Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Інформація для докторантів

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ В 2024 РОЦІ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
по прийому до докторантури на 2024 рік з таких наукових спеціальностей:


на умовах державного замовлення (денна форма підготовки)

Галузь науки -12 – Юридичні науки

Наукові спеціальності:

12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.02

Конституційне право; муніципальне право

12.00.03

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.06

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.08

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

12.00.11

Міжнародне право

Зарахування до докторантури на умовах державного замовлення  здійснюється з 1 вересня 2024 р. Повний комплект обов’язкових документів подається вступником до докторантури особисто  не пізніше ніж за два місяці до дати зарахування в докторантуру Інституту.


на умовах контракту (денна форма підготовки)

Галузь науки -12 – Юридичні науки

Наукові спеціальності:

12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

12.00.02

Конституційне право; муніципальне право

12.00.03

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.06

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

12.00.08

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

12.00.11

Міжнародне право


Галузь науки – 23 – Політичні науки

Наукові спеціальності:

23.00.02

Політичні інститути та процеси


23.00.05

Етнополітологія та етнодержавознавствоГалузь науки – 25 – Державне управління

Наукові спеціальності:

25.00.02 Механізми державного управління

Зарахування до докторантури осіб за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися Інститутом упродовж року.

Умови та порядок прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Нормативний строк підготовки  доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в докторантурі здійснюється за денною формою навчання.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури включає:

 • заяву встановленої форми;

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;

 • витяг з протоколу засідання відділу про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;

 • копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;

 • список опублікованих наукових праць;

 • 2 кольорові фотокартки 3×4 см.;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних); 

 • автобіографію;

 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

 • копію трудової книжки.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається  до вступу нарівні з іншими  вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо  зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про  визнання його диплома. У разі відмови- Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

Для вступу до докторантури вступник не менш, ніж за два місяці до вступу подає відповідному відділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.  

Відділ Інституту в місячний строк, з часу отримання документів, заслуховує наукову доповідь претендента до вступу до докторантури, розглядає розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування  вступника до  докторантури та подає висновок на розгляд Вченої ради Інституту.

Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновок відділу щодо  вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту. Зарахування до докторантури здійснюється з дня видання відповідного наказу директора Інституту.

Документи приймаються за адресою:  01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 228, тел. (044) 278-81-27.

Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 11 год. до 17 год. (перерва з 13 год. до 14 год.).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає 80 000 грн. G Analytics
сайт создан компанией