Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень молодих вчених

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Відділ теорії держави і права

 1. Права людини та громадянина в країнах романо-германського правового блоку та особливості їх реалізації в Україні; співвідношення нормативно-правового і прецедентно-правового начал в романо-германській та англосаксонській правових системах (Васецький В’ячеслав Юрійович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Проблематика правової свідомості та її вплив на розвиток правової системи України, а також питання, присвячені правовій культурі та деформації правосвідомості (Демічева Вікторія Володимирівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Джерела права Європейського Союзу (Стрельцова Ольга Вікторівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 4. Система соціальних прав людини: питання теорії (Волкова Олена Миколаївна – аспірантка).
 5. Основні природно-правові та позитивістські праворозуміння (Біржакова Євгенія Олександрівна – аспірантка).

Відділ історико-правових досліджень

 1. Теоретико-методологічні проблеми історії українського права, зокрема, проблема періодизації; історія науки українського права, наукова спадщина ВУАН; теорія та історія законотворчого процесу, законотворча діяльність державних утворень періоду української революції, мовно-термінологічні проблеми у законодавстві цього періоду, спроби його кодифікацій тощо (Іванова Анастасія Юріївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Історія вітчизняного та світового середньовічного права; проблеми історії розвитку вітчизняної юридичної та історико-правової науки; історико-правове джерелознавство тощо (Ромінський Євген Вікторович – молодший науковий співробітник).
 3. Історія судової влади на українських землях у часи їх входження до складу Російської імперії (Малишев Олександр Олегович – аспірант).
 4. Становлення та розвиток Державного Центру УНР в екзилі (Панова Ірина Юріївна – аспірант).
 5. Проблеми правового статусу військ центральних держав на території УНР та Української Держави у 1918 р. (Макарчук Арсен Володимирович – аспірант).

Відділ проблем державного управління та адміністративного права

 1. Питання судового захисту прав і свобод громадян у сфері державного управління, адміністративна юстиція (Педько Юрій Сергійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Організація виконавчої влади в Україні, удосконалення правового регулювання управлінських відносин у системі органів виконавчої влади (Дерець Вікторія Анатоліївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України (Пухтецька Алла Альбертівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 4. Проблематика проходження державної служби та шляхи удосконалення її правового забезпечення (Кірмач Андрій Віталійович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 5. Організаційно-правові аспекти інноваційної діяльності в Україні (Шиян Олексій Анатолійович – аспірант).

Відділ конституційного права та місцевого самоврядування

 1.  Теоретичні та практичні проблеми конституційно-правової відповідальності, генезис становлення та розвитку теорії конституційного делікту та конституційно-деліктного законодавства в Україні (Батанова Наталія Миколаївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Держава як суб’єкт фінансового права (Семчик Ольга Олександрівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Громадянство України як конституційно-правовий інститут (Суржинський Максим Ігорович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 4. Конституційно-правові основи законодавчої функції Верховної Ради України, особливості механізму її реалізації (Омельченко Наталія Леонідівна – молодший науковий співробітник).
 5. Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України (Гетьман Андрій Борисович – молодший науковий співробітник).
 6. Конституційно-правові проблеми становлення та реформування форми правління в Україні (Кузнєцова Олена – молодший науковий співробітник).
 7. Строки в конституційному праві України (Стрільчук Віталій Ананійович – аспірант).

Відділ проблем цивільного, трудового і підприємницького права

 1. Договір дарування в цивільному праві (Грабарчук Сергій Григорович  - молодший науковий співробітник).
 2. Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки в Україні (Кулинич Ольга Павлівна – аспірантка).

Відділ аграрного, земельного та екологічного права

 1. Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні (Бусуйок Діана Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів  виключної (морської) економічної зони України (Чорноус Олександра Володимирівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні (Федоровська Ольга Борисівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 4. Оформлення прав на земельні ділянки: правові та організаційні питання (Настечко Катерина Олександрівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 5. Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії як складової енергозбереження в Україні (Кишко-Єрлі Оксана Борисівна –молодший науковий співробітник).
 6. Правовий режим водоохоронних зон за законодавством України (Нагребельний Андрій Володимирович – молодший науковий співробітник).
 7. Припинення господарських зобов’язань (Каплюк Марина Володимирівна – аспірантка).
 8. Корпоративні правовідносини у господарському праві (Батрин Станіслав Віталійович – аспірант).
 9. Правове забезпечення формування земельних ділянок як об’єктів земельних правовідносин (Дивак Тетяна Володимирівна – аспірантка).
 10. Правове регулювання державних інтервенцій на аграрному ринку (Костенко Світлана Олексіївна – аспірантка).

Відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

 1. Формування корпусу професійних суддів України (Прилуцький Сергій Валентинович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Кримінально-правова охорона моральності в Україні (Ландіна Анна Валентинівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні (Кубальський Владислав Нарцизович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук ).
 4. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності, правове регулювання авторського договору, відкриті форми інтелектуальної власності, протидія господарським злочинам, порівняльне кримінальне право, законодавче регулювання реалізації права на правову допомогу, філософія кримінального права (Нерсесян Армен Сабірович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 5. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину (Дідик Сергій Євгенович – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 6. Кримінологічне дослідження особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього – (Козлюк Людмила Григорівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 7. Погроза вбивством: значення та місце в системі кримінального права України (Бабанли Расім Шагінович – (молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).

Відділ міжнародного права та порівняльного правознавства

 1. Дослідження історії та актуальних питань міжнародного права, зокрема, розвитку вітчизняної науки міжнародного права (Савчук Костянтин Олександрович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 2. Статус всесвітньої культурної і природної спадщини в міжнародному праві (Мельничук Олена Ігорівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 3. Міжнародне морське право, міжнародне приватне морське право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне право, міжнародне приватне право (Переверзєва Ольга Сергіївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук).
 4. Актуальні питання міжнародного приватного та міжнародного торговельного права (Проценко Ірина Миколаївна – молодший науковий співробітник).
 5. Право ЄС і морське право (Воробйов Володимир Петрович – молодший науковий співробітник).
 6. Імплементація міжнародних зобов’язань у правові порядки Польщі та України (Драчов Олексій Вікторович – аспірант).
 7. Еволюція науки міжнародного права в Польщі (Куртинець Мирослав Іванович – аспірант).
 8. Енергетичне міжнародне право (Шаповал Ірина Володимирівна – аспірантка).

Відділ правових проблем політології

 1. Прикладна та порівняльна політологія, зокрема, питання застосування виборчих технологій, демократизації суспільства, врегулювання політичних конфліктів, функціонування політичної опозиції, порівняльний аналіз політичної опозиції в Україні та Польщі (Кукуруз Оксана Володимирівна –науковий співробітник, кандидат політичних наук).
 2. Політичні інститути, державне управління, європейська інтеграція, транзитологія, міжнародна політика, проблеми, що перебувають на стику кількох наук (політології, права, державного управління, економіки, міжнародних відносин) із застосуванням порівняльних методів (як правило, це географічний аспект – Європейський континент, країни колишнього СРСР) (Стойко Олена Михайлівна –науковий співробітник, кандидат політичних наук).
 3. Етнополітологія, зокрема етнополітичні конфлікти, міжетнічні відносини, ксенофобія, етнонаціональна політика держав, а також політична аналітика (Явір Віра Анатоліївна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук).
 4. Політико-правові засади мовної політики в Україні (порівняльний політико-правовий аналіз) (Грицяк Денис Ігорович – аспірант).
 5. Реформування адміністративно-територіального устрою: досвід держав ЄС і Україна (Панкулич Лариса Анатоліївна – аспірантка).
G Analytics
сайт создан компанией