Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями науково-дослідної діяльності інституту

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту у 2018 році були: проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика; правові проблеми демократичного розвитку суспільних відносин і формування громадянського суспільства, утвердження і реалізація прав та свобод людини; теоретичні і прикладні проблеми модернізації правової системи України; теоретичні і практичні проблеми реалізації і вдосконалення Конституції та законодавства України; Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика; проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права, порівняльного правознавства.

Вказані напрями  досліджень відобразилися в монографіях, наукових публікаціях, проектах нормативно-правових актів, публікаціях та практичній діяльності, які в сукупності становлять найважливіші досягнення  Інституту в 2018 році.

Зазначені дослідження здійснювались  відповідно до робочого плану Інституту на 2018 рік: за бюджетною програмою КПКВК 6541030 - 11 тем відомчої  тематики та 4 тем програмно-цільової тематики; за бюджетною програмою КПКВК 6541230 - 1 тема відомчої тематики, 1 тема програмно-цільової тематики.

У 2018 році розпочалася розробка 3 фундаментальних тем, а саме:

 • «Особливості  міжнародно-правового захисту цивільного населення в сучасних  збройних конфліктах».  Науковий керівник – д.ю.н., проф. Денисов В.Н. Термін виконання -  І кв. 2018 р.– ІУ кв.2020.

Виконавці: Акуленко В.І., Кресін О.В., Савчук К.О., Дідківська О.І., Переверзєва О.С., Проценко І.М., Суржинський М.І.

Дослідники протягом 2018 року розробили концепцію дослідження з обраного предмету та опрацьовували відповідний доктринальний та нормативно-правовий матеріал, наприклад, зміст та практику застосування Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., яка стала правовою основою для захисту цивільного населення на окупованій території й обмежила владу окупуючої держави, поставивши її під дію міжнародного контролю. Також, співробітники відділу вивчали особливості застосування норм Женевського права в сучасних збройних конфліктах; еволюцію норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення у збройних конфліктах неміжнародного характеру; особливості захисту прав корінних народів в умовах збройних конфліктів; міжнародно-правовий захист власності цивільних осіб під час збройних конфліктів; конституційний та міжнародно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб; міжнародно-правові аспекти захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів в Україні; охорона морського середовища під час збройних конфліктів; інститут громадянства та легітимність органів державної влади як основні запоруки успішного переходу нестабільних держав та держав, що перебувають у стані конфлікту, до суспільної, інституційної та національної функціональності; тлумачення міжнародним судом ООН порушень державами своїх зобов’язань, що стосуються прав людини в сучасних збройних конфліктах; біоетичні аспекти міжнародно-правового захисту особи в умовах сучасних збройних конфліктів; статус та діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій у період збройного конфлікту по захисту жертв війни та наданню гуманітарної допомоги; розповсюдження міжнародного гуманітарного права в Україні як превентивний механізм його дотримання; захист журналістів у умовах збройного конфлікту.

 • «Правові проблеми розвитку  земельних відносин в аграрній сфері України в умовах завершення земельної реформи». Наукові керівники - д.ю.н., проф. Кулинич П.Ф. Термін виконання – І кв. 2018 – ІУ кв. 2019 р.

Виконавці: Поліводський О.А., Батрин С.В.

У поточному році, відповідно до Робочого плану наукових досліджень, здійснювалось вивчення та аналіз доктринальних та нормативних джерел, готувались публікації в наукових та науково-прикладних правничих виданнях по тематиці дослідження. Проміжні результати роботи доповідались на наукових та науково-практичних конференціях.

Зокрема, аналіз та оцінку наукової вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства, законопроектів, які внесені до Верховної Ради України, проаналізовано практичний досвід з питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної екологічної політики та децентралізацією владних повноважень у цій сфері.

Підготовлена наукова записка «Правові питання запровадження фермероцентричної моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні» та аналітична записка «Обігоздатність права оренди сільськогосподарських земель державної власності та шляхи її підвищення», а також проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо переходу прав оренди земель сільськогосподарського призначення» з супровідними матеріалами, які були направлені в Міністерство аграрної політики та продовольства України для використання у роботі.

 • «Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування». Науковий керівник – акад. НАН Україник Шемшученко Ю.С. Термін виконання – вереснь 2018 р.  – ІУ кв.2019 р.

Виконавці: Скрипнюк О.В., Андрійко О.Ф., Нагребельний В.П., Денисов В.Н., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Антонов В.О., Костенко О.М., Кваша О.О., Батанов О.В., Кресіна І.О., Горбатенко В.П., Кулинич П.Ф., Малишева Н.Р., Кресін О.В., Тимощук В.Ф., Дерець В.А., Банчук О.А., Воротіна Н.В., Гаєва Н.П., Кукуруз О.В., Ісаєва Н.К., Кисіль Л.Є., Костецька Т.А., Тарасюк В.М., Олещенко В.І., Малишев О.О., Омельченко Н.Л., Сунєгін С.О., Проценко І.М., Пухтинський М.О., Савчук К.О., Суржинський М.І., Тарахонич Т.І.

Проводився комплексний теоретико-методологічний аналіз сутності, змісту, форм, видів та функцій контролю, здійснюваного суб’єктами публічної влади. Розглядалися конституційно-правові проблеми співвідношення публічного (державного та муніципального) та громадського контролю, а також контрольної, наглядової та аудиторської діяльності у процесі здійснення державної влади і місцевого самоврядування. Досліджувався генезис та сучасний стан конституційно-правового забезпечення здійснення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади в Україні.

Протягом року  розроблені пропозиції щодо вдосконалення конституційного законодавства в частині здійснення контрольної діяльності у сфері публічної влади; формулювання науково-практичних та інших рекомендацій, підготовлено та  проведено науково-практичну конференцію «Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування»,за результатами якої  підготовлено аналітичну доповідь для центральних органів державної влади в Україні з відповідними рекомендаціями «Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти» (6,0 д.а.).

Продовжувалось виконання 5 тем:

 • «Правовий прогрес: запити громадянського суспільства». Науковий керівник – д.ю.н., професор Оніщенко Н.М. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2019 р.

Виконавці: Оніщенко Н.М., Кубко Є.Б., член-кор. НАН України Сіренко В.Ф., Пархоменко Н.М., Тарахонич Т.І., Богініч О.Л., Макаренко Л.О., Львова О.Л., Васецький В.Ю., Сунєгін С.О.

 • «Актуальні проблеми цивільно-правового регулювання договірних відносин в Україні». Науковий керівник – к.ю.н. Венецька М.В. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2019 р.

Виконавці: Тимченко Г.П., Севрюкова І.Ф., Бабаскін А.Ю.,  Антонов С.В., Молявко О.М. , Бошицький Ю.Л.

У 2018 році досліджувались прогалини та колізії у законодавстві,   аналізувались доктринальні положення понятійного апарату цивільного права, здійснювався пошук нових шляхів підвищення ефективності дії права у даній сфері та формульовались наукові пропозиції та положення щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин з метою підвищення гарантій дотримання права та інтересів їх суб‘єктів, взято участь у законотворчій діяльності шляхом внесення зауважень та пропозицій до відповідних нормативних актів, у підготовці наукових експертиз нормативно-правових актів.

 • «Правові проблеми реалізації та удосконалення трудового законодавства України». Наукові керівники  – д.ю.н., професор Хуторян Н.М., к.ю.н. Сімутіна Я.В. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2019 р.

Виконавці: Хуторян Н.М., Сімутіна Я.В., Трунова Г.А, Шумило М.М.

Було аргументовано, що реформування національного трудового законодавства повинно відбуватися з урахуванням потреб практики сьогодення, реального стану суспільних відносин у сфері праці та сучасних світових тенденцій, основними з яких є: поглиблення диференціації правового регулювання трудових відносин та легалізація нових нестандартних видів зайнятості з метою закріплення трудових прав та гарантій для працівників, залучених до такої діяльності; відмова від зайвої «зарегульованості» трудових відносин та наділення сторін трудового договору більшою договірною свободою при визначенні індивідуальних умов праці, режиму роботи, робочого місця тощо.

 • «Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної  адміністрації виконавчої влади». Науковий керівник – д.ю.н., професор Андрійко О.Ф. Термін виконання: І кв.2017 р. – ІУ кв. 2019 р.

Виконавці:  Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Дерець В.А., Тимощук В.П., Банчук О.А., Ісаєва Н.К., Воротіна Н.В.

В межах теми напрацьовані напрями дослідження: теоретико-методологічні проблеми децентралізації виконавчої влади; централізація і децентралізація виконавчої влади: співвідношення та межі в контексті європейського досвіду; децентралізація виконавчої влади в умовах ринкової економіки та проблеми формування оптимальної моделі державного управління в сфері економіки України; децентралізація виконавчої влади як предмет адміністративно-правового забезпечення; форми і методи адміністративно-правового забезпечення діяльності органів публічної адміністрації; категорія «адміністративно-правове забезпечення» у юридичній науці та законодавстві України; завдання та повноваження місцевих органів виконавчої влади в умовах децентралізації влади; децентралізація повноважень з надання адміністративних послуг як стратегічний напрям державної політики (або – як умова для покращення якості таких послуг); створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах: досвід, можливості та виклики; особливості служби в органах місцевого самоврядування; адміністративно-правове забезпечення правопорядку органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації виконавчої влади; співпраця територіальних громад і Національної поліції; правові засади функціонування муніципальних варт; повноваження місцевого самоврядування у сфері забезпечення безпеки від надзвичайних ситуацій; теоретичні та правові засади фінансової децентралізації в Україні; децентралізація у сфері розподілу доходів між ланками бюджетної системи; вдосконалення правових засад місцевого оподаткування в Україні в контексті децентралізації доходів місцевого самоврядування; правові засади бюджетної децентралізації в Україні.

 • «Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України». Науковий керівник – д.ю.н., професор Костенко О.М. Термін  виконання: І кв. 2017 р. – ІУ кв. 2019 р.

Виконавці: Кваша О.О., Сірий М.І., Кубальський В.Н., Нерсесян А.С., Ландіна А.В., Гацелюк В.О.,Гетьман А.Б., Нікітенко В.М.

Продовжено науковий пошук у сфері правового забезпечення ефективного захисту національної безпеки України в контексті охорони прав і свобод людини, у сфері протидії корупційним та терористичним злочинам, які вчиняються у співучасті. Доведено, що вдосконалення протидії діяльності терористичних організацій можливе лише на основі системного підходу, який забезпечить оптимальне визначення поняття терористичної організації з урахуванням конститутивних ознак співучасті у злочині, загального поняття злочинної організації та сучасних тенденцій розвитку терористичної діяльності в Україні. Корупція як соціально-правове явище та складова організованої злочинності має характер необхідної співучасті. Здійснено науковий пошук напрямів удосконалення призначення покарання. Обгрунтовано,  що лише зміни до кримінального закону не здатні усунути наявні  прогалини та уніфікувати судову практику призначення покарання за замах на злочин та готування до злочину, насамперед, в частині обов’язкового пом’якшення покарання і за незакінчені особливо тяжкі злочини.

Найбільш вагомими підсумками здійснених у 2018 році до­слідницьких робіт є наукові результати, одержані по завершеним 4-м фундаментальним темам та 5 – ти програмно-цільовим темам, а саме:

 • «Памˊятки права України: енциклопедично-правове дослідження». Наукові керівники – к.ю.н., професор Усенко І.Б., к.ю.н. Музика І.В. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2018 р.

Виконавці: Музика І. В., Бондарук Т. І., Самойленко О. О., Іванова А. Ю., Малишев О. О., Ромінський Є. В., Худояр Л. В.

В ході виконання планової теми  були виконані такі завдання: охарактеризовано та узагальнено результати правових досліджень пам’яток права на українських землях в рамках вітчизняної та зарубіжної історико-правової науки та висвітлено погляди окремих визначних представників вітчизняних правових шкіл на характер та зміст основних пам’яток права X–ХХ ст.; систематизовано та охарактеризовано пам’ятки права України, що зберігаються у бібліотеках та архівосховищах України та світу, а також наведені у публікаціях чи нормативних джерелах; пам’ятки права України досліджувалися в трьох аспектах: 1) як інтелектуальна інформація; 2) як джерело пізнання права; 3) як матеріальний носій інформації про право. Зокрема, було досліджено такі пам’ятки права як записи правових звичаїв, судові прецеденти та судова практика, адміністративна та договірна практика, тексти нормативних актів (давніх конституцій, кодексів, законів інших нормативно-правових актів) та міжнародних угод, релігійні тексти, тексти літописів і історичних хронік, археологічні пам’ятки, юридичні та філософські наукові трактати тощо; підготовлено до друку відповідне довідково-енциклопедичне видання обсягом близько 30 а. а; цикл наукових статей та доповідей і виступів на конференціях.

 • «Конституційно-правове забезпечення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади в Україні: проблеми теорії та практики». Наукові керівники – д.ю.н., професор Скрипнюк О.В., д.ю.н., професор Ющик О.І. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2018 р.

Виконавці: акад. НАН України Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Ющик О.І., Мурашин Г.О., Антонов В.О., Гаєва Н.П., Костецька Т.А., Пухтинський М.О.,  Омельченко Н.Л.

Досліджені теоретичі та прикладні проблеми здійснення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади на сучасному етапі розвитку держави і суспільства в умовах конституційної реформи. Проведено комплексний теоретико-методологічний аналіз сутності, змісту, форм, видів та функцій контролю, здійснюваного суб’єктами публічної влади. Розглянуті конституційно-правові проблеми співвідношення публічного (державного та муніципального) та громадського контролю, а також контрольної, наглядової діяльності у процесі здійснення публічної влади.
 За результатами дослідження підготовлено рукопис колективної монографії з загальних питань конституційно-правового забезпечення контрольної діяльності суб’єктів публічної влади в Україні; підготовлено  низку індивідуальних наукових публікацій в юридичних періодичних наукових виданнях; підготовлено розгорнуту записку для вищих державних органів влади в Україні з відповідними рекомендаціями.

 • «Правове регулювання відносин щодо охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Україні в умовах реалізації  державної політики децентралізації управління». Науковий керівник – д.ю.н., професор Малишева Н.Р. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2018 р.

Виконавці: Олещенко В. І. , Семеняка В. В. , Кишко-Єрлі О. Б.  (до 1 грудня 2018 р.), Гурова А.М.

Здійснено вивчення та аналіз доктринальних та нормативних джерел, готувались публікації в наукових та науково-прикладних правничих виданнях по тематиці дослідження, співробітники брали участь у наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах.

Підготовлено колективну монографію «Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин» (обсяг 14 друк. арк.).

В ході дослідження теоретичних та методологічних засад децентралізації влади в Україні в екологічній та природоресурсній сферах було розглянуто спрямованість державної політики децентралізації влади в Україні, правові підстави її здійснення; висвітлено основну мету і завдання децентралізації в контексті розвитку екологічних та природоресурсних відносин. З’ясовано основні принципи децентралізації в екологічній та природоресурсній сферах; при цьому автори намагалися комплексно охопити як базові ідеї децентралізації як явища, під гаслом якого в останні роки відбувається реформування системи управління в Україні, так і принципові, засадничі положення формування і функціонування екологічних та природоресурсних відносин.

Спеціальна увага приділена особливостям реалізації  державної інформаційної  політики у сфері охорони довкілля в умовах децентралізації влади, адміністративно-територіальній реформі щодо децентралізації та її впливу на регулювання екологічних та природоресурсних відносин.

 • «Правовий вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів». Науковий керівник – д.політ.н., професор Кресіна І.О. Термін виконання: І кв.2017 р. - ІУ кв.2018 р.

Виконавці: Батанова Н.М., Горбатенко В.П., Коваленко А.А., Кукурурз О.В., Соснін О.В., Стойко О.М., Тарасюк В.М., Ходаківський М.Д., Явір В.А.

Комплексно проаналізовано теоретико-методологічні підходи до дослідження державної інформаційної політики. Визначено цілі, завдання, засоби реалізації інформаційної політики в сучасних демократичних державах в умовах формування інформаційного суспільства. З’ясовано особливості формування інформаційної політики в Україні після здобуття незалежності. Проаналізовано законодавство в інформаційній сфері України та практику його реалізації. Вивчено міжнародні стандарти формування інформаційної політики та способи реагування суб’єктів інформаційної політики на глобальні виклики. За результатами дослідження підготовлено колективну монографію «Правовий вимір інформаційної політики України в умовах глобальних викликів».

Відповідно до результатів конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі  соціогуманітарних наук та розпорядження Президії НАН України від  02.07.2018 р. № 352 виконувався  проект

 • «Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвіт». Науковий керівник – д.ю.н.,  професор  Скрипнюк О.В.  Термін виконання -   липень-грудень 2018 р.

Виконавці: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М.,Кресіна І.О., Явір В.А.,  Батанов О.В., Стойко О.М., Сімутіна Я.В., Савчук К.О.

Проаналізовано загальні тенденції трансформації міграційних процесів у глобалізованому світі та місце України у міграційних потоках;  систематизовано деструктивні наслідки міграційних процесів для національної безпеки України; вивчено європейський досвід протидії викликам міграцій та перспективи  імплементації окремих політико-правових механізмів в українське законодавство; вивчено сучасний стан міграційного законодавства в Україні, його відповідність  реаліям міграційних процесів; досліджено  вплив етнополітичної ситуації в державі на міграційні процеси; вивчено питання  інтеграції мігрантів у поліетнічне українське суспільство з метою запобігання конфліктам на грунті міжетнічної взаємодії. У вітчизняній юридичній науці вперше ґрунтовно визначені шляхи удосконалення протидії  деструктивним наслідкам міграційних процесів та удосконалення  вітчизняного міграційного законодавства.

Результати виконання проекту  узагальнено  в аналітичній записці «Політико-правові засади  протидії  деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід». 

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель» виконувалися 2 проекти: за бюджетною програмою КПКВК 6541030  «Правова  ідеологія як чинник консолідації українського народу». Науковий керівник – д.ю.н., професор Оніщенко Н.М. Термін виконання – травень-грудень 2018 р.

Виконавці: Оніщенко Н.М., Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Пархоменко Н.М., Макаренко Л.О., Сунєгін С.О.

За результатами дослідження проаналізовано сучасні підходи до розуміння феномену правової ідеології та її ролі у забезпеченні суспільної консолідації; сформулювані основні засади формування та розвитку правової ідеології; визначені сучасні проблеми формування та розвитку правової ідеології в Україні; сформулювані пропозиції щодо шляхів удосконалення правової ідеології в Україні з метою забезпечення належного національного консенсусу в Україні.

У вітчизняній юридичній науці вперше ґрунтовно визначені шляхи удосконалення правової ідеології в Україні в умовах сучасних викликів і загроз з метою забезпечення належного національного консенсусу. За результатами дослідження підготовлено  аналітичну доповідь «Правова ідеологія як засадничий принцип консолідації українського суспільства».

За бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна». Науковий керівник – д.політ.н., професор Кресіна І.О. Термін виконання – вересень-грудень 2018 р.

Виконавці: Кресіна І.О., Ходаківський М.Д., Явір В.А.

Досліджено етнокультурну автономію як найбільш ефективний інститут забезпечення прав національних меншин у світі, що не несе дезінтеграційних ризиків для територіальної цілісності поліетнічної держави. Здійснено порівняльний аналіз етнокультурної та етнотериторіальної форм автономії. Досліджено загрози та ризики сецесії  внаслідок запровадження етнотериторіальної автономії. Доведено доцільність та переваги застосування етнокультурної автономії для переспрямування етнотериторіальних вимог в етнокультурні у поліетнічних державах. За результатами роботи підготовлено наукову записку «Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна», проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо уточнення етнонаціональних термінів); зміни до Закону України «Про національні меншини в Україні».

В рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи» виконувався проект  «Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України».  Науковий керівник – д.ю.н., ст.н.с.  Кресін О.В. Термін виконання – травень-грудень 2018 р.

Виконавці: Кресін О.В.,  Савчук К.О., Проценко І.О., Стойко О.М.

В результаті було підготовлено рукопис наукової записки «Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України». В ній проаналізовано міжнародно-правові аспекти миротворчості, правове регулювання миротворчої діяльності ООН, механізми її ініціювання, здійснення, фінансування; визначено інституційні особливості ухвалення рішень ООН щодо проведення миротворчих операцій; визначено види миротворчих операцій, їх принципи, критерії, класифікацію, проаналізовано окремі види миротворчих операцій ООН; визначено нормативно-правові засади співпраці ООН у сфері миротворчості з регіональними та субрегіональними організаціями. Зокрема, вперше здійснено класифікацію видів нормативно-правових актів, що регулюють миротворчу діяльність ООН, суттєво уточнено існуючі уявлення щодо правових механізмів миротворчості на основі використання документів Секретаріату ООН та ін.

В рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр. виконувався науковий проект «Правове  забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності». Етап 1 «Державно-приватне партнерство в космічній галузі», термін виконання: лютий-грудень 2018 р., науковий керівник – д.ю.н., проф. Малишева Н.Р.

Виконавці: Малишева Н.Р., Гурова А.М.

В результаті проведеного дослідження здійснено комплексний аналіз законодавства України, а також зарубіжних країн щодо державно-приватного партнерства та сформулювано концептуальні засади договірних відносин державно-приватного партнерства у сфері космічної діяльності. При цьому використані такі методи дослідження: історико-правовий, порівняльно-правовий, предметно-теоретичний, моделювання та прогнозування, структурно-функціональний, формально-логічний, метод тлумачення правових норм, інші загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження.

За результатами дослідження підготовлено серію наукових публікацій в українських і зарубіжних фахових виданнях, аналітичний звіт.

G Analytics
сайт создан компанией