Положення про Раду молодих вчених

Рада молодих вчених

Затверджене Вченою Радою Інституту
“24” вересня 2013 р. (Протокол № 8)

Затверджене Загальними зборами
молодих вчених Інституту
“02” липня 2013 р. (Протокол № 1)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (далі – Рада) є добровільним самоврядним об'єднанням наукових співробітників та аспірантів (далі – молодих вчених) Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (далі – Інститут) віком не старше 35 років.

1.2. Рада покликана сприяти професійному становленню і науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді Інституту.

1.3. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, актами НАН України, Статутом Інституту і цим Положенням.

1.4. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах.

1.5. Рада здійснює свою діяльність на основі принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності, гласності.

1.6. Координація діяльності Ради здійснюється одним із заступників директора Інституту відповідно до розподілу обов’язків.

2. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність з метою:

2.1.1. організаційного об’єднання молодих вчених Інституту для ініціативної наукової праці і розвитку професійних контактів з науковими установами та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами;

2.1.2. сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, виконання наукових досліджень, поширення досягнень юридичної науки;

2.1.3. надання допомоги молодим вченим Інституту у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;

2.1.4. сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадковість у науковій діяльності;

2.1.5. виконання ролі представництва молодих вчених у Вченій раді і дирекції Інституту;

2.1.6. формулювання позиції наукової молоді та участь і розвитку молодих вчених, допомога у формуванні їх світоглядних і наукових позицій , сприяння вирішенню соціально-побутових проблем тощо;

2.1.7. підотовки обговорення і прийняття рішень, що стосуються професійної діяльності молодих вчених;

2.1.8. поширення інформації про наукову, організаційну та культурно-просвітницьку діяльність молодих вчених Інституту;

2.1.9. організації наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо;

2.1.10. представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді Інституту.

2.2. Для досягнення цієї мети Рада:

2.2.1. формує базу даних відомостей про молодих вчених Інституту;

2.2.2. сприяє професійному росту наукової молоді Інституту, підтримує молодіжні наукові ініціативи;

2.2.3. сприяє поширенню (впровадженню) результатів досліджень молодих вчених;

2.2.4. організує інформаційне забезпечення наукової молоді, надає інформацію про вакансії, фонди, гранти, конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової молоді;

2.2.5. організує і проводить наукові конференції, школи, науково-практичні семінари, круглі столи тощо;

2.2.6. представляє інтереси молодих вчених у державних, муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях;

2.2.7. сприяє публікаціям молодих вчених, надаючи методичну, організаційну підтримку;

2.2.8. сприяє організації і забезпеченню участі молоді в різних молодіжних конкурсах наукових праць, що проводяться в рамках Національної академії наук України та інших наукових установ;

2.2.9. бере участь в обговоренні конкурсних робіт, у підготовці наукових статей, експертизі робіт молодих вчених та аспірантів;

2.2.10. сприяє пошуку можливостей для оприлюднення результатів досліджень, у тому числі і в мережі Інтернет;

2.2.11. встановлює контакти та може об’єднуватися з радами молодих учених інших Інститутів у структурі НАН України;

2.2.12. встановлює контакти з радами молодих вчених м. Києва, України, інших держав з метою об’єднання зусиль в проведенні фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт.

2.3. Основні напрямки діяльності Ради:

2.3.1. виступає з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносить пропозиції і бере участь у виробленні рішень, що стосуються наукової молоді;

2.3.2. розвиває співробітництво з науковими, молодіжними, студентськими та іншими науковими і освітніми організаціями;

2.3.3. бере участь в програмах по обміну досвідом наукових досліджень;

2.3.4. розвиває міжнародні контакти з молодіжними, благодійними організаціями, університетами тощо;

2.3.5. ініціює і бере участь у створенні громадських некомерційних організацій, цілі і завдання яких відповідають меті і завданням Ради;

2.3.6. бере участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах;

2.3.7. організовує центри ділового співробітництва, клуби, культурні, спортивні, оздоровчі заходи, сервісне обслуговування, виставки, конкурси, ярмарки наукових ідей тощо;

2.3.8. сприяє організації і проведенню спортивно-оздоровчих і культурно-масових заходів серед молоді;

2.3.9. подає клопотання про надання молодим вченим матеріальної допомоги, пільгових путівок і т.п.;

2.3.10. здійснює іншу діяльність в інтересах наукової молоді, що не суперечить чинному законодавству і Статуту Інституту.

3. Порядок формування Ради

3.1. Членами Ради можуть бути молоді вчені Інституту віком не старше 35 років.

3.2. Рада формується з представників відділів – молодих вчених:

  • наукових співробітників (до досягнення ними 35 річного віку);
  • аспірантів денної форми навчання (на час навчання в аспірантурі).

3.3. До складу Ради належать Голова Ради, заступники Голови, Секретар та молоді вчені, які шляхом подачі заяви виявили бажання долучитися до роботи Ради. До складу Ради приймаються нові члени шляхом голосування Ради простою більшістю.

3.4. Посади Голови Ради, заступників Голови, Секретаря затверджується Загальними зборами молодих вчених Інституту раз на 2 роки.

3.5. Рада своїм рішенням може залучати до свого складу провідних науковців Інституту незалежно від їхнього віку.

4. Вихід з числа членів Ради та заміна вибувших членів Ради

4.1. Молоді вчені можуть в будь-який час за власним бажанням піти з посади у складі Ради шляхом подання відповідної заяви Голові Ради. Вакансія заповнюється таким чином:

4.1.1. якщо з посади йде представник відділу з числа молодих вчених чи аспірантів, він в робочому порядку заміщується представником того ж відділу шляхом відповідного рішення відділу з поданням заяви про включення за підписом кандидата погодженої з керівником відділу;

4.1.2. якщо з посади йде заступник Голови Ради чи Секретар, вакансія може бути замінена на наступних Загальних зборах молодих вчених Інституту. Тимчасово його обов’язки можуть бути покладені на одного з членів Ради;

4.1.3. якщо з посади йде Голови Ради, для заміщення посади мають відбутися позачергові Загальні збори молодих вчених Інституту;

4.2. Молоді співробітники вибувають зі своїх посад у складі Ради, окрім посад радників, по досягненні граничного віку для молодих вчених (35 років). Їх заміщення відбувається згідно пункту 4.1.;

4.3. Аспіранти з посад представників відділу у складі Ради автоматично вибувають по завершенні їх терміну аспірантури та мають в робочому порядку рішенням відділу замінені іншим аспірантом відділу.

4.4. Виключення членів Ради рішенням Ради може здійснюватися у випадках:

4.4.1. невиконання ними рішень Ради;

4.4.2. звільнення з числа співробітників чи аспірантів Інституту.

5. Права то обов’язки членів Ради

5.1. Члени Ради мають право:

5.1.1. обирати і бути обраним у керівні органи Ради;

5.1.2. брати участь у засіданнях Ради, проявляти ініціативу, викладати свої погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань;
5.1.3. на підставі власного бажання, висловленого у встановленому порядку, у будь-який момент добровільно припинити своє членство в Раді;

5.2. Члени Ради зобов’язані:

5.2.1. дотримуватися цього Положення і виконувати рішення Ради;

5.2.2. виконувати прийняті на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності метою, завданнями і напрямками діяльності Ради;

5.2.3. у будь-якій своїй діяльності, що стосується компетенції Ради, дотримуватись рішень Ради.

6. Структура Ради

6.1. Рада молодих вчених складається з наукових співробітників Інституту та аспірантів денної форми навчання Інституту.

6.2. До складу ради входять Голова Ради, заступники Голови, Секретар, радники та представники від відділів (по 1 молодому вченому та аспіранту денної форми навчання).

6.3. В разі необхідності Рада може формувати постійно діючі та тимчасові органи для вирішення конкретних завдань, що відповідають меті функціонування Ради:

- експертну комісію для експертизи наукових праць і консультаційної допомоги;
- редакційну раду для ухвалення рішення про опублікування результатів досліджень у наукових виданнях Інституту чи тез поданих для опублікування у збірниках праць науково-практичних конференцій;

Рада вправі залучати на добровільних засадах до складу цих органів досвідчених фахівців незалежно від їхнього віку та приналежності до співробітників Інституту.

6.4. Організаційну підтримку Раді надають лаборанти відділів Інституту.

6.5. Голова Ради:

6.5.1. організує і керує роботою Ради протягом періоду власних повноважень;

6.5.2. представляє інтереси Ради перед дирекцією Інституту, при взаємодії з юридичними чи фізичними особами, несе на собі інші представницькі функції;

6.5.3. здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Положення;

6.5.4. підписує документи, що стосуються діяльності Ради;

6.5.5. згідно рішення Вченої ради Інституту, входить до неї з правом дорадчого голосу.

6.5.6. приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання Ради, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання Ради;

6.5.7. головує на засіданнях Ради;

6.5.8. не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами молодих вчених Інституту;

6.5.9. у випадку коли голова Ради на підставі власного бажання, висловленого у встановленому Радою порядку, добровільно припинив свої функції голови Ради і своє членство в Раді, Рада зі свого складу обирає тимчасового голову Ради, що зобов’язаний внести до порядку денного найближчих Загальних зборів молодих вчених вибори голови Ради і провести ці Загальні збори в термін не більш одного місяця.

6.6. Заступники голови Ради:

6.6.1. Перший заступник: здіснює загальну, координаційну діяльність Ради;

6.6.2. Заступник з міжнародних питань: здійснює налагодження наукової співпраці з провідними юридичними школами в Україні та за кордоном;

6.6.3. Заступник зі зв’язків з громадкістю: здійснює інформування про діяльність Ради на офіційному сайті Інституту.

6.7. Секретар Ради:

6.7.1. Секретар веде протокол засідань Ради та Загальних зборів;

6.7.2. Здійснює інформування членів Ради про чергові засідання Ради та про наукові заходи Інституту та інших науково-педагогічних установ юридичного спрямування.

7. Порядок роботи Ради

7.1. Рада проводить свої засідання в міру необхідності.

7.2. Рада вважається правомочною приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

7.3. Рада правомочна приймати рішення з будь-яких питань своєї діяльності.

7.4. Рішення, що вимагають для своєї реалізації матеріальних витрат з боку Інституту узгоджуються з дирекцією Інституту.

7.5. Фінансування діяльності Ради Інституту здійснюється зі спеціального фонду відповідно до річного кошторису, затверджуваного директором Інституту.

8. Взаємодія Ради і Дирекції Інституту

8.1. Дирекція Інституту надає Раді організаційну, консультаційну і матеріальну підтримку:

8.1.1. у здійсненні будь-якої діяльності, передбаченої цим Положенням;

8.1.2. в одержанні в повному обсязі своєчасної інформації, що стосується наукової молоді Інституту.

9. Загальні збори молодих вчених

9.1. Загальні збори молодих вчених скликаються не рідше двох разів на рік.

9.2. Загальні збори на своєму засіданні відповідно до порядку денного:

9.2.1. обирають голову Ради, заступників та секретаря;

9.2.2. заслуховують і затверджують звіт Ради;

9.2.3. обговорюють найважливіші питання діяльності і чергові завдання Ради;

9.2.4. приймають Положення про діяльність Ради, розглядають і вносять зміни в це Положення.

9.2.5. Загальні збори є легітимними за присутності не менше третини від загальної кількості молодих вчених Інституту;

9.3. Рішення Загальних зборів вважається чинним, якщо за це рішення проголосувало більше половини присутніх на Загальних зборах молодих вчених Інституту.

10. Порядок внесення змін в Положення

10.1. Доповнення і зміни, внесені в це Положення, розробляються Радою, приймаються Загальними зборами молодих вчених Інституту та затверджуються Вченою радою Інституту.

8. Прикінцеві положення

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою радою Інституту, на яке положення виноситься після його попереднього затвердження Загальними зборами молодих вчених Інституту.

G Analytics
сайт создан компанией