К., 2011).
 • «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Оніщенко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії», «Малій енциклопедії теорії держави і права».

Оніщенко Н.М. присвоєні звання: професора (2004 р.), Заслуженого юриста України (2006 р.), член-кореспондента НАПрН України (2008 р.).

Оніщенко Н.М. плідно поєднує науково-дослідницьку та законопроектну діяльність з організаційною та викладацькою роботою.

Оніщенко Н.М. здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під її керівництвом захищено п’ятнадцять кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво 17 аспірантами. Зокрема, Оніщенко Н.М. є консультантом по двом докторським дисертаціям.

За свою тривалу і плідну наукову діяльність Оніщенко Н.М. має чимало відзнак:

 • подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну наукову і педагогічну діяльність (2002 р.);
 • грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (квітень, 2004 р.);
 • знак «Відмінник освіти України» (вересень, 2003 р.);
 • грамота за сумлінну плідну працю з нагоди 12 річниці з дня заснування ТОВ «АЛСКО» (2004 р.);
 • присуджено Премію імені М.П. Василенка за серію наукових праць «Правова система і парламентаризм в Україні: проблеми становлення і розвитку» (2004 р.);
 • відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність» (м. Київ, 2007 р.);
 • присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.);
 • грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Київського університету права НАН України у 2007-2008 навчальному роках (червень, 2008 р.);
 • Почесна грамота Державної судової адміністрації України з нагоди 90-ї річниці НАН України, відзначення Дня науки та за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, зміцнення творчих зв’язків із Державною судовою адміністрацією України та тривале плідне співробітництво (м. Київ, квітень 2008 р.);
 • знак «Знак пошани» (вересень 2008 р.);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм (22 квітня 2009 р.);
 • Заохочувальна відзнака «15 років спеціальному зв’язку України» (11 травня 2009 р.);
 • Почесна грамота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за особистий внесок у дослідження проблем теорії держави і права, ефективність законодавства, дотримання прав і свобод людини, правових проблем гендерної політики, верховенства права як принципу правової системи та плідну консультаційно-творчу співпрацю з Уповноваженим з прав людини (13 червня 2009 р.)
 • диплом Київського національного університету внутрішніх справ 1 ступеню   (листопад 2009 р.).
 • орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (жовтень 2011 р.) тощо.

Коло наукових інтересів Оніщенко Н.М. – теорія держави і права (джерела права, ефективність законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова свідомість, юридична відповідальність, гендерні дослідження).

 

Основними завданнями Центру є:

 

Здійснення аналізу правової системи України з точки зору забезпечення прав особи, рівності прав жінок і чоловіків, а також розроблення відповідних рекомендацій.

 

Експертиза законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України та актам міжнародного права у сфері забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

 

Формування банку даних, який включає наукові, публіцистичні видання, акти українського законодавства та переклади міжнародно-правових актів та праць у сфері прав особи, зокрема гендерної рівності.

 

Опрацювання та затвердження україномовної правничої термінології у сфері гендерної рівності.

 

Укладання україномовних глосаріїв і словників гендерної термінології.

 

Сприяння розвитку правової освіти в сфері гендерної рівності, участь у відповідних освітніх програмах.

 

Створення та адміністрування інформаційної мережі з питань гендерної рівності, зокрема створення інтернет-порталу.

 

Вивчення, узагальнення та аналіз досвіду іноземних держав у сфері забезпечення гендерної рівності, підготовка пропозицій щодо вдосконалення інституційного механізму та нормативно-правових актів України.

 

Підготовка пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності до щорічних планів роботи органів державної влади України та моніторинг їх системи України.

 

Надання консультативної допомоги з питань гендерної рівності органам державної влади України, іншим суб’єктам процесу гармонізації законодавства України.

 

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

Розробляє за участю відповідних органів державної влади пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку гендерно-чутливих галузей законодавства України.

 

Вивчає стан та здійснює аналіз міжнародного права та національного законодавства іноземних держав у сфері прав особи.

 

Здійснює правову експертизу на предмет відповідності міжнародним зобов’язанням України та актам міжнародного права у сфері забезпечення гендерної рівності законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів.

 

Розробляє пропозиції щодо усунення дискримінації за ознакою статі.

 

Здійснює науково-аналітичні дослідження в сфері гендерної рівності.

 

Здійснює міжнародне співробітництво з питань удосконалення правової системи України в сфері гендерної рівності.

 

Готує видання з питань забезпечення гендерної рівності, збірки перекладів актів міжнародного права та законодавства  іноземних держав на українську мову, глосарії та словники термінів.

 

За роки існування Центру підготовлено та опубліковано 4 монографії:

 

              

1. Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2005. – 186 с.

 

АНОТАЦІЯ

Пропонований практичний посібник «Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України» підготовлений авторами з метою стимулювати подальші творчі розробки цього актуального для парламенту напряму досліджень та практичного запровадження. У посібнику зібрані матеріали з питань забезпечення гендерної рівності в актах міжнародного та європейського права, гендерної політики, правового регулювання гендерних процесів в Україні, гендерної експертизи законопроектів, утвердження паритетної демократії в культурі парламентаризму.

Посібник розрахований на народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, науковців, всіх зацікавлених громадян.

 

2.                   Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська М.О. Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького АН України, 2005. – 144 с.

 

АНОТАЦІЯ

Досліджуються зумовлені процесом демократизації українського суспільства шляхи підвищення ефективності  державної політики щодо забезпечення прав та свобод громадян – жінок і чоловіків. Показано, що необхідною умовою здійснення такої політики має бути системна розробка науково обґрунтованої моделі державної гендерної політики, яка відповідала б сучасним соціально-економічним та політичним реаліям українського суспільства.

Особлива  увага приділена трансформації шляхів розв’язання проблем рівних прав та можливостей статей, обґрунтуванню того факту, що на зміну концепції поліпшення становища жінок у світовій і національній свідомості приходить концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості.

Підкреслюється особливе значення та актуальність формування і реалізації державної гендерної політики в умовах європейського вибору України, в контексті її світової та європейської інтеграції.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, державних службовців, політиків, громадських діячів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гендерної політики.

 

3.                   Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / Кол. авт.: За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2007. – 372 с.

 

АНОТАЦІЯ

Монографічне дослідження «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» присвячене науковому осмисленню проблем, пов’язаних із гендерним розвитком.

Враховуючи, що більшість видань щодо гендерної політики в Україні мають публіцистичний характер, автори здійснили спробу розкрити сутність та значення гендерної правової теорії. Основна увага науковців була зосереджена на розкритті сутності, значення та природи гендерного права, гендерних правовідносин; подоланні деформацій правової свідомості та гендерної дисфорії; особливостях, формах і методах, здійснення гендерної експертизи нормативно-правових актів тощо.

Для широкого кола читачів, які підтримують гендерну політику та долучаються до гендерної демократії в сучасній державі.

 

4.                   Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: Монографія / Кол. авторів; За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – 352 с.

 

АНОТАЦІЯ

Монографія присвячена науковим проблемам забезпечення гендерної рівності в умовах демократичних змін.

Особлива увага приділена трансформації шляхів розв’язання проблем рівних прав та можливостей статей, обґрунтуванню того факту, що на змін у концепції поліпшення становища жінок у світовій і національній свідомості приходить концепція гендерної рівності, прогресу і справедливості.

Окремий вектор дослідження присвячений практиці реалізації сучасної гендерної політики в Україні.

Розрахована на науковців, викладачів, державних службовців, політиків, громадських діячів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами гендерної політики.

 

 

Сайт: gender.in.ua

Тел. Центру: 278 80 24.

G Analytics
сайт создан компанией