Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ міжнародного права та порівняльного правознавства

Відділ міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України було створено у 1969 р. одночасно з перетворенням Сектору держави і права АН України в Інститут, хоча проблеми міжнародного права і порівняльного правознавства були одними з провідних наукових напрямків його роботи з моменту заснування сектору у 1949 р.

Серед основних напрямків наукових досліджень відділу слід назвати проблеми теорії та історії міжнародного права, міжнародного права прав людини, права міжнародних організацій, міжнародного економічного права, міжнародного гуманітарного права, міжнародного права охорони культурних цінностей, міжнародного морського права, права Європейського Союзу та Ради Європи, порівняльного правознавства. За результатами наукових досліджень опубліковано низку монографічних праць, серед яких: «Реалізація міжнародно-правових норм у внутрішньому праві» (1992, за ред.. В. Н. Денисова, В. І. Євінтова та участю науковців Угорщини, Чехії, Словаччини), «Суверенітет України і міжнародне право» (1995, за ред.. В. Н. Денисова, В. І. Євінтова), «Міжнародно-правовий захист національних меншин» (2002, автор М. М. Товт), «Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря» (2003, автор К.О. Савчук), «Антологія української юридичної думки» в 10-ти томах. Т. 8 «Міжнародне право» (2004, відп. ред. В. Н. Денисов), «Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР» (2005, автор А. Я. Мельник), «Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України (2006, за ред. В. Н. Денисова), «Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини» (2008, автор О. І. Мельничук), «Міжнародне судочинство» (2009, за ред. Ю. С. Шемшученка), «Односторонні акти держав в сучасному міжнародному праві (2011, автор С. А. Мельник), «Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України» (2013, автор В. І. Акуленко), «Міжнародно-правове регулювання судноплавного використання міжнародних рік» (2017, автор Є. А. Самойленко), «Місце і роль католицької церкви у міжнародному правопорядку» (2017, автор М. І. Отрош), «Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика (2017, автор В. П. Кононенко). Співробітники відділу взяли активну участь в підготовці «Юридичної енциклопедії» в 6-ти томах. В ній вперше у вітчизняній юридичній науці значний масив термінів був присвячений міжнародному праву, а автор багатьох з них зав. відділу В. Н. Денисов в числі інших учасників став лауреатом Державної премії за 2004 рік. Вагомий внесок в розвиток вітчизняної доктрини і практики міжнародного права зробили співробітники відділу, підготувавши тритомну «Енциклопедію міжнародного права». Співголовами редакційної колегії даної Енциклопедії виступили Ю. С. Шемшученко та В. Н. Денисов, відповідальним секретарем К.О. Савчук. Серед праць з порівняльного правознавства, підготовлених у відділі, слід згадати перш за все такі: «Объединенная республика Танзания (Очерк становления и развития национальной государственности)» (1969, автор В.Н. Денисов), «Республіка Замбія (Нарис державно-правового розвитку)» (1971, автор В.Н. Денисов), «Системы права развивающихся стран. Становление и развитие национальных систем права стран Африки, освободившихся от британского колониализма» (1978, автор В.Н. Денисов; у 1981 видана також німецькою мовою в Берліні). 

Нині у відділі порівняльно-правовими дослідженнями займаються О.В. Кресін та І.М. Проценко. О.В. Кресін, зокрема, здійснив фундаментальні розробки історії порівняльного правознавства (монографія «Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століттях: проблеми становлення» 2011 р., «Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація» 2017 р.). За його упорядкування та наукової редакції опубліковано колективні монографії «Foundations of comparative law: methods and typologies» (London, 2011) та «The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches» (London, 2015). У 2010 р. Ю.С. Шемшученка та О.В. Кресіна обрано членами-кореспондентами Міжнародної академії порівняльного права. І.М. Проценко розробляє проблеми торгового права Німеччини, результатом чого стала підготовка монографії «Торгове право Німеччини: історія становлення та сучасний стан» (Одеса, 2017).

Станом на 2022 р. відділ функціонує у складі: завідувач відділу, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ В.Н. Денисов, провідний науковий співробітник, д.ю.н. В.І Акуленко, провідний науковий співробітник, д.ю.н. О.В. Кресін, старші наукові співробітники, д.ю.н. Л.Г. Фалалєєва, к.ю.н. О. І. Дідківська, О.С. Переверзєва, І.М. Проценко, К.О. Савчук, Я.А. Павко, А.В. Смолій, к.ю.н. М.І. Суржинський, лаборант І-ї категорії В.В. Ходош.

G Analytics
сайт создан компанией