Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукової діяльності відділу правових проблем політології за останні роки за останні роки

2007

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

 • Відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України /За ред. О.Л. Копиленка. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 96с. [Скрипнюк О.В.]
 • Експертна доповідь "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році". – К.: "ТОВ "Інтертехнологія", 2006. – 256 с. [Кресіна І.О.]
 • Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. Стойко О.М., Балан С.В., Полішкарова О.О., Явір В.А. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 313 стр.
 • Кресіна І.О., Ярош О.Б. Гендерний аналіз політичного процесу в Україні // Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія. –  К.: Юридична думка, 2007. – С. 178–219.
 • Право громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг.ред. В.Б. Аверянова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с. [Скрипнюк О.В., Стойко О.М.]
 • Політика і право на етапі суспільної трансформації // Трансформація політики в право: різні традиції та досвід: Матеріали міжнародної наукової конференції / За ред.  В.Я.Тація. – Х.: Право, 2006. – 288 с. [Перегуда Є.В.]

СТАТТІ

 • Кресіна І.О. Політична реформа в Україні: здобутки і недоліки // Право України. – 2007. – № 4. – С. 9–12.
 • Кресіна І.О. Вплив виборчого законодавства на розвиток партійної системи в Україні // Вибори – 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи / Центральна виборча комісія. Міжнародна конференція. – К.: Атіка, 2007. – С. 216–220.
 • Кресіна І.О., Ярош О.Б. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2. – С. 45–53.
 • Кресіна І.О. Нові тенденції у дослідженні інституту національної держави в умовах глобалізації. Доповідь на науково-методологічному семінарі “Національна держава і право в умовах глобалізації” 19 лютого 2007 р. // Національна держава і право в умовах глобалізації: Збірник наукових статей. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 8–25.
 • Кресіна І.О. Місцеве самоврядування в Україні в  контексті конституційних і демократичних реформ: Рецензія // Держава і право. Зб. наукових праць. – Вип. 35. – С. 732–735.
  Кресіна І.О., Перегуда Є.В. PR  для “ядерного електорату” // Віче. – 2007. – С. 8–9.
 • Кресіна І.О. До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному грунті  // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 31–40.
 • Кресіна І.О., Вітман К.М. Албано-македонський міжетнічний конфлікт у Македонії: передумови, суть та геополітичний контекст //  Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 2 // НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. МАНМ. – К., 2006. – 430 с. (с. 172–181).
  Кресіна І.О., Перегуда Є.В.  Експертна доповідь: Україна в 2006 році: внутрішнє й зовнішнє становище та перспективи розвитку. – 2007. – 255 с.
 • Коваленко А.А. Правове забезпечення муніципального управління в Україні // Правова держава. – 2007. – Вип. 18. – С. 483-491.
 • Перегуда Є.В. До питання про вплив глобалізаційних процесів на розвиток національної державності та державного суверенітету // Національна держава і право в умовах глобалізації: Збірник наукових статей. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С.88-96. 0,5 д. а. 
 • Перегуда Є.В. Політична демократія: проблеми інституціалізації в Україні на сучасному етапі. Правова держава. Випуск 18. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – С.452-467. 
 • Перегуда Є.В. Наслідки змін до Конституції України, доцільність і сценарії подальшого реформування: погляди експертів. Національна безпека і оборона. – 2007. – №1. – С.52-54. Перегуда Є.В. PR для "ядерного" електорату // Віче. – 2007. – № 17. – С.8-9.
 • Скрипнюк О.В. Проблеми комплексності в подоланні організованої злочинності і корупції в процесі будівництва соціальної держави в Україні // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи. – Збірник наук. праць ТЕУ. – Тернопіль: - «Економічна думка», 2007. – Ч.1. – С.138-141
 • Скрипнюк О.В. Конституційний процес як фактор демократизації суспільних відносин в Україні //Вісник Конституційного Суду України. – К., Юрінком Інтер., 2007. – №2. – С. 65-69.
 • Скрипнюк О.В. Юридична освіта і правова наука як фактор розбудови демократичної, правової держави в Україні: ретроспекція і сьогодення //Академія педагогічних наук України. В 5-ти т. – Педагогіка і психологія вищої школи. – К., 2007. – Т.4. – С.425-438.
 • Скрипнюк О.В. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління // Право України. – К., 2007. – №4. – С. 3-8.
  Скрипнюк О.В. Важливе та актуальне дослідження проблематики організації судової влади в сучасній Україні //Право України. – К., 2007. – № 12. – С. 143-144.
 • Скрипнюк О.В., Селіванов В.М. Методологічні проблеми взаємозв’язку права і політики // Право України. – К., 2007. – № 12. – С. 14-21.
 • Скрипнюк О.В. Соціальна держава в Україні: конституційно-правові    основи, принципи та фактори побудови // Бюлетень Міністерства  юстиції України . – К., 2007. – № 10. – С. 5–13.
 • Скрипнюк О.В. Проблема реалізації прав людини при здійсненні   державного управління соціальною та економічною сферами України // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 2006.  – № 4 (47). – С. 22–34.
 • Скрипнюк О.В. Проблеми забезпечення ефективності державного   управління  в  сучасній Україні // Правова держава. – К., 2007. –  Вип.  18. – С. 467-475.
 • Скрипнюк О.В.  Функції Конституції та конституційний процес  в Україні:   ретроспективний  погляд на проблему // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К., 2007. – №1. – С. 5-11.
 • Скрипнюк О.В. Соціальна держава // Великий енциклопедичний юридичний словник. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 825.
 • Скрипнюк О.В. Судова влада в умовах демократичної  трансформації України // Україна в нас єдина. –  Науковий збірник. К.: секція 1У Всесвітнього форуму Українців. – К.: Екопаксервіс, 2000. – С. 230-241.
 • Скрипнюк О.В. Аналіз регулятивної функції в загальній системі функцій Конституції: її реалізація та забезпечення // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 6.
 • Явір В.А. Політична ксенофобія в Україні: російський вектор // Держава і право. – 2007. – № 36 – С. 621–628

2006

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

 • Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. 2-е вид, змінене і доп.  /Упорядник І.О.Кресіна. відп. ред. Ю.С.Шемшученко.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с.
 • Конституція України / Упорядник І.О.Кресіна. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 80 с.
 • Кресіна І.О., Матвієнко А.С., Онішщенко Н.М., Перегуда Є.В., Скрипнюк О.В., Балан С.В., Стойко О.М. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: До 15-ї річниці незалежності України: Монографія / За ред. І.О.Кресіної.  – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 304 с.
 • Кресіна І.О. Політологія. Навчально-методичний посібник. – К.: КНУБА, 2006. – 80 с. (у співавторстві з Є.В.Перегудою, В.Ф.Панібудьласкою та ін.). 
  Кресіна І.О. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За заг.  ред.Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 232 с. ( у співавторстві з Т.Костецькою, В.Горобцовим та ін.).
 • Кресина И.А., Перегуда Е.В. Деревинський В.Ф., Панибудьласка В.Ф., История Украины: Учебно-методическое пособие. – К.: КНУСА, 2006. 
 • Перегуда Є.В. Авдєєнко О.Д., Дьомкін П.О.Панібудьласка В.Ф. та ін.Соціологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх спеціальностей денної форми. – К.: КНУБА, 2006.
 • Політологія: Методичні рекомендації до семінарських занять. – К.: КНУБА, 2006. (У співавторстві з І.О. Кресіна, Є.В.Перегуда Н.І. Рижко, С.В. Стеценко).
 • Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 384 с. (розділи 1, 2 у співавторстві І.О. Кресіної з А.Колодюком).
 • Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика). – К.: Логос, 2006. – 368 с.;
 • Скрипнюк О.В. Розділ 1. «Поняття  відповідальності за порушення законодавства про вибори». –  В кн. «Відповідальність за порушення законодавства про вибори». –  К., 2006. – С.5-16.
 • Цвєтков В.В., Селіванов В.М., Скрипнюк О.В. Державне управління і політика. – К.: АБРІС, 2006. – 327 с.

СТАТТІ

 • Кресіна І.О. Політико-правові проблеми політичної реформи в Україні // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 10-річчю Конституції України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. –  С. 34–40.  
 • Кресіна І.О. Методологічні проблеми визначення поняття громадянського суспільства // Правова держава. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006.– Випуск 17. – С. 518-520.
 • Кресіна І.О., Вітман К.М. Албано-македонський міжетнічний конфлікт: передумови, суть та геополітичний контекст // Українсько-македонські відносини в історії і сучасності. Матеріали міжнародної наукової конференції – К.: Національна академія наук України, 2006. – 216 с.
 • Коваленко А.А. Методологічні проблеми співвідношення повноважень органів місцевого самоврядування і органів самоорганізації населення // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2006. – Випуск 17. – С. 370 – 377.
 • Перегуда Є.В. Про сучасний етап становлення системи регіонального управління // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 32. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 588-593.
 • Перегуда Є.В. Про попередні підсумки першого етапу конституційної реформи // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України. Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка; Упоряд. І.О.Кресіна, В.П. Нагребельний, Н.М. Пархоменко. – К., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 137–141.
 • Перегуда Є.В. Співвідношення політики, права і закону за умов суспільної трансформації. Наукові записки / Курасівські читання-2005 / Сер. “Політологія і етнологія”; Вип. 30, Кн. 2. – К.: ІПіЕНД, 2006. – С. 168–178.
 • Перегуда Є.В. Про етапність еволюції режимів регіонального управління (на прикладі міської влади столиці України). Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 8–9 лютого 2006 р. / Укл. Г.Л. Нестеренко / За ред. В.П. Беха. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. –  С. 313–315.
 • Перегуда Є.В. Політика і право на етапі трансформації суспільства // Трансформація політики і права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 грудня 2005 р.
 • Перегуда Е.В. Вдребезги напополам//Власть денег. – 2006. – №8 (24 февраля – 2 марта). – С.16-17.
 • Перегуда Е.В. Серпом по оппозиции//Власть денег. – 2006. – №10 (10-16 марта). – С.12-13.
 • Перегуда Е.В. Театр абсурда // Правда Украины. – 2006. – №2. – С.8.
 • Перегуда Е.В. На войне как на войне: дезинформация – политическое оружие // Правда Украины. – 2006. – №5. – С.7.
 • Перегуда Е.В. Помаранчевая коалиция: пиар и реальные намерения// Правда Украины. – 2006. – №8. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Некреативность // Правда Украины. – 2006. – №10. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Политтехнологии и политдебаты // Правда Украины. – 2006. – №11. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Так что же мы будем выбирать? // Правда Украины. – 2006. – №12. – С.11.
 • Перегуда Е.В. Бульдоги под ковром // Правда Украины. – 2006. – №13. – С.8.
 • Перегуда Е.В. «Провал» или «золотая акция»? Президент выборы выиграл – вместе со страной // Правда Украины. – 2006. – №14. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Столичный kinder surprise // Правда Украины. – 2006. – №15. – С.8.
 • Перегуда Є.В. Так кто в действительности срывает коалицию? // Правда Украины. – 2006. – №16. – С.8.
 • Перегуда Е.В.  Президент парламентской республики// Правда Украины. – 2006. – №18-19. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Над Украиной безоблачное небо// Правда Украины. – 2006. – №22. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Порядок из хаоса// Правда Украины. – 2006. – №23. – С.8.
 • Перегуда Е В. Обломились на спикере, или Межфракционный путч// Правда Украины. – 2006. – №24. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Проблема Украины – не в коалиции, а в неработающем парламенте // Правда Украины. – 2006. – №25. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Власть и оппозиция // Правда Украины. – 2006. – №26. – С.3.
 • Перегуда Е.В. Геометрия «круглого стола», или В центре политического «колеса» // Правда Украины. – 2006. – №27. – С.3.
 • Перегуда Е.В. О досрочных выборах и путях преодоления политического кризисна // Правда Украины. – 2006. – №28. – С.3.
 • Перегуда Е.В. Политический теругольник: Ющенко дал Тимошенко политически важить // Правда Украины. – 2006. – №32. – С.4.
 • Перегуда Е.В. Партия – политическая или бюрократическая?: Первые шаги Партии регионов // Правда Украины. – 2006. – №33. – С.4.
 • Перегуда Е.В. О перспективе политических интересов // Правда Украины. – 2006. – №34. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Что посчитают по осени: Новое содержание экономического роста и критика его правительством // Правда Украины. – 2006. – №35. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Политический сезон начал ся // Правда Украины. – 2006. – №36. – С.4.
 • Перегуда Е.В. Осеннее обострение // Правда Украины. – 2006. – №38. – С.6.
 • Перегуда Е.В. «Регионы» нацелились на регионы // Правда Украины. – 2006. – №39. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Командовать легче, чем управлять // Правда Украины. – 2006. – №40. – С.6.
 • Перегуда Е.В. «Технократизм» Президента // Правда Украины. – 2006. – №41. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Политический пиар и национальные интересы // Правда Украины. – 2006. – №43. – С.6.
 • Перегуда Є.В. Приватизация государства – нетеоретическая угроза // Правда Украины. – 2006. – №44. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Послесловие к Майдану // Правда Украины. – 2006. – №47. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Зимнее обострение // Правда Украины. – 2006. – №49. – С.6.
 • Перегуда Є.В. Бюджетная перезагрузка политического формата // Правда Украины. – 2006. – №50. – С.6.
 • Скрипнюк О.В., «Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства» // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №2. – С.18-26.
 • Скрипнюк О.В., Полешко А.С. Трансформація політики в право // Право України. -  2006.- –№1. – С.150-157.
 • Скрипнюк О.В. Забезпечення участі народу у формуванні органів влади як фактор функціонування  демократичної системи державного управління // Право України. – 2006. – №6. – С.3-8.
 • Скрипнюк О.В. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України. – 2006. – №2. – С.21-26.
 • Скрипнюк О.В. Соціальна держава і проблеми подолання корупції в соціально-економічній сфері України // Приватне право і підприємництво. – 2006. – Вип.5. – 8-13.
 • Скрипнюк О.В., «Демократія як механізм державного управління» // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - №3.(46) - С.3-7.
 • Скрипнюк О.В. Реалізація функцій конституції у демократичних і авторитарних державах // Правова держава. – 2006. – Вип.17. – С.339-347.
 • Скрипнюк О.В. Тип організації державної влади і проблеми реалізації функції конституції» //Конституційні засади державотворення в Україні: проблеми теорії і практики. Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К., 2006. – С.121-125.
 • Скрипнюк О.В. Забезпечення конституційних прав людини на житло в Україні як мета державного управління // Правові проблеми реалізації житлових прав громадян. Зб.наук.статей НДІ приватного права та підприємництва АПрН України. – К.,2006. – С.75-78.
 • Скрипнюк О.В. Демократичні трансформації в Україні і становлення ЗМІ як інституту громадянського суспільства // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». – Серія «Право». – Острог. – 2006. – Вип.5.
 • Скрипнюк О.В. Курбський Андрій Михайлович. – В кн. «Острозька Академія ХУІ- ХУП ст.» – Енциклопедичне видання. – Острог, 2006.
 • Стойко О.М. Вплив європеїзації на реформу державного управління країн Східної Європи // Правова держава. – 2006. – № 17. – С. 377-383.
 • Стойко О.М. Децентралізація та європеїзація системи державного управління у Східній Європі // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку / За ред. Ю.С.Шемшучено, О.В.Кресіна. – К., 2006. – С. 325-331.
 • Skrypnyuk A.V. Realistic model of lawmaking process: problems and prospects in working out alternative lawmaking theories. – In the book “Legislation theory and alternatives to legal regulation. – Lund “Lund University”. – 2006. – P.97-109.

2005

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Молибога Р.М., Перегуда Є.В. Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві. Монографія. – К.: Логос, 2005.– 216 с.
 • Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. – К., 2005.

СТАТТІ

 • Кресина И.О. Связан ли выбор голосовавших во втором туре президентских выборов на Украине с национальностью избирателей? // Независимая газета. – 2004. – 3 декабря (№ 264).
 • Кресина И.О. Необходимы действенные законы: Интервью информационно-аналитическому изданию «Обозреватель». Обозреватель. – 2005. – 12 июня. –
 • Кресіна І.О. Новий юридичний журнал: Рецензія на “Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: Юридичні науки” // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2005. – Випуск 28. – С. 726 – 727.
 • Кресіна І.О. Про концепцію журналу “Порівняльно-правові дослідження”. – (у співавторстві). Порівняльно-правові дослідження. – 2005. - № 1.  – С. 17.
 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. До питання про предмет правової політології // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – К., 2005.  –  Випуск 16.
 • Кресіна І.О. Більшовизм // Політологічний  словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред.М.Ф.Головатого та О.В.Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – С. 68-70. (у спіавторстві з Панібудьласкою А.В.)
 • Кресіна І.О. До питання про поняття громадянського суспільства // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6.
 • Перегуда Є.В., Р.М.Молибога Політологічні аспекти становлення міської влади столиці України // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького, 2005. – С.547-554.
 • Перегуда Є.В. Становлення громадянського суспільства: методологічні аспекти // Тези доповідей 65-ї науково-практичної конференції: В 4-х ч. – К.: КНУБА, 2004. – Ч.1. – 160с. С.8-9.
 • Перегуда Е.В. Императивный мандат: исторические аналогии и технологические составляющие // Національний інтерес. – 2005. – №1. – С.48-51.
 • Перегуда Є.В.Будівничий київської влади // Національний інтерес. – 2005. – №2. – С.36-43.
  Перегуда Є.В. Бюрократія та політика: разом чи окремо? (Світовий досвід та українські реалії) // Національний інтерес. – 2005. – №2. – С.10-15.
 • Перегуда Е.В. Сентябрьский кризис: мифология и логика «Помаранчевой революции» // Національний інтерес. – 2005. – №3. – С.4-7.
 • Перегуда Е.В. О некоторых аспектах реформирования агропромышленного комплекса // Національний інтерес. – 2005. – №4. – С.27-31.
 • Перегуда Е.В. «Зеленый коридор» для выборов-2006? // Власть денег. – 2005. – №1-2. – – С.11-13.
 • Перегуда Е.В. Передел политикума // Власть денег. – 2005. – №3. – С.11-13.
 • Перегуда Е.В. Кадровые уроки Кучмы даром не прошли // Власть денег. – 2005. – №4. – С.11-13.
 • Перегуда Е.В. Новая политическая стилистика // Власть денег. – 2005. – №5.
 • Перегуда Е.В. Политик – не враг технократу // Власть денег. – 2005. – №6. – С.10-13.
 • Перегуда Е.В.  «Управляемая демократия» // Власть денег. – 2005. – №7. – С.14-15.
 • Перегуда Е.В. Спикер полуторапартийной республики // Власть денег. – 2005. – №8. – С.14-15.
 • Перегуда Е.В. Корпоративный интерес во власти // Власть денег. – 2005. – №9. – С.12-14.
 • Перегуда Е.В. Ищу компромисс // Власть денег. – 2005. – №10. – С.12-14.
 • Перегуда Е.В. БЮТ или не БЮТ // Власть денег. – 2005. – №12. – С.10-13.
 • Перегуда Е.В. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих Власть денег. – 2005. – №15. – С.8-10.
 • Перегуда Е.В. Сто дней в истории Украины // Власть денег. – 2005. – №17. – С.11-15.
 • Перегуда Е.В. Клондайк отчуждения // Власть денег. – 2005. – №17. – С.22-27.
 • Перегуда Е.В. Так кто у нас больший рыночник // Власть денег. – 2005. – №21. – С.12-15.
 • Перегуда Е.В. Кризисы по осени считают // Власть денег. –2005. – №29-31. – С.10-12.
 • Перегуда Е.В. Ловля рыбки в мутной воде // Правда Украины. – 2005. – №1-2. – С.5.
 • Перегуда Е.В.  «Элегантная революция» и премьерская проблема // Правда Украины. – 2005. – №2-3. – С.8.
 • Перегуда Е.В. О Верховном Суде и тактике политических сил // Правда Украины. – 2005. – №4. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Все ли решают кадры? // Правда Украины. – 2005. – №5. – C.9.
 • Перегуда Е.В. В преддверии новой партийно-политической конфигурации // Правда Украины. – 2005. – №6. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Новое правительство – новые политические угрозы // Правда Украины. – 2005. – №7. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Корпоративные интересы и национальная безопасность // Правда Украины. – 2005. – №8. – С.9.
 • Перегуда Е.В. Начало перегруппировок // Правда Украины. – 2005. – №9. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Этика новой власти // Правда Украины. – 2005. – №10. – С.9.
 • Перегуда Е.В.  «Революционная улица»: Ситуация требует новых форм диалога власти и общества // Правда Украины. – 2005. – №11. С.10.
 • Перегуда Е.В. Майданно-кулуарный шантаж // Правда Украины. – 2005. – №12. С.9.
 • Перегуда Е.В. О перспективах президентского предвыборного блока // Правда Украины. – 2005. – №13. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Реформа будет! Но какая? // Правда Украины. – 2005. – №14. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Организационные аспекты предвыборных тактик // Правда Украины. – 2005. – №15. – С.7.
 • Перегуда Е.В. Жесткая оппозиция и политическое противостояние // Правда Украины. – 2005. – №16. – С.9.
 • Перегуда Е.В. Административно-территориальный передел // Правда Украины. – 2005. – №17. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Организационный аспект становления власти // Правда Украины. – 2005. – №18. – С.9.
 • Перегуда Е.В. Идеологии украинского политикума в ситуации постмодерна // Правда Украины. – 2005. – №20. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Кризисная модель // Правда Украины. – 2005. – №21. – С.6.
  М Уроки французского для Украины // Правда Украины. – 2005. – №23. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Украина-Россия: реконструкция отношений // Правда Украины. – 2005. – №25. – С.8.
 • Перегуда Е.В. И вновь о единстве провластных сил // Правда Украины. – 2005. – №26. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Оппозиционная пена? Правда Украины. – 2005. – №27. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Парламент перед осенними баталиями // Правда Украины. – 2005. – №28. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Каждый выживает в одиночку? // Правда Украины. – 2005. – №29. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Президент усиливает политический контроль // Правда Украины. – 2005. – №30. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Две стратегии политической структуризации // Правда Украины. – 2005. – №36. – С.12.
 • Перегуда Е.В.  «Тяжелый день» власти // Правда Украины. – 2005. – №37. – С.6.
 • Перегуда Е.В. Януковича – в премьеры? // Правда Украины. – 2005. – №39. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Политические игры и национальные интересы // Правда Украины. – 2005. – №40. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Управление регионами: проблемы стабильности накануне политреформы //Правда Украины. – 2005. – №41. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Предчувствие предвиборной кампании // Правда Украины. – 2005. – №42. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Те же и Ющенко // Правда Украины. – 2005. – №43. – С.12.
  Продажа «Криворожстали» и политические дивиденды // Правда Украины. – 2005. – №44. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Строительство столичной власти // Правда Украины. – 2005. – №45. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Как отличить свободу слова от свободы манипуляции? // Правда Украины. – 2005. – №46. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Неудавшаяся административная революция // Правда Украины. – 2005. – №47. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Помаранчевая коалиция – мифы или реальность? // Правда Украины. – 2005. – №48. – С.9.
 • Скрипнюк О.В. Сучасна державно-правова наука: теоретико-методологічні проблеми формування та розвитку правової держави в Україні Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 16. – 2005. – С. 53- 57.
 • Скрипнюк О.В. Соціальні функції конституції та їх забезпечення в Україні Вісник Академії Правових наук України. 2005. – № 4 (43).
 • Скрипнюк О.В. Правова парадигма та проблеми та проблеми формування правової політики українського суспільства на сучасному етапі його розвитку Наукові записки Острозької Академії. Сер “Право”. – Вип. 6. – Острог, 2005. – С. 67 – 80.
 • Скрипнюк О.В. Кримінологічні чинники гальмування розвитку соціально-економічних процесів в Україні на сучасному етапі // Проблеми забезпечення економічної та соціальної політики в Україні. – Харків, 2005. – С. 87 – 99.
 • Стойко О.М. Заворушення у Європі та уроки для України // Національний інтерес. – 2005. – №5. – С. 34-36.
 • Стойко О.М. Про нову концепцію відносин політики та адміністрації // Національний інтерес. – 2005. – №3. – С. 8-12.

2004

КНИГИ І МОНОГРАФІЇ

 • Балан С.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 176 с.
 • Коваленко А.А. Державна символіка України: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, Довіра, 2004. – 156 с. (у співавт.)
 • Коваленко А.А., Кресіна І.О., Авдєєнко О.Д., Панібудьласка    В.Ф. та ін. Соціологічний практикум: тексти, питання, вправи до лекцій, семінарських занять, індивідуальної роботи студентів. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2004. – 44 с.
 • Коваленко А.А. Соціологічний практикум. Тести, питання, вправи до лекцій для студентів всіх спеціальностей. – К.: КНУБА, 2004. – 44 с.
 • Скрипнюк О.В. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. – К., 2004. – 386с.

СТАТТІ  

 • Кресіна І.О. Національно-культурна автономія // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С. 395 – 396.
 • Кресіна І.О. Національно-територіальна автономія // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С. 396.
 • Кресіна І.О.  Старосольський Володимир // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С. 635 - 636.
 • Кресіна І.О. Віденська декларація держав – членів Ради Європи // Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6 – С. 545 - 546.
 • Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992  // Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6 – С. 587 – 588.
 • Кресіна І.О. Журавський Віталій // Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6 – С. 587 – 588.
 • Кресіна І.О. Фундаментальне дослідження теорії держави: Рецензія //Право України. – 2004. – № 4.
 • Кресіна І.О. “Путівник політичними та правовими лабіринтами: як не загубитися у коридорах влади” // Держава і право. – 2004. – № 25. – С. 646 – 648.
 • Кресіна І.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: Доповідь на методологічному семінарі 27 січня 2004 р. // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії. Матеріали методологічного семінару (Київ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 27 січня 2004 р.). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С.7 – 25.
 • Кресина И.О. Связан ли выбор голосовавших во втором туре президентских выборов на Украине с национальностью избирателей? : Интервью «Независимой газете» // Независимая газета. – 2004. – № 264, 3 декабря.
 • Коваленко А.А. Сильна виконавча влада і ефективна державна політика: проблеми взаємозумовленості // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Випуск 15. – С. 289–302.
 • Коваленко А.А. Теорія узгодження інтересів громадян і управління суспільством за Д.Г’юмом // Держава і право. Збірник наукових праць. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Випуск 24. – С. 649–651.
 • Коваленко А.А. До питання про специфіку політологічного визначення держави // Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С. 17 – 23.
 • Коваленко А.А. Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2004. – Випуск 16.
 • Коваленко А.А. У чому сила виконавчої влади? Особливості її функціонування у перехідному суспільстві // Віче. – 2004. – №7. – С.46 – 50.
 • Коваленко А.А. Виконавча влада: рівні демократизації та ефективності в громадянському суспільстві // Матеріали методологічного семінару „Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії”. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 112 с.
 • Коваленко А.А. Пострадянський український проект у цивілізаційному вимірі // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – К.: Видавничий Дім “Академперіодика” НАН України, 2004. – С.122-126.
 • Перегуда Є.В. Деякі аспекти дослідження громадянського суспільства в Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вип. 15. – К., 2004. – С.329-337.
 • Перегуда Є.В. Суспільство і держава: Партнери? Опоненти? // Віче. – 2004. – №3. – С.36-40.
 • Перегуда Є.В. Тези виступу на методологічному семінарі “Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії” // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії. Матеріали методологічного семінару. Відп. ред.: В.В.Цвєтков, І.О.Кресіна. Упорядник Є.В.Перегуда. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.50-52.
 • Перегуда Е.В. Относительно некоторых аспектов постновогодней политической борьбы // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 1 - 2.
 • Перегуда Е.В. О ситуации в спектре левых политических партий Украины // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 3.
 • Перегуда Е.В.  О конфликтогенной ситуации в Кабинете Министров Украины // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 4.
 • Перегуда Е.В. О новой инициативе по законодательному урегулированию избирательного процесса // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 5.
 • Перегуда Е.В. К вопросу об предварительных итогах “конституционного голосования” и перспективах развития политической ситуации // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 6.
 • Перегуда Е.В. “Битва за Киев” продолжается // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 7.
 • Перегуда Е.В. О тенденциях развития субъектов коалиции центристских сил // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 8.
 • Перегуда Е.В. О перспективах места силовых структур в политической системе Украине // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 9.
 • Перегуда Е.В. Законодательство о выборах: шаг первый // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 10.
 • Перегуда Е.В. О фрагментации политических сил как следствии конституционной реформы // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 11.
 • Перегуда Е.В. О некоторых последствиях одобрения программы правительства // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 12.
 • Перегуда Е.В. О введении пропорциональной системы выборов в Украине // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 13.
 • Перегуда Е.В. О возможности появления политической “третьей силы” // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 14.
 • Перегуда Е.В. К вопросу о принятии закона о местных выборах // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 15.
 • Перегуда Е.В. Позиции Президента в “послереформенной” ситуации // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 16.
 • Перегуда Е.В. Материализация “третьей силы”: центризм по-украински // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 17.
 • Перегуда Е.В. К вопросу о возможности возврата к вопросу о конституционной реформе и радикального изменения политического расклада в Украине // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 18.
 • Перегуда Е.В. О политических последствия катастрофы в Мелитополе // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 19.
 • Перегуда Е.В. О новейших тенденциях в развитии информационной сферы // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 20.
 • Перегуда Е.В. Президент активизирует экспертное сообщество//Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 21.
 • Перегуда Е.В. Проблемы конституционной реформы//Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 22.
 • Перегуда Е.В. О возможных тактических и стратегических новациях социал-демократов в предверии предвыборной кампании//Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 23.
 • Перегуда Е.В. О политических перспективах Президента Украины//Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 24.
 • Перегуда Е.В. О действиях Социалистической партии Украины в нынешней политической ситуации // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – №25.
 • Перегуда Е.В. К вопросу о перспективах политической структуризации в парламенте // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд Благодійного Фонду “Співдружність” “Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин”. – 2004. – № 26.
 • Перегуда Е.В. Корпоративный конфликт – двигатель политического развития // Власть денег. – 2004. – № 3. – С.13-15.
 • Перегуда Е.В. Как делить будем: по понятиям или… Передел собственности после президентских выборов: анализ ситуации и методические рекомендации // Власть денег. – 2004. – №4. – С.25-27.
 • Перегуда Е.В. Мобильный протест//Власть денег. – 2004. – №5. – С.29-31.
 • Перегуда Е.В. Царская охота // Власть денег. – 2004. – №6. – С.11-14.
 • Перегуда Е.В. Все меняется: Стремительный рост экономики может загнать власть в ловушку // Власть денег. – 2004. – №8. – С.11-13.
 • Перегуда Е.В. Будущее парламента решается сегодня // Власть денег. – 2004. – №9. – С.14-16.
 • Перегуда Е.В. Избирательная мифология: перспективы преодоления // Власть денег. – 2004. – №10. – С.11-15.
 • Перегуда Е.В. Два в одном // Власть денег. – 2004. – №11. – С.11-14.
 • Перегуда Е.В. Покажи свое “я”, кандидат! // Власть денег. – 2004. – №12. – С.16-19.
 • Перегуда Е.В. Присяга... // Власть денег. – 2004. – №13. – С.11-12.
 • Перегуда Е.В. Многоликий сепаратизм // Власть денег. – 2004. – №14. – С.13-15.
 • Перегуда Е.В. Скромное обаяние революции // Власть денег. – 2004. – №14. – С.22-25.
 • Перегуда Е.В. Президент парламентской республики // Власть денег. – 2004. – №15. – С.11-13.
 • Перегуда Е.В. “Третья сила”. Она же вторая // Правда Украины. – 2004. – №15. – С.6 .
 • Перегуда Е.В. “Латинская республика” Украины // Правда Украины. – 2004. – №35. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Недальновидность в оценке терроризма может втянуть Украину в чужие войны // Правда Украины. – 2004. – № 37. – С. 5.
 • Перегуда Е.В. Об итогах очередного этапа предвыборной кампании // Правда Украины. – 2004. – №39. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Болезнь политического лидера как объект манипулятивных технологий // Правда Украины. – 2004. – №42. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Социальный популизм и экономические реалии // Правда Украины. – 2004. – №43. – С.12.
 • Перегуда Е.В. Коалиции – социальные или политические? // Правда Украины. – 2004. – №46. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Два ключевых хода // Правда Украины. – 2004. – №48. – С.5.
 • Перегуда Е.В. Логика переворотов // Правда Украины. – 2004. – №49. – С.8.
 • Перегуда Е.В. Попытка реванша – не удалась? // Правда Украины. – 2004. – №50. – С.9.
 • Скрипнюк О.В.Конституційне забезпечення реалізації принципу верховенства права в Україні на сучасному етапі // Правова держава. – Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип.15. - 2004. - С. 302 - 311.
 • Скрипнюк О.В. Правова держава і становлення системи соціально-орієнтованого державного управління // Вісник Академії Правових наук України. - № 2 (37). - 2004. – С. 3 - 12.
 • Скрипнюк О.В. Державна політика: аналіз деяких методологічних засад і підходів до дослідження проблеми // Наукові записки. Сер. „Право”. -  Вип. 5.- Острог, 2004. - С. 123 - 132.
 • Скрипнюк О.В. Державна політика України: основні концептуальні підходи до визначення змісту поняття // Вісник Академії правових наук України. - № 4 (39).
 • Скрипнюк О.В. Актуальні дослідження проблем національного державотворення в Україні періоду Центральної Ради.  //Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць Одеської національної юридичної академії. – Вип.19. – Одеса,  2004. – С. 437 - 443.
 • Скрипнюк О.В. Сучасна державно-правова наука: теоретико-методологічні проблеми формування і розвитку в Україні // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип. 16.
 • Скрипнюк О.В. Виконавча влада // Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004. – С.71 - 72
 • Скрипнюк О.В. Данило Романович Галицький // Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004. - С. 130.
 • Скрипнюк О.В. Мінська угода 1991 р. // Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004. - С. 355.
 • Скрипнюк О.В. Громадянське суспільство і правова держава: діалектика взаємодії // Громадянське суспільство і держава в Україні : проблеми взаємодії. Матеріали методологічного семінару 27 січня 2004р. Інститут держави і права  ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ. – С. 55 - 64.;

2003

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

 • Кресіна І.О., Коваленко А.А., Цвєтков В.В., Стойко О.М. Cуспільна трансформація і державне управління в Україні: Монографія. — К.: 2003. — 496 с.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. — 368 с.

СТАТТІ

 • Кресіна І.О. Політична суб”єктність Української держави // Міжнародна поліцейська енциклопедія. Т.1. — К., 2003. — 1232 с. (С. 530 — 535).
 • Кресіна І.О. Евристичний потенціал біогеодетерміністського методу // Політичний маркетинг. — 2003. — № 3. — С. 17- 24.
 • Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава. Випуск 14. — К., 2003. — С. 467 — 472.
 • Кресіна І.О. Національна свідомість молоді та проблеми її формування в сучасній Україні // Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Інформаційно-аналітичні матеріали. — К.: Державний комітет України у справах сім”ї та молоді, Державний інститут проблем сім”ї та молоді, 2003. — С. 80 — 134.
 • Кресіна І.О. Шляхи реалізації державної політики у сфері національно свідомого, патріотичного виховання підростаючого покоління // Там само. — С.135 — 164.
 • Кресіна І.О., Перегуда Є.В. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. — 2003. — № 3. — С. 9 — 14.
 • Кресіна І.О. Політична реформа: Проблеми і перспективи // Віче. — 2003. — № 2. — С. 22 — 27; № 3. — С. 22 — 27; № 4. — С. 22 — 27 (у співавторстві).
 • Кресіна І.О.  Методологічні засади політичної реформи в Україні // Методологічний семінар “Конституційно-правові проблеми українського державотворення”  17 грудня 2002 р. — К., 2002. — С. 6.
 • Кресіна І.О. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Бібліографічний покажчик. — К., 2002. — 312 с. (у співавторстві).

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией