Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Участь у законодавчій діяльності

Науково-експертна діяльність в інтересах та на
замовлення органів державної влади

У 2022 році Інститут продовжував підтримувати зв’язки з центральними органами державної влади, з окремими відомствами, установами, організаціями в сфері державотворення, правотворення, правоохоронними та судовими органами влади України. Співробітники Інституту брали участь в роботі ряду державних та урядових комісій і комітетів, національних рад та агентств, активно працювали над удосконаленням та  реалізацією положень Конституції України, проектами окремих кодексів та інших нормативно-правових актів, проводили експертизи та надавали науково-консультативну і науково-методичну допомогу, а саме:  Президії НАН України,  Конституційному Суду України, профільним комітетам Верховної Ради України, Головному управлінню Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Прокуратурі АРК та міста Севастополя, Кабінету Міністрів України, Міністерству юстиції України, Міністерству освіти і науки України та ін.

На постійній основі таку роботу здійснювали:

О.В.Скрипнюк – член науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України; член науково-консультативної ради Верховного Суду; член науково-консультативної ради Конституційного Суду України, член Комітету Верховної Ради України з присудження премій для молодих вчених.

Н.М. Оніщенко - Голова ГЕР 08 - право (НАЗЯВО); член НКР з питань реалізації спеціального національного превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; член НКР при Голові  Верховної Ради України; член НКР при Верховному Суді; член НКР при Конституційному Суді України; член робочої групи Мін’юсту України з розробки проєкту Закону України «Про нормативно-правові акти»; член комісії конкурсу «Підтримки досліджень провідних та молодих вчених». Національний фонд наукових досягнень; член Національної наукової комісії ННЦ;

Кваша О.О. Увійшла до складу Міжвідомчої робочої групи при Офісі Генпрокурора, яка створена з метою координації діяльності правоохоронних та інших державних органів України, спрямованої на забезпечення притягнення до відповідальності осіб, що прямо чи опосередковано причетні до вчинення Російською Федерацією збройної агресії проти України, розшуку, арешту та подальшої конфіскації або примусового вилучення у дохід України належних їм або іншим особам активів, а також об’єктів права власності Російської Федерації, її резидентів, належної комунікації та обміну інформацією з відповідними міжнародними та іноземними ініціативами та робочими групами, ураховуючи відповідні пропозиції, відповідно до статей 9, 25 Закону України «Про прокуратуру», член НКР при Голові  Верховної Ради України, член НКР Верховного Суду.

О.Л. Богініч - Перший заступник Голови центральної Координаційної Ради Всеукраїнської громадської організації Конгрес Громадянського Суспільства України;

І.Б. Усенко як член комісії Міністерства юстиції України з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» щодо документів, винесених на розгляд комісії.  

Окрім того, І. Б. Усенко  наказом Міністерства освіти і науки України № 700 від 5 серпня 2022 р. призначений (за згодою) членом предметної (галузевої) експертної комісії з громадянської освіти та правознавства. Відтоді він бере участь в щомісячних засіданнях цієї експертної комісії, особисто рецензує окремі навчально-методичні матеріали, винесені на розгляд комісії.

На безпосереднє звернення органів державної влади або відповідно до доручення Президії НАН України співробітниками Інституту було надано: 

 • Пархоменко Н.М. - експертний висновок щодо проекту  Закону України «Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо заборони використання джерел інформації держави-агресора або держави-окупанта в освітніх програмах, в науковій та науково-технічній діяльності»; пропозиції щодо актуалізації Національної стратегії у сфері прав людини;
 • Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. - висновок науково-правової експертизи щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» № 0931 від 29.08.2019 р. праву Європейського Союзу та виконанню міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
 • Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. - висновок науково-правової експертизи щодо відповідності проекту Закону України  «Про юстицію, дружню до дитини» № 5617 від 04.06.2021 р. праву Європейського Союзу та виконанню міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
 • Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. - висновок доктринального тлумачення понять «підривна діяльність», «підривна діяльність проти України», «надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», що використовуються у ст. 111 Кримінального кодексу України;
 • Оніщенко Н.М. - рекомендації щодо Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану її реалізації на 2022 – 2024 роки» №752-р від 12 серпня 2022 року; пропозиції щодо внесення необхідних змін та доповнень до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (№2319-9 від 20.06.2022р.) у тому числі в умовах російської агресії; висновок науково-правової експертизи № 6004-2 від 22.09.2021 Проект Закону України «Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля»; висновок науково-правової експертизи № 3120 на проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року; висновок щодо цифрової трансформації в умовах євроінтеграції від 04.11.2022 р.;
 • Оніщенко Н. М., Денисов В. Н. - науково-правовий висновок щодо проєкту Концепції санкційної політики України  №357 від 01.11.2022 р.;
 • Оніщенко Н.М., Богініч О.Л. - науково-правовий висновок щодо доктринального тлумачення Глави 90 ЦК України (спадковий договір) від 08.11.2022;
 • Сунєгін С.О. - висновок науково-правової експертизи щодо правових підстав погодження Міністерством культури України плану санації Державного підприємства «Національна кінематека України»;
 • Богініч О.Л. - висновок науково-правової експертизи на запит ПРАТ «ПівнГЗК» щодо доктринального тлумачення окремих норм Податкового кодексу України з питань оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин та їх відповідності прецедентній практиці Європейського суду з прав людини;
 • щодо доктринального тлумачення чинності окремих положень ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 №104 та їх відповідності прецедентній практиці Європейського суду з прав людини; щодо окремих питань звільнення від обов’язку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва під час використання земель для будівництва та обслуговування жилих будинків та господарських споруд;  щодо застосування окремих норм законодавства з питань приватизації, управління державним майном та інших нормативно-правових актів;
 • Кваша О.О. - висновок щодо можливої кваліфікації дій особи, яка в стані неосудності вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України, як замах;
 • Турлова Ю.А., Кваша Р.С. - пропозиції та зауваження щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України» метою якого є приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм міжнародного права та забезпечення кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноцид, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини);
 • Сірий М.І., Гацелюк В.О.-  пропозиції та зауваження до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки»);
 • Кубальський В.Н. науково-правовий висновок щодо кримінально-правової оцінки допомоги (інтерв’ю, участь в телевізійних програмах, створення інформаційних матеріалів тощо) забороненим в Україні засобам масової комунікації Російської Федерації та т.зв. «ДНР» у проведенні деструктивної пропаганди; щодо наявності в діях М.Н. Саакашвілі ознак злочину, передбаченого ст. 109 КК України; щодо наявності в наданих матеріалах з Комунального підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) «Київтеплоенерго» ознак кримінальних правопорушень, передбачених розділами І та XX Особливої частини КК України; щодо наявності в наданих матеріалах з Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області і Броварської районної ради Київської області ознак кримінальних правопорушень, передбачених розділами І та XX Особливої частини КК України;
 • Козлюк Л.Г., Кваша Р.С. - науковий висновок щодо питань, пов’язаних з кваліфікацією дій неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення в умовах збройної агресії РФ, та наявності в діях військовослужбовців РФ складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України;
 • Нікітенко В.М. - науковий висновок щодо доктринального тлумачення правильності кваліфікації дій працівників правоохоронних органів у разі вчинення ними незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (із застосуванням фізичного насильства або без такого) окремо за ст. 340 КК України або ст. 365 КК України, або за ст.ст. 340, 365 КК України як ідеальна сукупність злочинів;
 • Денисов. В.Н. - експертний висновок щодо законності проведення Російською Федерацією «спеціальної воєнної операції» на території України відповідно до статті 51 Статуту ООН, що стосується права держави на самооборону;
 • Денисов В.Н., Кубальський В.Н. - експертний висновок щодо можливого заподіяння шкоди державній безпеці України діями консулів консульських установ Угорщини в Україні в частині проведення виїзних перевірок щодо громадян України за місцем їх проживання (місцем здійснення господарської діяльності) на території Закарпатської області у зв’язку з отриманням останніми безповоротної фінансової допомоги від БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» та можливої наявності у таких діях консулів консульських установ Угорщини в Україні ознак проведення підривної діяльності проти України. Для 1-го вiддiлення слідчого вiддiлу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області;
 • Денисов В.Н., Оніщенко Н.М. - експертний висновок щодо надання пропозицій до проєкту Концепції санкційної політики України стосовно Російської Федерації у зв’язку з агресією останньої проти України для Ради Національної безпеки та оборони України;
 • Кресін О.В. - експертний висновок щодо міжнародних документів, розміщених на сторінці «Законодавство» сайту Верховної Ради України за зверненням голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій С.В. Бабака;
 • Кулинич П.Ф., Проценко І.М.-  наукова записка «Шляхи вдосконалення міжнародно-правового забезпечення продовольчої безпеки України та світу в умовах збройних конфліктів;
 • Акуленко В.І., Максимов В.В. - експертний висновок щодо перегляду рішення про віднесення споруди «Башта» до пам’яток архітектури для Інституту проблем міцності;
 • Акуленко В.І., Максимов В.В. - експертний висновок щодо правового статусу предметів археології на запит Офісу Генерального прокурора;
 • Суржинський М.І. - експертний висновок щодо розгляду законопроектів за реєстровими №№ 6369-д та 6368-д на запит Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ;
 • Павко Я.А. - експертний висновок щодо проекту Закону України «Про транскордонне співробітництво» на запит Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ВРУ;
 • Батанов О.В. - висновок науково-правової експертизи щодо проєкту Закону України «Про транскордонне співробітництво»; щодо проєкту Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Підготовлений за запитом Секретаря РНБО України О. Данілова (спільно з А. Р. Крусян);
 • Батанов О.В. - висновок науково-правової експертизи щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо комунальної власності»; щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у період дії воєнного стану»(спільно з М. О. Пухтинським);
 • Батанов О.В. - висновок науково-правової експертизи щодо проєктів положень «Про Уповноваженого з прав людини Прилуцької міської ради» та «Про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають у відносинах фізичних чи юридичних осіб з органами місцевого самоврядування територіальної громади міста Прилуки або іншими комунальними утворення чи залежними від органів місцевого самоврядування міста Прилуки структурами»;
 • Крусян А.Р. - наукова експертиза проекту «Програма КУГ» («Програма Конгресу українських громад») зроблена за запитом громадської організації «Конгрес українських громад»; правові позиції щодо наукового аналізу проєкту Федерального закону «О внесении изменений в Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; пропозиції щодо виокремлення основних проблем, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення України за напрямом «Реформування ОДА, РДА» підготовлені за завданням комітету (2) робочої групи з питань державного управління  Національної ради з відновлення України від наслідків війни (створено відповідно до Указу Президента від 21 квітня 2022 року № 266/2022) – (у співавторстві); наукова експертиза щодо проєкту Закону України  «Про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, гарантій їх соціального захисту та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб»;
 • Усенко І.Б., Малишев О.О. - висновок науково-правової експертизи на проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення якості вищої освіти»;
 • Усенко І.Б., Худояр Л.О. - висновок відповідно до усного доручення віцепрезидента НАН України академіка НАН України С. І. Пирожкова. про можливість закріплення і розвитку на законодавчому рівні основ державної політики щодо історії української державності, започаткованих Указом Президента України №423/2021 «Про День Української Державності» від 24 серпня 2021 р.;
 • Усенко І.Б. - висновок щодо гідного вшанування пам’яті науковців, які загинули за незалежність, суверенітет і цілісність України під час виконання посадових обов’язків;
 • Ромінський Є.В., Малишев О.О. - висновок  щодо проєктів Законів України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями» та зауважень Президента України до цих проектів;
 • Усенко І.Б., Горбатенко В.П.- висновок щодо правової оцінки можливості використання в Україні міжнародного досвіду застосування офіційної багатомовності;
 • Іванова А.Ю. - пропозиції до проєкту плану заходів з опрацювання нормативно-правових актів Союзу РСР та Української РСР (СРР);
 • Усенко І.Б., Ромінський Є.В.- висновок науково-правової експертизи проєкту закону про деколонізацію гуманітарної сфери України проєкту закону про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України;
 • Усенко І.Б. - пропозиції та зауваження до проєкту закону про академічну доброчесність до проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • Музика І.В. - експертний висновок за дорученням Міністерства оборони України в документальному кінопроекті Міністерства оборони України «Справжній нацизм ХХІ сторіччя» (відеозапис оцінки експерта обсягом 1 а.а.);
 • Усенко І. Б., Іванова А. Ю. - пропозиції на виконання пункту 7 постанови Президії Національної академії наук України від 21.09.2022 № 278 про створення у структурі Центру наукових досліджень та викладення іноземних мов НАН України відділу перекладів законодавчих і нормативно-правових актів з іноземних мов українською мовою;
 • Кулинич П.Ф. - науковий висновок щодо доктринального визначення юридичної долі земельної ділянки, наданої громадянину у постійне користування для створення фермерського господарства, у разі ліквідації такого фермерського господарства – для Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду; щодо правової природи рішень органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження землями комунальної власності та можливості їх оскарження прокурором – для Офісу Генерального прокурора України; щодо доктринального визначення права колишнього подружжя на самочинно збудовану ним під час перебування у шлюбі будівлю; щодо доктринального визначення способів захисту права власності на земельну ділянку, на якій розміщений парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва; щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо підвищення ефективності використання державних земель сільськогосподарського призначення»; щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель  фізичними особами та суб’єктами державного сектору економіки»;
 • Малишева Н.Р. - висновок щодо проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля;  щодо ситуації в екологічній сфері України, що склалася внаслідок збройної агресії РФ; щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їх радіаційний стан»; до проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля; щодо законопроєкту «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації»;науково-правові підходи до формування позиції України в рамках Резолюції ГА ООН 75/36 «Зменшення космічних загроз шляхом прийняття норм, правил і принципів відповідальної поведінки»; щодо проєкту Розпорядження Кабінету Міністрів України про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Чорноморському біосферному заповіднику НАН України (спільно з В. Олещенком); щодо порядку регулювання ведення санітарних та інших рубок   формування   та   оздоровлення лісів різного походження в гірських умовах (спільно з В. І. Олещенком); правова позиція з приводу заяв рф щодо законності визнання приватних супутників як цілі до знищення (спільно з А.Гуровою); Пропозиції стосовно заходів у зв’язку з ситуацією у екологічній сфері, що склалася внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України – (спільно з  В.Олещенко, Н. Красіліч, А. Гуровою). 

Співробітниками відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права підготовлено низку науково-правових висновків на проекти законів: про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських; щодо природи принципу зворотної дії в часі законів та інших нормативно-правових актів, зокрема в аспекті винятків, зазначених у статті 58 Конституції України; про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських; щодо можливості імплементації норм законодавства у сфері охорони праці на рівні постанови Кабінету Міністрів України; щодо надання роз’яснення сфери застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №481 з питання дистанційної роботи науковців, які знаходяться за кордоном; на запит Адвокатського об’єднання «Юридична компанія «КРЕДО» від 30.06.2022 року, вих. № 1/647 щодо надання науково-правового експертного висновку в галузі права з приводу застосування окремих положень Закону України «Про вищу освіту»; щодо питання визначення моменту виникнення у потерпілого права на відшкодування втраченого ним заробітку (доходу) на підставі статей 1195, 1197 ЦК України (справа №906/1318/19); щодо окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII щодо визначення правового статусу «близьких осіб». щодо визначення правової природи договорів, укладених МЗС України з приватним підприємцем; щодо тлумачення положень законодавства у сфері діяльності інститутів спільного інвестування; щодо тлумачень положень законодавства стосовно корпоративних прав, що належать особам, уповноваженим на виконання функцій держави; щодо прав попереднього користувача на торгову марку та повноважень ДМС у сприянні захисту прав інтелектуальної власності, щодо визначення прав на забудову та взаємовідносин з органами дозвільної системи; щодо питання визначення моменту виникнення у потерпілого права на відшкодування втраченого ним заробітку (доходу) на підставі статей 1195, 1197.

Співробітниками відділу проблем державного управління та адміністративного права була проведена робота по підготовці науково-правового висновку щодо проекту Закону України «Про економічний паспорт»; щодо можливості застосування до осіб рядового і начальницького складу ДБР таких видів заохочень, як нагородження вогнепальною зброєю, холодною зброєю, дострокове присвоєння спеціального звання у період воєнного стану; щодо проекту Закону України «Про систему фінансової підтримки майбутніх поколінь»; щодо проекту Закону України «Про економічний паспорт юного українця»; наукова  позиція щодо Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі протиправним та нечинним; пропозиції до проекту відповіді щодо «утворення міста» (адміністративно-правові питання) на запит ТОВ «ЦЕДЕВЕЛОПЕР»; пропозиції щодо Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки; науково-експертний висновок про наявність чи відсутність правових підстав у територіальних органів Державної міграційної служби скасовувати власні раніше прийняті рішення про заборону в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну; щодо оплати праці членів НАН України та член-кореспондентів НАН України, які перебувають на окупованій території та підготовці пропозицій до змін у відповідних нормативних актах; щодо «Базового фінансування основної діяльності установ НАН України»; щодо роботи конкурсної комісії про обрання керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури.

G Analytics
сайт создан компанией