Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Альманах права


«Альманах права» є науково-практичним юридичним виданням Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Видання спрямоване на висвітлення актуальних проблем право-державотворення. Видання започатковане у 2010 році. Доктринальні проблеми, які висвітлюються на сторінках журналу є відповіддю на практичні виклики життя, зокрема, реформаторські старти держави, громадська думка щодо них, полілог держави, громадянського суспільства та особи, роль права в усіх означених процесах як найбільш дієвого регулятора суспільних відносин. Особливим вектором рубрикацій журналу стає проблематика пов’язана із захистом прав, свобод та законних інтересів людини, зокрема, розглядаються теоретичні засади пов’язані з диференціацією прав, специфікацією прав (права окремої групи, наприклад, молоді), а також висвітлюються способи, методи та форми гарантування і забезпечення прав особи.

Журнал здебільшого орієнтований на проблеми теорії держави і права, філософії та соціології права. Втім, проблематика, запропонована як «теоретичний напрям» або «теоретичний доробок» юридичної науки, має на увазі «тісне співробітництво» з галузевими юридичними науками, що продемонстровано на сторінках видання.

Високий теоретичний рівень наукових узагальнень забезпечений роботою фахової редакційної колегії, до складу якої залучені академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, доктори юридичних наук, професори, заслужені юристи України та заслужені діячі науки і техніки України.

Під егідою журналу ініційовані та проведені всеукраїнські науково-практичні конференції, зокрема, «Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2010 рік); «Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики» (м. Київ, 2011 рік); «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» (м. Київ, 2012 рік); «Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці» (м. Київ, 2013 рік); «Правовий світогляд: людина і право» (м. Київ, 2014 рік); «Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні» (м. Київ, 2015 рік); «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах» (м. Київ, 2016 рік); «Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади» (м. Київ, 2017 рік); «Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри» (м. Київ, 2018 рік), «Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики» (м. Київ, 2019 рік), «Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини» (м. Київ, 2020 рік), «Тлумачення права: від теорії до практики» (м. Київ, 2021 рік), «Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави» (м. Київ, 2022 рік), тощо. Вказані конференції одержали високу оцінку юридичної громадськості, наукової молоді та представників засобів масової інформації.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань у галузі юридичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643). З 2017 року індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

Головний редактор: Скрипнюк О.В. 

Заступник головного редактора: Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М.

Відповідальний редактор:  Клещенко Н.

Редакційна колегія: Шемшученко Ю.С, Андрійко О.Ф., Базедов Ю., Горбатенко В.П., Денисов В.Н., Журавльов Д.В., Зайчук О.В., Кваша О.О., Костенко О.М., Кот О.О., Кресіна І.О., Кузнєцова Н.С.,  Кулинич П.Ф., Ладиченко В.В., Малишева Н.Р. Нагребльний В.П., Нієсьоловські Я., Романенко Є.О., Сіренко В.Ф., Сунєгін С.О., Усенко І.Б., Хуторян Н.М.

Адреса редколегії:

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
01001. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 202
тел. 278-80-24
E-mail: idp.teorija.confer@gmail.com

Мова видання: українська, англійська.

ISSN: Print 2524-017X

Посилання на офіційну web-сторінку науково-практичного  юридичного журналу «Альманах права»  -  http://almanahprava.org.ua/golovna.html


G Analytics
сайт создан компанией