Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ правових проблем політології

Відділ правових проблем політології створено у 2002 році як унікальний за проблематикою дослідницький центр. Зважаючи на те, що одним із головних чинників розвитку політичної науки в Україні є її тісний зв’язок із правознавством, здатність бути важливим ресурсом розвитку академічної науки, на базі відділу створено школу правової політології, яка робить вагомий внесок у розв’язання актуальних завдань сучасної політико-правової науки і практики. Фундаментальні й прикладні дослідження науковців відділу спрямовані на вирішення проблем теорії політики та методології політико-правових досліджень, державного будівництва, розвитку демократії, громадянського суспільства, етнонаціональних відносин, політичної і правової культури, євроінтеграційних процесів. Наукові проблеми розглядаються в парадигмі взаємозв’язку та взаємозумовленості політики і права, їх спроможності регулювати суспільні відносини на засадах справедливості, демократичних цінностей, національних інтересів, дотримання прав людини і громадянина.

Інтеграція політологічних і правових знань дає змогу виокремити нові дослідницькі проблеми, вирішення яких сприяє поліпшенню процесів державотворення в Україні, вдосконаленню національного законодавства. Правова політологія робить вагомий внесок у розв’язання кардинальних завдань сучасної політико-правової практики, які пов’язані з науковим забезпеченням реформ, попередженням і своєчасним, ефективним розв’язанням конфліктів, створенням умов для сталого суспільного розвитку. Найвагоміші наукові здобутки співробітників відділу – колективні монографічні дослідження: «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми» (2003), «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти» (2003), «Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз» (2004), «Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади у столиці України» (2005), «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (2006), «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії» (2007), «Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України» (2008), «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості» (2009), «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми» (2009), «Політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні» (2009), «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні» (2010), «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід» (2011), «Правові засади оптимізації адміністративно-територіального устрою України» (2013), «Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції» (2015), «Політико-правові засади трансформації партійної системи України» (2016), «Правовий вимір державної інформаційної політики України в умовах глобальних викликів» (2018), «Правова політологія: проблеми концептуалізації та інституціоналізації» (2019), «Правова політологія. Академічний курс» (2021), «Політика, право і влада в світлі правової політології» (2022).

Індивідуальні монографії співробітників відділу: Кресіна І.О. «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси» (1998), Горбатенко В.П. «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999), Коваленко А.А. «Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика» (2002), Соснін О.В. «Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України» (2003), Лойко Л.І. «Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність» (2005), Горбатенко В.П. «Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика» (2006), Кукуруз О.В. «Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз» (2010), Мироненко П.В. «Форма правління: політичні трансформації на зламі століть» (2014), Стойко О.М. «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах» (2016), Явір В.А. «Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт» (2018), Горбатенко В.П. «Футурологія і політика» (2019), Кукуруз О.В. «Взаємодія політики і права у процесі суспільної трансформації в Україні та Республіці Польща» (2020), Тарасюк В.М. «Застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни» (2020), Кресіна І.О., Кушнарьов І.В. «Політична корупція: глобальні виклики і Україна» (2022).

Індивідуальні монографії аспірантів і докторантів відділу: Телешун С.О. «Державний устрій України. Проблеми політики, теорії і практики» (2000), Алєксєєнко І.В. «Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти)» (2006), Кіссе А.І. «Етнічний конфлікт: теорія і практика управління» (2006), Вітман К.М. «Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн» (2007), Кафарський В.І. «Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності» (2008), Нагорняк М.М. «Національно-державницька концепція Томаша Масарика» (2009), Сабанадзе Ю.В. «Групи інтересів в умовах перехідного суспільства» (2009), Дівак В.В. «Сепаратизм як феномен сучасної політики» (2010), Співак В.М. «Політико-правовий та соціокультурний виміри глобалізації» (2011), Іжа М.М. «Система регіонального управління: світовий досвід і Україна» (2011), Хома Н.М. «Моделі соціальної держави: світовий та український досвід» (2012), Береза А.В. «Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика» (2012), Ярош О.Б. «Гендерні аспекти політичної діяльності: світовий досвід та Україна» (2012), Матвієнко А.С. «Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна» (2015), Асланов С.А. «Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз» (2016), Співак М.В. «Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна» (2016), Іщейкін К.Є. «Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна» (2018), Кушнарьов І.В. «Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація» (2018).

Наукові записки та аналітичні доповіді: «Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України» (2008), «Проблеми правового регулювання етнонаціональних і міграційних процесів в Україні» (2010), «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні» (2011), «Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні» (2011), «Правові форми політичної відповідальності: аналіз зарубіжного досвіду та висновки для України» (2012), «Громадський контроль діяльності органів публічної влади» (2013), «Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності» (2013), «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства» (2013).

Починаючи з 2014 р. у відділі правових проблем політології здійснюються політико-правові дослідження проблематики деокупації, відновлення територіальної цілісності держави, протидії сепаратизму, забезпечення національної безпеки, етнокультурної консолідації українського суспільства, формування моделі етнонаціональної, інформаційної політики для реінтеграції Донбасу і Криму, забезпечення прав національних меншин тощо. Серед них слід назвати такі наукові праці: «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» (2014); «Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу» (2015); «Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави» (2015); «Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму» (2016); «Політичні та міжнародно-правові механізми деокупації та відновлення територіальної цілісності держави: світовий досвід і Україна» (2017); «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна» (2018), «Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України» (2019), «Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України» (2019),  «Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна» (2020), «Особливості адміністративно-територіального устрою України в умовах децентралізації» (2021), «Стратегія політико-правового розвитку України до 20230 року» (2022). Зазначені дослідження мають велике наукове і практичне значення в умовах протидії російській агресії, оскільки створюють політико-правові засади формування адекватної викликам часу державної політики в усіх сферах суспільного життя. Цей науковий напрям виявився затребуваним державою і громадянським суспільством, креативним за своїми результатами та законодавчими перспективами, перспективним для розвитку науки й правозастосовної практики.

Важливим напрямом наукових досліджень стало відродження й актуалізація наукової спадщини тих українських мислителів, які тривалий час не були відомі українській науці. Це, зокрема, непересічна постать Володимира Старосольського. Його праці «Теорія нації» та «Держава і політичне право» (написані на початку 1920-х років і вперше видані в Україні за ініціативи та з передмовами І.О. Кресіної) стали предметом політико-правових досліджень українських учених (кандидатська дисертація В.Л. Згурської під керівництвом І.О. Кресіної захищена в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України) і певним обґрунтуванням того напряму, який дістав нині назву правової політології. За участі І.О. Кресіної і М.М. Нагорняка вперше в Україні видано збірку праць видатного чеського державного вченого Томаша Масарика «Право і демократія» (2007).

На базі відділу правових проблем політології постійно здійснюється наукова експертиза законопроектів, державних програм і концепцій. Висновки співробітників враховуються у законотворчій діяльності Верховної Ради України, практичній роботі органів державної влади й правоохоронних органів.

Співробітники відділу залучаються до підготовки щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України. І.О. Кресіна протягом 2000-2022 рр. була членом Науково-експертної ради з філософських, політичних і соціологічних наук при Міністерстві освіти і науки України, обиралася експертом Ради Європи з дотримання Європейської конвенції із захисту національних меншин. В.П. Горбатенко є головою Комісії з філософсько-світоглядних дисциплін Міністерства освіти і науки України. І.О. Кресіна і В.П. Горбатенко є членами Робочої групи при Міністерстві освіти і науки з розробки Стратегії розвитку освіти і науки в Україні (з 2023 р.).

На базі відділу видається фаховий збірник наукових праць Інституту: «Держава і право» з юридичних та політичних наук (члени редакційної колегії: В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, О.М. Стойко, В.А. Явір та ін.), журнал «Судова апеляція» (до 2018 р., заступник головного редактора І.О. Кресіна).

Відділ є базовим структурним підрозділом, що забезпечує з 1992 р. діяльність в Інституті Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук. До її складу входять співробітники відділу В.П. Горбатенко (голова до 2022 р.), І.О. Кресіна (заступник голови, голова з 2022 р.), М.Д. Ходаківський (вчений секретар до 2022 р.), Н.М. Батанова (вчений секретар з 2022 р.), А.А. Коваленко, О.В. Кукуруз, О.В. Соснін, О.М. Стойко, В. А. Явір. Важливим результатом діяльності Ради є те, що в ній здобувають наукові ступені політологи з усієї України та з інших країн. Загалом тут захистили дисертації близько 200 фахівців. Інститут став однією з провідних установ з підготовки фахівців-політологів.

Відділ активно співпрацює із зарубіжними науковими центрами. З 2010 р. Інститутом, Польською академією наук і мистецтв та Польським науковим товариством у Житомирі організовуються українсько-польські наукові конференції. В результаті наукового стажування О.В. Кукуруз у Варшавському університеті за грантом Фонду ім. К. Скубішевського налагоджено співпрацю із цим Фондом і проведено українсько-польські наукові конференції «Конституція і виборчий процес в Україні», «Політичні партії і вибори в Україні».

Перспективними напрямами діяльності відділу є політико-правові дослідження щодо прогнозування геополітичного і внутрішньополітичного розвитку України в контексті європейської інтеграції, забезпечення державного суверенітету, консолідації української нації і суспільства, захисту прав людини і громадянина, антидискримінаційної політики, розвитку політичних партій, громадянського суспільства, протидії політичній корупції, нелегальній міграції, сепаратизму, російській агресії тощо.

Відділ був організатором методологічних семінарів «Громадянське суспільство і держава» (2005), «Національна держава в умовах глобалізації» (2006), міжнародних круглих столах «Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів» (2015), «Політичні партії і вибори в Україні» (2015).

У відділі працюють сім докторів політичних і юридичних наук (О.В. Скрипнюк, І.О. Кресіна, В.П. Горбатенко, А.А. Коваленко, О.М. Стойко, В.А. Явір, О.В. Кукуруз), два кандидати політичних наук (М.Д. Ходаківський, В.М. Тарасюк), один кандидат юридичних наук (Н.М. Батанова). З моменту створення (2002 р.) до 1 квітня 2023 р. очолювала відділ доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України Кресіна Ірина Олексіївна. З квітня 2023 р. відділ очолює доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України О.В. Скрипнюк. З відділом активно співпрацюють відомі фахівці, які в різні роки тут працювали чи навчалися, – доктори політичних наук І.В. Алєксєєнко, С.А. Асланов, А.В. Береза, К.М. Вітман, М.М. Іжа, Л.І. Лойко, А.С. Матвієнко, П.В. Мироненко, М.М. Нагорняк, Є.В. Перегуда, А.І. Погорєлова, О.В. Соснін, В.М. Співак, Н.М. Хома, О.Б. Ярош, кандидати політичних наук С.В. Балан, В.В. Дівак, В.Л. Згурська, С.Д. Місержи, А.Л. Сотник та ін.

G Analytics
сайт создан компанией