ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Положення про Приймальну комісію до аспірантури

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Рішення  Вченої ради Інституту
 від 30 червня 2016 р.
(протокол № 7)

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію до
аспірантури  Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

 1. Приймальна комісія до аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (далі – Приймальна комісія) є робочим колегіальним органом, що утворюється для організації прийому вступників до аспірантури  Інституту.
  Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.
 2. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідного до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085 та  зареєстрованих у Міністерстві  юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1351 /27796 (далі – Умови прийому),  Правил прийому  до аспірантури і докторантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році, затверджених рішенням Вченої ради Інституту від 30 червня 2016 р., протокол № 7 (далі – Правила прийому), Статуту  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та цього Положення.
 3. Персональний склад  Приймальної комісії затверджується наказом директора Інституту, який є головою комісії.
  Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.
  До складу Приймальної комісії входять:
  - заступники голови Приймальної комісії;
  - відповідальний секретар Приймальної комісії;
  - члени Приймальної комісії (завідувачі наукових відділів, провідні науковці Інституту тощо). До складу Приймальної комісії входить також голова ради молодих вчених Інституту.
  Заступниками голови Приймальної комісії призначаються заступники директора Інституту, а відповідальним секретарем комісії -  вчений секретар Інституту.
  Наказ про затвердження  персонального складу Приймальної комісії  видається  директором Інституту до початку прийому документів в аспірантуру відповідно до Правил прийому до аспірантури і докторантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
 4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій  для проведення вступних випробувань до аспірантури Інституту відповідно до наказу директора  утворюються предметні комісії.
  До складу  предметних комісій включаються  доктори наук та кандидати наук (доктори філософії), які  здійснюють наукові дослідження за  відповідною спеціальністю та  відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
  З метою належної організації та координації вступних випробувань до аспірантури Інституту з філософії та іноземної мови, які за рішенням Президії НАН України проводяться відповідно Центром гуманітарної освіти НАН України і Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, голова Приймальної комісії може делегувати для  представництва у предметних комісіях  з філософії та іноземної мови одного із заступників або членів Приймальної комісії.
 5. Апеляція вступника до аспірантури щодо оцінки результатів вступних випробувань(у разі наявності такої) розглядається Приймальною комісією протягом трьох діб після подання вступником відповідної заяви про апеляцію. Розгляд проводиться у відкритому засіданні Приймальної комісії за участі апелянта.
 6. Конкурсний відбір до аспірантури Інституту здійснюється Приймальною комісією на основі результатів вступних випробувань. У разі однакових результатів перевага при  зарахуванні до аспірантури надається вступникам, які мають опубліковані праці, доповіді або повідомлення на наукових та науково-практичних конференціях, брали участь у нормотворчій діяльності тощо.
 7. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин персонального складу і оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.
 8. Рішення про зарахування вступників до аспірантури ухвалюється на підсумковому засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування з відповідної спеціальності (за державним замовленням, на умовах контракту, на очну або заочну форму навчання тощо).
 9. На підставі рішення Приймальної комісії  у строки, визначені Правилами прийому директор Інституту видає наказ про зарахування вступників до аспірантури; інформація про зарахування вступників до аспірантури доводиться до їх відома та оприлюднюється.
 10. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору до аспірантури складається звіт, який розглядається і затверджується на засіданні Вченої ради Інституту.

Директор Інституту
академік НАН України
Ю.С. Шемшученко

G Analytics


сайт создан компанией