Правила прийому до аспірантури

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Інституту

від 8 грудня 2016 р.

(протокол № 12)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ
ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (далі – Приймальна комісія) відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року № 1515/29645.

1. Загальні положення

1.1 Організація прийому до аспірантури та докторантури Інституту окрім цих Правил, здійснюється також на підставі рішень і рекомендацій з даних питань Президії НАН України та Сектору підготовки наукових кадрів Відділу наукових і керівних кадрів НАН України.

1.2 Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (далі-Інститут) оголошує прийом на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

1.3 Провадження освітньої діяльності в Інституті здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності від 03 серпня 2016 р. № 933.Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензійного обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (з врахуванням змін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266») Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом, визначено в Додатку 1.Ліцензійний обсяг при зарахуванні для здобуття третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.4 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). На навчання для здобуття ступеня доктора наук до Інституту приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук).

1.5 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

1.6 Підготовка в аспірантурі здійснюється за очною або заочною формаминавчання. Підготовка в докторантурі здійснюється за очною формою навчання.

1.7 Організацію прийому вступників до Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Інституту, який є її головою.Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Інституту, затвердженим Вченою радою Інституту відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року №1353/27798.

1.8 Усі питання, пов'язані зі вступом до Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.

1.9 Рішення Приймальної комісії, прийняті в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Інституту.

1.10 Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії громадян України здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та юридичних осіб ( на умовах контракту).
1.11 Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями роподіляється на конкурсній основі між науковими установами.

1.12 Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства визначені у розділі 5 цих Правил прийому.

1.13 Особливості прийому на навчання до докторантури визначені у розділі цих Правил прийому.

1.14 Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Конкурсний відбір здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань зі спеціальності, іноземної мови, філософії та дадаткових балів за наукові досягнення.

1.15 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який відповідно до розділу 4 цих Правил прийому.

1.16 Вступні випробування до аспірантури проводяться відповідними предметними комісіями, склад яких затверджується наказом директора Інституту.

1.17 Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсного відбору одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією спеціальністю, за іншою- на умовах контракту.

1.18 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визаченому Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців».

1.19 Програми вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії розробляються відділами Інституту та затверджуються Вченою радою Інституту не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті
Інституту.

1.20 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, розглядає апеляційна комісія Інституту, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора Інституту.

2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання

2.1 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:для здобуття освітньо-наукового рівня: доктора філософії

Етапи та строки вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

з 01 серпня до 10 вересня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів>

10 вересня 2017 р.

Строки проведення відбору

з 11 вересня до 25 жовтня 2017 р.
Зарахування з 01 листопада 2017 р.

2.2 Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10 год до 17год (перерва з 13 год до 14 год).

3. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі


3.1 Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) подають особисто до Приймальної комісії заяву (тільки в паперовій формі). Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особоюПриймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі-Єдина база).

До заяви вступники додають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентністьподаного диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих віноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткоютієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (длявійськовозобов'язаних);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • 6 фотокарток 3×4;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
 • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейськихрекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).
 • Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем державотворення або правотворення та визначаютьсяможливі шляхи розв'язання поставлених задач тощо.

3.2 Документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних) подаються вступниками особисто.

3.3 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Інституту. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

3.4 Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури та докторантури на денну форму навчання подається вступником особисто в десятиденний термін після зарахування.

3.5 Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі вчасно поданих всіх, наведених у перелікудокументів, і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в зв'язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених

Правилами прийому.

3.6 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензієюна провадження освітньої діяльності фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

3.7 Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Інститутом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

4. Проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування
вступників

4.1 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються:
 • результати вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандартувищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності);
 • результати вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, якийвідповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовноїосвіти).
Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням Приймальної комісії до початку вступних випробувань. Під час визначення результатів конкурсу, зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Вступники, яким відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, мають право складати іспит з іноземної мови на загальних підставах;
 • результати вступного іспиту з філософії;
 • додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, яківступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності);
 • оцінювання наукової доповіді (реферату) (з можливою презентацією їїза рішенням Приймальної комісії) відбуватиметься на фаховому вступному випробуванні як його складова.
Послідовність проведення вступних випробувань: додаткове випробування,вступний іспит зі спеціальності, послідовність та строки вступних іспитів зіноземної мови та філософії визначається відповідно до рішення Президії НАН України.

4.2 Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам зі спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано»/«не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного випробування і позбавляється права брати участь у конкурсі.

4.3 Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою.Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалоювизначаються у відповідній програмі вступного випробування.

4.4 Вступники, які наберуть на вступному випробуванні зі спеціальності менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.

4.5 Результати вступних випробувань до аспірантури Інституту дійсні протягом календарного року.

4.6 Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

4.7 Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з трьох конкурсних випробувань та додаткових балів за наукові досягнення помножених на вагові коефіцієнти:Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури визначається за формулою: КБ=БС х К1+БІ х К2+ БФ х К3+ НД х К4, де
БС – бал іспиту зі спеціальності;
БІ – бал іспиту з іноземної мови;
БФ – бал іспиту з філософії;
НД – наукові досягнення вступника (оцінюються опубліковані наукові праці
або наукові доповіді (реферати).
К1, К2, К3, К4 –вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці.
Вагові коефіцієнти вступних іспитів затверджуються на рівні:

Вступне
випробування
зі спеціальності

Вступне
випробування
з іноземної
мови
Вступне
випробування
з філософії
Додаткові
бали за
наукові
досягнення
Сума вагових
коефіцієнтів

0,5

0,20,2
0,1
1

4.8 У разі одержання однакової кількості балів за результатами вступних
випробувань переважне право при зарахуванні матимуть вступники які:
 • отримали більш високий бал за результатами складання іспиту знаукової спеціальності;
 • мають публікації у виданнях, які включені до баз Scopus або Web of Science;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджуєрівнь В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти абоаналогічного рівня;
 • мають рекомендацію вченої ради вищого навчальногозакладу/наукової установи;
 • переможці та призери конкурсів студентських робіт МОН та НАН України.
4.9 Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

4.10 Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

4.11 Особи, які без поважних причин не з'явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

4.12 Рейтинговий список вступників до аспірантури формується Приймальною комісією за конкурсним балом від більшого до меншого із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові та конкурсного бала вступника.Списки вступників, рекомендованих до зарахування, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії.

4.13 Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора Інститутупісля затвердження Вченою радою Інституту на підставі рішення Приймальної комісії.

5. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук

5.1 Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства ( далі-іноземці) здійснюється згідно із Законом України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

5.2 До аспірантури на очну (денну) та заочну форми навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються іноземці, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

5.3 Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі і докторантурі Інституту здійснюється:
 • на підставі міжнародних договорів України;
 • на підставі договорів, укладених між Інститутом та вищими навчальними закладами (науковими установами), про міжнародну академічну мобільність;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.4 Прийом заяв і документів від іноземців, проведення співбесіди з фахового випробування та зарахування на навчання, на підставі рішення Приймальної комісії, здійснюється упродовж року.

5.5 Для вступу до аспірантури іноземці особисто подають до Приймальної комісії заяву у паперовій формі.До заяви іноземець додає:
 • засвідчену копію диплома та додатка до диплома про закінченнявищого навчального закладу, документ про раніше здобутий освітній(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчуєособу без громадянства;
 • медичний документ (сертифікат) про стан здоров'я вступника,засвідчений офіційним органом здоров'я країни, з якої прибувіноземець, виданий не раніше ніж, за два місяці до в'їзду іноземця нанавчання в Україну;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/ науковоїустанови (за наявності);
 • 8 фотокарток розміром 3х4;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи про освіту, мають бути засвідчені, в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України і подаються з перекладамина українську мову з нотаріальним засвідченням.Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від 05.05.2015 № 504 документи про освіту, отримані за кордоном в обов'язковому порядку проходять процедуру визнання освітнього рівня.

5.6 Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому Інститутута/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, урамках яких реалізується академічна мобільність.

5.7 Порядок роботи Приймальної комісії по прийому на навчання іноземних громадян: щодня, крім суботи та неділі, з 10 год до 17 год (перерва з 13 годдо 14 год).

5.8 Прийом заяв і документів, вступні випробування (співбесіда) та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

5.9 Приймальна комісія Інституту допускає іноземців до проведення співбесіди зі спеціальності на підставі вчасно поданих (всіх наведених у переліку) документів і може відмовити вступнику в допуску до проведення співбесіди вступнику в аспірантуру в зв'язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

5.10 Не допускається повторне проходження співбесіди.

5.11 Іноземці, які успішно пройшли співбесіду, рекомендовані до зарахування в аспірантуру рішенням Приймальної комісії для освоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб зараховуються до Інституту на підставі рішення Вченої ради та наказів директора Інституту про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

6. Умови та порядок прийому до докторантури

6.1 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають
наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

6.2 Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб ( на умовах контракту).

6.3 Повний комплект обов’язкових документів подається вступником в докторантуру особисто не пізніше ніж за два місяці до дати зарахування в докторантуру Інституту.

6.4. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури включає:
 • заяву встановленої форми;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складенудоктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту іззгодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання відділу про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;
 • копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника;
 • список опублікованих наукових праць;
 • 2 кольорові фотокартки 3×4 см.;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • автобіографію;
 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
 • копію трудової книжки;
 • довідку з місця роботи;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о.
6.5 Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови-Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

6.6 Для вступу до докторантури вступник не менш, ніж за два місяці до вступу подає відповідному відділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

6.7 Відділ Інституту в місячний строк, з часу отримання документів,заслуховує наукову доповідь претендента до вступу до д окторантури, розглядає розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури та подає висновок на розгляд Вченої ради Інституту.

6.8 Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновок відділу щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом директора Інституту. Зарахування до докторантури здійснюється з дня видання відповідного наказу директора Інституту.

6.9 Зарахування до докторантури осіб за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися Інститутом упродовж року.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України 01 грудня 2016 року, протокол №1.


Додаток 1

до Правил прийому на навчання до аспірантури
та докторатури Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького НАН України в 2017 році


Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі та докторантурі

для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Шифр
галузі
знань

Найменування
галузі знань
Код
спеціальності
Найменування
спеціальності
Ліцензійний
обсяг
05
Соціологія та
поведінкові
науки
052
Політологія
7
08
Право
081
Право
55
29
Міжнародні
відносини
293
Міжнародне
право
13

для здобуття наукового ступеня доктора наук 7

Шифр
галузі
знань
Найменування
галузі знань
Код спеціальності
Найменування
спеціальності
05
Соціологія та
поведінкові науки
052
Політологія
08
Право
081
Право
29
Міжнародні
відносини
293
Міжнародне правоG Analyticsсайт создан компанией