Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрямки наукової діяльності відділу міжнародного права та порівняльного правознавства

З моменту заснування в 1949 р. Сектору держави і права АН України одним з основних наукових напрямків його роботи стала проблематика міжнародного права, що було обумовлено новим міжнародно-правовим становищем України після закінчення Другої світової війни. В цей період дослідження в даній сфері здійснювалися такими видатними постатями української науки міжнародного права, як В.М.Корецький, М.К. Михайловський, Н.М. Ульянова. Вподальшому, науковою розробкою різних питань загального міжнародного права, його окремих галузей, а також порівняльного правознавства займалися такі відомі вітчизняні юристи-міжнародники, як Г.Ю.Бувайлик, В.І.Сапожников, В. Н. Денисов, О.Ф.Висоцький. В.І.Євінтов, А. І. Дмитрієв, В. І. Акуленко тощо.

В сучасний період у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства, представленого його завідувачем д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН, Заслуженим діячем науки і техніки України В.Н. Денисовим, д.ю.н., проф., пров. наук. с. В. І. Акуленко, к.ю.н., ст. н. с., ст. н. с. М.М. Товтом, к.ю.н., ст.н.с., ст.н.с. К. О. Савчуком, к.ю.н., ст. н. с., ст. н. с. О. В. Кресіним, к.ю.н., ст. н. с. О. І. Дідківською (дів. Мельничук), к.ю.н., ст.н.с. О.С.Переверзєвою, к.ю.н., н.с.І.М. Проценко, к.ю.н., м.н.с. М.І.Суржинським вивчаються проблеми історії, зокрема вітчизняної, та теорії міжнародного права, міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, права міжнародних організацій, міжнародного права охорони культурних цінностей, міжнародного економічного права, міжнародного морського права, права Європейського Союзу та Ради Європи, порівняльного правознавства.

Результати проведених досліджень, втілюються, передусім, в рамках трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, що готується як співробітниками відділу, так і Інституту, інших наукових осередків України, Міністерства закордонних справ України, представництва ОБСЄ в Україні тощо.

Сьогодні складно найти аналогів такому виданню не тільки в Україні, а й в світі в цілому, адже в ньому на академічному рівні розкривається широкий пласт питань міжнародного права, зокрема: основні поняття теорії міжнародного права, його галузей та права Європейського Союзу, історію розвитку науки та практики міжнародного права на українських землях, правовий статус та напрямки сучасної діяльності основних міжнародних організацій, зміст рішень міжнародних судів, що вплинули на доктрину та практику міжнародного права, наукові біографії відомих юристів-міжнародників минулого й сучасності. Головними науковими редакторами даної Енциклопедії міжнародного права виступають Ю.С.Шемшученко та В. Н. Денисов й у 2014 р. вийшов у світ її І том.

Окрім цього, в сучасний період співробітниками та аспірантами відділу були підготовлені наступні наукові видання з різних питань міжнародного права:

Колективні наукові видання:

 1. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Отв. ред. В. Н. Денисов, В. И. Евинтов. – К.,1992. – 242 с.
 2. Суверенітет України і міжнародне право. – К., 1995. – 360 с.
 3. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей» // відп. ред. Ю. С. Шемшученко, В. І. Акуленко; Упоряд. В.І. Акуленко, В.НДенисов, В.В.Максимов. – К., 1997. – 863 с.
 4. Антологія української юридичної думки. В. 10 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. Том 8: Міжнародне право / Упорядники : В. Н. Денисов, К. О. Савчук; відп. ред. В. Н. Денисов. – К., 2004. – 568 с.
 5. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К., 2006. – 627с.
 6. Савчук К. А., Проценко І.М., Мельник С.А. Правовой статус Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ / Отв. ред. К.А. Савчук. – К., 2006. – 68 с.
 7. Денисов В.Н., Нипорко Ю.І., Савчук К.О., ПроценкоІ.М.Міжнародно-правові аспекти сучасної європейської безпеки та форми участі в ній України: науково-аналітична доповідь. – К., 2008. – 44с.
 8. Міжнародне судочинство / Кол. авт.; За заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – 260с.
 9. Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова : моногр. / авт. кол. ; под ред. Мельника А. Я., Мельник С. А., Короткого Т. Р. – Киев; Одесса : Фенікс, 2012.
 10. Товт М.М., Черничко С.С. Научно-практический комментарий Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» (с приложениями) – К., 2013 – 158 с. (була також видана угорською мовою)
 11. Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні та Угорщині: збірник наукових праць. Magyarország és Ukrajna jelenkori jogfejlődésének problémái / вступ В. Ламм, Ю. Шемшученко; упоряд. М. Товт, І. Холас; пер. з угорськ. О. Кордонець, пер. з укр. Ч. Фединець. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013 – 222 с.
 12. Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 1. А-Д. –К., 2014. – 920 с.
 13. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. Зб. матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького», 19 лют.2015 р. / [за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова], [упор. І.М. Проценко]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 316 с.
 14. Корецкий Владимир Михайлович. Избранные труды: Книга 3 / НАН Украины. Институт государства и права им. В.М.Корецкого; редкол. Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов, И.Б. Усенко и др.; составители: Е.В. Роминский (рук. кол.), К. А. Савчук, Е.И. Мельничук; примеч.: Е. В. Роминский. – К., 2015 – 488 с.
 15. Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України: Наукова записка / Відп. ред. В.П. Горбатенко. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 108 с.
 16. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / За ред. В.П. Горбатенка: Монографія. К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. 332 с.
 17. Європейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.Д. Рожко. Київ-Шамборі: Логос, 2010. 588 с.
 18. Енергетичне законодавство: Збірник нормативно-правових актів. У 2-х т.: Т. 2. Збірник правових актів Європейського Союзу. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. 292 с.

Індивідуальні монографії:

 1. Денисов, В. Н. Правовые проблемы разоружения в ракетно-ядерную эру. – К., 1990. – 179 с.
 2. Дмитрієв А.І.Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія. – К., 2001. – 426 с.
 3. Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку) – Ужгород, 2002. – 160 с.
 4. Савчук К. О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря. Монографія.- К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 136 с.
 5. Мельничук О.І.«Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини». – К., 2008 р. – 258с.
 6. Мельник С. А. Односторонние акты государств в современном международном праве. – Одесса, 2011. – 337 с.
 7. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія. – К., «Юстініан», 2013. – 616 с.
 8. Отрош М. І. Статус Святого Престолу у міжнародному праві: монографія. – Одеса, 2014. – 242 с.
 9. Проценко І. М. Торгове право Німеччини: історія становлення та сучасний стан. Монографія. – Одеса, 2017. – 279 с.
 10. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю.С. Шемшученка. К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. 116 с.
Також, співробітники відділу беруть участь в розробці проектів Законів України, дають експертні висновки на численні запити органів державної влади України, готують наукові статті до українських та зарубіжних юридичних періодичних видань, беруть участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах тощо.

Порівняльно-правові дослідження було проголошено одними з пріоритетних ще при заснуванні Сектора держави і права АН УРСР у 1949 р. У 1961 р. у складі Сектора було утворено науково-галузеву групу з державного права зарубіжних країн. У 1965 р. у складі Сектора було утворено науково-дослідний відділ проблем міжнародно-правової діяльності УРСР і порівняльного державознавства на чолі з В.М. Корецьким.

При перетворенні Сектора на Інститут держави і права у 1969 р. серед основних напрямів його науково-дослідної роботи було визначено розробку правових проблем розвитку світової соціалістичної системи та актуальних питань порівняльного державознавства. У 1977 р. відділ проблем міжнародно-правової діяльності УРСР та порівняльного державознавства було перейменовано на відділ міжнародного права і порівняльного правознавства.

У 1984 р. у складі відділу теорії держави і права було утворено сектор проблем контрпропагандистської роботи у галузі держави і права на чолі з В. Авер’яновим, який незабаром було перетворено на сектор теорії права і порівняльного правознавства. У 1988 р. завдання щодо проведення досліджень у сфері порівняльного правознавства були передані до відділу проблем організації громадянського суспільства, держави і теорії права; у ньому продовжував існувати сектор теорії права і порівняльного правознавства. У 1990 р. його очолив В. Оксамитний. У 1990-х рр. було ліквідовано сектори у складі наукових відділів, а у 1998 р. в Інституті було відновлено відділ міжнародного права та порівняльного правознавства під керівництвом В. Денисова (завідувач відділу міжнародного права з 1984 р.).

У 2001 р. в Інституті було створено Центр порівняльного правознавства та європейського права, серед завдань якого були: розвиток теоретичних та прикладних досліджень у галузі порівняльного правознавства і європейського права, здійснення наукового забезпечення законопроектних робіт, розробка пропозицій і рекомендацій щодо адаптації і гармонізації національного законодавства з міжнародним та європейським правом. Центр існував на громадських засадах, у його роботі взяли участь співробітники відділів міжнародного права та порівняльного правознавства, конституційного права та місцевого самоврядування, теорії держави і права, історико-політологічних досліджень держави і права. Директором Центру було призначено кандидата юридичних наук О. Кресіна.

Співробітники Центру зосередили свою увагу на розробці концепції та підготовці комплексу довідникових, енциклопедичних, монографічних, інформаційних та навчально-методичних видань під загальною назвою «Енциклопедія порівняльного правознавства». Відповідну книжкову серію розпочато у 2002 р. під керівництвом О. Кресіна. У ній побачило світ п’ять книг — «Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Систематичний бібліографічний покажчик» (2002), «Порівняльне правознавство: Вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання.

Довідник» (2005), «Видатні компаративісти: Творчий шлях, ідеї, праці» (2007), «Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: Проблеми методології. Монографія» (2006), «Порівняльне правознавство: Антологія української компаративістики ХІХ–ХХ століть» (2008). У 2003 р. Центр було розформовано і натомість створено Центр теоретичних проблем законотворення та порівняльного правознавства (з 2004 р. — Центр теоретичних проблем законотворення) під керівництвом кандидата юридичних наук О. Ющика.

У 2005 р. Інститут спільно з Маріупольським державним гуманітарним університетом, юридичними відділеннями Афінського національного університету ім. Каподістрія та Фракійського університету ім. Демокріта заснував міжнародний науковий журнал «Порівняльно-правові дослідження», який видається двічі на рік і аж до 2012 р. був єдиним компаративістським періодичним виданням в Україні. На його сторінках опубліковано матеріали багатьох наукових дискусій, невідомі або маловідомі праці компаративістів ХІХ–ХХ ст., сотні наукових статей, оглядів, рецензій. Відповідальним редактором журналу є О.В. Кресін. Інститут також виступив співзасновником журналу «Порівняльне правознавство», який видавався у 2012 – 2013 рр. за редакції О.В. Кресіна.

У 2006 р. Інститут ініціював проведення щорічних компаративістських наукових форумів — міжнародних наукових семінарів «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку», які згодом перетворилися на міжнародні наукові симпозіуми «Дні порівняльного правознавства», конференції «Компаративістські читання». У 2010 р. Інститут спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та іншими партнерами провів міжнародні наукові конференції «Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах» (м. Київ) й «Сучасні тенденції і перспективи розвитку європейського права: досвід для України» (м. Шамоні та Шамборі, Франція). За результатами цих конференцій видано численні збірники наукових праць, зокрема «Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку» (2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), «Європейське право та порівняльне правознавство» (2010), «Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання» (2010), «Проблеми порівняльного правознавства» (2011), «Сучасні проблеми порівняльного правознавства» (2015) та ін. Також Інститутом у співпраці з Національною академією правових наук України було проведено серію міжнародних «круглих столів»: «Історія порівняльного правознавства», «Філософія порівняльного правознавства», «Ідея порівняльного міжнародного права», за результатами яких у 2014 – 2015 рр. видано збірники наукових статей.

У 2006 р. Інститут виступив ініціатором створення Української асоціації порівняльного правознавства, яка виступає організатором численних різних за формою компаративістських зібрань, координатором багатьох дослідницьких і видавничих проектів.

З 2007 р. Інститут публікує (спільно з іншими партнерами) серію науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства», метою якої є сприяння вдосконаленню викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. У цій серії опубліковано десятки відкритих лекцій видатних компаративістів України, Росії, Італії, США, Угорщини, Білорусі, Узбекистану.

У грудні 2010 р. рішенням Вченої ради в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України було створено Центр порівняльного правознавства. Метою його відновлення з такою уточненою назвою є інституціоналізація значної наукової, науково-організаційної та науково-видавничої роботи, яка здійснюється в Інституті. Його завданнями зокрема проголошено: здійснення теоретичних та прикладних досліджень проблем порівняльного правознавства, вдосконалення методології порівняльно-правових досліджень; сприяння розвитку і вдосконаленню законодавства України, його гармонізації з нормами європейського права; сприяння розвитку викладання порівняльного правознавства та інших порівняльних навчальних дисциплін, підвищенню кваліфікації викладачів порівняльно-правових дисциплін; координація порівняльно-правових досліджень, зміцнення співробітництва з українськими та міжнародними організаціями, які їх здійснюють.

Символом визнання ролі зусиль вчених Інституту в розвитку юридичної компаративістики стало обрання у 2010 р. Ю. Шемшученка та О. Кресіна членами-кореспондентами Міжнародної академії порівняльного права.

Колективні наукові видання:

 1. Видатні компаративісти: Творчий шлях, ідеї, праці / Кер. авт. кол. О.В. Кресін. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво „Логос”, 2007. Серія наукових видань „Енциклопедія порівняльного правознавства”. Вип. 4. 144 с.
 2. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навч. посіб. / Відп. ред. В.Н. Денисов. К.: Юстиніан, 2003. 184 с.
 3. Євінтов В.І., Щербак О.І. Демократизм справжній і уявний. К.: Політвидав України, 1986. 199 с.
 4. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. 536 с.
 5. Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень: Зб. наук. праць / За ред. О.В. Кресіна, І.М. Ситара; упор. О.В. Кресін. Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. 412 с.
 6. Кресин А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение (модернизированный учебный курс для магистрантов): учеб.-метод. пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. 104 с.
 7. Кресин А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение: учебн.-метод. пособие: В 2 ч. Ч. 2: Динамика развития сравнительного правоведения. Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. 96 с.
 8. Михайловский Н.К., Овсюк А.М., Ныпорко Ю.И., Бутейко А.Д. Права человека и современный мир. К.: Наукова думка, 1980. 343 с.
 9. Нариси державно-політичного розвитку африканських країн (Алжир, Малі, Гвінея, Камерун) / Відп. ред. М.К. Михайловський. К.: Наукова думка, 1967. Вип. 1. 260 с.
 10. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Ю.С. Шемшученка; кер. авт. кол. О.В. Кресін. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. 256 с.
 11. Порівняльне правознавство: Антологія української компаративістики ХІХ – ХХ століть / За ред. О.В. Кресіна; Упорядники: О.В. Кресін (кер. кол.), К.О. Черниченко, О.В. Ткаченко. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2008. 414 с.
 12. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія. Систематичний бібліографічний покажчик / О.В. Кресін (кер. авт. кол.) та ін. К.: Ін-т держави і права НАН України, 2002. 312 с.
 13. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред.. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко; Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2013. 352 с.
 14. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. Львів, Київ: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 652 с.
 15. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, О.К. Маріна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. К.: Логос, 2011. 520 с.
 16. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. К.: Логос, 2010. 520 с.
 17. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. К.: Логос, 2009. 712 с.
 18. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; Упор. О.В. Кресін, О.М. Редькіна, за участі К.О. Черніченка. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Київський університет права НАН України, 2006. 432 с.
 19. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання: Збірник наукових праць і навчально-методичних матеріалів / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: ВДК Університету «Україна», 2011. 288 с.
 20. Проблеми порівняльного правознавства: Збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Компаративістські читання» / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. К.; Львів: ЛьвДУВС, 2011. 300 с.
 21. Сучасні проблеми порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. Лазура; упор. О.В. Кресін, М.В. Савчин. Ужгород-Київ: Говерла, 2015. 216 с.
 22. Філософія порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. О.В. Кресіна. Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. 540 с.
 23. Foundations of comparative law: methods and typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. 354 p.
 24. The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin. London: Wildy, Simmonds & Hill, Publishers, 2015. XIV, 524 p.

Індивідуальні монографії:

 1. Денисов В.Н. Объединенная Республика Танзания. К.: Наукова думка, 1969. 295 с.
 2. Денисов В.Н. Республіка Замбія (Нарис державно-політичного розвитку). К.: Наукова думка, 1971. 79 с.
 3. Денисов В.Н. Системы права развивающихся стран. Становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от британского колониализма. К.: Наукова думка, 1978. 276 с.
 4. Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2017. 680 с.
 5. Кресін О.В. Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століттях: проблеми становлення: Монографія. К.: Логос, 2011. 294 с.
 6. Кресін О.В. Порівняльне правознавство: Вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання: Довідник / За ред. В.Н.Денисова. К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. 192 с.
 7. Михайловський М.К. Боротьба трудящих капіталістичних країн за демократичні права і свободи. К., 1954. 56 с.
 8. Ныпорко Ю.И. Конституционные взаимоотношения Президента и Конгресса США в области внешней политики. К.: Наукова думка, 1979. 163 с.
 9. Плясун Я.Г. Державний устрій ОАР (лютий 1958 – вересень 1961 р.). К., 1962. 120 с.
 10. Плясун Я.Г. Державно-політичний лад Іракської республіки (1958 – 1963 рр.). К.: Наукова думка, 1964. 144 с.
 11. Плясун Я.Г. Туніська Республіка. Державно-політичний розвиток. К.: Наукова думка, 1971. 192 с.
G Analytics
сайт создан компанией