Основні напрями науково-дослідної діяльності інституту

Науково-дослідна діяльність

Протягом багатьох десятиріч Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України здійснює багатобічні фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження проблем держави і права. Далі наведено основні результати зазначеної діяльності за останні роки.

2010


У 2010 році науковцями Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України здійснювалось виконання 14 тем відомчої тематики та 3 теми програмно-цільової тематики.

В 2010 році розпочалася розробка трьох відомчих тем НДР:


1. Проблеми праворозуміння та реалізації права в умовах демократичного суспільства.
2. Проблеми теорії конституційного права.
3. Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми).

Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2010 році дослідницьких робіт є наукові результати, одержані по 9 завершеним плановим темам, а саме:

1. «Актуальні конституційні проблеми організації державної влади в Україні». У процесі виконання теми було досліджено  конституційно-правові проблеми організації та реалізації державної влади в Україні в сучасний період у контексті здійснення конституційної реформи і подальшого розвитку процесів державотворення і правотворення. В результаті проведеного дослідження підготовлено та видано колективну монографію «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні: До 60-річчя Загальної декларації прав людини». За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученка; індивідуальну монографію О.В. Батанова «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики»; підручник О.В. Скрипнюка «Конституційне право України».


2. «Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики». В ході дослідження було проведено аналіз чинного законодавства України, політико-правових процесів у сучасному суспільстві, юридичної практики  та правової діяльності виявлено  сучасний стан проблем інституту юридичної  відповідальності. В результаті аналізу джерельної бази та проведеного дослідження визначено поняття, сутність, зміст юридичної відповідальності; здійснено класифікацію юридичної відповідальності на види за різними критеріями; проаналізовано мету, підстави, принципи юридичної відповідальності. Таким чином, здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження проблем юридичної відповідальності в Україні в контексті  здійснення  трансформаційних перетворень і подальшого розвитку процесів  державотворення і правотворення.  В результаті проведеного дослідження підготовлено та видано монографію «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики», наукові статті, проведено науково-практичну  конференцію та видано матеріали конференції «Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права; Науково-практичне видання. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2010.


3. «Трансформація інституційних засад міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин». Метою даного дослідження було вивчення впливу глобалізації на трансформацію інституційних засад міжнародного правопорядку. В результаті було прослідковано зміни в правовому порядку Організації Об’єднаних Націй та його органів, зокрема, правових засад реформування Ради Безпеки ООН; в системі контрольних органів ООН та Ради Європи, що діють у сфері захисту прав людини; в таких регіональних міжнародних організаціях, як Європейський Союз, Рада Європи та Європейський Центральний Банк, а також в МВФ та МБРР; в європейських інституційних засадах, що діють у сфері охорони культурних цінностей.  Основні результати роботи висвітлюються в колективній монографії «Трансформація інституційних засад міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин».


4. «Концептуальні здобутки української академічної юридичної науки: історико-правове дослідження». Дослідження дозволило актуалізувати творчу спадщину академіків Ф. В. Тарановського і В. М. Корецького та ряду інших видатних українських учених, повернути до активного наукового обігу ґрунтовні різнопланові дослідження, передусім у галузі історії права. Основним результатом дослідження стала підготовка циклу відповідних наукових праць, зокрема вибраних творів Ф. В. Тарановського; збірки статей «Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність»; третього тому вибраних творів академіка В. М. Корецького.


5. «Конституційний Суд України: історія і практика». Метою роботи було з’ясування особливостей виникнення і становлення Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції, що гарантує верховенство права і найвищу юридичну силу Основного закону держави на всій території України. У  ході  дослідження  було проаналізовано і узагальнено п’ятнадцятирічний досвід функціонування в Україні органу спеціального конституційного правосуддя, його практику, причини помилок, можливі шляхи вирішення актуальних проблем тощо. Основним результатом дослідження стали підготовка рукопису монографії «Конституційний Суд України: історія і практика» (42 д.а.), а також підготовка та видання навчального посібника «Історія вчень про державу і право».


6. «Актуальні проблеми охорони і захисту цивільних прав та інтересів в цивільному праві України» В результаті роботи проведено  порівняльний аналіз стану охорони і захисту цивільних прав та інтересів осіб в іноземних державах зі станом захисту цивільних прав громадян в Україні та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності реалізації та захисту цивільних прав громадян і юридичних осіб, держави, територіальних громад. Крім того, проаналізовано існуючі способи захисту  цивільних прав, вироблено змістовні рекомендації щодо удосконалення цивільного та суміжних галузей законодавства, а також розглянуто проблеми  судового захисту  цивільних прав громадян та юридичних осіб. За результатами дослідження підготовлено колективну монографію, цикл наукових статей.


7. «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні». В результаті досліджено проблемні питання пенсійного забезпечення громадян України, виявлено неточності та прогалини пенсійного законодавства, які вочевидь спрямовані на обмеження та погіршення пенсійного забезпечення громадян, розроблені принципи правового регулювання пенсійних відносин. За результатами дослідження підготовлено колективну монографію, наукову записку, цикл статей, присвячених проблемам правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні.


8. «Методологічні засади розвитку міжнародного права навколишнього середовища». у підсумку було визначено теоретичні засади розвитку міжнародного права навколишнього середовища в контексті екологічного та природоресурсного права, стан дотримання норм  міжнародного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища, проведено порівняльний аналіз законодавства про захист навколишнього середовища України і зарубіжних країн, зокрема законодавства Європейського Союзу та Єдиного Економічного Простору, з метою поліпшення норм вітчизняного законодавства. За результатами дослідження розроблено наукову концепцію Екологічної Конституції Землі, підготовлена багатотомна збірка «Міжнародні  договори України у сфері охорони довкілля» та цикл наукових статей, було проведено міжнародну науково-практичну конференцію, матеріали якої було опубліковано: «Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (23 – 24 вересня 2010 р.). – К.: ТОВ «Видавництво географічної літератури «Обрії», 2010.


9. «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні». Метою дослідження  було вивчення чинної законодавчої бази етнонаціональної політики України; визначення правових механізмів регулювання етнонаціональних відносин,  вироблення оптимальної моделі етнонаціональної політики загалом (у тому числі через вироблення  Концепції державної етнонаціональної політики) та конкретні законодавчі пропозиції щодо заповнення прогалин у правовому регулюванні окремих сфер етнонаціональної політики. За результатами дослідження підготовлено колективну монографію, статті у фахових виданнях та засобах масової інформації.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» виконувались такі дослідження:


1. «Засоби подолання кризових явищ у системі державного управління: світовий досвід і Україна». За результатами зазначеного дослідження проаналізовано і систематизовано матеріали по даній тематиці, підготовлено ряд наукових публікацій, розроблена концепція подолання кризових явищ у системі державного управління, підготовлена наукова записка, яка містить аналіз політико-правових і організаційних причин кризи в системі державного управління.


2. «Правові механізми врегулювання етнополітичних конфліктів в Україні». За результатами дослідження підготовлено монографію, в якій обґрунтована актуальність дослідження суті, причин, особливостей етнополітичних конфліктів, які стали одним з основних викликів сучасної глобалізації та  значною мірою визначають характер політичної і правової систем сучасних суспільств.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України» виконувалось дослідження теми «Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України». За результатами проведеного дослідження підготовлено Аналітичну записку, в якій визначено мету і принципи правового забезпечення підзаконної правотворчості, основні завдання підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України, напрями удосконалення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України, механізм реалізації правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України.

Виконувався науково-технічний проект: «Правові проблеми національного суверенітету». В результаті роботи з’ясовано, що юридичне поняття державного суверенітету пов’язане з верховенством влади та незалежністю тієї чи іншої держави у внутрішній і зовнішній політиці. В умовах глобалізації обсяг суверенних прав багатьох держав має тенденцію до скорочення за рахунок добровільної передачі цих прав міжнародним об’єднанням. За результатами дослідження підготовлено рукопис аналітичної записки.

В рамках цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища  України у 2010 році виконувалось  наукове дослідження «Правове та організаційне забезпечення реалізації засад сталого розвитку в Україні». За результатами  дослідження підготовлено аналітичну доповідь, проект  концепції правового та організаційного забезпечення реалізації в Україні засад сталого розвитку, яка в подальшому може бути використана для підвищення ефективності використання економічного, соціального, ресурсного потенціалу, досягнення соціальної єдності, під час розроблення проектів відповідних законів та інших нормативно-правових актів.

Протягом звітного періоду за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України спільно з Державним фондом фундаментальних досліджень Республіки Білорусь продовжувалось виконання науково-дослідної роботи на тему «Удосконалення правового регулювання адміністративних процедур в інтересах посилення правової захищеності громадян».


Продовжувалась також робота по підготовці „Енциклопедії міжнародного права” (у ІІІ томах), яка виконується згідно Контракту між Національною академією наук та Інститутом на випуск друкованої продукції за державним замовленням. В цілому завершено написання статей для І та ІІ тому „Енциклопедії міжнародного права” (у ІІІ томах) і розпочато їх наукове редагування.


Продовжувалася робота над розпочатою в 1996 р. загальноакадемічною темою «Енциклопедія сучасної України», яка виконується спільними зусиллями ряду установ НАН України під егідою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Восени звітного року, але з вихідними даними минулого року, побачив світ дев′ятий том видання.

О. М. Мироненко взяв участь у підготовці планової роботи Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України «Українознавство: понятійно-термінологічний довідник» (2004-2011 рр.), планової роботи Київського національного університету внутрішніх справ України «Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України» (2003-2010 рр.) та  планової теми Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України «Політологічна енциклопедія» (2010-2012 рр.).

У роботі над «Історичною енциклопедією України» – багатотомним виданням, що здійснюється за державним замовленням Інститутом історії НАН України та видавництвом «Наукова думка» (2005-2010 рр.) активну участь брав І. Б. Усенко як науковий редактор-консультант відповідної спеціальної редакційної групи видавництва та один з провідних авторів видання. До головної редколегії видання входить Ю. С. Шемшученко. До праці над окремими статтями енциклопедії залучалися О. М. Мироненко, І. В. Музика, Т. І. Бондарук. У 2010 році побачив світ 6 том з вихідними даними минулого року, для якого відділом  історико-правових досліджень було підготовлено близько 20 статей історико-юридичної тематики і відредаговано понад 150 статей.

2009

Протягом 2009 року Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України здійснювались дослідження 13 тем відомчої тематики та 6 тем програмно-цільової тематики.

У 2009 році розпочалася розробка восьми відомчих тем НДР:

 1. Актуальні проблеми охорони і захисту цивільних прав та інтересів в цивільному праві України.
 2. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні.
 3. Система органів виконавчої влади в Україні: правові проблеми удосконалення організації та діяльності.
 4. Проблеми розвитку аграрного і земельного права України.
 5. Методологічні засади розвитку міжнародного права навколишнього середовища.
 6. Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні.
 7. Конституційний Суд України: історія і практика діяльності (До 15-річчя з дня утворення КСУ).
 8. Протидія корупції засобами кримінальної юстиції (концептуальні питання).

Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2009 році дослідницьких робіт є наукові результати, одержані по 2 -м завершеним плановим темам, а саме:

 1. «Теоретико-правові проблеми введення закону в дію». У процесі виконання теми було вироблено теоретичні, методологічні та юридико-технічні підходи до удосконалення процесу введення закону в дію для вирішення завдання підвищення ефективності вітчизняного законодавства. Конкретизовані теоретичні уявлення щодо процесу введення закону в дію, як необхідної складової законодавчого процесу, підготовлені пропозиції щодо удосконалення процедур, які забезпечують введення в дію Конституції та законів України.

  В результаті проведеного дослідження підготовлено до друку рукопис монографії «Теоретико-правові проблеми введення закону в дію», цикл статей, наукову записку.
 2. «Протидія корупції засобами кримінальної юстиції (концептуальні питання». Науковий керівник – д.ю.н. Костенко О.М. (І кв. 2009 – ІУ кв. 2009). Здійснено пошукове дослідження, спрямоване на виявлення нових концептуальних підходів у протидії корупції засобами кримінальної юстиції, а саме виявлені шляхи вдосконалення кримінального, кримінально-процесуального законодавства, законодавства про судоустрій, а також законодавства, що визначає діяльність інституцій кримінальної юстиції: прокуратури, органів внутрішніх справ та інших державних органів, уповноважених на здійснення законів спрямованих на протидію корупції.

В результаті проведеного дослідження підготовлено наукову записку у вигляді брошури «Протидія корупції засобами кримінальної юстиції (концептуальні питання)», наукові статті.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Прогнози і моделі соціальної та соціокультурної трансформації українського суспільства у першій чверті ХХІ ст.» виконувались такі дослідження:

 1. «Розробка Концепції удосконалення механізму правового регулювання соціального захисту населення України в умовах подолання кризових явищ». За результатами зазначеного дослідження підготовлено Проект Концепції удосконалення механізму правового регулювання соціального захисту населення України в умовах подолання кризових явищ.
 2. «Розробка нормативно-правового акту «Про запровадження сучасної моделі адміністративно-територіального устрою України». Результатом роботи є проект нормативно-правового акту «Про запровадження сучасної моделі адміністративно-територіального устрою України».

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України» виконувалось дослідження теми «Юридичні гарантії забезпечення прав та законних інтересів громадян». За результатами дослідження підготовлено наукову записку, цикл статей, визначено поняття, зміст, види юридичних гарантій забезпечення прав та законних інтересів громадян та забезпечення механізму їх реалізації.

Виконувались науково-технічні проекти:

 1. «Розробка правової моделі розмежування земель державної і комунальної власності з метою ефективного використання бюджетних коштів». Проведено комплексне правове дослідження характеру та змісту правових відносин, які виникають у процесі розмежування земель державної та комунальної власності в Україні, виявлення прогалин, суперечностей, необгрунтованих норм у чинних нормативно-правових актах земельного законодавства з питань розмежування земель. В результаті виконання проекту підготовлено проект нової редакції Закону «Про розмежування земель державної та комунальної власності» з пояснювальною запискою.
 2. «Розробка механізмів подолання службових (корупційних) злочинів у сфері правосуддя». За результатами дослідження розроблено пропозиції і заходи, спрямовані на підвищення ефективності протидії службовим злочинам у сфері правосуддя, в тому числі корупції, підготовлено наукову записку для відповідних державних органів: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України.

Протягом звітного періоду Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Пухтецька А.А. працювали над виконанням науково-дослідної роботи за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України на тему «Удосконалення правового регулювання адміністративних процедур в інтересах посилення правової захищеності громадян»; реалізації проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі «Підтримка вдосконалення програми адміністративно-правових дисциплін у вищих навчальних закладах України», «Підтримка розвитку адміністративного права в Україні», «Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні».

За грантом для молодих учених НАН України у відділі конституційного права та місцевого самоврядування виконувалась індивідуальна науково-дослідна робота «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії і практики», керівник теми та виконавець - О. В. Батанов. У ході дослідження найбільшу увагу було приділено дослідженню муніципальної влади як загальноправової категорії та категорії сучасного конституційного права і конституціоналізму, а також як самостійного виду публічної влади в Україні, найбільш повно і комплексно, з позицій методології сучасного конституційного права досліджено її політико-правову природу.

Результати дослідження були відображені у розділах до 2 підручників, 3 наукових статтях, індивідуальній монографії «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики».

Здійснюється підготовка видання „Енциклопедія міжнародного права” (у ІІІ томах), в цілому завершено написання статей для І тому і розпочато їх наукове редагування, здійснено розподіл статей і удосконалено глосарій до ІІ тому з урахуванням зауважень та пропозицій авторів.

Продовжувалася робота над розпочатою в 1996 р. загальноакадемічною темою «Енциклопедія сучасної України», яка виконується спільними зусиллями ряду установ НАН України під егідою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Видання розраховано на період до 2015 р. В роботі над темою беруть участь І. Б. Усенко (науковий редактор розділу “Право”, автор ряду статей) та як автори окремих статей О. М. Мироненко (співвиконавець проекту), В. П. Горбатенко та інші працівники інституту. На початку звітного року, але з вихідними даними минулого року, побачив світ восьмий том видання.

О. М. Мироненко також взяв участь у підготовці планової роботи Інституту українознавства МОН України «Українознавство: понятійно-термінологічний довідник» (2004-2010 рр.) та планової роботи Київського національного університету внутрішніх справ України «Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України» (2003-2010 рр.).

2008

У 2008 році Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України здійснювались дослідження 19 тем відомчої тематики та 6 тем програмно-цільової тематики.

Розпочалася розробка п’яти відомчих тем НДР:

 1. Теоретико-правові проблеми введення закону в дію.
 2. Концептуальні здобутки української академічної юридичної науки: історико-правове дослідження.
 3. Актуальні конституційні проблеми організації державної влади в Україні.
 4. Трансформація інституційних засад міжнародного права в умовах глобалізації міжнародних відносин.
 5. Юридична відповідальність: проблеми теорії і практики.

Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2008 році до¬слідницьких робіт є наукові результати, одержані по 14-м завершеним плановим темам, а саме:

1. “Наукова спадщина академіка О.О.Малиновського і сучасність”. У процесі виконання теми було виявлено і опрацьовано близько двохсот наукових і публіцистичних праць академіка О.О.Малиновського, в тому числі неопубліковані рукописні твори, які зберігаються у архівах та бібліотечних фондах, та фактично невідомі сучасним дослідникам статті у журналах і газетах м. Томськ та Ростов-на-Дону. В результаті проведеного дослідження підготовлено до друку вибрані твори О.О.Малиновського юридичного, історичного, культурологічного та іншого характеру, наукова доповідь про творчі здобутки вченого, пропозиції щодо заходів з популяризації наукової спадщини вченого до 140-річчя від його дня народження.

2. „Конституційно-правові відносини в Україні”. Метою є дослідження місця і ролі конституційно-правових відносин в системі правовідносин України, аналіз їх системи і структури. Найбільшу увагу приділено основним елементам конституційно-правових відносин: суб’єктам, об’єктам, юридичним фактам, виявлено пріоритетні види суб’єктів, об’єктів та інших елементів системи конституційно-правових відносин і тим самим правовідносин в цілому. Основним формалізованим результатом дослідження є підготовка та видання монографічної праці «Конституційно-правові відносини в Україні: проблеми теорії і практики», обсягом 25 а.а.

3. «Міжнародно-правові проблеми співробітництва України з світовими та європейськими інституційними структурами». В ході дослідження теми розроблено ряд фундаментальних міжнародно-правових проблем, а саме: функціонування системи сучасної європейської безпеки та форм участі в ній України; еволюція основоположних засад міжнародного економічного права в світлі розвитку світових господарських інтеграційних структур та участі в них України; роль та місце в міжнародній структурі національних установ у сфері захисту прав людини; міжнародно-правові форми участі України в конвенційних структурах Антарктики; становлення галузі міжнародного права та реалізація цих норм у сфері охорони культурної спадщини України.

Основні наукові висновки та практичні рекомендації по темі знайшли своє практичне втілення в колективній монографії «Міжнародно-правові проблеми співробітництва України з світовими та європейськими інтеграційними структурами».

4. «Проблеми удосконалення законодавства авторського права та суміжних прав в Україні». В ході дослідження були розроблені рекомендації, як законотворчого, так і організаційного характеру, правозастосовної практики щодо підвищення захисту прав і інтересів суб’єктів творчої інтелектуальної діяльності, виробників продукції що містить об’єкти інтелектуальної власності, їх авторів чи правовласників, а також методичні матеріали для підготовки студентів правознавців. В результаті проведеного дослідження було підготовлено колективну монографію «Охорона авторських і суміжних прав в Україні: проблеми теорії і практики» та два науково-практичних видання «Охорона прав митців в Україні: запитання та відповіді», навчальний посібник для студентів юридичних вузів «Право інтелектуальної власності».

5. «Теоретичні проблеми реалізації принципу «верховенства права» в Україні». На підставі аналізу наукової літератури, чинного законодавства України, політико-правових процесів у сучасному суспільстві, юридичної практики та правової діяльності визначено цінність, сутність та зміст принципу верховенства права, фактори, умови та проблеми його забезпечення, а також ефективні шляхи реалізації на сучасному етапі. Основним результатом дослідження стала підготовка монографічної праці «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (Книга перша), обсяг 20 а.а.

6. «Суб’єкти українського цивільного права». Метою дослідження є вироблення на підставі аналізу доктринальних позицій вітчизняної та зарубіжної цивільно-правової науки, законодавства в сфері правового регулювання суб’єктів цивільних правовідносин, досконаліших конструкцій чинних правових норм, обґрунтування висновків та пропозицій науково-теоретичного характеру. За результатами дослідження підготовлено і передано до друку рукопис колективної монографії «Суб’єкти цивільного права України», «Енциклопедію цивільного права».

7. «Кодифікація трудового законодавства України: проблеми теорії і практики». Метою дослідження є виявлення недоліків проекту Трудового кодексу України, в результаті чого сформульовано пропозиції, спрямовані на його удосконалення та приведення у відповідність з міжнародними, зокрема європейськими, нормами і стандартами. Розроблено єдину концепцію правового регулювання трудових відносин Трудовим кодексом та внесено пропозиції по кожній главі проекту Трудового кодексу щодо удосконалення норм, які регулюють трудові відносини. Підготовлено та рекомендовано до друку колективну монографію «Кодифікація трудового законодавства України: проблеми теорії і практики».

8. «Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забезпечення». За результатами роботи досліджено основні напрямки розвитку й удосконалення адміністративно-правового регулювання демократичних засад державного управління у сучасних умовах запровадження політичної реформи в Україні, розкрито нову роль та механізм дії українського адміністративного права у забезпеченні верховенства прав людини у взаємостосунках органів виконавчої влади, їх посадових осіб з громадянами.

В результаті дослідження підготовлено та рекомендовано до друку колективну монографію «Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового регулювання».

9. «Проблеми організаційно-правового забезпечення інноваційної діяльності в сільському господарстві». В процесі дослідження визначено теоретичні засади розвитку інноваційних правовідносин в контексті аграрного та земельного права, стан правового забезпечення інновацій у сфері аграрного і земельного ринків; проаналізовано можливості впровадження інновацій в процесі експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках. За результатами виконання теми підготовлено рукопис колективної монографії «Інновації в сільському господарстві України (організаційно-правові аспекти)», проведено круглий стіл «Організаційно-правові проблеми інновацій в сільському господарстві України», наукову записку.

10. «Актуальні проблеми міжнародного і національного космічного та екологічного права». Проведено комплексний аналіз норм міжнародного космічного права та законодавства України з питань правового регулювання космічної діяльності, концептуальні проблеми розвитку міжнародного космічного права, тенденції правового регулювання космічної діяльності в Україні, здійснено комплексне дослідження найважливіших актуальних теоретичних і практичних проблем національного космічного права. За результатами виконання теми підготовлено науково-практичне багатотомне тематичне зібрання нормативних актів зарубіжних країн «Космічне законодавство країн світу» з коментарями (російською та англійською мовами). Том ІУ «Європейська космічна політика. Космічне законодавство ЄС», збірник національних і міжнародних правових актів «Космічне право України». Вид. 5-те., рукопис колективної монографії «Актуальні проблеми міжнародного та національного космічного права».

11. «Проблеми вдосконалення природоресурсного законодавства України». В процесі дослідження теми здійснено комплексний аналіз норм природоресурсного законодавства України, виявлено основні проблеми розвитку природоресурсного права України, тенденції правового регулювання раціонального природокористування в Україні, підготовлено наукові концепції та пропозиції щодо вдосконалення природоресурсного законодавства України. Важливим результатом роботи є підготовка наукової концепції нової редакції Водного кодексу України, пропозиції щодо внесення змін до природоресурсного законодавства України для органів державної влади.

12. «Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми розвитку». В ході дослідження проведено аналіз відповідності теоретичних основ сучасного кримінального права України теорії кримінального права, на якій засновується європейська доктрина сучасного кримінального права; досліджено найважливіші інститути Загальної частини кримінального права на предмет їх узгодження із сучасною теорією кримінального права; визначено систему кримінально-процесуальних функцій, питання реалізації основних принципів судочинства, що знайшли своє відображення в європейському співтоваристві.

Результатом дослідження є підготовка рукопису колективної монографії «Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми розвитку».

13. «Політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні». Проаналізовано існуючу законодавчу базу щодо проведення адміністративно-територіальної реформи, визначено основні принципи її проведення, запропоновано найоптимальнішу модель нового адміністративно-територіального устрою. Формальним результатом дослідження є підготовка рукопису колективної монографії «Політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні», доповідні записки до органів державної влади.

14. «Світова і вітчизняна конституційна юстиція: витоки, еволюція, сучасний стан, шляхи вдосконалення». Досліджено процес народження, становлення і створення різноманітних систем забезпечення конституційної законності, конституційної справедливості у всіх частинах земної кулі, починаючи від первісної організації суспільства та формування нерозвинутих державних утворень, первісних держав і закінчуючи новітніми моделями захисту конституцій прологу третього тисячоліття, а також приділено увагу еволюції, сучасному стану і пошуку шляхів вдосконалення вітчизняної конституційної юстиції. В результаті проведеного дослідження підготовлено рукопис тритомної монографії «Історія світової конституційної юстиції», рукопис однотомної монографії «Історія вітчизняної конституційної юстиції».

 Центр енциклопедичних юридичних досліджень працював над підготовкою видання „Енциклопедія міжнародного права” (у ІІІ томах), до роботи були залучені співробітники відділу міжнародного права і порівняльного правознавства, зокрема, В.Н. Денисов, К.О. Савчук.
 
В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція до світової спільноти та стратегічні виклики для України» виконувались такі дослідження:

1. «Міжнародно-правові аспекти сучасної європейської безпеки та форми участі в ній України». За результатами зазначеного дослідження визначено міжнародно-правові аспекти сучасної європейської безпеки та форми участі в ній України, підготовлено рукопис монографії, наукові статті, присвячені проблемам права міжнародної безпеки.

2. «Конфліктогенний потенціал міграційних і етнонаціональних процесів у контексті глобалізаційних викликів для України». Метою роботи є аналіз конфліктогенного потенціалу і етнонаціональних процесів у контексті глобалізаційних викликів, розробка концепції гармонізації міжетнічних відносин. Відповідно підготовлено пропозиції щодо вдосконалення етнонаціонального законодавства України, зокрема, щодо змін до Закону України «Про національні меншини в Україні», «Про мови в Україні» та законопроекту «Про концепцію етнонаціональної політики в Україні», наукова доповідь «Етнонаціональний вимір глобалізаційних викликів для України».

3. «Інститут відповідальності держави перед особою як сутнісна складова механізму зближення національних правових систем». За результатом дослідження підготовлена наукова доповідь, рукопис монографії, цикл статей, присвячених проблемам юридичної відповідальності держави перед особою.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України» виконувалось дослідження теми «Джерела права в системі політико-правового розвитку України». Метою роботи є дослідження ролі та соціального призначення системи джерел права України в контексті політико-правового розвитку України, з’ясування суб’єктів правотворчості в Україні та визначення мети їх правотворчої діяльності в Україні, зокрема Верховної Ради України. Формальним результатом виконання теми є підготовка та видання індивідуальної монографії Н.М.Пархоменко «Джерела права: проблеми теорії та методології». – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка». 2008. – (336 с.), підготовка аналітичної записки щодо розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі, проект Закону України «Про Верховну Раду України», підготовка рукопису колективної монографії «Джерела конституційного права України».

Відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України виконувались науково-технічні проекти:

1.«Аналіз організаційно-правових проблем забезпечення енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії». За результатами підготовлено наукову аналітичну записку про актуальні проблеми удосконалення організаційно-правового забезпечення поліпшення енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії в Україні, проведено наукову конференцію із заначених питань для обговорення актуальних проблем та результатів виконаних досліджень;

2. «Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції». За результатами дослідження виявлено можливості для вдосконалення кримінального і кримінально-процесуального та іншого законодавства з метою підвищення ефективності протидії порушенням прав людини та підготовлено пропозиції по вдосконаленню механізму протидії порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції.

Відповідно до Указу Президента України «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» та Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» Дерець В.А. виконувала науково-дослідну роботу «Удосконалення інституційних засад щодо правового забезпечення системи органів виконавчої влади». За результатами проведено комплексний аналіз і оцінка стану законодавства та узагальнення наукових джерел для вироблення висновків і пропозицій щодо заходів підвищення ефективності організації та діяльності системи органів виконавчої влади в Україні.

Протягом 2008 року Авер’янов В.Б., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А. працювали над виконанням науково-дослідної роботи за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України на тему: „Трансформація механізму адміністративно-правового забезпечення та захисту прав громадян у сфері державного управління на пострадянському просторі”; В.А. Дерець та А.А. Пухтецька - за грантом Президії НАН України на тему: „Євроінтеграційні аспекти запровадження стандартів належного урядування (“good governance”) в адміністративному законодавстві України”.

Продовжувалася робота над розпочатою в 1996 р. загальноакадемічною темою «Енциклопедія сучасної України», яка виконується спільними зусиллями ряду установ НАН України під егідою Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Видання розраховано на період до 2015 р. В роботі над темою беруть участь І. Б. Усенко (науковий редактор розділу “Право”, автор ряду статей) та, як автори окремих статей, О. М. Мироненко (співвиконавець проекту), В. П. Горбатенко та інші працівники інституту. В 2008 році побачив світ сьомий том видання.

О. М. Мироненко також взяв участь у підготовці планової роботи Інституту українознавства МОН України «Українознавство: понятійно-термінологічний довідник» (2004-2008 рр.) та планової роботи Київського національного університету внутрішніх справ України «Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України» (2003-2010 рр.).

2007

У цьому році підрозділами Інституту розроблялося близько двадцяти наукових напрями, зокрема розпочалася розробка шести тем науково-дослідних робіт:

 1. Суб’єкти українського цивільного права (науковий керівник – д.ю.н. Шевченко Я.М.).
 2. Кодифікація трудового законодавства: проблеми теорії та практики (науковий керівник – д.ю.н. Хуторян Н.М.).
 3. Проблеми організаційно-правового забезпечення інноваційної діяльності в сільському господарстві (науковий керівник – член-кор. НАН України Семчик В.І.).
 4. Проблеми вдосконалення природо-ресурсного законодавства України (наукові керівники – акад. НАН України Шемшученко Ю.С., д.ю.н. Малишева Н.Р.).
 5. Політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи в Україні (науковий керівник – д.політ.н. Кресіна І.О.).
 6. Світова і вітчизняна конституційна юстиція: витоки, еволюція, сучасний стан, шляхи вдосконалення (науковий керівник – д.філос.н. Мироненко О.М.).

У 2007 році завершено дослідницькі роботи на теми:

 • “Теоретико-методологічні проблеми упорядкування законодавства України” (науковий керівник – д.ю.н. Ющик О.І., виконавці: Ющик О.І, Риндюк В.І., Гульченко Л.В.). За результатами дослідження вироблено теоретико-методологічні підходи до упорядкування національного законодавства як способу його вдосконалення, запропоновано орієнтовний проект перспективного плану ревізії законодавства України та орієнтовний проект Загальної концепції систематизації законодавства України. Підготовлено колективну монографію
 • „Упорядкування законодавства України – стратегічний напрям законотворчості”.
 • „Підготовка Малої енциклопедії права інтелектуальної власності” (наукові керівники – д.політ.н. Горбатенко В.П., к.ю.н. Бошицький Ю.Л., виконавці: В.П.Горбатенко , Бошицький Ю.Л., Шемшученко Ю.С., Костенко О.М., Зайчук О.В., Денисов В.Н., Савчук К.О., Наумов В.Л., Кас”яненко Ю.Я., Кукуруз О.В.). На основі існуючих вітчизняних і зарубіжних досліджень відпрацьовано алфавітний покажчик, визначені парні категорії і поняття. За результатами дослідження підготовлена концепція і словник.

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України „Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового розвитку України” виконувалось наукове дослідження „Судовий захист прав людини в Україні: досвід і проблеми” (науковий керівник – д.ю.н. Костенко О.М., виконавці – О.М.Костенко, Сірий М.І., Кваша О.О., Сіроткіна М.В., Кубальський В.Н.).

За результатами зазначеного дослідження підготовлена наукова записка, та опубліковано наукові статті.

Відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних та інноваційних проектів установ НАН України під керівництвом чл-кор. НАН України В.І.Семчика виконувався науково-технічний проект „Аналіз проблем правового забезпечення енергетичної безпеки та розроблення рекомендацій щодо його удосконалення для сталого, інноваційно-спрямованого розвитку України”. За результатами підготовлено наукову аналітичну доповідь про актуальні проблеми правового забезпечення національної енергетичної безпеки та шляхи їх розв’язання; концепцію Енергетичного кодексу України.

Протягом 2007 року співробітники відділу проблем державного управління та адміністративного права (Авер’янов В.Б., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А.) працювали над виконанням науково-дослідної роботи за грантом Державного фонду фундаментальних досліджень України на тему: „Трансформація механізму адміністративно-правового забезпечення та захисту прав громадян у сфері державного управління на пострадянському просторі”, а Дерець В.А. та Пухтецька А.А. - за грантом Президії НАН України на тему: „Євроінтеграційні аспекти запровадження стандартів належного урядування (“good governance”) в адміністративному законодавстві України”.

Крім того, Інститут готував висновки науково-правової експертизи за договорами і контрактами з органами державної влади (зокрема, з Міністерством сім’ї, молоді та спорту України, ДПА України), юридичними та фізичними особами (в т.ч. з суб’єктами підприємницької діяльності).

2006

Найважливішим науковим досягненням 2006 року стало завершення наукового проекту “Великий енциклопедичний юридичний словник”, в якому відображено розвиток права і законодавства в Україні впродовж останнього часу. Центральне місце в рамках даного проекту посіли статті з конституційного і адміністративного права, фінансового, цивільного права і процесу, господарського права і судочинства, екологічного, підприємницького, трудового, кримінального права і процесу, судоустрою України та ін. Усі статті носять авторський характер, написані в стислому, інформаційному стилі.

У 2006 році було одержано результати за 11-тьма темами завершених науково-дослідних робіт:

“Джерела конституційного права України” (науковий керівник – д.ю.н. Погорілко В.Ф.,виконавці: Погорілко В.Ф., Кривенко Л.Т., Мурашин Г.О., Гаєва Н.П., Ісаєва Н.К., Костецька Т.А., Антонов В.О., Воротіна Н.В., Батанов О.В., Малишко В.М., Григорук Н.Г.).

Надана загальна характеристика джерел конституційного права України та визначено їх поняття, систему та основні види. Досліджено місце та роль Конституції України – Основного Закону у системі джерел конституційного права як акту найвищої юридичної сили. Підготовлено рукопис колективної монографії „Джерела конституційного права України”.

„Кримінально-правові і кримінально-процесуальні аспекти здійснення правосуддя в Україні” (науковий керівник – д.ю.н. Костенко О.М., виконавці: Костенко О.М., Литвак О.М., Сірий М.І., Кваша О.О., Прилуцький С.В., Ландіна А.В., Сіроткіна М.В.).

Сформульовані основні кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти забезпечення правосуддя в Україні; визначені найбільш вагомі проблеми в сфері здійснення правосуддя. За результатами дослідження підготовлено рукопис колективної монографії „Законодавче забезпечення здійснення правосуддя в Україні”.

„Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні” (наукові керівники – д.ю.н. Зайчук О.В., д.ю.н. Оніщенко Н.М., виконавці: Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., Бобровник С.В., Тарахонич Т.І., Богініч О.Л., Пархоменко Н.М., Львова О.Л., Макаренко Л.О., Журавський В.С., Кикоть Г.В., Васецький В.Ю., Кубко Є.Б.).

Визначено особливості механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі, основні підстави забезпечення даного процесу та шляхи підвищення його ефективності. Підготовлено рукопис монографічної праці „Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні” .

„Теоретичні і практичні проблеми розвитку організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні” (науковий керівник – д.ю.н. Авер”янов В.Б., виконавці: Авер”янов В.Б., Андрійко О.Ф., Полюхович В.І., Хорощак Н.В., Педько Ю.С., Дерець В.А.).

В межах цієї теми досліджено найважливіші аспекти організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні: інституціональний, державно-службовий, функціонально-процедурний, адміністративно-юрисдикційний. Досліджено особливості здійснення субординаційних, координаційних і реординаційних відносин у системі органів виконавчої влади, зміст функцій спрямування і координації з боку міністрів щодо діяльності інших центральних органів виконавчої влади, уточнено визначення відносин підпорядкування в системі органів виконавчої влади. Розкрито специфіку управлінських взаємозв’язків залежно від організаційно-правового рівня органів виконавчої влади, обґрунтовано доцільність поступової ліквідації в ході дальшої політичної реформи державних адміністрацій районного рівня з одночасним посиленням з боку обласних державних адміністрацій координаційних і контрольних повноважень щодо діяльності решти місцевих органів виконавчої влади. Наукові результати проведеного дослідження знайшли відображення у підготовлених членами авторського колективу підручнику „Адміністративне право України. Академічний курс” у двох томах, рукописі колективної монографії „Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правові проблеми реалізації та захисту”.

„Проблеми кодифікації законодавства України” (науковий керівник – д.ю.н. Ющик О.І., виконавці: Ющик О.І., Риндюк В.І., Гульченко Л.В.).

Головним науковим результатом дослідження є вироблення теоретичних понять систематизації та кодифікації законодавства, методологічних підходів до їх здійснення в Україні, а також вироблення наукових понять законодавчої і кодифікаційної техніки. Основні наукові висновки й рекомендації відображено в рукописі колективної монографії „Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка”.

„Проблеми становлення і розвитку українського права: науковознавчий аспект” (науковий керівник – к.ю.н. Усенко І.Б., виконавці: Усенко І.Б., Горбатенко В.П., Бабкін В.Д., Музика І.В., Самойленко О.О., Вислобоков К.А., Ходаківський М.Д., Римаренко Ю.І.).

Проведене дослідження є частиною великого наукового проекту, спрямованого на те, щоб у контексті сучасних методологічних підходів до дослідження і розуміння права відтворити цілісну картину історичного розвитку українського права. В рамках першого етапу з’ясовано теоретико-методологічні підвалини історико-правової науки, зокрема філософсько-правові засади визначення об’єкта та предмета юридичної науки та науки (навчальної дисципліни) історії українського права; історичні аспекти проблеми праворозуміння, методологічний інструментарій історико-правової науки; характеристику історії українського права як соціального процесу та її періодизацію; методологічні проблеми дослідження українського права; формування правових шкіл та найважливіших напрямів досліджень у вітчизняній юриспруденції (історична школа права, школа західноруського права, науковий напрям „малоросійського права” тощо); проблеми становлення юридичного джерелознавства та юридичної історіографії. Основним результатом дослідження став рукопис першого тому „Історії українського права”. Крім того, результати цього дослідження знайшли втілення у 6 томі „Юридичної енциклопедії”, у 5-10 томах „Антології української юридичної думки”, 1-2 томах „Вибраних творів” академіка М.П.Василенка та циклі наукових статей. За результатами дослідження підготовлено 2 томи трьохтомного видання „Вибрані твори Василенка М.П. Юридичні видання”.

„Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики” (науковий керівник – д.ю.н. Шевченко Я.М., виконавці: Шевченко Я.М., Кучеренко І.М., Венецька М.В., Севрюкова І.Ф., Єрьоменко Г.В., Бабаскін А.Ю., Тимченко Г.П., Бошицький Ю.Л., Малявко О.М., Морозова С.Є., Антонов С.В.).

За результатами досліджень підготовлено колективну монографію, присвячену проблемним питанням цивільного права та процесу, сімейного права. Дослідження проводилися в таких напрямках: теорія цивільного права, зобов’язальне право, право власності, авторське право, проблеми цивільного процесу, інститут опіки та піклування, питання гармонізації національного законодавства з міжнародним законодавством та ін.

„Правові проблеми гармонізації трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу” (науковий керівник – д.ю.н. Хуторян Н.М., виконавці: Хуторян Н.М., Дріжчана С.В., Стадник М.П., Баранюк Ю.В.).

Результатом дослідження є встановлення відповідності трудового законодавства України трудовому законодавству Європейського Союзу та вироблення на цій основі пропозицій щодо внесення змін і доповнень до національного трудового законодавства, підготовлено рукопис колективної монографії.
„Проблеми систематизації екологічного законодавства України” (наукові керівники – академік НАН України Шемшученко Ю.С., д.ю.н. Малишева Н.Р., виконавці: Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р., Красіліч Н.Д., Кузнєцова С.В., Чорноус О.В.).

Підготовлено проект Екологічного кодексу України, визначено перелік нормативно-правових актів, які втратять чинність з прийняттям законопроекту.

„Правові проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села” (науковий керівник – член-кор. НАН України Семчик В.І., виконавці: Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Проценко Т.П., Поліводський О.А., Бусуйок Д.В.).

Основною метою дослідження теми є дослідження теоретико-правових аспектів формування та розвитку інвестиційних відносин в аграрній сфері економіки України, правових проблем залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у сільськогосподарське виробництво, залучення інвестицій у запобігання деградації сільськогосподарських угідь, відновлення та підвищення родючості грунтів, правових проблем залучення інвестицій у соціальний розвиток села, законодавче забезпечення порядку залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села. Підготовлено рукопис відповідної колективної монографії.

„Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії (науковий керівник – д.політ.н. Кресіна І.О., виконавці: Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А., Перегуда Є.В., Стойко О.В.).

Здійснено класифікацію типів демократичних транзитів та різних моделей демократизації у перехідних суспільствах, виявлено основні політичні та правові наслідки їх практичної реалізації. Концептуалізовано важливу теоретичну тезу про те, що реформаторські зусилля в перехідному суспільстві мають бути сконцентровані не на обмеженні ролі держави в умовах становлення активного громадянського суспільства в Україні, а на розкритті її величезного потенціалу, посиленні іманентних їй функцій в результаті оптимізації державного управління, здійснення політичної і правової реформ. Розв”язано такі дослідницькі завдання: визначено особливості утвердження демократичних засад суспільного розвитку; функції громадянського суспільства та передумови трансформації функцій держави; визначено принципи взаємовідносин держави і громадянського суспільства та основні засади розмежування їх повноважень і відповідальності. За результатами дослідження підготовлено рукопис колективної монографії.

Крім того, у 2006 році розпочалася розробка таких тем науково-дослідних робіт:

 1. Конституційно-правові відносини в Україні (науковий керівник – акад. НАНУ Шемшученко Ю.С.);
 2. Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забезпечення (науковий керівник – д.ю.н. Авер”янов В.Б.);
 3. Кримінальна юстиція України: актуальні проблеми розвитку (науковий керівник – д.ю.н. Костенко О.М.);
 4. Підготовка Малої енциклопедії права інтелектуальної власності (наукові керівники – д.політ.н. Горбатенко В.П., к.ю.н. Бошицький Ю.Л.);
 5. Проблеми удосконалення законодавства авторського права та суміжних прав в Україні (науковий керівник – к.ю.н. Бошицький Ю.Л.);
 6. Теоретичні проблеми реалізації принципу „Верховенства права” в Україні. (наукові керівники – д.ю.н. Зайчук О.В., д.ю.н. Оніщенко Н.М.);
 7. Наукова спадщина академіка О.О.Малиновського і сучасність. (науковий керівник – к.ю.н. Усенко І.Б.);
 8. Теоретико-методологічні проблеми упорядкування законодавства України (науковий керівник – д.ю.н. Ющик О.І.).

Під керівництвом д.політ.н. Горбатенка В.П. здійснювалось виконання наукового дослідження за темою „Політико-правові чинники інноваційного розвитку України у сфері державного управління”. Основним елементом інноваційної складової дослідження є втілення концептуальних здобутків у сферах здійснення політичного прогнозування, прийняття державно-політичних рішень, подолання соціальних конфліктів, розвитку комунікативних технологій. Розробка даного проекту є корисною для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також для гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів з метою популяризації соціально-важливих знань.

Крім того, виконано другий етап наукового дослідження за темою „Правовий статус та перспективи розвитку ГУАМ” - „Дослідження правових та інституційних основ функціонування ГУАМ” (виконавці теми: к.ю.н. К.О. Савчук, м.н.с. І.М. Проценко, С.О.Мельник). Підготовлено методологічну базу дослідження щодо правового статусу та перспектив розвитку ГУАМ; вивчено теоретичний доробок українських та зарубіжних правознавців в сфері права міжнародних організацій, історичні передумови та основні етапи створення ГУАМ, проаналізовано Ялтинську хартію ГУАМ та практично всі міжнародно-правові акти, прийняті в рамках цього об’єднання, розглянуто перспективи перетворення ГУАМ на міжнародну організацію, досліджено реальність виконання цілей та завдань, які були поставлені перед цією організацією. За результатами дослідження виконавцями проекту підготовлено наукову записку для Секретаріату Президента „Правові проблеми перетворення регіонального об’єднання ГУАМ на міжнародну організацію”.

Інститут також готував висновки науково-правової експертизи за договорами і контрактами з органами державної влади (зокрема, з Міністерством юстиції України, з органами прокуратури України), юридичними та фізичними особами (в т.ч. суб’єктами підприємницької діяльності) .

2005

У цьому році найголовнішим науковим здобуттям стало завершення багатотомного наукового проекту “Антологія української юридичної думки”. У десяти томах цього видання, яке не має аналогів ні в Україні, ні в світі, в широкому обсязі представлені класичні твори вітчизняних правознавців і сучасні здобутки вчених-юристів незалежної України. Публікації передувала копітка дослідницька робота, наполегливий пошук першоджерел у бібліотеках і архівах. Кожний том містить грунтовний нарис про розвиток певної галузі (певного періоду) української юридичної науки, а також індивідуальні наукові характеристики творчості українських правників. Всього проаналізовано творчість близько двохсот правознавців, значна частина яких досі не були відомі навіть висококваліфікованим читачам-юристам.
Унікальне за своїм характером видання повертає до наукового обігу безпідставно забуту або маловідому творчу спадщину українських вчених, закріплює пріоритети вітчизняної юридичної науки, сприяє відновленню історичної тяглості в розвитку українського правознавства.
Крім того, в 2005 році завершено такі теми науково-дослідницьких робіт:

“Сучасні тенденції розвитку міжнародного права та їх вплив на міжнародно-правову доктрину і практику України” (науковий керівник – д.ю.н. Денисов В.Н., виконавці: Денисов В.Н., Висоцький О.Ф., Акуленко В.І., Дмитрієв А.І., Нипорко Ю.І., Савчук К.О., Кресін О.В., Максимов В.В., Максимова С.В., Проценко І.М., Переверзєва О.С.).

В результаті проведеного дослідження визначено зміст ряду нових тенденцій в розвитку міжнародного права, насамперед: зближення міжнародного правопорядку з внутрішнім правопорядком держав, що значною мірою стосується й внутрішнього права України; створення єдиного правового поля у сфері забезпечення прав і свобод людини внаслідок виникнення міжнародних контрольних органів; поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання міжнародних економічних відносин; розширення сфери застосування міжнародного арбітражу у сфері морської діяльності держав, в тому числі в практиці України; формування міжнародного права охорони культурних цінностей як нової галузі міжнародного права, зокрема норм щодо реституції цих цінностей (має важливе значення для повернення втрачених Україною під час Другої світової війни); підвищення інтересу представників науки міжнародного права різних країн, в тому числі України, до вивчення еволюції міжнародно-правової думки та її впливу на сучасні процеси трансформації міжнародного права, обумовлених глобалізацією міжнародних відносин, яка призводить до все більшого їх управління з боку міжнародних організацій.

Наукові результати даного дослідження узагальнено у двох рукописах монографій: колективній – „Сучасні тенденції розвитку міжнародного права та їх вплив на міжнародно-правову доктрину та практику України” (відп.ред. д.ю.н., професор В.Н.Денисов, автори - виконавці теми) та індивідуальній – „Охорона культурних цінностей у міжнародному праві та законодавство України” (автор д.ю.н., проф. В.І.Акуленко). Крім того, в рамках виконання даної теми підготовлено та видано „Довідник. Порівняльне правознавство: українські та зарубіжні центри досліджень та викладання” (автор к.ю.н. О.В.Кресін). Проведене дослідження сприятиме поглибленню наукової розробки змісту сучасних тенденцій розвитку міжнародного права, поліпшенню законодавчого регулювання здійснення зовнішньополітичної діяльності України, вдосконаленню правового механізму охорони та збереження культурної спадщини в Україні, подальшим науковим дослідженням в галузі порівняльного правознавства.

“Проблеми удосконалення правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг в Україні” (науковий керівник – к.ю.н. Бошицький Ю.Л., виконавці: Бошицький Ю.Л., Андрощук Г.О., Козлова О.О., Архипова М.І., Ковач Ж.).

Основна мета роботи – комплексне дослідження головних аспектів вдосконалення національного законодавства в галузі інтелектуальної власності, зокрема торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань та географічних зазначень в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. Забезпечення ефективної охорони об”єктів інтелектуальної власності в Україні, належна охорона прав їх авторів та легітимних правоволодільців потребують формування висококваліфікованих кадрів у цій галузі – перш за все працівників правоохоронних органів, суддів, державних інспекторів в сфері інтелектуальної власності, патентних повірених тощо. За результатами виконання теми підготовлено колективну монографію „Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики” та науково-практичне видання „Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні”.

“Великий енциклопедичний юридичний словник” (науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С., співкерівник д.політ.н. Горбатенко В.П., виконавці: Денисов В.Н., член-кор.НАН України Семчик В.І., Авер”янов В.Б., Шевченко Я.М., Усенко І.Б., член-кор. НАН України Погорілко В.Ф, Кресіна І.О., Нагребельний В.П., Кас”яненко Ю.Я., Кукуруз О.В.).

Проведено узагальнення правових знань, спрямоване на створення комплексного інформаційного фундаменту, що складається у процесі теоретичного розвитку правових проблем та їх  застосування в юридичній практиці. З огляду на це у статтях проаналізована і дана оцінка законодавству, розглянута структура і основи діяльності правових інститутів та правових явищ. За результатами дослідження підготовлено рукопис „Великого енциклопедичного юридичного словника” загальним обсягом 100 друк.арк.

У 2005 році розпочалася розробка семи тем науково-дослідних робіт:

 1. Правові проблеми гармонізації трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу (науковий керівник – д.ю.н. Хуторян Н.М.).
 2. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики (науковий керівник – д.ю.н. Шевченко Я.М.).
 3. Правові проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села (науковий керівник – член-кор.НАН У Семчик В.І.).
 4. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії (науковий керівник – д.політ.н. Кресіна І.О.).
 5. Проблеми систематизації Екологічного законодавства України (науковий керівник ?д.ю.н. Малишева Н.Р.).
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник (науковий керівник – академік НАН України Шемшученко Ю.С.).
 7. Міжнародно-правові проблеми співробітництва України з світовими та європейськими інституційними структурами (науковий керівник – д.ю.н. Денисов В.Н.).

Під керівництвом д.політ.н. Горбатенка В.П. здійснювалось виконання наукового дослідження за темою „Правові чинники руху України до інтеграції у Європейське співтовариство”. Результатом виконання даного проекту є аналіз політико-правових аспектів поглиблення взаємовідносин з європейськими структурами, дослідження правового механізму європейської інтеграції України, які будуть застосовані у розв”язанні наукових і суспільно значимих проблем, зокрема, тих що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази та втілення прийнятих нормативно-правових актів.

Здійснювалося виконання першого етапу наукового дослідження за темою „Правовий статус та перспективи розвитку ГУУАМ” - „Дослідження правових та інституційних основ функціонування ГУУАМ”. Виконавцями теми є к.ю.н., К.О. Савчук, м.н.с. цього ж відділу І.М. Проценко та аспірант С.О. Мельник. Підготовлено методологічну базу для проведення другого етапу дослідження щодо правового статусу та перспектив розвитку ГУУАМ, а також ряд наукових публікацій щодо співробітництва держав в рамках цієї інституції.

Під керівництвом Ю.І.Римаренка продовжувалося виконання проекту “Поліцейське право як наука та навчальна дисципліна” (виконавці проекту: Ю.С.Шемшученко, О.М.Мироненко, І.Б.Усенко, І.В.Музика та інші) - вийшов друком другий том багатотомного видання “Міжнародної поліцейської енциклопедії”, який має назву “Права людини у контексті поліцейської діяльності” (К., 2005). Третій том – „Поліцейський менеджмент: історія і сучасність”, загальним обсягом 160 д.а. передано до типографії. Також проводиться редагування четвертого та п’ятого томів “Міжнародної поліцейської енциклопедії”, відповідно - „Кримінологічні, кримінально-правові і кримінальні виконавчі дії”,„Криміналістика, кримінальний процес і експертиза” .

Також під керівництвом Ю.І. Римаренка проходить виконання проекту “Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини у діяльності МВС України” (виконавці проекту: Ю.С.Шемшученко, О.М.Мироненко, І.Б.Усенко, І.В.Музика) - видано монографію “Приватне життя і поліція” (К., 2005, відповідальний редактор та керівник авторського колективу Ю.І.Римаренко).

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией