Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор філософії

Вишневський В.Л. Міжнародно-правова регламентація розслідування морських аварій та інцидентів.

Бондаренко Є.І. Правовий прецендент у сучасних правових системах світу.

Чиж І.С. Конституційне право на поширення інформації (питання теорії та практики).

Очколяс Д.В. Теоретична юридична наука як доктринальна основа правової ідеології.

Білоус О.В. Правоохоронна і правозахисна діяльність органів судової влади і прокуратури в Україні (конституційно-правовий аспект).

Балаклицький А.І. Еволюція основних ознак держави в умовах глобалізації.

Богданова С.Д. Конституційно-правові основи взаємодії Верховної Ради України та Конституційного Суду України.

Пронь Д.С. Міжнародно-правові аспекти територіального спору щодо Курильських островів.

Шило Є.П. Організаційно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчної влади.

Худик А.М. Конституціоналізація публічних фінансів зарубіжний досвід та українська модель.

Сметана В.В. Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування (вітчизняний та зарубіжний досвід).

Полянський А.Г. Реалізація функції правосуддя в сучасних умовах конституційного розвитку України.

Левенець Б.Б. Моделі судового правозастосування (концептуальні засади сутності та змісту).

Ющик О.О. Спортивне право - теоретико-правовий аналіз, поняття, формування в національній правовій системі.

Клещенко Н.О. Уніфікація законодавства (теоретико-практичні аспекти).

Назарова І.В. Принципи добросовісності в праві.

Гринчак І.В. Міжнародний третейський суд як засіб врегулювання міжнародних спорів.

Слободянюк П.Л. Судовий захист потерпілих як юридична гарантія прав людини в Україні.

Поворознюк М.І. Адмінiстративний позов як засіб реалізації прав громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах.

Тулба К.Г. Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України.

Лізунова О. Д. Конституційно-правові основи інформаційного забезпечення виборів в Україні.

Корнієнко-Зєнкова Н. М. Конституційне право людини знати свої права та обов’язки в Україні Питання теорії і практики.

Дерунець Н.О. Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (Організаційно-правові питання)

Черновол О.П. Юридичні обов язки людини і громадянина теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації.

Артемчук Д.О. Поділ державної влади в контексті конституційної юриспруденції (загальнотеоретичний і функціональний аспекти).

Грінь А.А. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади України та їх реалізація.

Півторак Г.Ф. Ґенеза інституту реального зв’язку судна з державою прапора в міжнародному морському праві

Андрієвська О.В. Конституційно-правові обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Неколяк Р.В. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності (організаційно-правовий аспект).

Борисова К.С. Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні.

Горобец Н.Г. Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини.

Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару. Інституційні механізми і процедури ООН в сфері боротьбі з расизмом і расовою дискримінацією.

Тептюк Є.П. Конституційне право на доступ до публічної інформації (проблеми законодавчого регулювання та судового захисту).

Товпеко Я.К. Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних меншин (порівняльно-правове дослідження).

Ярова А.О. Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті аварійного випадку.

Гончарова Ю.А. Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві.

Пилипишин П.Б. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

G Analytics
сайт создан компанией