Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Статті

Семчик В.І. Основи кооперативного права України // Правова система в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності / за заг. ред. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – С. 338-351.

Семчик В.І. Земельне право як галузь науки і навчальна дисципліна // Право України. – 2012. – №7. – С. 12-21.

Семчик В.І. Принципи кооперативного права // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 30-35.

Семчик В.И. История развития аграрного и земельного права Украины // Право Украины. – 2012. – №7-8.

Семчик В.І., Сидор В.Д. Концептуальні засади розвитку земельного законодавства України // Правова держава: щоріч. наук. праць. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 396–401.

Семчик В.І., Сидор В.Д. Пріоритет публічно-приватних інтересів у земельному законодавстві України // Право України. – 2012. – №7. – С. 57-62.

Семчик В.И., Погребной А.А. Состояние и перспективы развития кооперативного права в Украине // Право Украины. – 2012. – №7-8.

Семчик В.І., Костенко С.О. Досвід правового регулювання аграрних інтервенції в країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект // Держава і право. – 2012. – № 57.

Кулинич П.Ф. Правове регулювання економічного стимулювання у сфері охорони і використання сільськогосподарських земель України: шляхи вдосконалення // Правова держава. – Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 402-409.

Кулинич П.Ф. Сільськогосподарське зонування земель в Україні: правові проблеми // Право України. – 2012. – № 7. – С. 50-56.

Кулинич П.Ф. Формування правових засад створення та діяльності Державного земельного банку: стан та перспективи // Земельне право України: теорія і практика. – 2012. – № 10. – С. 20-25.

Кулинич П.Ф. Формування земельних ділянок та оформлення прав на них: порядок здійснення та шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. – 2012. – № 8. – С. 6-15.

Кулинич П.Ф. Чи повинна особа, яка придбала частину будівлі, оформити право на земельну ділянку, на якій розташована будівля? // Нотаріат для вас. – 2012. – № 7-8. – С. 42-44.

Кулинич П.Ф. Як впорядкувати оренду землі на селі. Юридичний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (щодо деяких обмежень оренди земель сільськогосподарського призначення)», внесеного народними депутатами України Г.М. Калетніком і С.К. Глусем // Земельне право України: теорія і практика. – 2012. – № 9. – С. 21-25.

Кулинич П.Ф. Чи можна змінити кадастровий номер земельної ділянки? // Юридичний вісник України. – № 34 (895). – 25-31 серпня 2012 року.

Кулинич П.Ф. Банк – на землі, а земля … в банку. Аналіз законодавчих ініціатив щодо створення Державного земельного банку // Юридичний вісник України. – № 39 (900). – 29 вересня–5 жовтня 2012 року.

Бусуйок Д.В. Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 245-250.

Бусуйок Д.В. Співвідношення державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель з іншими формами визначення стану дотримання вимог земельного законодавства // Правова держава. – 2012. – Вип. 23. – С. 427-435.

Бусуйок Д.В. Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право України. – 2012. – № 7. – С. 63-71.

Бусуйок Д.В. Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними система моніторингу навколишнього середовища // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 274-276.

Бусуйок Д.В. Законодавче та правове регулювання моніторингу земель в Україні // Підпри­ємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 56-59.

Бусуйок Д.В. Види моніторингу земель // Підпри­ємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 59-62.

Настечко К.О. Реформування земельного законодавства у сфері містобудування // Право України. – 2012. – №7. – С.72-78.

Настечко К.О. Викладання аграрних, земельних та екологічних дисциплін у вишах України // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 365-375.

Настечко К.О. Реформування  земельного та аграрного законодавства України // Правова держава. – 2012. – №23. – С.410-416.

Настечко К.О. Оформлення права на земельну ділянку у разі набуття права на об’єкт нерухомості // Університетські наукові записки. – 2012. – №4 (40) – С. 207-213.

Настечко К.О. Методологія написання дисертаційного дослідження у сфері земельного права // Держава і право. зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 58.


Тези конференцій

Семчик В.І. Аграрне право як галузь права // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів «Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології» // Зб. наук. пр. / Редкол.: В.С. Лукач та ін. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – С. 372-375.

Семчик В.І. Аграрне право як комплексна галузь права / В.І. Семчик // Аграрне право як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна : Матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.): зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С.156-159.

Кулинич П.Ф. До питання про розвиток предмета аграрного (сільського) права // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.): зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С. 43-46.

Кулинич П.Ф. Правове забезпечення ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні: тенденції і перспективи // Актуальні питання публічного та приватного права: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С. 75-77.

Бусуйок Д.В. До питання про ознаки публічних, приватних та публічно-приватних земельних правовідносин // Державне управління та місцеве самоврядування: тези XIIміжнародного наукового конгресу (29 березня 2012 р.). – Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – С. 60-62.

Бусуйок Д.В. До питання про вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання і охорони земель // Аграрне право як галузь права, юридична наука і навчальна дисципліна: матеріали всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.). – К.: Видавничий центр НУБІП України, 2012. – С. 64-68.

Бусуйок Д.В. До питання про форми взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища // Екологія. Людина. Суспільство: збірка тез доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (26-30 вересня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 89.

Настечко К.О. Особливості правового регулювання діяльності Державної інспекції сільського господарства України // матеріали Круглого столу «Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права України» (19 жовтня 2012 року). – Організатори: Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – C. 211-216.

Настечко К.О. Державно-приватне партнерство в аграрних та земельних відносинах: питання укладання договору // Інтернет-конференція на тему «Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний та міжнародний вимір» Електронний ресурс. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3A2012-02-01-08-26-33&catid=38%3A-4&Itemid=55&lang=ru.

Настечко К.А. К вопросу о заключении договора при установлении государственно-частного партнерства в аграрных и земельных правоотношениях / Современные приоритеты в развитии аграрного, земельного и экологического права (2 марта 2012 г.) // Материалы международной научно-практической конференции посвященной памяти доктора юридических наук профессора Михаила Ивановича Козыря. –Институт государства и права Российской академии наук. – Москва. – 2012. –С.113-116.

G Analytics
сайт создан компанией