Інформація для докторантів

Умови та порядок прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Нормативний строк підготовки  доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб ( на умовах контракту).

Повний комплект обов’язкових документів подається вступником  в докторантуру особисто  не пізніше ніж за два місяці до дати зарахування в докторантуру Інституту.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури  включає:

 • заяву встановленої форми;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання відділу про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;
 • копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;
 • список опублікованих наукових праць;
 • 2 кольорові фотокартки 3×4 см.;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • автобіографію;
 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
 • копію трудової книжки.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається  до вступу нарівні з іншими  вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо  зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про  визнання його диплома. У разі відмови- Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Для вступу до докторантури вступник не менш, ніж за два місяці до вступу подає відповідному відділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Відділ Інституту в місячний строк, з часу отримання документів, заслуховує наукову доповідь претендента до вступу до докторантури, розглядає розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування  вступника до  докторантури та подає висновок на розгляд Вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновок відділу щодо  вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту. Зарахування до докторантури здійснюється з дня видання відповідного наказу директора Інституту.

Зарахування до докторантури осіб за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися Інститутом упродовж року.

G Analytics
сайт создан компанией