Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ конституційного права та місцевого самоврядування

Відділ конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України був створений на базі заснованого у 1969 році відділу радянського будівництва. 

Після проголошення незалежності України відділ конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України держави є одним з провідних наукових підрозділів в Україні з розробки концептуальних проблем нової Конституції України і проблем місцевого самоврядування в Україні. Пріоритетними темами наукових досліджень у відділі з кінця 1991 р. стають теоретичні проблеми державного суверенітету України як незалежної демократичної держави та питання правового забезпечення організації та діяльності представницької системи України.

Поряд з проблемами державотворення і місцевого самоврядування у відділі істотно розширюються дослідження з проблем законотворчості. У зв’язку з цим відділ конституційного права і місцевого самоврядування був перейменований на відділ конституційного права, місцевого самоврядування та проблем законотворчості.

З цього часу розвиток конституційно-правових досліджень в Інституті значною мірою пов’язується з ім’ям В. Ф. Погорілка, який з 1991 р. був завідувачем відділу законотворчості, а з 1993 р. – відділу конституційного права, місцевого самоврядування та проблем законотворчості.

Основна тема досліджень відділу у середині 90-х років: «Становлення і розвиток законодавства і законодавчого процесу в Українській державі в період становлення її незалежності». За її наслідками було підготовлено Комплексну концепцію розвитку законодавства України, яка складалась із Загальної Концепції розвитку законодавства України і галузевих концепцій, в тому числі концепції розвитку конституційного законодавства України. Цю Концепцію згодом було покладено в основу офіційної Концепції розвитку законодавства України до 2005 року, схваленої Верховною Радою України.

Наприкінці 1998 р. відділ отримав сучасну назву  - Відділ конституційного права та місцевого самоврядування. З цього часу наукові дослідження відділу були присвячені актуальним проблемам цієї галузі права, серед яких: теоретичні проблеми конституційного ладу України, проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина, конституційні засади безпосереднього народовладдя, конституційні засади об’єднань громадян України, теоретичні проблеми здійснення законодавчої і виконавчої влади та статусу Президента України, конституційно-правові проблеми судоустрою і судочинства, конституційні засади територіального устрою і місцевого самоврядування, конституційно-правові проблеми Державного бюджету та місцевих бюджетів, конституційні засади інформаційної діяльності та національної безпеки і оборони.

З 2006 року відділ конституційного права та місцевого самоврядування очолює академік НАН України Ю. С. Шемшученко. Відтоді наукові дослідження колективу відділу зосереджені на методологічних проблемах конституційно-правової науки, теоретичних проблемах реалізації народовладдя, конституції і конституціоналізму, теорії конституційних гарантій прав людини, конституційно-правової відповідальності, парламентаризму і законодавчого процесу, місцевого самоврядування, правової реформи тощо.

Крім того, протягом усього часу функціонування відділу його співробітники беруть активну участь у конституційному процесі у складі різних консультативно-дорадчих органів. Зокрема, до складу Конституційної комісії Верховної Ради України і робочої групи по розробці проекту Конституції України входив Ю. С. Шемшученко (1996 р.), Комісії з підготовки змін до Конституції України та інших законопроектів – Ю. С. Шемшученко (2000 р.), Національної конституційної ради - Ю. С. Шемшученко (2008 р.), Конституційної Асамблеї - Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, М. О. Пухтинський (2010-2014 рр.), Конституційної Комісії - Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов (2015 -2019 рр.), Комісії з правової реформи О. В. Батанов (з 2019 р.)  Також, у рамках цих та інших консультативно-дорадчих органів при Верховній Раді України, Президенті України, Кабінеті Міністрів України та міністерствах, співробітники відділу беруть активну участь у законопроектній роботі. На замовлення суб’єктів законодавчої ініціативи здійснюється науково-правова експертиза законопроектів. 

На сучасному етапі відділ конституційного права та місцевого самоврядування залишається флагманом конституційно-правових академічних досліджень в Україні та є провідним науковим підрозділом, який забезпечує розробку наукової тематики, пов’язаної із дослідженням фундаментальних проблем теорії Конституції України та конституційного права України, його предмету, функцій, системи та джерел, суб’єктно-об’єктного складу конституційно-правових відносин, засад конституційного ладу та засобів його захисту, сучасного конституціоналізму та парламентаризму, теорії прав людини, конституційно-правових засад безпосереднього народовладдя, державної влади та місцевого самоврядування, конституційно-правової відповідальності, конституційно-правового забезпечення національної безпеки і оборони, інформаційних відносин тощо. 

В Інституті діє аспірантура та докторантура з підготовки вчених-конституціоналістів, працює докторська спеціалізована вчена рада із захисту за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. В 2016 р. Інститут отримав ліцензію на підготовку докторів філософії. За роки існування академічної школи конституціоналістики в Інституті було підготовлено понад 30 докторів та більше ніж 90 кандидатів наук з конституційного права.  

У рамках відділу проводяться регулярні обговорення актуальних проблем конституційного права та місцевого самоврядування, організації та діяльності публічної влади в Україні, правових засад проведення конституційної реформи та реформи місцевого самоврядування. Основні зусилля наукових співробітників відділу спрямовуються на створення теоретичних основ реалізації Конституції та її пропаганду, популяризацію.

G Analytics
сайт создан компанией