Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

Про Відділ

Розробка якісно нової державної політики в сфері кримінальної юстиції неможлива без грунтовної перебудови наукових поглядів на норми кримінального права та процесу, норми, що регулюють питання судоустрою та оперативно-розшукової діяльності. Саме наукове дослідження цих норм, а також розробка пропозицій по їх вдосконаленню є одним з завдань відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Дослідження проблем боротьби зі злочинністю в Секторі держави і права АН УРСР, зокрема, були розпочаті ще в 1958 році. З 1961 року в структурі Сектора були створено шість науково-галузевих груп на громадських засадах. Однією з цих груп була група кримінального права і процесу. Однак дійсність вимагала від керівництва нових кроків щодо перетворення Сектору на повноцінний академічний інститут з чітким розподілом на відділи.

Усвідомлюючи це, Президія НАН України своєю постановою від 30 грудня 1965 р. створює в складі Сектора чотири науково-дослідні відділи. Одним з них став відділ по дослідженню причин і розробці заходів по запобіганню злочинності. Очолив його колишній співробітник Прокуратури УРСР І.П. Лановенко (з 1962 р. – кандидат, з 1972 р. – доктор юридичних наук). Відтепер всі кримінально-правові, кримінально-процесуальні та кримінологічні дослідження в межах Сектору (з 1969 р. –Інституту держави і права АН УРСР) були об’єднані в одному відділі.

В другій половині 1960-х – кінці 70-х років відділом було підготовлено:

Колективні монографії.

"Матеріали конкретно-соціологічних досліджень злочинності неповнолітніх у містах Чернівцях та Донецьку" (1967 р., І.П. Лановенко, М.П. Чередниченко, Т.С. Барило, Б.С. Беззуб, В.В. Леоненко, Ф.А. Лопушанський, В.К. Негоденко, Б.А. Садурський, О.Я. Свєтлов, А.Д. Середа, В.В. Скибицький, А.П. Тузов, Я.М. Шевченко, С.С. Яценко); "Попередження правопорушень неповнолітніх" (1968 р., Я.М. Шевченко, Т.С. Барило, М.П. Чередниченко, Б.С. Беззуб, М.М. Михеєнко, В.В. Леоненко, І.П. Лановенко, В.Ф. Шапошников, відповідальні редактори М.М. Міхеєнко та І.П. Лановенко); "Боротьба з правопорушеннями і злочинністю" (1969 р., І.П. Лановенко, Ф.А. Лопушанський, Я.М. Шевченко, Т.С. Барило, В.В. Леоненко, М.М. Михеєнко, В.К. Негоденко, О.Я. Свєтлов, В.В. Скибицький, М.П. Чередниченко, Б.С. Беззуб, В.О. Кузнєцов, Б.А. Садурський, А.Д. Середа, А.П. Тузов, С.С. Яценко, Б.І. Вихристенко, відповідальний редактор І.П. Лановенко); "Кримінально-правова боротьба з хуліганством" (1971 р., В.О. Кузнєцов, І.П. Лановенко, Ф.А. Лопушанський, В.В. Леоненко, відповідальний редактор Ф.А. Лопушанський); "Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" (1971 р.); "Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників" (1974, В.В. Скибицький, А.П. Тузов, під ред. О.Я. Свєтлова); "Коментар до положення про Комісії в справах неповнолітніх Української РСР" (1975, Т.С. Барило, Я.Ф. Босенко, І.П. Лановенко, відповідальний редактор О.Я. Свєтлов); "Теоретические проблемы предупреждения правонарушений несовершеннолетних" (1977 р., колектив авторів, відповідальний редактор Ф.А. Лопушанський). Положення даних монографій розвивалися також в ряді інших робіт та публікацій.

Індивідуальні монографії та монографії, написані  у співавторстві.

 • Лановенко І.П.: "Кримінальна відповідальність за порушення правил техніки безпеки у промисловості" (1961),
 • "Боротьба зі злочинами проти трудових прав і безпеки виробництва" (1972),
 • "Охрана трудовых прав. Теоретические проблемы развития уголовного законодательства Украинской СССР" (1975),
 • "Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон" (в співавторстві з Б.Г. Розовським і А.Н. Скрипником).
 • Свєтлов О. Я: "Борьба с должностными злоупотреблениями" (1970); "Ответственность за должностные преступления" (1978).
 • Лопушанський Ф.А. в співавторстві з Осипенко П.Г. видає брошуру "Запобігання правопорушенням неповнолітніх" (1969).

В 1971 р. В.К. Негоденко видає індивідуальну монографію "Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність". В 1972 р. побачила світ монографія Я.М. Шевченко та Т.С. Барило "Радянський закон про відповідальність неповнолітніх", а також індивідуальна монографія А.П. Тузова "Попередження хуліганства неповнолітніх". З часом дана тема була розвинута і в інших роботах. Так, 1976 р. виходить аж три праці присвячені даному питанню: індивідуальні монографії Т.С. Барило "Комиссии по делам несовершеннолетних", В.В. Леоненко "Преступность среди молодёжи  в капиталистических странах", Я.М. Шевченко "Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних".

Лопушанський Ф.А.підготвував праці "Расследование и предупреждение хищений на предприятиях сахарной промышленности Украинской СССР (Методическое пособие для прокуроров и следователей)" (1969 р., у співавторстві); "Запобігання злочинам органами попереднього слідства" (1973 р.); "На варті соціалістичної законності" (у співавторстві з П.Г. Осипенком) (1973 р.), "Следственная профилактика преступлений: опыт, проблемы решения" (1980).

Скибицький В.В. досліджував різноманітні проблеми в сфері забезпечення законності та правопорядку. Його основні праці: "Обов’язки і права народних дружинників", "Роль добровольных народных дружин в охране общественного порядка" (1983, у співавторстві з В.Т. Дзюбою), "Освобождение от уголовной ответственности и наказания" тощо.

Чангулі Г.І. , що почав працювати у відділі з 1973 р., займався в основному проблемами кримінального процесу. Протягом 70-х років побачили світ такі його праці: "Основні риси кримінального процесу держави соціалістичної співдружності " (1977 р.), "Судочинство по кримінальних справах у Народній Республіці Болгарії" (1979, у співавторстві).

В 1978 році відділ очолює Олександр Якович Свєтлов.
Наприкінці 70-х – початку 80-х років у відділі з’являються ряд нових співробітників: Ю.М. Крупка, А.П. Чауш, А.І. Міллер, О.М. Костенко, В.В. Загороднюк. В той же час протягом 80-х років четверо співробітників відділу захистили докторські дисертації: в 1980 р. – Ф.А. Лопушанський; в 1981 р. – О.Я. Свєтлов; в 1982 р. – Г.І. Чангулі; в 1987 – В.В. Скибицький.

У 80-х роках працівники відділу продовжують працювати в напрямах, закладених раніше. Переважна більшість результатів цієї роботи була об’єднана у виданому 1985 р. 2-томному курсі "Уголовное право УССР на современном этапе". До написання цієї ґрунтовної праці, окрім співробітників відділу було залучено багато інших, відомих в республіці дослідників кримінального права – Л.В. Багрій-Шахматов, М.І. Бажанов, І.М. Сташис, В.Я. Тацій, П.С. Матишевський, С.С. Яценко, Е.Ф. Фесенко, Ф.Г. Бурчак, А.М. Яковлєв. Відділ продовжував активно досліджувати проблему профілактики злочинності неповнолітніх. Цьому присвячено зокрема, колективні монографії "Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних" (1982, І.П. Лановенко (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, А.І. Рощін, Т.С. Барило, Є.І. Драніщева, Р.С. Іванов, В.В. Леоненко, Г.С. Маулєнов, В.К. Негоденко, В.І. Попов, Я.М. Шевченко); "Профилактика правонарушений среди учащихся" (1983, Т.С. Барило, Ф.А. Лопушанський, С.Я. Лихова, А.П. Чауш, Я.М. Шевченко (відп. ред.) та ін.); "Научно-практический комментарий к Положенню об общественных воспитателях Украинской ССР" (1983, Барило Т.С., Третьякова Т.А); "Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность" (1986, І.П. Лановенко, Т.С. Барило, Ф.Г. Бурчак, О.М. Костенко, Г.С. Маулєнов, А.І. Міллер, В.І. Попов, Ю.В. Нікітін, Т.А. Третьякова); "Криминологические проблемы профилактики правонарушений молодёжи (опыт конкретно-социологического исследования)" (1986, Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), Ю.М. Крупка, І.К. Туркевич, С.Я. Лихова, З.І. Драніщєва, А.П. Чауш); індивідуальна монографія А.І. Міллера "Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика". В.В. Леоненко розробляв проблематику про особливості судового процесу в справах про злочини, вчинені неповнолітніми, і видав у 1987 р. монографію "Судебное производство по делам несовершеннолетних". І.П. Лановенко та Б.І. Вихристенко видають у 1980 р. спільну монографію "Трудовые права молодёжи и их охрана".

В 1980-х роках відділ здійснював ряд ґрунтовних кримінологічних досліджень. Так, під керівництвом Ф.А. Лопушанського було здійснено дослідження проблем попередження злочинів, що виникають в сфері сімейно-побутових відносин, і надрукована монографія "Предупреждение семейно-бытовых правонарушений" (1989, автори Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), В.В. Скибицький, Ю.М. Крупка, С.Я. Лихова). Ще одна важлива кримінологічна проблема – вплив пияцтва та алкоголізму на злочинність – також досліджувалася у відділі. Результати цієї роботи були втілені в монографії "Пьянство и преступность: история, проблемы" (1989, І.П. Лановенко (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, В.В. Скибицький, О.М. Костенко, А.Й. Міллер, Т.С. Барило, С.Я. Лихова). Питаннями теорії кримінології займався О.М. Костенко. Захистивши в 1983 році кандидатську дисертацію, він підготував дві індивідуальні монографії: "Принцип отражения в криминологии" (1986) та "Криминальный произвол (социопсихология воли и сознания преступника)" (1990). В 1988 р. А.Й. Міллер у співавторстві з О.М. Джужею видають брошуру "Мир капитала – мир преступности", в якій автори досліджували реалії розвитку злочинності в сучасному західному світі.

Проблемами кримінально-процесуального права займалися – Г.І. Чангулі та В.В. Леоненко. Г.І. Чангулі видав монографію "Конституционные принципы уголовного судопроизводства в зарубежных социалистических странах" (1981). В 1983 р. була надрукована монографія "Совершенствование уголовно-процессуального законодательства и охрана прав личности" (Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), В.В. Леоненко, Г.І. Чангулі).

В 1990-х роках, незважаючи на економічний спад та брак фінансування співробітники відділу продовжують займатися науковою діяльністю. В 1995 р. О.М. Костенко захищає дисертацію на тему: "Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму)", а в 1998 р. А.А. Музика захищає дисертацію на тему "Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)".

В 1990-ті роки, незважаючи на складні економічні умови, науковці відділу продовжують видавати наукові праці, статті та брошури. Необхідність нових досліджень була очевидною, адже вступивши на шлях реформування правової системи, Україна мала здійснити повну реформу органів кримінальної юстиції, суду, слідства та прокуратури.

Основні праці відділу в 1990-ті роки:

 • "Гласность судебной деятельности по уголовным делам" (1993, В.В. Леоненко (відп. ред.), Г.І. Чангулі, А.Й. Міллер, М.І. Сірий);
 • "Боротьба з екологічними злочинами" (1994, Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, А.Й. Міллер, С.В. Трофімов, О.М. Костенко);
 • "Наркотизм и преступность" (1994, І.П. Лановенко (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, О.М. Костенко, Ф.А. Лопушанський, С.В. Трофімов та співробітники Академії МВС України);
 • "Уголовное наказание" (1997, В.В. Скибицький (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, І.П. Лановенко, М.І. Сірий, О.М. Костенко та наукові співробітники Академії МВС України та Донецького інституту внутрішніх справ);
 • "Боротьба з господарськими злочинами" (1997, Ф.А. Лопушанський (відп. ред.), О.Я. Свєтлов, А.М. Ришелюк, Ю.Л. Титаренко, В.П. Філонов, О.І. Коваленко);
 • Музика А.А.  “Відповідальність за злочини в сфері обігу наркотичних засобів”. - К., 1998;
 • Лановенко І.П. “Кримінальне право (навчально-методичний комплекс)”. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 1999;
 • Лановенко І.П. “Кримінологія (навчально-методичний комплекс)”. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 1999;
 • Костенко А.Н. “Основы криминологической безопасности” (2001, рукопис, рекомендовано до друку Вченою радою Інституту);
 • "Боротьба зі злочинністю в сфері підприємницької діяльності" (2001, Ф.А. Лопушанський (відп. ред), О.Я. Свєтлов, В.І. Борисов (відп. ред), О.Г. Кальман, В.П. Корж, І.П. Лановенко, Г.А. Матусовський, П.В. Мельник, А.Й. Міллер, В.В. Скибицький, А.М. Ришелюк).

У 1999 році відділ очолив доктор юридичних наук О.М. Костенко. На жаль, кінець 1990-х років та початок нового століття виявився для відділу досить важким. За цей час пішли з життя співробітники відділу, які зробили значний внесок у розвиток кримінально-правової науки: Олександр Якович Свєтлов, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, завідувач відділу — 13 жовтня 1999 р.; Федір Андрійович Лопушанський, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник — 8 березня 2001 р.; Ігор Петрович Лановенко, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, провідний науковий співробітник — 9 березня 2002 р., Василь Васильович Скибицький, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник – 9 жовтня 2004 року.

8-(044)–278–32–68

G Analytics
сайт создан компанией