Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності Відділу за останні роки

Тематика основних наукових досліджень відділу завжди обирається з урахуванням найбільш гострих та актуальних потреб держави і суспільства. Так,  умовах проголошеного нашою державою курсу на Євроінтеграцію упродовж 2013-2017 років співробітники відділу працювали над двома науково-дослідними темами «Реформа трудового та пенсійного законодавства в умовах європейської інтеграції України» та «Гармонізація цивільного законодавства України з законодавством Європейського Союзу». В межах першої було повно та всебічно досліджено особливості та проблемні аспекти процесу адаптації законодавства України у сфері праці та соціального забезпечення до законодавства Європейського Союзу.

В межах другої теми здійснювалось дослідження  проблем втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві, уніфікації речових прав на нерухоме майно за законодавством України та країн ЄС та здійснено їх порівняльний аналіз; проведено порівняльний аналіз інституту спадкового права у законодавстві України та країн ЄС; окрема увага приділена правовому регулюванню фінансових послуг, зокрема споживчого кредитування  в умовах адаптації законодавства України до законодавства ЄС. За результатами обох досліджень обґрунтовані наукові висновки та розроблені  пропозиції щодо удосконалення окремих положень цивільного, цивільного процесуального, трудового та пенсійного законодавства України. Результати цієї роботи знайшли своє відображення в опублікованій колективній монографії „Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції», у підготовленій та переданій до друку колективній монографії «Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства України з законодавством Європейського Союзу», а також у ряді наукових записок ”Проблеми удосконалення трудового та пенсійного законодавства України в умовах євроінтеграції»,  «Удосконалення окремих положень цивільного та цивільного процесуального законодавства», які надіслано до Головного юридичного управління ВРУ, Міністерства соціальної політики України та Пенсійного Фонду України.

З початку 2017 року і нині у відділі відбувається дослідження цивільно-правового регулювання договірних відносин, проблем юридичної практики та розвитку цивільного процесуального законодавства, проблем реалізації й удосконалення норм сучасного трудового права, особливо, враховуючи загальносвітові тенденції, щодо розвитку нетипової зайнятості, проблем легалізації незадекларованої праці, трудової міграції тощо.

Протягом 2016-2017 років у відділі велася робота над спільною українсько-білоруською НДР на тему: «Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії» (№ Ф73/28-2017). Зокрема, було досліджено теоретичні проблеми змісту пенсійного забезпечення та необхідність зміни форми пенсійного законодавства з подальшою його кодифікацією; вивчено застосування міжурядової угоди України та Білорусі у сфері пенсійного забезпечення, виявлено проблеми та напрацьовано пропозиції з їх подолання. Результатом цього проекту стала підготовлена спільна українсько-білоруська колективна монографія «Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення та перспективи розвитку» за ред. М. Шумила та І. Комоцької.

Щороку, починаючи з 2009 року, зусиллями співробітників відділу спільно з Радою молодих вчених Інституту проводяться міжнародні науково-практичні конференції, на яких відбувається зустрічі та обмін досвідом між українськими та іноземними вченими-правниками різних галузей права для обговорення актуальних тем сьогодення, за результатами яких виходять збірники наукових праць.

Співробітники відділу встановили тісні контакти з представниками відповідних галузей з вищих навчальних закладів та дослідницьких центрів України, близького та далекого зарубіжжя. Особливо активною є співпраця з фахівцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету права НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету "Одеська юридична академія".

Співробітники відділу здійснюють активну співпрацю з фахівцями у відповідних галузях наукового дослідження з  Тартуського університету (Естонія), Гданського університету (Польща), Національного центру законодавства і правових досліджень (Республіка Білорусь), Латвійського національного університету, Європейського університету Республіки Молдова та ін. Співпраця відділу з іноземними колегами супроводжується активним науковим обміном між країнами, тобто безпосередньою участю в міжнародних конференціях, виконанням спільних наукових проектів, спільними публікаціями тощо. Зокрема, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило брали участь у Міжнародному семінарі «Колективні переговори та вирішення колективних трудових спорів: на прикладі країн ЄС: Австрії, Італії, Польщі, Литви», організованому Радою Європи та ФПУ 30 жовтня – 1 листопада 2015 р., м. Київ; у Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», що проводилася спільно Пан’європейською високою школою, факультет права та Юридичним факультетом Ужгородського національного університету 27-28 листопада 2015 р. у м. Братислава, Словацька Республіка; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Парадигма трудового и социального права в эпохупостроенияпостиндустриальногообщества» (23–24 жовтня 2015 р., Мінськ-Гродно); у Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальне право і соціальна політика» Софійського університету Св. Климента Охридського (21-22 листопада 2016 р. Софія, Болгарія.)

Представники відділу виступають з лекціями та науковими доповідями у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, зокрема, Шумило М.М. – на факультеті права та адміністрації Гданського університету (Польща) на тему: “Теорія правовідносин на прикладі пенсійного забезпечення України” (травень 2015 р.); в Інституті соціальних відносин та соціальної політики імені Макса Планка (Мюнхен, Німеччина) на тему: “Соціальний захист в Україні сучасний стан та перспективи розвитку” (жовтень 2015 р.); в Міжнародному університеті “МІТСО” (Мінськ, Білорусь) на тему: “Основи пенсійної системи України: перспективи розвитку” (жовтень 2015 р.), на Президії НАН України (грудень 2016 р.).

Протягом 2016 року співробітниками відділу було розроблене навчально-методичне забезпечення для підготовки аспірантів Інституту, зокрема, робочі навчальні програми з дисциплін: «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення», «Актуальні проблеми цивільного та сімейного права», «Цивільне процесуальне право» та видані відповідні курси лекцій.

Основні напрями наукової діяльності підрозділу на сьогодні включають: 1) фундаментальні дослідження правових проблем права власності, договірних відносин, правового статусу та корпоративних відносин учасників юридичних осіб, актуальних проблем правового регулювання ринку фінансових послуг, основних засад здійснення судочинства та принципів цивільного процесуального права; правового регулювання трудових відносин та відносин із соціального забезпечення; 2) співробітництво з органами державної влади, зокрема з Верховною Радою України, у тому числі на запити  профільних комітетів та окремих депутатів готуються висновки щодо поданих законопроектів. Співробітники відділу беруть активну участь у засіданнях комітетів та робочих груп щодо розробки концептуальних засад  розробки нових законодавчих актів; 3) науково-експертна робота на запити органів виконавчої влади, органів прокуратуру, СБ України, суду, Державної фіскальної служби, інших юридичних осіб публічного і  приватного  права та фізичних осіб стосовно тлумачення окремих положень законодавства та правомірної практики його  застосування; 4) виступи членів відділу в якості офіційних опонентів по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) та доктора юридичних наук; 5) підготовка фахівців вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук) за спеціальностями: 12.00.03 — цивільне право; цивільний процес, сімейне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення, в тому числі, проведення лекційних, семінарських та практичних занять для аспірантів Інституту з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» (Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило), «Актуальні проблеми цивільного і сімейного права» (І.Ф. Севрюкова), «Цивільне процесуальне право» (Г.П. Тимченко).

У період з 2017 – 2019 рр. у відділі також відбувалась робота над відомчою науково-дослідною роботою «Правові проблеми реалізації та удосконалення трудового законодавства України», метою дослідження якої  було -  удосконалення чинного законодавства про працю в напрямку розширення можливостей працівника і роботодавця у договірний спосіб визначати взаємні права і обов’язки з дотриманням законодавчих мінімальних гарантій для працівників, як менш захищеної сторони; з урахуванням розвитку інноваційної економіки формулювання наукових пропозицій щодо поступової відмови від універсальності правової регламентації трудових відносин та пошук найбільш адекватних механізмів регулювання вже давно існуючих на практиці нетипових форм зайнятості, зокрема, дистанційної праці, позикової праці тощо; вироблення правового механізму реалізації норм трудового законодавства, і, насамперед, нового Трудового кодексу після його ухвалення Верховною Радою України. Результати знайшли відображення у наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, тезах наукових доповідей на науково-практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном, а також робота над відомчою науково-дослідною роботою «Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні», основною метою котрої встановлено - досліджено  договори, які є підставою для виникнення речових прав, проблеми оплатності договорів, договірні способи розпорядження майном подружжя, актуальні проблеми виконання договірних зобов‘язань, а також процесуальні проблеми доказування у договірних спорах та процесуальні проблеми вирішення спорів сторонами господарських  договорів.У процесі  підготовки  теми досліджено низку  теоретичних та практичних проблем, які виникають у зв’язку з регулюванням та реалізацію договірних відносин  їх учасників, захистом прав та інтересів суб‘єктів цивільних відносин. Обгрунтовано та запропоновано ряд пропозицій щодо  удосконалення як теоретичних підходів до вирішення наукових проблем зобов‘язального права, такт і пропозицій по удосконаленню чинного законодавства України.

G Analytics
сайт создан компанией