Проведені заходи 2018

22 травня 2018 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри».

У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, представники центральних та вищих органів державної влади, наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні проблеми, пов’язані із забезпеченням прогресивного державно-правового розвитку та тих чинників, що справляють на нього визначальний вплив. Як і завжди, з вступним словом на Конференції виступив Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко. З вітальним словом на конференції виступив директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України Олександр Любимович Копиленко, Голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Миколаївна Суслова, народний депутат України, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Валерій Віталійович Карпунцов, а також директор Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України Катерина Іванівна Чижмарь.
Серед виступів на Конференції варто, насамперед, виділити доповіді таких провідних вчених України, як А.О. Селіванов, Н.С. Кузнєцова, Н.М. Оніщенко, Є.Б. Кубко, О.В. Скрипнюк, А.О. Монаєнко, Б.І. Андрусишин, І.Д. Шутак тощо. У процесі виступів провідних вчених України були обговорені актуальні проблеми розвитку вітчизняної правової аналітики, зокрема, доктринальні підходи та особливості практичного осмислення правової аналітики, питання аналітичної функції науки цивільного права в контексті формування єдиної судової практики, міжнародно-правові стандарти та їх застосування у правовій системі України, метод аналізу в юридичній техніці, особливості конституційного регулювання у ракурсі політичних відносин тощо.
Молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студентська молодь також не залишилась осторонь тих проблем і питань, які обговорювалися на Конференції.
За наслідками проведення Конференції, як і завжди, Оргкомітетом також були нагороджені представники молодих вчених та студентської молоді (6 осіб), які отримали дипломи відповідно за І, ІІ та ІІІ місця в конкурсі за кращу наукову роботу (статтю).

                   ПРАВОВА АНАЛІТИКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Правова аналітика, особливо її функції, на сьогодні ще не здобули широкого вивчення в сучасному правовому науковому доробку. Втім, цей напрям є вкрай важливим для виявлення «можливостей», «потенцій», дієвості та конструктиву нормативно-правових актів, а отже, прогнозування ефективності діючого законодавства в цілому.
Не слід зайвий раз доводити, що багато прорахунків в сучасних умовах пов’язані саме із відсутністю аналітичних напрацювань, прогностичних висновків, методик «оцінювання заздалегідь» наслідків тих чи інших процесів, особливо коли мова іде про такий напрям соціальної дійсності, як законотворення, нормопроектування, юридична техніка. Отже, в цій царині мова повинна, на нашу думку, іти про такий напрям, як правова аналітика, зокрема її функції.
В такий спосіб, дозволимо нам визначити правову аналітику як способи і прийоми, що стосуються проведення аналізу в певній правовій сфері (напрямі) задля отримання відповідного знання (вчення). Структурно правова аналітика може і повинна обіймати як відповідний аналіз уже діючих норм, так і звернення «на прогностику», на передбачення, що, можливо, дозволить запрограмувати необхідність, реальну дію, можливості, потенції певного нормативно-правового акту.
Цілком зрозуміло, що кожне явище розкривається саме у своїх функціях. Саме функції правової аналітики покликані забезпечити і убезпечити від того, щоб без належного аналізу, прогнозування, розрахунків на майбутнє приймати той чи інший нормативний акт, який далекий від досконалості як за формою підготовки, за формою джерела як такого, так, на жаль, і за змістом.
Отже, саме правова аналітика, її функціональна спроможність повинні дати відповідь на питання щодо майбутнього того чи іншого нормативно-правового акту, його дії або бездіяльнісного існування за неможливості регулювання в дієвий спосіб суспільних відносин. Функції правової аналітики можна розділити на дві групи:

  • теоретичні, що забезпечують розвиток та якісний приріст знань;
  • прагматичні функції, спрямовані на вирішення завдань юридичної практики.

До теоретичних функцій слід віднести наступні: гносеологічна (пізнавальна) функція; еврестична функція; прогностична функція; критична функція. До прагматичних функцій можна віднести, наприклад, такі: функція сприяння законотворчості; функція забезпечення належного тлумачення законодавства; функція сприяння правозастосовній практиці; інтеграційна функція; освітньо-педагогічна функція.
Отже, пріоритетним завданням юридичної освіти стає створення таких умов розвитку суспільства, які забезпечили б у майбутньому його готовність жити й успішно діяти у світі гуманістичних цінностей. У педагогічному аспекті це означає, що основним результатом освітнього процесу повинна стати не система знань, умінь і навичок сама по собі, а готовність до сучасних інтелектуальних, соціально-правових, комунікативних, інформаційних практик, сприйняття права, його потенціалу як загальнолюдських цінностей.
В такий спосіб можемо констатувати, що правова аналітика є необхідним супровідним елементом і юридичної практики, і юридичної науки, і юридичної освіти. Окремо зазначимо, що її сутність і прогностичний характер повинні слугувати важливим інструментом пізнання правової дійсності, засобом встановлення істини щодо необхідного правового регулювання суспільних відносин. Саме це спрямування (правова аналітика) – являє собою методику аналізу, певні тактики, стратегію і прогностику сучасного правового розвитку, а також «мистецтво аналізу», як вважають представники сучасної юриспруденції.

G Analyticsсайт создан компанией