Про відділ проблем державного управління та адміністративного права

Про Відділ

Наукова діяльність відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України розпочалася у 1973 р. після реорганізації наприкінці 1972 р. колишнього відділу проблем державного і господарського управління шляхом утворення на його базі двох окремих відділів – у тому числі “відділу політико-правових проблем управління” на чолі з доктором юридичних наук, професором, чл.-кор. НАН України В.В. Цвєтковим. Ним був створений досить чисельний і потужний колектив науковців різних поколінь, які своїми широковідомими в країні працями з організаційно-правових проблем державного управління сформували комплекс фундаментальних і прикладних знань, який знайшов визнання в Україні як провідна наукова школа державного управління, засновником якої заслужено вважається В.В. Цвєтков. Він очолював відділ до 1989 р.

 

Протягом 1989 р. керівництво відділом здійснював чл.-кор. НАН України В.Ф. Сіренко, а з 1990 р. по 19 вересня 2010 р. завідувачем відділу був доктор юридичних наук, професор В.Б. Авер’янов. На теперішній час Завідувачем Відділу проблем державного управління та адміністративного права є доктор юридичних наук, професор О.Ф. Андрійко.

 

Сфера творчих пошуків колективу відділу поступово змінювалася, що відбивалося в уточненнях назви відділу: з 1977 р. він мав назву “відділ державно-правових проблем управління народним господарством”; з 1988 р. – “відділ державно-правових проблем управління” (до того ж у 1986-90 р.р. у складі відділу функціонував сектор правових проблем науково-технічного прогресу); від 1998 р. – “відділ проблем державного управління та адміністративного права”.

 

Тематичний спектр наукових досліджень відділу завжди відзначався багатоманітністю і практичною спрямованістю. Зокрема, в попередній період основними напрямами наукових досліджень були:

 

проблеми правового регулювання управління народним господарством;

правові проблеми організації і функціонування автоматизованих систем управління (АСУ);

організаційно-правові проблеми агропромислової інтеграції;

проблеми теорії і практики державного управління;

організаційно-правові проблеми науково-технічного розвитку країни.

 

Нині відділ зосереджує наукові дослідження на таких основних напрямах:

 

-розробка ключових інститутів адміністративного права на основі оновлення національної адміністративно-правової доктрини;

-поглиблення теоретичних і науково-практичних засад реформування державного управління, становлення інституту публічної адміністрації;

-дослідження адміністративно-спірних правовідносин та проблем становлення адміністративної юстиції в Україні.

 

Відділ здійснює підготовку наукових кадрів найвищої кваліфікації: 18 докторів, 50 кандидатів юридичних наук. Всього протягом існування відділу його професійну школу пройшли близько 50-ти співробітників. Серед колишніх працівників відділу – добре відомі в Україні вчені, які плідно реалізують свій науково-творчий потенціал у сферах державно-політичного будівництва – чл.-кор. НАН України В.Ф. Сіренко, кандидат юридичних наук М.В. Оніщук; юридичної практики – доктор юидичних наук Є.Б. Кубко; в органах правосуддя – кандидат юридичних наук С.Ф. Демченко; а також продовжують успішно працювати в наукових і навчальних закладах - чл.-кор. НАН України В.І. Семчик, доктори юридичних наук М.К. Галянтич, Р.А. Калюжний, Н.М. Мироненко, Н.Р. Нижник, кандидати юридичних наук Ю.Л. Бошицький, С.Д. Дубенко, Ю.М. Капиця, П.Ф. Кулинич, Ю.І. Крегул, В.Л. Наумов, О.Х. Юлдашев та інші.

 

За роки діяльності відділу його науковцями видано 75 тільки монографічних праць, серед яких своєрідною “класикою” вітчизняної державно-управлінської науки стали колективні монографії “Социальные и государственные аспекты управления в СССР” (К., 1978), “Совершенствование аппарата государственного управления. Конституционный аспект” (К., 1982), “Руководитель в аппарате государственного управления (организационно-правовые проблемы)” (К., 1988) (К., 1988). Ці фундаментальні праці, як і чимало індивідуальних монографій, підготовлених у відділі в 70-80-х роках минулого століття, по праву визнані сьогодні базовою складовою теоретико-методологічної підготовки сучасного покоління дослідників проблематики державного управління та адміністративного права.

 

З набуттям Україною незалежності розпочався сучасний етап розвитку відділу. Наукові дослідження колективу відділу спрямовані на вирішення актуальних проблем законодавчої і правозастосовчої практики у сфері функціонування виконавчої влади. Переважна увага зосереджена на фундаментальних аспектах досліджень, що властиве саме академічній науковій установі.

 

Принциповою орієнтацією учених відділу є розробка актуальних проблем системного реформування державного управління та його адміністративно-правового забезпечення, дальшої демократизації відносин органів виконавчої влади з громадянами, формування прогресивних стандартів державної служби в українському суспільстві.

 

З останні 10 років досить невеликим колективом відділу підготовлено і видано більше 15 добре відомих юридичній громадськості монографічних, аналітично-довідкових і навчальних праць, виконано за дорученням державних органів кілька вагомих законопроектних робіт, ініційовано проведення багатьох науково-організаційних заходів в галузі адміністративного права і державного управління.

 

Справжньою “візитівкою” сучасної діяльності відділу є найважливіші колективні праці, об’єднані в цикл академічних наукових видань “Адміністративно-правова реформа в Україні”: “Державне управління: теорія і практика” (К., 1998), “Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку” (К., 1999), “Виконавча влада і адміністративне право” (К., 2002), “Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики” (К., 2003), “Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту” (К., 2007), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (К., 2010), «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» (К., 2010).

 

Крім цього, фундаментальні основи української науки адміністративного права систематизовано викладено в першому в Україні академічному курсі адміністративного права – “Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.” (К., 2004-2005). В 2007 році перший том підручника був перевиданий із змінами та доповненнями. В 2009 р. було оновлено і перевидано другий том академічного курсу «Адміністративне право України».

 

У 2010 р. колективом відділу проблем державного управління та адміністративного права було підготовлено та видано книгу «В.Б. Авер'янов. Вибрані наукові праці», у якій представлено життєвий і творчий шлях видатного вітчизняного вченого України.

 

Досить вагомою є участь представників відділу у законопроектній діяльності. Зокрема, науковці відділу брали участь у розробці:

 

проекту Закону України “Про державну службу” (1992-1993 р.р.);

проекту Конституції України (1995-1996 р.р.);

проекту Загальної концепції правової реформи в Україні (1996 р.);

проекту Концепції державної політики з прав людини (1996 р.);

проекту Концепції адміністративної реформи в Україні (1996-1998 р.р.);

проекту Закону України “Про Кабінет Міністрів України” (1997 - 2008 р.р.);

проекту Кодексу основних правил поведінки державного службовця в Україні (1997-1999 р.р.);

проекту Закону України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади” (1998 р.- ц.ч.);

проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (1998 р. – ц.ч.);

проекту нової редакції Закону України „Про державну службу” (2005 р. – ц.ч.);

проекту змін до Конституції України (2007 р. – 2010);

проекту нової Концепції адміністративної реформи в Україні (реформи публічної адміністрації) (2007 р. – 2009.);

проектів внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (2008-2011 р.р.).

 

Для забезпечення більшої прикладної спрямованості творчого пошуку та впровадження результатів наукових досліджень у державно-правову практику відділ активно і плідно співпрацює з провідними фахівцями багатьох державних органів, у тому числі – комітетів Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Головного управління державної служби України, Верховного Суду України, Вищого Адміністративного Суду України тощо.

 

Важливим елементом забезпечення ґрунтовності і практичної віддачі наукових досліджень є широке вивчення та використання зарубіжного досвіду теорії та практики державно-правового будівництва. З цією метою провідні вчені відділу постійно беруть участь у творчих контактах з іноземними фахівцями в галузі адміністративного права і державного управління під час робочих зустрічей в Україні та зарубіжних поїздок у складі груп фахівців, що формуються різними державними органами і неурядовими організаціями.

 

Відділ бере активну участь в організації та проведенні Національних конференцій з реформування українського адміністративного права. На цей час проведено такі конференції в містах Яремче (1998 р.), Суми (2000 р.), Одеса (2003 р., 2007 р.), Сімферополь-Ялта (2005 р.).

 

Представники відділу активно співпрацюють з університетами, вищими навчальними закладами різних рівнів, беруть участь у конференціях, круглих столах тощо.

 

Контактний телефон відділу: 8–(044)-278-58–53.

Електронна адреса: viddil.publiclaw@gmail.com

 

 

G Analytics
сайт создан компанией