Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Статті:

Денисов В.Н. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України. – 2012. – № 3-4 – С. 51-66.

Денисов В.Н., Савчук К.О. Наука міжнародного права в Україні у ХІХ – першій половині ХХ століття: історія становлення та розвитку // Право України. – 2012. – № 3-4 – С. 258-267.

Акуленко В.І. Співробітництво держав СНД у сфері правонаступництва, збереження і повернення культурних цінностей // Право України. – 2012. – № 3-4 – С. 194-209.

Акуленко В.І. Флагман українських конституціоналістів // А.П. Таранов. Вибрані праці. До 100-річчя від дня народження – К.: Видавництво «Юридична думка», 2012 – С. 221-223.

Товт М.М. Роль міжнародних організацій у процесі реалізації мовних прав в Україні // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 459-468.

Товт М.М. Щодо питання внесення змін до статуту Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні у світлі Закону України «Про громадські об’єднання» // Журнал «Туризм сільський зелений». – 2012. – № 2. – С. 14-15.

Мельничук О.І. Культурна власність в правовідносинах (справа мистецької колекції АТ «Градобанк» // Юридичний журнал. – № 4 (118).  – 2012. – С. 95-100.

Мельничук О.І. Політико-правова кореляція міжнародних відносин у сфері культури // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 445-451.

Мельничук О.І. Особливості правової охорони спадщини ЮНЕСКО в Україні // Право України. – 2012. – № 3-4. – С.184-193.

Кресін О.В. Виникнення та рання історія порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 332-345.

Кресін О.В. Жан Луї Ежен Лерміньє: формулювання порівняльного підходу до пізнання права // Право України. – 2012. – № 8. – С. 306-326.

Кресін О.В. Жан Луї Ежен Лерміньє як теоретик і викладач порівняльного законодавства // Порівняльно-правові дослідження. – 2012. – № 1-2. – С. 30-58.

Кресін О.В. Виникнення та рання історія порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 37-49.

Кресін О.В. Шарль Луї де Монтеск’є і передісторія порівняльного правознавства // Право України. – 2012. – № 6. – С. 262-275.

Кресін О.В. ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: до 60-річчя Міжнародного комітету порівняльного права – Міжнародної асоціації юридичних наук // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 256-272.

Кресін О.В. Пауль Йоганн Анзельм фон Фейєрбах – творець науки порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 280-281.

Кресін О.В. Рене Давид: право як гуманізм // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 295-297.

Кресін О.В. Петро Федорович Мартиненко – український дослідник філософії порівняльного правознавства // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 306-307.

Кресін О.В. Порівняльне правознавство в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 346-349.

Кресін О.В. Сучасний етап реформування Ради Європи // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 138-153.

Кресин А.В. Формирование теоретико-методологических основ сравнительного правоведения в работах Пауля Иоганна Анзельма фон Фейербаха // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 1. – С. 69-83.

Кресін О.В. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 380-394.

Кресін О.В. Рене Давид – видатний фахівець у галузі досліджень правових систем світу // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 508-510.

Кресін О.В. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання // Порівняльне правознавство. – 2012. – № 1-2. – С. 368-369.

Кресин А.В. Современный этап реформирования Совета Европы // Журнал российского права. – 2012. – № 6.

Кресин А.В. Ранняя концептуализация сравнительного правоведения в трудах Э. Лерминье // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 6.

Савчук К.О., Кресін О.В. Соціологічна школа міжнародного права В.М. Корецького // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 580-583.

Савчук К.О., Кресін О.В. Наука міжнародного права в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України // Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право». – 2012. – № 1. – С. 111-117.

Савчук К.О. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 436-445.

Савчук К.О. Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в ровиток науки міжнародного права // Часопис Київського Університету права. – 2012. – № 2. – С. 333-336.

Переверзєва О.С., Дамед Мукафат Огли Аксеров. Тлумачення норм Брюсельської конвенції про цивільну відповідальність за збиток забрудненням нафтою // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2012. – №56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 458-462.

Переверзєва О.С., Дамед Мукафат Огли Аксеров. Правова природа морської аварії у міжнародному публічному морському праві та у міжнародному приватному морському праві // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2012. – №55. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 454-459.

Переверзєва О.С. Розвиток Наукового комітету з антарктичних досліджень у Системі Договору про Антарктику // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. –  С. 452-459.

Проценко І.М. Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 98-105.

Проценко І.М. Інститут пророгаційної угоди в міжнародному приватному праві // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. –  С. 548-555.

Куртинець М.І. Оглядовий аналіз деяких аспектів навчання, вивчення та перспектив міжнародного права у Польщі // Правова держава. Випуск 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. –  С. 592-599.

Куртинець М. І. Манфред Ляхс – теоретик і практик міжнародного права // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 286-292.


Тези конференцій

Товт М.М. Деякі концептуальні проблеми етнонаціональної політики // Актуальні питання законодавчого регулювання захисту прав національних меншин в Україні та шляхи її реалізації в умовах полі етнічного регіону: аналіз оцінки. Матеріали міжнародного круглого столу. – Ужгород, «Ліра» 2012. – С. 94-111.

Мельничук О.І. Охорона підводної культурної спадщини в сучасному міжнародному праві // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / редкол.: Шешученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. – К., 2012. – С. 189-192.

Мельничук О.І. Вплив економічної глобалізації на міжнародні культурні правовідносини // Історико-правова реальність у глобальному та регіональному вимірах: матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-культурної конференції 21-23 вересня 2012, м. Євпаторія – Київ; Частина І. Сімферополь, 2012. – С. 211-216.

Нипорко Ю.І. В.І. Євінтов – талановитий учень Володимира Михайловича Корецького // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / редкол.: Шешученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. – К., 2012. – С. 130-132.

Кресин А.В. О Международном комитете сравнительного права // Государство в меняющемся мире: Материалы VI Международной школы-практикума молодых ученых-юристов / Отв. ред. В.И. Лафитский. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2012. – С. 514-521.

Кресин А.В. Политическое и правовое измерения Конституции Филиппа Орлика: к 300-летию выдающегося памятника // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаунасць ва усходнееурапейскім цывілізацыйным кантэксце: зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годзю з дня народжэння прафесара І.А. Юхо / Редкал.: С.А. Балашэнка (гал. рэд.) і інш. – Мінск: Бизнесофсет, 2012. – С. 197-203.

Савчук К.О. Проблема мирного розв’язання спорів у вітчизняній науці міжнародного права // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / редкол.: Шешученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. – К., 2012. – С. 111-113.

Савчук К.О. Становлення і розвиток науки міжнародного права в Новоросійському (Одеському) університеті в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Історико-правова реальність у глобальному та регіональному вимірах: матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-культурної конференції 21-23 вересня 2012, м. Євпаторія – Київ; Частина І. Сімферополь, 2012 – С. 323-328.

Проценко І.М. Особливості правового регулювання державної реєстрації комерсантів у Німеччині // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / Київський ун-т права НАН України – К., 2012 – С. 164-166.

Куртинець М.І. Навчання та вивчення міжнародного права у Польщі: огляд деяких аспектів // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Збірник наукових праць / редкол.: Шешученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. – К., 2012. – С. 183-188.

Куртинець М.І. Геноцид: історія створення та утвердження у міжнародному праві» // Міжнародні читання пам’яті професора П.Є. Казанського: матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 року) / відп. за випуск к.ю.н., доц. М.І. Пашковський; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012.

G Analytics
сайт создан компанией