Про відділ правових проблем політології

Про Відділ

Відділ політико-правових проблем політології створено наприкінці 2002 року і на даний час це наймолодший підрозділ Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

Разом з тим за вказаний час відділом вже опрацьовано декілька актуальних тем науково-дослідних робіт, а саме:

  • політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи;
  • політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні;
  • держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії;
  • теоретико-методологічні проблеми співвідношення політики, права і влади.

 Співробітники відділу є членами редколегій наукових журналів і збірників: «Політика і час»; «Право України»; «Українське право»; «Судова апеляція»; «Порівняльно-правові дослідження»; «Держава і право»; «Правова держава»; «Буковинський часопис»; «Політичний менеджмент»; «Вибори та демократія»; «Вісник Академії правових наук України”» та ін.

 

Основні напрями наукової діяльності відділу проблем правової політології відображені у публікаціях його співробітників

 

 

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

 

Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Молибога Р.М., Перегуда Є.В. – К.: Логос, 2005.– 216 с.

 

Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії / Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. Стойко О.М., Балан С.В., Полішкарова О.О., Явір В.А. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 313 стр.

 

Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз / Балан С.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А.. – К.: Юридична думка, 2004. – 176 с.

 

Коваленко А.А. Державна символіка України: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, Довіра, 2004. – 156 с. (у співавт.)

 

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. 2-е вид, змінене і доп.  /Упорядник І.О.Кресіна. відп. ред. Ю.С.Шемшученко.– К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с.

 

Конституція України / Упорядник І.О.Кресіна. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2006. – 80 с.

 

Кресіна І.О. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За заг.  ред.Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2006. – 232 с. ( у співавторстві з Т.Костецькою, В.Горобцовим та ін.).

 

Кресіна І.О. Політологія. Навчально-методичний посібник. – К.: КНУБА, 2006. – 80 с. (у співавторстві з Є.В.Перегудою, В.Ф.Панібудьласкою та ін.)

 

Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 368 с.

 

Кресіна І.О., Явір В.А. Толерантність та шляхи реалізації її принципів в українському суспільстві: Зб. матеріалів Круглого столу з питань толерантності м. Київ, 16 листопада 2010 р. – Київ: Логос, 2011. – 80 с.

 

Кресіна І.О., Ярош О.Б. Гендерний аналіз політичного процесу в Україні // Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія. –  К.: Юридична думка, 2007. – С. 178–219.

 

Кресина И.А., Перегуда Е.В. Деревинський В.Ф., Панибудьласка В.Ф., История Украины: Учебно-методическое пособие. – К.: КНУСА, 2006.

 

Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: До 15-ї річниці незалежності України / Кресіна І.О., Матвієнко А.С., Онішщенко Н.М., Перегуда Є.В., Скрипнюк О.В., Балан С.В., Стойко О.М. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 304 с.

 

Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Лойко Л.І., Стойко О.М., Явір В.А., Вітман К.М., Кіссе А.І., Асланов С.А., Грицяк Д.І., Голденштейн К.О. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Логос, 2011. – 300 с.

 

Право громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / За заг.ред. В.Б. Аверянова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с. [Скрипнюк О.В., Стойко О.М.]

 

Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід / Кресіна І.О., Береза А.В., Вітман К.М., Дівак В.В., Іжа М.М., Коваленко А.А., Кучабський О.Г., Лойко Л.І., Матвієнко А.С., Перегуда Є.В., Стойко О.М., Явір В.А. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Логос,  2011. – 440 с.

 

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2006. – 384 с. (розділи 1, 2 у співавторстві І.О. Кресіної з А.Колодюком).

 

Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Стойко О.М.. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ: Логос, 2011. – 100 с.

 

Соціологічний практикум: тексти, питання, вправи до лекцій, семінарських занять, індивідуальної роботи студентів / Коваленко А.А., Кресіна І.О., Авдєєнко О.Д., Панібудьласка В.Ф. та ін.. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2004. – 44 с.

Cуспільна трансформація і державне управління в Україні / Кресіна І.О., Коваленко А.А., Цвєтков В.В., Стойко О.М. – К.: 2003. – 496 с.

 

 

СТАТТІ

 

Кресіна І.О. Більшовизм // Політологічний  словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред.М.Ф.Головатого та О.В.Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – С. 68 – 70. (у спіавторстві з Панібудьласкою А.В.)

 

Кресіна І.О. Віденська декларація держав – членів Ради Європи // Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6 – С. 545 - 546.

 

Кресіна І.О. Вплив виборчого законодавства на розвиток партійної системи в Україні // Вибори – 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи / Центральна виборча комісія. Міжнародна конференція. – К.: Атіка, 2007. – С. 216 – 220.

 

Кресіна І.О. Глобалізаційні виклики і національний суверенітет України в умовах глобалізації // Вісник НАН України. – 2011. – № 1. – С. 24–33.

 

Кресіна І.О. Громадянсько-політична концепція української нації (за В.Липинським) // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Вип. 1. – Житомир: Вид-во Евенка О.О., 2011. – С. 246 –256.

 

Кресіна І.О. До питання про поняття громадянського суспільства // Політичний менеджмент. – 2005. – № 6.

 

Кресіна І.О. До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному ґрунті  // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 31–40.

 

Кресіна І.О. Евристичний потенціал біогеодетерміністського методу // Політичний маркетинг. – 2003. – № 3. – С. 17- 24.

 

Кресіна І.О. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992  // Юридична енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2004. – Т.6 – С. 587 – 588.

 

Кресіна І.О.  Методологічні засади політичної реформи в Україні // Методологічний семінар «Конституційно-правові проблеми українського державотворення»  17 грудня 2002 р. – К., 2002. – С. 6.

 

Кресіна І.О. Методологічні підходи до дослідження державного суверенітету в умовах глобалізації //Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 6. – С. 10-12.

 

Кресіна І.О. Методологічні проблеми визначення поняття громадянського суспільства // Правова держава. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006.– Випуск 17. – С. 518 – 520.

 

Кресіна І.О. Місцеве самоврядування в Україні в  контексті конституційних і демократичних реформ: Рецензія // Держава і право. Зб. наукових праць. – Вип. 35. – С. 732–735.

 

Кресіна І.О. Національна свідомість молоді та проблеми її формування в сучасній Україні // Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 80 – 134.

 

Кресіна І.О. Національно-культурна автономія // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С. 395 – 396.

 

Кресіна І.О. Нові тенденції у дослідженні інституту національної держави в умовах глобалізації. Доповідь на науково-методологічному семінарі «Національна держава і право в умовах глобалізації» 19 лютого 2007 р. // Національна держава і право в умовах глобалізації: Збірник наукових статей. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 8–25.

 

Кресіна І.О. Новий юридичний журнал: Рецензія на «Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: Юридичні науки» // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2005. – Випуск 28. – С. 726 – 727.

 

Кресіна І.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: Доповідь на методологічному семінарі 27 січня 2004 р. // Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії. Матеріали методологічного семінару (Київ, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 27 січня 2004 р.). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С.7 – 25.

 

Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення // Правова держава. Випуск 14. – К., 2003. – С. 467 – 472.

 

Кресіна І.О. Політико-правові проблеми політичної реформи в Україні // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 10-річчю Конституції України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. –  С. 34–40. 

 

Кресіна І.О. Політична реформа: Проблеми і перспективи // Віче. – 2003. – № 2. – С. 22 – 27; № 3. – С. 22 – 27; № 4. – С. 22 – 27 (у співавторстві).

 

Кресіна І.О. Політична суб’єктність Української держави // Міжнародна поліцейська енциклопедія. Т.1. – К., 2003. – С. 530 – 535).

 

Кресіна І.О. Політична реформа в Україні: здобутки і недоліки // Право України. – 2007. – № 4. – С. 9–12.

 

Кресіна І.О. Про концепцію журналу «Порівняльно-правові дослідження». – (у співавторстві) // Порівняльно-правові дослідження. – 2005. – № 1.  – С. 17.

 

Кресіна І.О. Проблеми і перспективи розвитку інформаційно-комунікаційного простору // Держава і право. Зб. наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2011. – Вип. 53. – С. 696-697.

 

Кресіна І.О. Проблеми утвердження толерантності в українському суспільстві // Зовнішні справи. – 2011. – № 1. – С. 48-51.

 

Кресіна І.О. Путівник політичними та правовими лабіринтами: як не загубитися у коридорах влади // Держава і право. – 2004. – № 25. – С. 646 – 648.

 

Кресіна І.О. Роль національної держави як носія суверенітету в умовах глобалізації // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 7 – 15.

 

Кресіна І.О.  Старосольський Володимир // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 2004. – С. 635 – 636.

 

Кресина И.О. Необходимы действенные законы: Интервью информационно-аналитическому изданию «Обозреватель». Обозреватель. – 2005. – 12 июня.

 

Кресина И.О. Связан ли выбор голосовавших во втором туре президентских выборов на Украине с национальностью избирателей? // Независимая газета. – 2004. – 3 декабря (№ 264).

 

Кресіна І.О., Вітман К.М. Албано-македонський міжетнічний конфлікт: передумови, суть та геополітичний контекст // Українсько-македонські відносини в історії і сучасності. Матеріали міжнародної наукової конференції – К.: Національна академія наук України, 2006.

 

Кресіна І.О., Вітман К.М. Албано-македонський міжетнічний конфлікт у Македонії: передумови, суть та геополітичний контекст //  Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 2 // НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І. Вернадського. МАНМ. – К., 2006. – С. 172–181.

 

Кресіна І.О., Коваленко А.А., Перегуда Є.В. До питання про предмет правової політології // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – К., 2005.    Випуск 16.

 

Кресіна І.О., Перегуда Є.В. До питання про законодавче забезпечення політичної реформи // Право України. – 2003. – № 3. – С. 9 – 14.

 

Кресіна І.О., Перегуда Є.В.  Експертна доповідь: Україна в 2006 році: внутрішнє й зовнішнє становище та перспективи розвитку. – 2007. – 255 с.

 

Кресіна І.О., Ярош О.Б. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2. – С. 45–53.

 

Коваленко А.А. Виконавча влада: рівні демократизації та ефективності в громадянському суспільстві // Матеріали методологічного семінару «Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 112 с.

 

Коваленко А.А. До питання про специфіку політологічного визначення держави // Політичний менеджмент. – 2004. – №4. – С. 17 – 23.

 

Коваленко А.А. Зміни в територіальній структурі та повноваження органів місцевого самоврядування в європейських країнах / Правова держава. – 2011. – Вип. 22. – С. 463-468.

 

Коваленко А.А. Методологічні проблеми співвідношення повноважень органів місцевого самоврядування і органів самоорганізації населення // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 17. – С. 370 – 377.

Коваленко А.А. Пострадянський український проект у цивілізаційному вимірі // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект. – К.: Видавничий Дім «Академперіодика» НАН України, 2004. – С.122 – 126.

 

Коваленко А.А. Правове забезпечення муніципального управління в Україні // Правова держава. – 2007. – Вип. 18. – С. 483 – 491.

 

Коваленко А.А. Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2004. – Випуск 16.

 

Коваленко А.А. У чому сила виконавчої влади? Особливості її функціонування у перехідному суспільстві // Віче. – 2004. – №7. – С.46 – 50.

 

Коваленко А.А. Теорія узгодження інтересів громадян і управління суспільством за Д.Г’юмом // Держава і право. Збірник наукових праць. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – Випуск 24. – С. 649 – 651.

 

Лойко Л.І. Інформаційне суспільство і трансформації політичної влади // Держава і право. – 2011. – Вип. 50. – С. 606 – 609.

 

Лойко Л.І. Нова парадигма державної етнополітики у контексті розвитку громадянського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних  відносин, 2011 .– Вип. 94.Ч.II. – С. 145 – 150.

 

Лойко Л.І. Політико-правове забезпечення діяльності організацій громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011 .– Вип. 95. Ч.I. – С. 8 – 15.

 

Стойко О.М. Вплив європеїзації на реформу державного управління країн Східної Європи // Правова держава. – 2006. – № 17. – С. 377 – 383.

 

Стойко О.М. Децентралізація та європеїзація системи державного управління у Східній Європі // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку / За ред. Ю.С.Шемшучено, О.В.Кресіна. – К., 2006. – С. 325 – 331.

 

Стойко О.М. Консервативні партії Східної Європи // Studia politologica Ucraino-Polonia. Випуск 1. – Житомир-Київ-Краків, 2011. – С. 162 – 166.

 

Стойко О.М. Заворушення у Європі та уроки для України // Національний інтерес. – 2005. – №5. – С. 34 – 36.

 

Стойко О.М. Правові механізми регулювання етнічних відносин у країнах Східної Європи // Правова держава. – 2011. – С. 568 – 571.

 

Стойко О.М. Про нову концепцію відносин політики та адміністрації // Національний інтерес. – 2005. – №3. – С. 8 – 12.

 

Явір В.А Аналіз основних суперечностей української етнополітики // Правова держава. – 2011. – Вип. 22. – С. 475 – 482.

 

Явір В.А. Політична ксенофобія в Україні: російський вектор // Держава і право. – 2007. – № 36 – С. 621 – 628.

 

 

8–(044)- 279–73-96

G Analytics
сайт создан компанией