Основні напрями наукової діяльності Відділу за останні роки

З початку 2000 р. основними напрямами наукових досліджень відділу стали проблеми кодифікації цивільного законодавства та реалізації положень нового ЦК України, визначення особливостей цивільних правовідносин в умовах ринкових правовідносин та визначення можливостей підвищення ефективності дії і застосування цивільного законодавства. За результатами цих досліджень з’явилися колективні монографії „Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні” і „Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин в Україні”.

Значне місце в роботі відділу посіли проблеми договірного права. Цьому питанню був присвячений довідник у двох книгах „Договір у цивільному і трудовому праві” за редакцією Ю.С.Шемшученка та Я.М.Шевченко.

У рамках виконання науково-дослідної теми „Проблеми удосконалення правового регулювання права приватної власності” було видано однойменну колективну монографію (автори – Я.М.Шевченко, М.В.Венецька, І.М.Кучеренко). У монографії висвітлюється правове регулювання права власності відповідно до нового цивільного законодавства України, обґрунтовується необхідність розробки теоретичних засад підвищення гарантій захисту прав та охоронюваних законом інтересів приватної особи, всебічне дослідження відносин власності як однієї з гарантій захисту приватної сфери особи.

Вагомим науковим доробком відділу стало видання підручника „Цивільне право України: Академічний курс”, частини І і ІІ за редакцією Я.М.Шевченко. У його підготовці взяли участь: А.Ю.Бабаскін, Ю.Л.Бошицький, М.В.Венецька, Г.В.Єрьоменко, І.М.Кучеренко, О.М.Молявко, С.Є.Морозова, І.Ф.Севрюкова. Підручник написаний на основі нового Цивільного кодексу України.

У 2005 р. було видано колективну монографію „Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу”, а в 2007 р. – колективну монографію „Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики” (обидві – за редакцією Я.М.Шевченко). У підготовці цих монографій взяли участь практично всі цивілісти відділу.

Розробці науково-теоретичної концепції побудови системи організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права присвячено цикл праць І.М.Кучеренко. В 2004 р. І.М.Кучеренко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему „Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права”.

У 1999 – 2004 рр. основна увага наукових співробітників Інституту в галузі трудового права була зосереджена на проблемах реформування трудового законодавства. У зв’язку з цим у 1999 р. була опублікована монографія „Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку”. У монографії досліджуються проблеми розвитку законодавства про колективні договори і угоди, особливості правового регулювання виникнення, зміни і припинення трудових відносин, забезпечення зайнятості працівників, праці неповнолітніх, трудової дисципліни, матеріальної відповідальності сторін трудового договору, розв’язання колективних трудових спорів, соціального страхування та забезпечення.

У 2001 р. побачила світ колективна монографія „Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні”, розділ ІІ якої присвячений особливостям деяких видів трудових правовідносин на сучасному етапі розвитку українського суспільства. У цій монографічній роботі висвітлені теоретичні проблеми розвитку трудових правовідносин, пов’язані з виникненням та припиненням трудових правовідносин, колективно-договірним регулюванням трудових відносин, часом відпочинку, а також теоретико-правові проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, зайнятості населення.

Своєчасним і вагомими здобутком юридичної науки, зокрема трудового права України, є монографічне дослідження Н.М.Хуторян „Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин” (2002 р.). У роботі досліджено комплекс проблем – специфіка розвитку законодавства про матеріальну відповідальність, міжнародно-правове регулювання матеріальної відповідальності суб’єктів трудового права, визначення юридичної відповідальності в загальній теорії права, визначення поняття та правової природи матеріальної відповідальності в трудовому праві і шляхи удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору. З цієї проблеми Н.М.Хуторян була захищена докторська дисертація.

У 2004 р. був виданий підручник „Трудове право України: Академічний курс” за редакцією Н.М.Хуторян, у якому враховані сучасні підходи правового регулювання трудових відносин.

Фахівці в галузі трудового права брали активну участь і у підготовці довідкової літератури для широкого кола читачів та керівників підприємств, установ, організацій. Так, за участю С.В.Дріжчаної, М.П.Стадника та Н.М.Хуторян був підготовлений і опублікований у 2000 р. довідник у двох частинах „Договір у цивільному і трудовому праві”. У ньому серед інших видів договорів значна увага приділена трудовому договору і його формам, подано змістовну інформацію також щодо колективних договорів та договорів про повну матеріальну відповідальність. Н.М.Хуторян, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана, М.П.Стадник взяли також участь у підготовці довідника „Керівникові підприємства про працю”, який вийшов друком у 2001 р., у якому в доступній формі для керівників підприємств автори виклали особливості правового регулювання трудових відносин.

У 2005 р. опублікована колективна монографія „Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників” (автори – Н.М.Хуторян, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана, М.П.Стадник, А.В.Скоробогатько). У ній досліджуються особливості правового регулювання підготовки і підвищення кваліфікації наукових (науково-педагогічних) кадрів, укладення, зміни та припинення трудового договору (контракту) з науковими працівниками, правовий режим робочого часу та відпочинку, особливості оплати праці, пенсійного забезпечення цих категорій працівників.

Актуальним на сьогодні є й монографічне дослідження „Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу” (2008 р.) за редакцією Н.М.Хуторян.

Авторами досліджено трудове законодавство ЄС як джерело європейських стандартів, визначено завдання та основні напрями гармонізації трудового законодавства України із трудовим законодавством ЄС.

За результатами науково-дослідної роботи „Кодифікація трудового законодавства України: проблеми теорії і практики” (І кв.2007 – ІV кв. 2008 р.) науковцями Інституту (Н.М.Хуторян, С.В.Дріжчана, М.П.Стадник, Ю.В.Баранюк) підготовлено колективну монографію „Кодифікація трудового законодавства України”, в якій проаналізовано норми проекту Трудового кодексу України та виявлено його недоліки, прогалини, суперечності, нечіткість формулювань норм; вивчено, проаналізовано трудові кодекси країн СНД (Російської Федерації, Молдови, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан), країн Балтії, Угорщини, Польщі та інших країн та практику їх застосування з метою запозичення ефективних норм правового регулювання трудових відносин; проаналізовано норми проекту на відповідність їх міжнародним, зокрема європейським стандартам; доповнено та удосконалено понятійний апарат проекту Трудового кодексу України; на базі єдиної концепції правового регулювання трудових відносин внесено пропозиції по кожній главі проекту Трудового кодексу щодо удосконалення норм, які регулюють трудові відносини.

G Analytics
сайт создан компанией