Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу

Наукові статті та тези конференцій співробітників Відділу:

Кресін О.В. Громадянське суспільство і держава: правові проблеми взаємодії в умовах модернізації та євроінтеграції України (Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 3 т. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Скрипнюка; наук. ред. І.О. Кресіна. Т. 3). Львів: Друкарня «Папуга», 2021. (§1.4. Концепт відновної справедливості й проблема національного примирення в контексті перехідного правосуддя – С. 106-148 – у співавторстві з І.О. Кресіною);

Kresin O.V. Comparative Law in Warsaw: 1800-1835 / Editor and translator W.E. Butler. Clark, New Jersey: Talbot Publishing, 2021. XIII, 242 pp;

Discovering the Unexpected: Comparative Legal Studies in Eastern and Central Europe / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin. Clark, New Jersey: Talbot Publishing, 2021. 562 pp;

Кресін О.В. Формування порівняльно-правового мислення варшавських юристів у першій третині ХІХ століття: монографія / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Норма права, 2021. 252 с.

Кресін О.В. Корінні народи: міжнародне право та законодавство України: монографія / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Норма права, 2021. 168 с.;

Стойко О.М., Кресіна І.О., Кресін О.В. Відродження постконфліктних територій: світовий досвід і Україна: наукова записка / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Норма права, 2020. 148 с. (розділи 2 і 3 – у співавторстві з І.О. Кресіною):

Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: Наукова записка / Кресін О.В. (кер. авт. кол., наук. ред.), Савчук К.О., Проценко І.М.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Норма права, 2019. 212 с.;

Peacekeeping Operations in Ukraine / Ed. by O.V. Kresin; transl. and ed. by W.E. Butler. London: Wildy, Simmonds & Hill, 2019. 201 p.;

Kresin O.V. Comparative Legal Studies: 1750 to 1835. Approaches to Conceptualization: In 2 vols. / Edited and translated by W.E. Butler. London: Wildy, Simmonds & Hill, 2019. Vol. I. XXXV+292 p.; 

Kresin O.V. Comparative Legal Studies: 1750 to 1835. Approaches to Conceptualization: In 2 vols. / Edited and translated by W.E. Butler. London: Wildy, Simmonds & Hill, 2019. Vol. II. XVII+413 p.;

Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України: Наукове видання / Кресін О.В. (кер. авт. кол., наук. ред.), Проценко І.М., Савчук К.О., Стойко О.М. Вид. друге. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 232 с.

Кресин А.В. Становление теоретических оснований сравнительно-правовых исследований во второй половине XVIII – первой трети ХІХ века: компаративная концептуализация: монография / Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Одесса: «Фенікс», 2018. 678 с.

Денисов В.Н. Система Женевського права в її еволюційному розвитку. Liber Amicorum до 55-річчя О. Л. Копиленка. К.: 2016. С. 220-229;

Денисов В. Н., Фалалєєва Л. Г. Громадянські права людини крізь призму відступу України від зобов’язань в умовах збройного конфлікту та тимчасової окупації частини її території. Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації: колективна монографія / за заг. ред. Н. В. Мішиної. Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2020. С. 136-160;

Денисов В. Н., Фалалєєва Л. Г. Відступ від міжнародно-правових зобов’язань у сфері прав людини в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною території України. Правові питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Бюлетень моніторингу законодавства України. Науково-практичне видання / заг. ред. О. Л. Копиленка; Інститут законодавства Верховної Ради України. Вип. 8. Київ: Вид-во «Людмила», 2020. С. 260-285; 

Denysov V., Falalieieva L. The Construction of European identity in the Paradigm of Anthropocentrism and its Constitutionalization. European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics. 2020. Volume 7. Wolters Kluwer. P. 88-107;

Denysov V., Falalieieva L. Derogation in the Field of Human Rights: International Legal Instruments and Practice of Ukraine. International and Comparative Law Review. 2020. Volume 20. No. 2. P. 7-37;

Фалалєєва Л. Г. Захист основоположних прав у інтеграційному правопорядку Європейського Союзу: монографія. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2020. 455 с.

Falalieieva L. Legal Aspects of the European Neighbourhood Policy in the EU’s New Approaches. From Eastern Partnership to the Association: A Legal and Political Analysis: Collective monograph / еd. by Naděžda Šišková. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 59-79;

Falalieieva L. Evolution of European standards for ensuring economic and social rights. Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science: Collective monograph. Sandomierz, Poland (Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz); Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 290-317;

Falalieieva L. The role of the Court of Justice of the European Union in autonomization of the EU legal order. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Wloclawek, Poland (Cuiavian University in Wloclawek). Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Volume 2. P. 217-233.

Статті

Денисов В. Н. Місце і роль доктрини в міжнародному праві. Правова держава. Щорічник наукових праць. К., 2014. Вип. 25. С. 255-290;

Денисов В.Н. Міжнародний правопорядок у світлі сучасних цивілізаційних викликів. Правова держава. Щорічник наукових праць. К., 2015. Вип. 26. С. 391-401;

Денисов В. Н. Міжнародне співтовариство як правова реальність функціонування міжнародних відносин. Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 28. К., 2017. С. 358-374;

Денисов В. Н. Світова війна та міжнародне право. До 100-річчя Першої світової війни 1914-1918. Правова держава. Щорічник наукових праць. К. 2019. Вип. 30. С. 375-383;

Денисов В. Н. В. М. Корецький в Організації Об’єднаних Націй. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права (до 130-річчя від Дня народження). Правова держава. Щорічник наукових праць. К. 2021. Вип. 32. С. 13-40.

Денисов В. Н., Фалалєєва Л. Г. Наднаціональність як правова реальність міжнародної інтеграції. Право України. 2018. № 1. С. 214-231;

Denysov V., Falalieieva L. Derogation in the Field of Human Rights: International 

Legal Instruments and Practice of Ukraine. International and Comparative Law Review. December 2020. 20(2). P. 7-37;

Denysov V., Falaheieva L. The construction of european identity in the paradigm of anthropocentrism and its constitutionalization. European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics. 2020, 7, P. 88 -107;

Kresin O., Kresina I. Illegal control over the territory in international law and the status of Donbas determination. Przegląd Strategiczny. 2021. Issue 14. P. 279-296. Dudchenko V.V., Tsurkan-Saifulina Y.V., Vitman K.M., Kresina I.O., Kresin O.V. Strategic guidelines of ethno-national policy of Ukraine: political and legal aspects Вісник Національної академії правових наук України. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2021. № 4. С. 52-61;

Кресін О.В. Засади позитивістської юридичної науки у вченнях варшавських юристів першої третини ХІХ ст. Філософія права і загальна теорія права. 2020. № 2. С. 113-129.

Kresin O., Kresina I. Crisis Management Instead of Peacekeeping: EU Security Law Transformation in the Context of Russian Armed Aggression in Ukraine. The Lawyer Quarterly. 2021. No 1. P. 29 – 49;

Кресін О.В., Кресіна І.О. Особливості статусу та захисту прав осіб, які проживають на окупованих територіях. Правова держава. 2021. Вип. 32. С. 433-446;

Кресин А.В. Социально-волевая теория позитивного национального правопорядка в учениях варшавских юристов 1807–1831 годов. Studia z Dziejów Państwa i  Prawa Polskiego. 2020. T. XXIII. P. 111-139.

Кресін О.В. Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики. Право України. 2020. № 12. С. 42 – 62;

Кресін О.В. Висновки та рекомендації з актуальної теми «Міжнародно-правові аспекти відновлення територіальної цілісності України». Право України. 2020. № 12. С. 150 – 155;

Кресін О.В., Кресіна І.О. Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві. Право України. 2020. № 11. С. 49 – 64;

Кресін О.В. Вступ до актуальної теми «Міжнародне право в умовах міжнародного збройного конфлікту та окупації». Право України. 2020. № 11. С. 9 – 11.

Кресін О.В. Пошук загального у праві як змістовної подібності національних правопорядків (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст. Філософські та методологічні проблеми права. 2020. № 1.

Kresin O., Kresina I., Shemshuchenko Y. The Wisdom of Comparative Law: on the Contributions of William Butler // Revue internationale de droit comparé. 2020. No. 3. P. 839-850;

Kresin O. Ukrainian Statehood in the Mid-Seventeenth to Early Eighteenth Centuries in Treaties with Foreign States: Principal Legal Models (Part Two). Jus Gentium. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 373 – 430.

Kresin O. On Recognition of a Co-Founder of the Journal of Comparative Law. The Journal of Comparative Law. 2020. No. 1. P. 281 – 292.

Kresin O. Ukrainian-Swedish Relations and Treaties of the XVII–XVIII Centuries. Право України. 2020. № 2. С. 291 – 301.

Кресін О.В. Інституційний механізм миротворчої діяльності ЄС. Правова держава. 2020. Вип. 31. С. 397 – 407.

Kresin O. Ukrainian Statehood in the Mid-Seventeenth to Early Eighteenth Centuries in Treaties with Foreign States: Principal Legal Models (Part One). Jus Gentium. 2019. Vol. 5. No. 1. P. 125 – 160.

Кресін О.В. Мудрість порівняльного правознавства (до ювілею Уїльяма Елліотта Батлера). Право України. 2019. № 10. С. 279 – 291.

Павко Я. А. Арктична рада – форум міжнародного співробітництва у північному полярному регіоні. Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Серія: Міжнародні відносини. Львів: ЛНУ‚ 2020. Випуск 48. C. 198–207;

Павко Я. А. Міжнародно-правові питання охорони навколишнього середовища Арктики. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. №2. С. 85‒94;

Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання відносин держав у сфері протидії зміні клімату. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. №4. С. 71‒78;

Павко Я. А. Сучасний міжнародно-правовий режим охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів. Правова держава. 2021. Випуск 32. С. 465‒474;

Проценко І. М. Принцип «автономії сторін» та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 429-436.

Protsenko I. Rights of Aliens to Organize in Trade Unions. Czech Yearbook of International Law. 2020. Vol. XI. Р. 199-222;

Проценко І. М. Право дитини бути заслуханою в суді (на прикладі застосування в Україні Гаазької конвенції 1980 р.). Правова держава. К., 2020. Вип. 31. С. 426-434;

Проценко І. М. Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів. Право України. 2020. № 11. С. 91-109;

Савчук К. О. Елементи принципу територіальної цілісності держави у працях деяких представників вітчизняної науки міжнародного права ХІХ-поч. ХХ ст. Правова держава. 2017. Вип. 28. С. 410-418;

Protsenko I., Savchuk К. Sovereign Rights of the State and the Scope of their Implementation in the Context of Development of the International Human Rights Law. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 11, Issue 1. 2020. P. 164-168;

Savchuk K.O., Protsenko I.M. The Development of the Science of International Law at the Koretsky Institute of State and Law. JUS GENTIUM. Journal of International Legal History. Vol 3, № 2. 2018. P. 485-503;

Савчук К.О. Професор Йоган Баптист Шад та становлення університетської науки міжнародного права в Україні на початку ХХ ст. Правова держава. Вип. 30. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. С. 392-398.

Савчук К.О. Міжнародно-правова кваліфікація агресії Російської Федерації в Криму та на сході України. Судова апеляція. № 4(53). 2018. С. 134-148;

Савчук К. О. Міжнародно-правова характеристика операцій НАТО з колективної оборони, організованих на підставі ст. 5 Північноатлантичного договору. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К., 2019. Вип. 85;

Савчук К.О. Маловідомі сторінки історії розвитку міжнародно-правової думки: Людвиг Кондратович Якоб (1759-1827). Правова держава. К., 2020. Вип. 31. С. 407-414;

Savchuk K. International Law at the Saint Volodymyr Imperial University of Kyiv in the 19th and Early 20th Centuries. Polish Yearbook of International Law. Vol. XXXIX. 2020. P. 89-110;

Фалалєєва Л. Г. Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу. Право України. 2017. № 4. С. 108-116;

Фалалєєва Л. Г. Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2017. Вип. 1 (46). С. 91-97;

Фалалєєва Л. Г. Механізми консультацій у рамках військово-політичного та людського вимірів ОБСЄ. Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 28. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. С. 418-429;

Falalieieva L. Modern Approaches to the Extraterritorial Application of the EU Law. European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics. 2014. Volume 1. Wolters Kluwer. P. 103-110;

Falalieieva L. The Fundamental Instruments of Social Rights Protection: the European Dimension. European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics. 2018. Volume 5. Wolters Kluwer. P. 113-138;

Falalieieva L. Development of Law Enforcement Practice of the Court of Justice of the European Union in the Sphere of Human Rights Protection. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. No. 3 (Volume 2). P. 249-255;

Тези

Кресін О.В. Цілі та функції порівняльного правознавства // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовтня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. С. 118-121.

Кресін О.В. Форми незаконного здійснення контролю в міжнародному праві // Організація юридичної науки та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи. Зб. наук. праць. С. 173-177. (у співавторстві з І.О. Кресіною).

Кресін О.В. Категорія «корінні народи» в Конституції та законодавстві України в контексті міжнародного права // Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня. Ч. 2. Київ: Ваіте, 2021. С. 149-156. 

Кресін О.В. Окупація як форма незаконного здійснення контролю щодо території згідно з міжнародним правом // Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2021. С. 108-114. (у співавторстві з І.О. Кресіною).

Кресіна І.О., Кресін О.В. Звільнення від кримінальної відповідальності як елемент концепції перехідного правосуддя // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного розвитку України: виклик глобального світу: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-19 травня 2021 р. Київ: Університет «Україна, 2021. С. 447 – 453.

Кресін О.В. Внесок О. Д. Тихомирова у розвиток порівняльного правознавства // Здобутки кафедри теорії держави та права крізь призму сторічного поступу Національної академії внутрішніх справ: матеріали круглого столу. Київ: ФОП Маслаков, 2021. С. 147 – 151.

Кресін О.В., Кресіна І.О. Кваліфікація статусу території ОРДЛО в міжнародно-правових актах // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / голов. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2021. С. 79 – 84.

Кресіна І.О., Кресін О.В. Кваліфікація статусу території ОРДЛО в законодавстві України // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / голов. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2021. С. 84 – 88.

Кресін О.В. Операції з миробудівництва та багатовимірні операції у контексті миротворчої діяльності ООН: нормативний аспект // Майбутнє науки в обріях права: Збірка наукових праць. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / Ред. колегія: Н.М. Пархоменко, О.О. Малишев та ін. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. С. 89 – 92.

Кресін О.В. Питання про природу міжнародного права в контексті можливості загальної позитивної форми права: пошуки вчених другої половини XVIII – першої третини ХІХ ст. // Конгрес міжнародного та європейського права: Зб. наук. праць (м. Одеса, 25 – 26 травня 2018 р.). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. С. 221 – 225.

Кресін О.В. Ідея єдності європейського права у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2017 року): у 2 ч. – Ч. 1. – Полтава: Россава, 2017. – С. 56 – 59.

Кресін О.В. Учення про елементи методики порівняльно-правового аналізу в працях європейських учених-юристів другої половини XVIII – першої третини ХІХ століття // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / Редкол.: В.В. Чернєй, М.В. Костицький, С.Д. Гусарєв та ін. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 186 – 189.

Кресін О.В. Елементи методики порівняльно-правового аналізу в європейській правовій думці другої половини XVIII – першої третини ХІХ ст. // Міжнародний конгрес європейського права: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 215 – 219.

Кресін О.В. Питання про виокремлення галузевих порівняльно-правових дисциплін у європейській науці другої половини XVIII – першої третини ХІХ ст. // Ефективність норм права: Зб наук. праць. Матли VII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.) / За заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: Ніка-центр, 2016. – С. 267 – 270.

Кресін О.В. Форми організації порівняльно-правового знання у першій третині ХІХ ст. // Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти: міжнар. круглий стіл (16 липня 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 29 – 36. – Режим доступу : http://eurolaw.org.ua

Кресін О.В. Віхи розвитку і організаційні особливості Міжнародної організації з міграції // Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи : наук.- практич. симпозіум, присвяч. 15-річчю міжнар. дня мігранта та 25-річчю міжнар. конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів та їх сімей (м. Одеса, 18 груд. 2015 р.) [Електронний ресурс] // Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Електрон. текст. дані. – Одеса : Фенікс, 2015. – 105 с. – Режим доступу: http://iele.bazick.com/projectdevelopment/odessa-tempus-center; eurolaw.org.ua – С. 26 – 30.

Кресін О.В. До питання про внесок В.М. Корецького у розвиток методологічних засад порівняльного правознавства // Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх рішення: Зб. матеріалів конференції до 125-річчя від дня народження В.М. Корецького / Упор. І.М. Проценко; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Н. Денисова. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 217 – 219.

Кресін О.В. Суспільний договір 1654 року в контексті української традиції конституціоналізму // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): Матеріали ХХХІІІ міжнародної історико-правової конференції / Ред. кол.: І.Б. Усенко (голова) та ін. – Київ, Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – С. 232 – 237.

Кресін О.В. Філософія права і філософія порівняльного правознавства: деякі міркування // Сучасні проблеми порівняльного правознавства: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.В. Лазура; упор. О.В. Кресін, М.В. Савчин. – Ужгород-Київ: Говерла, 2015. – С. 21 – 24.

Кресін О.В. Компаративізація німецької юридичної освіти в першій третині ХІХ століття: перша модель європеїзації після краху ius commune // Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 21 і 22 листопада 2014 / Федеральне міністерство освіти і науки ФРН; Університет ім. Ґеорга Авґуста м. Ґеттінґена, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 46 – 49.

Кресін О.В. Позитивізація німецької юридичної освіти у першій половині ХІХ ст. // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Національний авіаційний університет, ТОВ МП Леся, 2014. – С. 300 – 303.

Павко Я.А. Міжнародне кліматичне право – нова підгалузь міжнародного права навколишнього середовища. Теорія та практика сучасної юриспруденції.: матеріали XXVI всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 грудня 2020 р. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. Том 1. C. 206‒208;

Павко Я. А. Проблема зміни клімату в рамках захисту прав людини Сontemporary trends shaping the global world: Сollection of  the Scientific Materials. Lviv–Olsztyn‚ 2020. P. 136–140;

Павко Я. А. Правові засади екологічної політики України в сучасних умовах. Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 серпня 2021 р.). До 30-річчя незалежності України/ за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. С. 263‒268;

Проценко І. М. Новітні проблеми міжнародного гуманітарного права та можливі шляхи їх вирішення. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали XVII-ої Міжнародної науково-практичної конференції (07 січня 2022 р., м. Ларнака (Кіпр), дистанційно). С. 147-152.

Проценко І. М. Нова практика судів України щодо юрисдикційного імунітету. Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 серпня 2021 р.). До 30-річчя незалежності України / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. Київ: вид-во «Юридична думка», 2021, С. 272-277

Проценко І. М. Новітні напрями наукових досліджень у сфері захисту прав іноземців. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2019 р.) /за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. К.: Вид-во «Юридична наука», 2019. – С. 189-194

Проценко І. М. Механізм міжнародного контролю за забезпеченням прав людини в рамках ОБСЄ. Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 грудня 2018 р.) / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученко, акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. – С. 316-322.

Проценко І. М. Окремі проблеми пред’явлення в Україні довіреностей, виданих за кордоном. Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 червня 2018 року). Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – С. 54-58.

Савчук К.О. Питання міжнародного права в працях українських правознавців XVIII-початку XIX сторічь. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2015. С. 9-10;

Савчук К.О. Значення вітчизняної міжнародно-правової спадщини ХІХ - поч. ХХ ст. для розвитку сучасної науки міжнародного права. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. Зб. матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького», 19 лют.2015 р. / [упор. І.М. Проценко]; [за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова]. Львів: СПОЛОМ, 2015. С. 162-164;

Cавчук К.О. Гаазькі конференції миру 1899 та 1907 років як важливий етап розвитку міжнародного права. Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інш.]. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. С. 43-46;

Савчук К.А. Петр Михайлович Богаевский как юрист-международник. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Х., 27 листоп. 2015 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. Х.: Право, 2015. Ч. 1 С. 152-157;

Savchuk K.O. Holodomor – Genocide in Ukraine. Civilians in contemporary armed conflicts / Commissioning Editor Karolina Chmielewska. Warszawa: Warsaw University Press, 2017. P. 151-153;

Савчук К.О. Наука міжнародного права в Харківському університеті в перші роки його існування. «Розвиток науки та практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Вікторовича Задорожнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 червня 2018 р.). К.: УАМП, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. С. 44-48;

Савчук К.О. Статутні та конвенційні органи ООН у сфері захисту прав людини. Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 11 грудня 2018 р.). К.: Юридична думка, 2018. С. 328-334;

Савчук К.А. Перспективи проведення міжнародної миротворчої операції на Донбасі. Європейська дипломатія у ХХІ столітті: матеріали науково-практичного круглого столу (21 грудня 2018 року). Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. С. 132-136;

Савчук К. О. Внесок академіка ВУАН В. Е. Грабаря в розвиток вітчизняної та світової науки міжнародного права. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2019 р.)/за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. К.: Вид-во «Юридична наука», 2019. С. 199-203;

Фалалєєва Л. Г. Формування правового механізму взаємодії ЄС з Радою Європи у сфері захисту прав людини. Права людини: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 2 жовтня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 10-13; 

Фалалєєва Л. Г. Вплив судової практики на екстратериторіальну дію норм права Європейського Союзу. Актуальні дослідження в юриспруденції: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 14 грудня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 20-24. 

Фалалєєва Л. Г. Удосконалення європейських стандартів забезпечення економічних та соціальних прав людини. Сучасна юридична наука в євроінтеграційному процесі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 19 лютого 2014 р.). Тернопіль, 2014. С. 23-28;

Фалалєєва Л. Г. Перспективи приєднання ЄС до загальноєвропейської системи захисту прав людини. Перші економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 4 березня 2014 р.). Львів, 2014. С. 94-97;

Фалалєєва Л. Г. Застосування європейських стандартів захисту прав людини: практика ЄС, досвід для України. Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом: міжнародна науково-практична конференція; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 26 вересня 2014 р.). Київ: ТОВ ВД «Дакор», 2014. С. 347-350;

Фалалєєва Л. Г. Ідеї миру та співробітництва народів у науковій спадщині В. М. Корецького в контексті реалізації Східного партнерства ЄС. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. Збірник матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького»; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ, 19 лютого 2015 р.) / упоряд. І. М. Проценко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова. Львів: СПОЛОМ, 2015;

Фалалєєва Л. Г. Роль Венеційської комісії у конституційній модернізації України. 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму: всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 22 червня 2016 р.). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. С. 209-221;

Falalieieva L. H. Judicial practice of European Union law interpretation as a factor of European integration. International scientific and practical conference «Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage»: Conference proceedings: Faculty of Juridical Sciences, Vasile Goldis Western University of Arad (Arad, Romania, January 25-26, 2019). Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 643-646;

Фалалєєва Л. Г. Механізми забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері прав людини. Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом до національного законодавства: матеріали міжнародної наукової конференції до 185-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та до 70-річчя Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. С. 124-130;

Фалалєєва Л. Г. Забезпечення поваги до прав людини у контексті зміцнення співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері охорони довкілля. Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 22 квітня 2019 р.). Київ: ВГО «Українська асоціація міжнародного права», 2019. С. 108-117;

Фалалєєва Л. Г. Доктринальне бачення міжнародно-правової позиції України крізь призму європейської інтеграції. Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України / за заг. ред. академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (м. Київ, 14 травня 2019 р.). Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 230-237;

Фалалєєва Л. Г. Європейський вимір Конституції України: від теорії до практики. Конституційний концепт реформ в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 23-тьої річниці Конституції України (м. Київ, 19 червня 2019 р.). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2019. С. 45-62.

G Analytics
сайт создан компанией