Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Робочі навчальні програми ОНП "Міжнародне право"

Обов'язкові компоненти Освітньо-наукової програми

Робоча програма навчальної дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень.

Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спрямування.

Робоча програма навчальної дисципліни Проблеми теорії та практики міжнародного права.

Робоча програма навчальної дисципліни Право Європейського Союзу: сучасні проблеми теорії і практики.

Робоча програма навчальної дисципліни Філософія науки і культури.

Програма навчально-педагогічної практики підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні на здобуття ступеня доктор філософії.

Робоча програма навчальної дисципліни Участь України у міжнародних організаціях.

Робоча програма навчальної дисципліни Національні правові системи та міжнародне право - проблеми взаємодії та перспективи розвитку.

Вибіркові компоненти Освітньо-наукової програми
(аспірант обирає дисципліни з переліку - 12 кредитів ЄКТС)

Робоча програма навчальної дисципліни Мiжнародно-правове регулювання спiвробiтництва органiв юстицii в сферi правовоi допомоги у цивiльних справах.

Робоча програма навчальної дисципліни Мiжнародно-правове спiвробiтництво держав в сферi унiфiкацiї норм мiжнародного приватного права.

Робоча програма навчальної дисципліни Права корiнних народiв в мiжнародному правi.

Робоча програма навчальної дисципліни Сучасна конституцiйна доктрина i проблеми конституцiйного будiвництва.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми iсторико-правових дослiджень.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми мiжнародного гуманiтарного права.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми мiжнародного морського права.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми модернiзацii полiтичної системи України.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми розвитку мiжнародного права навколишнього середовища.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми участi України в мiжнародних органiзацiях.

G Analytics
сайт создан компанией