Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Статті

Оніщенко Н.М., Кузнєцова Н.С. Громадянське суспільство і виклики часу: від теорії до практичних дій // Віче. – 2014. – №7. – С. 30-33.

Оніщенко Н.М., Стоєцький С.В., Сунєгін С.О. Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 64-71.

Оніщенко Н.М., Стоєцький С.В., Сунєгін С.О. До питання про відповідальність держави перед громадянським суспільством // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 9-14.

Оніщенко Н.М. Комунікаційна складова гармонізації громадянського суспільства // Філософські та методологічні проблеми права. – 2014. – № 1. – С. 182-195.

Оніщенко Н.М. До питання про правову актуальність як ознаку громадянського суспільства // Віче. – 2014. – № 17. – С. 40-44.

Оніщенко Н.М. До питання про пошук балансу у співвідношенні громадянського суспільства та держави // Право України. – 2014. – № 4. – С. 55-63.

Оніщенко Н.М. Правовий світогляд: соціологічний вимір // Соціологія права. – 2014. – № 1. – С. 12-16.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Верховенство права та законність як принцип адміністративного судочинства: взаємозв’язок та взаємозалежність // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2014. – №2. – С. 52-59.

Оніщенко Н.М., Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І. Актуальні проблеми забезпечення і охорони прав людини в Україні // Правова держава. Щорічник наукових праць. Випуск 25. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – С. 16-44.

Оніщенко Н.М. Правовий світогляд як явище соціальної дійсності // Право України. – 2014. – № 5. – С. 15-22.

Оніщенко Н.М. Відродження поваги до права в контексті розвитку правової свідомості та правової усвідомленості // Віче. – 2014. – № 9. – С. 44-46.

Оніщенко Н.М. Баланс держави та громадянського суспільства в контексті правового світогляду // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 19-24.

Оніщенко Н.М. Функції права: системний погляд, характеристики та значення у соціальному житті // Актуальні проблеми сучасного конституційного права України: збірник наукових праць / відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, О.В. Батанов. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – С. 291-305.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Відповідальність держави перед особою в контексті розвитку громадянського суспільства // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 64. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 3-11.

Пархоменко Н.М. Роль громадянського суспільства у захисті прав і свобод людини і громадянина // Право України. – 2014. – № 4. – С. 116-125.

Пархоменко Н.М. Революційна правосвідомість і правопорядок  // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014.

Тарахонич Т.І. Функції та принципи правового регулювання: доктринальні підходи // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., Київський університет права. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – С. 53-64.

Тарахонич Т.І. Предмет, сфера и пределы правового регулирования: современные тенденции  // Scientific letters of academic society of Michal Baludanske. – 2014. – Vol 2. – № 3.– S. 150-153.

Макаренко Л.О. Світоглядні засади правової культури // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014.  – С. 233-238.

Львова О.Л. Людина як найвища соціальна цінність в Україні в контексті християнського світогляду // Альманах права. Правовий світогляд: право і людина. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 227-233.

Львова О.Л., Богініч О.Л. Відповідальність держави перед особою (міжнародний досвід) // Держава і право. – 2014. – Вип. 65. – С. 18-27.

Богініч О.Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014.

Васецький В.Ю. Проблеми правової рівності в епоху Нової історії // Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 7. С. 45-50.

Васецький В.Ю. Проблематика правової рівності в період Античності // Альманах права. Правовой світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. − С 117-121.

Сунєгін С.О. Принцип рівності у праві в контексті ціннісних орієнтацій суспільства: сучасні реалії та тенденції розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 87-95.

Сунєгін С.О. Моральні засади правовідносин: вступ до проблеми // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 333-339.

Романюк Є.О. Формальна визначеність права як підстава визначення меж людської свободи // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – № 5 (08). –С. 95-99.

Романюк Є.О. Праворозуміння як спосіб осмислення правової реальності // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. – № 9 (12). – С. 99-103.

Романюк Є.О. Авторитет і примусовість права як джерела дотримання його обов’язковості // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 313-318.

Оніщенко Н.М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники) законодавчого прогресу // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 25-29.

Оніщенко Н.М. Гласність в праві: деякі аспекти вивчення та розгляду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 2 (136). – С. 25-31.

Оніщенко Н.М. Деякі дискусійні питання визначення категорії «джерело права» в сучасній юридичній науці // Право України. – 2013. – № 5. – С. 245-253.

Оніщенко Н.М. До питання методики викладання правових дисциплін // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 273-280.

Оніщенко Н.М. До питання про демократичний правовий розвиток (деякі теоретичні узагальнення) // Право України. – 2013. – № 8. – С. 141-149.

Оніщенко Н.М. Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації) // Вісник Національної академії правовивх наук України. – 2013. – № 2 (73). – С. 17-26.

Оніщенко Н.М. Правовий оптимізм чи правовий песимізм: вибір, необхідний суспільству // Віче. – 2013. – № 11 (343). – С. 20-23.

Оніщенко Н.М. Правова «зрілість» суспільства: реальний стан та можливі перспективи // Правова держава. – 2013. – Випуск 24. – С. 73-79.

Оніщенко Н.М. Соціологія права як чинник удосконалення право-державотворення в Україні // Віче. – 2013. – № 5 (338). – С. 11-14.

Оніщенко Н.М. До питання про функціональну роль та значущість соціології права // Держава і право. – 2013. – Випуск 60. – С. 14-20.

Оніщенко Н.М. Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розуміння, сприйняття, результативної дії та ефективності // Про українське право. – Число VI – VII. – 2013. – С. 22-34.

Оніщенко Н.М. Нормотактика як складова державної правової політики // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та України: зб. наук. статей до 75-річного ювілею д.ю.н. М.І. Козюбри. – К.: Дух і літера, 2013. – С. 91-101.

Оніщенко Н.М. Правові системи сучасності в контексті наукового вивчення та викладацького досвіду // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. праць. – Луцьк, 2013. – С. 82-89.

Оніщенко Н.М. Право й економіка: взаємовплив і паритетні начала розвитку // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 249-259.

Оніщенко Н.М. Деякі підходи до визначення комутативних властивостей права // Комунікація. – 2013. – № 3. – С. 8-18.

Онищенко Н.Н. К вопросу о развитии доктрины прав человека в Украине (годы независимости) // Право Украины. – 2013. – № 9. – С. 176-194.

Онищенко Н.Н. Нормотактика – составляющий элемент государственной правовой политики // Ежегодник украинского права. – 2013. – № 5. – С. 103-110.

Оніщенко Н.М. До питання про ефективність законодавства: напрями розвитку та вдосконалення // Актуальні проблеми правознавства: науковий збірник ЮФ ТНЕУ / редкол.: М.О. Баймуратов та ін. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 61-68.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Права дитини: піклування сім’ї, стурбованість суспільства, допомога держави, увага науковців // Віче. – 2013. – № 17 (350). – С. 22-25.

Оніщенко Н.М., Львова О.Л., Сунєгін С.О. Права і свободи дитини: вступ до проблеми  // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 13-17.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Права і свободи дитини в умовах конвергенції правових систем: українські реалії та перспективи їх удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 12.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Моральна складова державної політики у сфері охорони і захисту прав та інтересів дитини: необхідність забезпечення // Публічне право. – 2013. – № 4.

Пархоменко Н.М. Розвиток принципів Конституції України у актах Конституційного Суду України // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 45-49.

Пархоменко Н.М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: реалії та перспективи // Сучасні проблеми розвитку законодавства в Україні: збірник наукових праць. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – С. 10-18.

Пархоменко Н.Н. Основы конституционализации отраслевого законодательства Украины на современном этапе // Конституция, конституционализм, конституционализация правовых систем: актуальное соотношение понятий и трендов // Сборник материалов по итогам Международной научно-практической конференции. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – С. 315-352.

Тарахонич Т.І. Принципи правового регулювання: доктринальні підходи // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 292-296.

Тарахонич Т.І. Функції системи правового регулювання: поняття, особливості, види // Правова держава. Вип. 24- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 88-94.

Богініч О.Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні: питання теорії та практика реалізації // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 110-114.

Богинич О.Л. Взаимодействие права силы на реализацию конституционных принципов свободы, равенства и достоинства человека в современной Украине // Право в современном мире: 20-лет Конституции РФ: сб. статей. – М., 2013.

Львова О.Л. «Нові права» людини як аномалія права // Правова держава. – 2013. – Вип. 24. – С. 102-109.

Львова О.Л. Буття права в контексті природного праворозуміння // Про українське право / За ред. Проф. І. Безклубого. – К.: Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – Число VI-VII. – С. 82-92.

Львова О.Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози // Альманах права. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 206-211.

Львова О.Л. Права жінки згідно ісламських документів з прав людини // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб наук. праць / за ред. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 233-235.

Львова О.Л., Богініч О.Л. Право жити чи право бути народженою (До питання про природне право дитини на життя) // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 10-16.

Макаренко Л.О. Правова культура як прояв духовної культури людства // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 212-217.

Макаренко Л.О. Правова культура як цінність суспільного життя // Правова держава. Щорічник наукових праць. – Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 109-116.

Васецький В.Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 118-121.

Васецький В.Ю. Співвідношення природно-правового та позитивно-правового аспекту філософії праворозуміння в контексті гуманізації суспільних відносин // Правова держава. − Випуск 24. − К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. − С.129-136.

Стрєльцова О.В. Принцип рівності як загальний принцип права Європейського Союзу // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 279-283.

Стрєльцова О.В. Ознаки наднаціональності у правовій природі ЄС // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: Зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.]. – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – С. 74–79.

Стрєльцова О.В.  До питання про юридичну природу Європейського Союзу та його правової системи // Юридичний журнал. – 2013. – № 1 (127). – С. 31-34.

Стрєльцова О.В. Європейський Союз та інтеграційні міждержавні об’єднання в інших регіонах світу (порівняльно-правовий аналіз правової природи) // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 24. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 116-122.

Стрєльцова О.В. Взаємодія міждержавних правопорядків Європи як передумова формування європейського права // Право України. – 2013. – № 6. – С. 145-152.

Стрельцова О.В. Взаимодействие региональных межгосударственных правопорядков Европы как предпосылка формирования европейского права // Право Украины. – 2013. – № 3. – С. 71-78.

Стрельцова О.В. Инициативы ЕС в отношении постсоветских государств Причерноморского региона (правовые аспекты) // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 9 (64).

Сунєгін С.О. Моральні критерії обмеження прав і свобод людини та громадянина: вступ до розгляду питання // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 288-292.

Сунєгін С.О. До питання про центральний елемент правової системи: окремі аналітичні роздуми // Правова держава. Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 122-129.

Романюк Є.О. Рівність та пропорційність у праві // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці.– Випуск 4. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 267-270.

Лебедєва О.В. Історичний розвиток поняття «держави»: теоретичний аналіз // Правова держава. – Випуск 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – С. 487-493.

Лебедєва О.В. Сучасні погляди на державу та людину // Альманах права. Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2013. – С. 196-200.

Оніщенко Н.М. Соціальний потенціал правової системи України (завдання, функції та умови розвитку) // Право України. – 2012. – № 1.

Оніщенко Н.М. До питання про сутність, природу та трансформаційні зміни інформаційного правового простору (теоретико-правовий аспект) // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 4-10.

Оніщенко Н.М. Інформаційно-правовий простір: проблеми формування, розвитку, аналіз позитивних і негативних впливів на правосвідомість суспільства та особистості // Віче. – 2012. – № 17. – С. 20-23.

Оніщенко Н.М. До питання про авторитет діючого законодавства (теоретичний аспект розгляду) // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 77-83.

Оніщенко Н.М. Нормотактика як складова державної правової політики // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 37-43.

Оніщенко Н.М. Правова освіченість в контексті рівнів правової освіти // Віче. – 2012. – № 23. – С. 35-37.

Оніщенко Н.М. Права людини в нових правових реаліях: гендерний вимір // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 159-167.

Оніщенко Н.М. Порівняльне право-державознавство: деякі підходи до аналізу. Рівні вивчення та сутнісні характеристики // Порівняльне правознавство (науково-практичний фаховий журнал). – 2012. – № 1-2. – С. 134-140.

Оніщенко Н.М. Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін // Віче. – 2012. – № 12. – С. 2-5.

Оніщенко Н.М. Правова система як об’єкт пізнання загальнотеоретичної юриспруденції // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 258-273.

Оніщенко Н.М. Авторитет діючого законодавства: вступ до проблеми // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2012. – № 1. – С. 65-72.

Оніщенко Н.М. До питання про категоріальний апарат сучасних правових досліджень (правопізнавальні конструкції) // Публічне право. – 2012. – № 1 (5). – С. 223-231.

Оніщенко Н.М. Порівняльно-правові дослідження як об’єкт вивчення юридичної науки // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 405-406.

Онищенко Н.Н. Некоторые аспекты методики преподавания сравнительно-правовых дисциплин // Компаративистика – 2011: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение, сравнительная политология. Международный учебно-методический и научный ежегодник / под ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза: ПГУ, 2012. – С. 30-40.

Онищенко Н.Н. Современное правопонимание в контексте истоков, постулатов, принципов и функций права // Модернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции, перспективы: сб. материалов ІХ Международной научно-практической конференции (10-11 декабря 2011 г.): в 3 т. / сост. В. В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – Т. 1. – С. 67-79.

Оніщенко Н.М., Львова О.Л., Макаренко Л.О. Гендерні паритети сучасного етапу правового розвитку в Україні // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 10-14.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: реалії та перспективи // Віче. – 2012. – № 11. – С. 33-36.

Пархоменко Н.М. Проблеми та особливості формування правової культури населення в Україні на сучасному етапі // Правова держава. Щорічник наук. праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 83-91.

Пархоменко Н.М. Конституційна законність як мета, вимога та правовий режим: теоретичні аспекти // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 36-40.

Пархоменко Н.М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 338-343.

Пархоменко Н.М. Законодавство України на сучасному етапі: кількісний та якісний аналіз // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 291-299.

Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 2. – С. 22-26.

Пархоменко Н.М. Визначення сутності та змісту гармонізації законодавства України на сучасному етапі // Наука і правоохорона. – 2012. – № 1 (15). – С. 278-283.

Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 2. – С. 22-26.

Пархоменко Н.М. Держава як гарант  забезпечення прав людини і громадянина // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. Випуск 18. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 140-146.

Пархоменко Н.М. Тенденції розвитку джерел права України в умовах глобалізації в сфері права // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 273-276.

Тарахонич Т.І. Механізм правового регулювання як динамічна складова правової системи // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності / За заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор - Видавництво, 2012. – С. 45–59.

Тарахонич Т.І. Правовий вплив: поняття та особливості // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького; Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України;  Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – С. 193–196.

Тарахонич Т.І. Соціальне регулювання: сутнісна характеристика // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 91-97.

Макаренко Л.О. Право як вияв культури сучасного суспільства // Правова держава. Вип. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 110-118.

Макаренко Л.О. Верховенство права як принцип природного права // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 3. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 199-204.

Макаренко Л.О. Порівняння як метод дослідження державно-правових явищ // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наук. праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Львів: Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2012. – С. 53-56.

Макаренко Л.О. Актуальні проблеми сучасного правового розвитку // Право України. – 2012. – № 7. – С. 358-363.

Львова О.Л. Дія права природного та позитивного: порівняльний аспект // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 102-110.

Львова О.Л. Тенденція «нових прав» у світі як аномалія сучасного права // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук. праць / За ред. Ю.С. Шемшученка та ін. – Львів: Львів. держ. унів-т внутр. справ, 2012. – С. 380-383.

Львова О.Л. Принцип рівності у праві як ціннісна складова гендерної політики // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Наук.-практ. журнал. Вип. 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 199-204.

Богініч О.Л. Принципи права: окремі онтологічні, гносеологічні та аксіологічні проблеми // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 104-108.

Богініч О.Л. Роль права сили в ґенезі державо- та правотворення (на прикладі України) // Правова держава. Випуск. 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 97-102.

Богинич О.Л. Трансформации функций права и государства на постсоветском пространстве в контексте основных теорий правопонимания (на примере Украины) // Модернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции, перспективы: сб. материалов ІХ Международной научно-практической конференции (10-11 декабря 2011 г.): в 3 т. / сост. В.В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – Т. 1. – С. 354-361.

Васецький В.Ю. Історико-філософський аспект природно-правого і позитивно-правового принципів праворозуміння // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 112-116.

Стрєльцова О.В. Правові стандарти Європейського Союзу: поняття, ознаки та джерела // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: зб. наукових праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., ін.]. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – С. 133-139.

Стрєльцова О.В. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Вип. 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. 492 с. С. 243-248.

Стрєльцова О.В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: передумови, проблеми і перспективи // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 87-97.

Стрєльцова О.В. Механізм секторальної гармонізації законодавства України з правом ЄС у сферах свободи, безпеки і юстиції // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 5. – С. 5-14.

Стрєльцова О.В. Механізм гармонізації законодавства України з правом ЄС: тенденції розвитку у світлі планованої Угоди про асоціацію // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 23. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 126-135.

Сунєгін С.О. Основоположні принципи права: загальна характеристика та деякі аспекти реалізації // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 253-257.

Сунєгін С.О. Соціальний та нормативний аспекти юридичної відповідальності: теоретико-правовий аналіз // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 135-141.

Сунегин С.А. Основные функции государства в контексте современных глобализационных процессов: теоретические аспекты // Модернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции, перспективы: сб. материалов ІХ Международной научно-практической конференции (10-11 декабря 2011 г.): в 3 т. / сост. В.В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – Т. 2. – С. 284-296.


Тези конференцій

Оніщенко Н.М. Проблематика праворозуміння у творчості М.І. Палієнка: сучасний контекст // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 листопада 2014 року) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 26-29.

Пархоменко Н.М. Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному етапі // Матеріали міжнародної наук. конф. «Юридична освіта і наука в Україні: традиції і новації» [Десяті юридичні читання], (м. Київ, 15-16 травня 2014 р.). – С. 41-45.

Тарахонич Т.І. Юридичний інструментарій теорії правового регулювання // Матеріали науково-теоретичної конференції «Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України». – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. –  С. 156-161.

Тарахонич Т.І. Теорія правового регулювання як одна із форм узагальнення наукового знання // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 листопада 2014 року) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 424 – 426.

Макаренко Л.О. Світоглядні засади правової культури // Матеріали науково-практичної конференції на тему: Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України». – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – С. 118-121.

Макаренко Л.О. Правова культура як неодмінна складова розбудови громадянського суспільства // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Житомир,  10 квітня 2014 р.). – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – С. 37-38.

Макаренко Л.О. Світогляд та правова культура як чинники впорядкування суспільних відносин // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V Міжнародної наукової конференції (Київ, 18 листопада 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 280-284.

Васецький В.Ю. Розвиток концепції прав людини в контексті проблеми рівності у праві на Європейському континенті у ХVII-XVIII ст. // Міжнародна конференція: Ludske a obcianske prava a svobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava. – Bratislava, Slovenska republica 19-20 septembra 2014 r. – Зб. доповідей. - Bratislava: Paneuropska vysoka skola, 2014. – C. 11-13.

Васецький В.Ю. Правові та історичні передумови розвитку правової ідеології на європейському правовому просторі в епоху Середньовіччя // Поняття та категорії юридичної науки. Збірник наукових праць. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 18 листопада 2014 р.). − К.: Ніка-Центр, 2014. − С. 185-188.

Васецький В.Ю. Правова рівність в період Античності у Чорноморському басейні // Матеріали науково-теоретичної конференції на тему: Актуальні питання конституційного розвитку незалежної України. − К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2014. − С. 23-28.

Сунєгін С.О. До питання про кризу сучасного права // Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 листопада 2014 року) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 413-417.

Оніщенко Н.М. Правова система як об’єкт викладання порівняльно-правових дисциплін // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.; уклад. Б. Новіков, Т. Чепульченко. – К.: НТУІ «КПІ», 2013. – С. 23-25.

Пархоменко Н.М. Стабільність Конституції України як чинник формування та ефективного функціонування політичної системи // Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та республіки Білорусь: матеріали міжнародної наукової конференції (22 листопада 2012 р., м. Київ). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 75-85.

Пархоменко Н.М. Конституційний процес в Україні як складова конституційного будівництва на пострадянському просторі // Матеріали міжнародної наук. конф. Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи [«Дев’яті і юридичні читання»]. – К., 2013. – С. 37-41.

Пархоменко Н.М. Імплементація світових стандартів та європейських цінностей у законодавство України в контексті його конституціоналізації: окремі аспекти // Збірник наукових праць Матеріали IV міжнародної науково-практичної конф. «Правові відносини: проблеми теорії і практики». – К., 2013. – С. 153-158.

Пархоменко Н.М. Удосконалення правового забезпечення нормотворчої діяльності // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. статей за матеріалами І Міжнародної наук.-практ. конф. (Житомир, 11 квітня) 2013 р.) – Ж.: ЖНАЕУ, 2013. – С. 13-16.

Львова О.Л. Теорія прав людини в мусульманській правовій системі: загальні риси // «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 63-66.

Львова О.Л. Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії // «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»: Матеріали 11-ї Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 29-31 травня 2013 р.). / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – С. 158-160.

Макаренко Л.О. Порівняльне правознавство та інші юридичні науки // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. С. В. Ківалова, Ю. С. Шемшученка; упор. Х. Н. Бехруз, О. В. Кресін, Ю. Ю. Акіменко; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 52-54.

Макаренко Л.О. Питання діалогу правової культури та правових систем сучасності // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. - С. 67-69.

Васецький В.Ю. Права людини як ключовий фактор регулювання суспільних відносин у правових системах світу (на прикладі романо-германської та англосаксонської правових систем) // Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин: Міжнародна науково-практична конференція. − Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація. − 2013. − С. 5-7.

Стрєльцова О.В. Наднаціональність та суверенітет держав: міжнародно-правовий аспект // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.]. – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – С. 310–312.

Стрєльцова О.В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та перспективи її впливу на конституціоналізацію правової системи України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 19 квітня 2013 р. / редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – С. 73–78.

Сунєгін С.О. Центральний елемент правової системи: дуальний вимір // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф (2013 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 77-78.

Сунєгін С.О. До питання про зміст та форму правовідносин в контексті взаємозв’язку права і моралі // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагрбельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 203-207.

Сунегин С.А. Юридическая обязанность как элемент содержания правоотношения: к постановке проблемы // Эволюция государства и права: история и современность: Сборник научных статей: в 3 ч. Ч.1 / Отв. ред. С.Г. Емельянов. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. – С. 219-223.

Романюк Є.О. Правова нормативність та правовідносини як її носії // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагрбельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 169-173.

Оніщенко Н.М. Забезпечення прав і свобод особи в умовах сучасного конституційного розвитку // Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та праткики». – К.: «МП Леся», 2012. – С. 125-127.

Оніщенко Н.М. До питання про аналіз категорій «механізм зближення» та «механізм взаємодії» національних правових систем // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 53-56.

Оніщенко Н.М. Нормотактика: сутність, природа та загальна характеристика // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012. – С. 20-23.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Принцип законності: вступ до розгляду питання (у співавторстві з Оніщенко Н. М.) // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 103-107.

Оніщенко Н.М., Сунєгін С.О. Принцип законності в адміністративному судочинстві: деякі аспекти реалізації // Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – К.: Вид-во «Істина», 2012. – С. 223-229.

Пархоменко Н.М. Юридично-технічні засади гармонізації нормативних складових національних правових систем (окремі  аспекти) // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 56-65.

Пархоменко Н.М. Особливості юридичної техніки Конституції як основного закону // Межкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії і практики». – К.: «МП Леся», 2012. – С. 133-135.

Тарахонич Т.І. Сфера правового регулювання як юридична категорія // Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». – К.: «МП Леся», 2012. – С. 165-168.

Тарахонич Т.І. Функції правового регулювання в контексті інтеграції правових систем // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. –  С. 78-82.

Макаренко Л.О. Права людини і держава: питання пріоритету // Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». – К. : «МП «Леся», 2012. – С. 101-103.

Макаренко Л.О. Право як феномен цивілізації // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 44-49.

Львова О.Л. Аномалії у праві: загальна характеристика // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 41-44.

Львова О.Л. Право та релігія в системі соціального регулювання // Матеріали науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ, 14-15 березня 2012 р.): зб. матеріалів / Укладачі: Б.В. Новіков та ін. – К.: НТТУ «КПІ», 2012. – С. 33-34.

Богініч О.Л. Категорія «правовий порядок» у правових системах сучасності // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) // МОНмолодьспорт України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 12-15.

Стрєльцова О.В. Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму для українських громадян // Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наукових праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., ін.]. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – С. 499-504.

Сунєгін С.О. Моральний вимір реалізації права у формі виконання юридичних обов’язків та дотримання юридичних заборон // Матеріали круглого столу «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» (14-15 вересня 2012 р.) / МОНмолодьспорт України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Одес. Нац.. ун-т Ім. І. І. Мечникова ; ред. кол.: Н.М. Оніщенко, В.П. Плавич, Н.М. Пархоменко та ін. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 72-78.

G Analytics
сайт создан компанией