Альманах права

АЛЬМАНАХ ПРАВААЛЬМАНАХ ПРАВА. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – Випуск 9. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2018. – 512 с.

У виданні проаналізовано теоретико-методологічні засади і практичне значення правової аналітики. Зазначена категорія розглядається крізь призму професійної аналітичної діяльності у сфері законотворчості та правозастосування, правової культури, правового інформування, освіти та виховання тощо.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Селіванов А. О. Правова аналітика як важлива умова судової юриспруденції
і науково обґрунтованої практики. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8
Сіренко В. Реформа суда пошла не туд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  10
Карпунцов В. В.
Питання політики і права при реалізації прокурором процесуального статусу щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Кубко Є. Б.
Міжнародно-правові стандарти в правовій системі України. . . . . . . . . . . . . .
19
Нагребельний В. П.
Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування
і моделювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. . . . . .  35
Пархоменко Н. М. Правова аналітика як метод наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
Орлюк О. П. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності
через призму правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Іншин М. І. Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми. . . .
52
Андрійко О. Ф. Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 55
Кулинич П. Ф.  Земельне рейдерство як негативне правове явище:
доктринальний аналіз та шляхи подолання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Бобровник С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Андрусишин Б. І. Не право сили, а сила права (регулятивна функція права
Токарчук О. В.  трансформаційного періоду). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Батанов О. В.. Муніципально-правові проблеми реалізації принципу рівності та заборони
дискримінації у вимірі правової аналітики (на прикладі ЛГБТ-спільноти). . . .
75
Мяловицька Н. А.
Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парламентів
Златіна Н. Е.   у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Плавич В. П. Право в умовах глобалізації: становлення, особливості і тенденції розвитку.
85
Шевченко А. Є. Історико-правовий аналіз джерел права Української Народної Республіки
Кудін С. В.   (1917–1918 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Шутак І. Д. Метод аналізу в юридичній техніці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Бараш Є. Ю.
Правова аналітика в сфері виконання кримінальних покарань . . . . . . . . . . .
100
Білак М. В.
Належна правова процедура як основа відновлення легітимності
інститутів влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Захарчук А. С.
Дефініції «status» та «contractus»: до проблеми конституціонування
інституту приватної власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Короєд С. О.
Аналітична діяльність судді під час здійснення правосуддя
у цивільних справах як галузевий вимір правової аналітики . . . . . . . . . . . . .
113
Луцький Р. П.
Теоретико-правовий аналіз Десяти Заповідей Божих
як світоглядного джерела позитивного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
117

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Богініч О. Л. Правова аналітика – сучасний дискурс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Бондарук Т. І. Аналітика як методологічна основа історико-правових досліджень . . . . . . .
126
Васецький В. Ю. Витоки природного права: історичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
Вітюк Д. Л. Українська мова як гарантія єдності України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правова аналітика взаємодії міжнародного права і моралі:
правові аспекти сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Глухенький С. О. Роль правового експерименту в сфері підвищення ефективності
національного законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Головчук В. М. Типові та нетипові норми права: становлення категоріального розуміння. .
150
Данич О. Ф. Взаємозв’язок соціальної функції з іншими внутрішніми функціями
держави: сучасні реалії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Дейнека К. О. Загальні вимоги до кодифікаційної техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення як предмет наукового пізнання: аналітичний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Іщук С. І. 
Громадянське суспільство як політико-правова категорія:
сучасні концептуальні підходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Капишін С. М. Ідея правозаконності в процесі розвитку правової держави. . . . . . . . . . . . .
177
Клещенко Н. О. Актуальні питання уніфікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Коваленко Г. В. Логіка переваг у концепції Роналда Дворкіна щодо проблеми аборту . . . .
185
Козаченко В. М.  Правова свідомість: історичний та логічний контекст. . . . . . . . . . . . . . . . . .
189
Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Кубко А. Є. Реалізація державних інтересів у правовій системі України
(теоретико-прикладні аспекти). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Львова О. Л. «Нate speech»– дискримінація чи обмеження свободи слова?
(Аналітична розвідка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
201
Макаренко Л. О.
Корупція як визначальний фактор руйнування правової культури в Україні
208
Макеєва О. М.
Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності. . . .
215
Міма І. В. Теоретико-правові аспекти формування національної ідеї
в умовах транзитивності суспільства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

Музика І. В. Проблема співвідношення природного і позитивного права
у вітчизняній правовій думці ХІХ–ХХІ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Немченко К. С.
Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини . . .
233
Огнев’юк Г. З. Правова визначеність і партикуляризм: вітчизняний та зарубіжний досвід .
238
Одинець О. О. Громадянське суспільство: аналітичні аспекти формування
та взаємодії з державою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
242
Осядла М. В. Особливості правової природи юридичного прогнозування . . . . . . . . . . . . .
248
Очколяс Д. В. Науково-аналітична основа правової ідеології:
шляхи підвищення ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Почепцов Ю. В. Порівняльно-правові аспекти дії та ефективності права
як пізнавальна складова правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Риндюк В. І. Систематизація законодавства як юридична діяльність. . . . . . . . . . . . . . . .  262
Січевлюк В. А.
Категорія «правова суб’єктність» як засіб теоретичного пізнання
галузевих виявів правосуб’єктності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови
в контексті сучасного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Тарахонич Т. І. Правова аналітика та її роль в механізмі правового регулювання. 283
Тучіна О. М.
Інститути прозорої взаємодії суспільства та влади як дієвий інструмент
протидії номенклатурному правовому нігілізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Удала Я. М. Доступ до правової інформації: погляд крізь призму
новітніх інформаційних технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Хоменко О. В. Правова, семантична виваженість як складова обізнаності в праві. . . . . . . .
296
Худояр Л. В.
Принцип рівності в системі конституційних цінностей УСРР–УРСР.. . . . . . .  300
Чепульченко Т. О. Категорія прав людини у площині наукового дискурсу. . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Чиж І. С. Конституційне право на поширення інформації як умова формування
інформаційного громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Шеляженко Ю. В. Перспективні напрями аналітично-правових досліджень . . . . . . . . . . . . . .  316
Ющик О. О. Правове і неправове нормативне регулювання у сфері спорту. . . . . . . . . . .
319

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ


Андрєєв А. В.
Зміст та специфіка гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Баганець В. О. Поняття та ознаки координаційної ролі як функції держави:
адміністративно-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
Базов В. П. Конституційний судовий контроль у сфері захисту прав особи
як елемент верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
Базов О. В. Міжнародно-правові аспекти тлумачення правових актів
у правозастосовній судовій діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
338
Барбул П. О.
Адміністративно-правове регулювання повноважень
Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами. . . . . 
345
Бернацька Н. І. Досвід Польщі щодо правового регулювання соціального забезпечення
публічної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
350
Бойко О. В.
Конституційні принципи та міжнародні стандарти забезпечення наукової
діяльності: проблеми рецепції в Україні у контексті зарубіжного досвіду. . .
354

Ващенко А. М. Перспективи наукового дослідження правотворчої діяльності органів
і посадових осіб держави та місцевого самоврядування
як складова сучасної правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360

Дарсанія Л. В. Досвід Сполучних Штатів Америки та Японії щодо визначення ризиків
у соціально-трудових відносинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
364
Дашутін І. В. Сутність правового забезпечення реалізації законності
у трудових відносинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
368
Демченко П. С. Кібернетична безпека як важлива складова забезпечення
інформаційного суверенітету України. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
373
Денега О. П.
Теоретична характеристика держави як суб’єкта права
соціального забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Зубрицький М. І.
Зміст та види загальних принципів юридичної відповідальності
державних службовців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
Ісаєва Н. К. Теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин
в умовах децентралізації влади в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт
адміністративно-правового забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
Корнієнко-
Зєнкова Н. М.
Створення державою передумов для реалізації конституційного права
людини знати свої права та обов’язки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
Костенко О. О. Контроль як необхідна умова функціонування
інформаційної сфери, його види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404
Куцевич М. П. Теоретична характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів
у сфері службової діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Кушнір І. М.
Імплементація європейських стандартів до національного податкового
законодавства та їх вплив на розвиток будівельної галузі України . . . . . . . 
415
Мамедов Г. А. Правовий аналіз сучасного стану правового регулювання діяльності
прокуратури Автономної Республіки Крим України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
Микитюк Д. Ю.
До питання про нормативно-правове регулювання поняття
«учасник бойових дій» на сході України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Науменко О. П. Поняття та класифікація правозахисних організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Нерсесян А. С.
Науково-методичні підходи до стратегії захисту у кримінальному провадженні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435
Падалка А. О. Наукова інтерпретація юридичної відповідальності за порушення
внутрішнього трудового розпорядку в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
Переверзєва О. С. Відповідальність за наслідки аварії в міжнародному
Шишикін С. М.  приватному морському праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Пивовар І. В. Податкова амністія: правовий аналіз зарубіжного досвіду. . . . . . . . . . . . . .
448
Пухтинський М. О.. Конституційно-правові проблеми реалізації контрольної функції
у місцевому врядуванні України. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Святненко А. П. 
Практика Європейського Союзу щодо проведення мирних зібрань. . . . . .
458
Севрюкова І. Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини при поділі
спільної сумісної власності подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
Сенчук В. В.
Європейський правовий вимір щодо сфери інтелектуальної власності
в частині охорони назв держав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
468
Слободянюк П. Л. Концептуальні питання забезпечення в Україні захисту прав людини,
потерпілої від злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
474
Сокальська О. В. Державні в’язниці відкритого та закритого типу
в пенітенціарній системі Данії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481
Соломінчук В. В. . До питання трансформації функцій профспілок у соціальній державі. . . . . .
486
Ушинський В. О. Вплив реформи вітчизняного авторсько-правового законодавства
на розвиток видавничої сфери в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
Хожабеков П. К. Правовий зміст нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
500

СЛОВО МОЛОДИМ

Іванів І. Р. Момент виникнення життя людини: аналітично-правовий погляд. . . . . . . .
504


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – 420 с.

У виданні досліджено проблеми людиноцентристського виміру права та його відображення у сучасному законодавстві. У цьому контексті особливе місце посідає вивчення аксіологічної складової, прав людини, правової культури та світогляду тощо.

Через призму практико-прикладних аспектів дослідження людиноцентризму представлено його прояв у сфері інтелектуальної власності, трудових відносинах і пенсійному забезпеченні, судочинстві, міжнародному праві тощо.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Сіренко В. Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ющик О. І. Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру. . . . . . . 13
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу. . . . . . 16
Іншин М. І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності
права на працю за трудовим законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Андрійко О. Ф. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод
громадян в Україні: теорія і практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Кулинич П. Ф. Громадянин і земля: право можливостей та можливості права. . . . . . . . . . . . 26
Пархоменко Н. М. Людиноцетризм як сутність діяльності держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Горбатенко В. П. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні. . . 36
Бойко І. Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі
Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Андрусишин Б. І.
Токарчук О. В.
Про революційні та юридичні основи відновлення
української державності (до 100-річчя Української
національно-демократичної революції 1917–1921 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Бобровник С. В. Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Плавич В. П. Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Білак М. В. Формування Конституційним Судом України
правових стандартів людиноцентричної спрямованості. . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Мяловицька Н. А. Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи. . . . . . . . . . . . 66
Батанов О. В. Людиноцентризм у муніципальному праві: теоретичні та прикладні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Шевченко А. Є.
Гапоненко Л. В.
Проблеми та перспективи реформування
місцевого самоврядування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Рябченко О. П. Щодо новелізації предмета адміністративного права:
питання наукової дискусії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Шумило М. М. Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи
входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939. . . . . . . .
84

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО ВИМІРУ

Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини. . . . . . . . . . 91
Антошкіна В. К. Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм. . . . . . . . . . . . . 94
Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії
держави та громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Білозьоров Є. В. Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності. . . . 107
Бовкун Е. М. Поняття «внутрішньо переміщена особа»
в сучасному конституційному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Богініч О. Л. Дотримання природних прав людини як критерій суб’єктності
правової держави: досвід України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Бойко О. В. Наукова діяльність як конституційно-правова категорія. . . . . . . . . . . . . . . . 121
Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві як засіб відображення принципу
верховенства прав людини: підходи до класифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Булкат М. С. Принципи судової влади: характеристика поняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Васецький В. Ю. Права людини як сучасна тенденція розвитку демократичних держав. . . . 130
Ващенко А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави
та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Гетьман-П’ятковська І. А. Теоретико-прикладні аспекти проблеми
 гендерної нерівності в діяльності парламенту України. . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Дейнека К. О. Поняття і сутність кодифікаційної техніки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Дідич Т. О. Людина як суб’єкт правоутворення:
комунікативно-інституційний підхід до аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Кабанець О. С. Ціннісно-правові аспекти демократії: актуальні питання сучасності. . . . . . . 151
Капишін С. М. До питання становлення правозаконності в Україні: історичний аспект. . . . 157
Карпічков В. О. Історико-правова реальність як форма буття права
у просторово-часовій площині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Кобан О. Г. Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Козаченко В. М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі. . 167
Корнієнко В. С. Методологічні засади дослідження правової експертизи
в нормопроектній діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Кравченко А. В. Поняття та види суб’єктів права у сфері безпеки дорожнього руху. . . . . . . 175
Кужелєв О. М. Правові послуги як чинник гарантування прав особистості. . . . . . . . . . . . . . 179
Луцький Р. П. Людиноцентризм у позитивному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Львова О. Л. Від радянського тоталітарного державоцентризму
до людиноцентристського реформування правової системи України. . . . . .
186
Макаренко Л. О. «Піраміда» цінностей у правовій культурі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193
Макеєва О. М. Антропологічні засади правової комунікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Малишев О. О. Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права:
історія та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Мельник А. А. Якість закону як передумова його досконалості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Міма І. В. Об’єктивно-суб’єктивна необхідність
втілення християнського-правових традицій у право. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Музика І. В. Людиноцентристський вимір правового світогляду
представників українського ренесансного гуманізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Наставна Г. В. Роль антрополого-комінікативного підходу
у пізнанні людиноцентризму в праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Наставний Б. Е. «Номографія» як мистецтво написання законів;
практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації
помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама.
221
Нестор Я. В. Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Николина К. В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу
організації державної влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Судовий прецедент як джерело права в контексті
захисту прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Окунєв І. С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . 236
Пащенко М. О. Роль загального та індивідуального правового регулювання
у забезпеченні природних прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Подорожна Т. С. Право людини на правопорядок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні. . . . . . . . . 249
Ромінський Є. В. Пам’ятки права східнослов’янських
протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
Середюк В. В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння
відповідальності Гансом Йонасом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Сиротненко Р. О. Принцип людиноцетризму в праві США: «право повинно бути вчасним». . . 262
Сігріянська В. О. До питання про права людини: генезис тлумачень та уявлень. . . . . . . . . . . 264
Сунєгін С. О. Функції сучасної держави: питання аксіологічного осмислення. . . . . . . . . . . 269
Старицька О. О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права. . . . . . . . . . 277
Тарахонич Т. І. Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення. . 281
Худояр Л. В. Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Чепульченко Т. О. Права людини як цінність у сучасній державі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Шеляженко Ю. В. Автономне значення верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ У ПРАВІ: ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Басова І. С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект. . . . . . 296
Войтенко Т. В. Втручання у право власності в контексті дотримання
принципу пропорційності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Гончар Д. В. Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя. . . . 305
Гумега О. В. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності
через призму людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Гусарєва О. С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації
основних принципів людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Гусєв О. Ю. Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект. 315
Кадєтова О. В. Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації
законодавства у сфері інтелектуальної власності
з європейськими стандартами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Кирилюк В. А.
Стеблинська О. С.
Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення
прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань. . . .
323
Костенко О. О. Роль прав людини на інформацію у розвитку і функціонуванні
інститутів громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Коталейчук С. П. Право на справедливий суд в Україні: міф чи реальність. . . . . . . . . . . . . . . . 330
Кравчук К. Г. Правовий статус Конституційного Суду України
та його місце в системі суб’єктів судової правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . .
332
Кушнір І. М. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Любченко Я. П. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Мігалчан А.-Т. І. Правове регулювання державного управління у сфері протидії
торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз. . . . . . . . . . . . . . .
344
Нерсесян А. І. Людський геном як об’єкт патентування у царині прав людини. . . . . . . . . . 347
Нерсесян А. С. Процесуальні проблеми початку кримінального провадження. . . . . . . . . . . 351
Пивовар І. В. Баланс приватних і публічних інтересів у фінансових
правовідносинах у сфері пенсійного страхування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
Пономарьова Т. С. Предмет договору оренди комерційної нерухомості: практичні аспекти. . . 358
Пухтинський М. О. Місцеве врядування: конституційно-правове визначення
у системі публічної влади. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
361
Радченко О. М. Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності. 365
Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві. . . . . . . . . 371
Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи. . . . . . 375
Сімутіна Я. В. Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин. . . . . . 379
Сокальська О. В. Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо. . . . . . . . . . . . . . . . 383
Софінська І. Д. Людиноцентризм у громадянстві
(на підставі рішень Європейського суду з прав людини). . . . . . . . . . . . . . . .
386
Терзі О. О. Правове регулювання предиктивної медицини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Топчій В. В. Аналіз міжнародно-правового захисту прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . 394
Хопта С. Ф. Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень. . . 397
Хожабеков П. К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане. . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Шкарупа К. В. Міжнародно-правовий аспект виникнення і функціонування
пенітенціарної служби та вплив на розвиток
суспільних відносин деяких країн світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
405

СЛОВО МОЛОДИМ

Нагнибедюк А. В. Судова доктрина верховенства права:
український досвід у європейському контексті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
409
Павлюков І. І. Правові засоби в системі захисту прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Сахненко О. М. Тлумачення права: сутнісні підходи та виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415


Основоположні принципи права як його ціннісні виміри

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 448 с.

У виданні досліджено різноманітні аспекти забезпечення прогресивного розвитку суспільства на правових засадах в умовах демократичних перетворень. Зокрема, особливу увагу присвячено аналізу сучасного права з огляду на вимоги громадянського суспільства, виклики часу, потреби людини; досліджено деструктивні складові у механізмі правового регулювання; визначено ціннісні детермінанти пізнання права як передумови забезпечення правового прогресу тощо. Представлено ціннісний вимір прикладних проблем розвитку сучасного права та його реалізації, зокрема проаналізовано європейський досвід конституційного правосуддя. Особливо слід наголосити на доктринальній думці провідних учених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань.
Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Баулін Ю. В. Право і прогресивний поступ суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Романюк Я. М. Поняття та складові категорії «диспозитивність» у цивільному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Сиренко В. Ф. Почему социальную справедливость могут обеспечить только левые. . . .
16
Скрипнюк О. В.,
Кміта О. В.
Конституційна законність як базова складова
Кміта О. В. забезпечення принципу законності в Україні. . . . . . . . . . . . . . .
20
Оніщенко Н. М. Сучасне право: вимоги громадянського суспільства,
виклики часу, потреби людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Пархоменко Н. М. Деструктивні чинники у правовому регулюванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Орлюк О. П. Дотримання прав інтелектуальної власності
як моральна основа соціального прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Чижмарь К. І. Інститут нотаріату в системі органів юстиції
та інших органів державної влади: окремі аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 37
Мяловицька Н. А. Європейський досвід конституційного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Шевченко А. Є.,
Старостюк А. В.
Ціннісні детермінанти пізнання права як складова правового прогресу. . .
44
Фатхутдінова О. В. Правова держава як результат функціонування
організаційної свідомості особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Нижник Н. Р.,
Кармаліта М. В
Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права. . . . . . .
52
Ладиченко В.В. Сутність, функції та соціальне призначення державної влади. . . . . . . . . .
56
Романенко Є. О.,
Чаплай І. В.
Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму
Чаплай І. В. вирішення правових проблем демократизації суспільства. . . .


60

Плавич В. П.,
Архетипические прафеномены прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Вишновецька С. В. Оцінка ділових якостей працівника:
правова характеристика та правові проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Короєд С. О Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації
господарсько-процесуальної форми захисту прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Топчій В. В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства
та законодавства країн Європейського Союзу
щодо злочинів у сфері оподаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Щербанюк О. В. Самостійність і незалежність судової влади
як умова конституційно-правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
ПРАВО І ПРОГРЕС: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Андрієвська О. В. Про конституційно-правовий механізм обмеження
прав та свобод людини і громадянина в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Антошкіна В. К Роль та значення мови права в процесі тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Барчук А. О. Надзвичайні закони: причини прийняття та роль
у забезпеченні правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Бистрик Г. М. Шведська модель соціальної держави: конституційно-правові витоки.. . .
95
Богініч О. Л. Політико-правові умови забезпечення правового прогресу
на сучасному етапі розвитку України. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
100
Бондаренко Б. Д. Загальнотеоретичні закономірності
як важливий аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Бондарук Т. І. Цивілізаційний підхід в дослідженнях
середньовічної історико-правової реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Булкат М. С. До питання про співвідношення розвитку інституту судочинства
та наукової доктрини судової влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111
 
Варданян Л. Г. Евгеника: некоторые вопросы правового регулирования. . . . . . . . . . . . . .
116
Васецький В. Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні
в контексті ідеологічно-правового прогресу
на європейському континенті в часи Середньовіччя. . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Вінницький О. О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці
ґенези політичної думки та національного визвольного руху
України в першій половині ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правовий прогрес: від ідеї верховенства права
П’ятковська І. А. до її реалізації в юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . .
126
Головчук В. М. Інтерпретація норми права в аспекті основних типів праворозуміння. . . .
130
Данич О. Ф. Форми та методи здійснення соціальної функції держави:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Дідич Т. О. Правоутворення як елемент правового прогресу:
методологічні підходи наукового аналізу. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
140
Євграфова Є. П. Деякі питання розвитку праворозуміння в контексті правового прогресу..
144
Ємельяненко К. О. Історичні особливості формування
системи місцевого управління Республіки Казахстан у ХІ–ХХ ст. . . . . . . . .
148
Жуган Д. М. Проблеми розуміння права на сучасному етапі трансформації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Іванченко О. П. Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації. . . . . . . . . .
157
Йора Д. С. Морально-правова складова категорії «громадянська вихованість». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) в умовах сьогодення. . . . . . . .
166
Клещенко Н. О. Особливості правового механізму уніфікації права. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
Костенко О. Б. Неос (νέος) права у світлі евристики божественного. . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Котенко М. В.. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177
Львова О. Л. Як проєвропейські новели українських законів зазіхають на інститут сім’ї
180
Макаренко Л. О. Культурна ідентичність у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
Макеєва О. М. Правова комунікація як складова прогресивного розвитку суспільства. . .
191
Меленко А. В. Право на охорону здоров’я: поняття та особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
Мельник А. А. Правова якість закону як аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Міма І. В Генезис розуміння сутності релігійно-правових традицій
з позицій філософсько-правової думки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Мозолюк-Боднар Л. М. Взаємозв’язок законності та державної дисципліни
в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект. . . . . .
204
Музика І. В. Концепція універсального права у творчій спадщині
вітчизняних соціологів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
Наставна Г. В. Межі правового впливу як складова правового прогресу
(антрополого-комунікативний аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
Николина К. В. Правовий прогрес як форма правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . .
215
Николюк Д. А. Екологічна функція держави: правові форми реалізації. . . . . . . . . . . . . . .
218
Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості у Стародавньому Римі. . . . . . . . . . . .
222
Пильгун Н. В.,
Бузун О. О.
Теоретико-правові аспекти співвідношення права на свободу пересування
Бузун О. О. та право на вільний вибір місця проживання в Україні. . . . . . .
225
Свириденко Г. В. Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки. . . . . . . . .
229
Сунєгін С. О. Мораль і моральність як складові державно-правового розвитку:
вступ до проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
Тарахонич Т. І. Правова політика як фактор впливу на процес правового регулювання .
241
Теремцова Н. В. Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки . . . . . . . . . .
245
Холоднюк С. З. Cоціально-правова цінність людини
в межах природно-правового типу праворозуміння . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Худояр Л. В. Акти державного управління козацької старшини
в системі джерел права Гетьманщини XVII–XVIII с . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Червінська Н. В. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення
ефективності законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
ПРАВО І ПРОГРЕС: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
Антонов В. О. Державна політика у сфері національної безпеки як гарантія забезпечення
сталого розвитку Української держави в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . .
260
Базов В. П. Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні . . . . . . . . . . . . . .
264
Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі та одностатевого партнерства
за сімейним законодавством України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
Гамбаров Г. Д. Функции норм актов мягкого права в международно-правовом механизме
по борьбе с преступностью в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273
Гончар Д. В. Виконання нотаріусом своїх функцій як спосіб надання правової допомоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Гринь О. Д. До питання про змішану протиправність, що зумовлює
кримінальну відповідальність, передбачену ст. 131 КК України . . . . . . . . .
279
Грінь А. А. Становлення інституту дискреційних повноважень органів
виконавчої влади як індикатор розвитку правової системи . . . . . . . . . . . .
283
Данилюк А. І. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності
та його значення для соціального прогресу українського суспільства . . . .
286
Донченко О. І. Кримінально-правова охорона авторитету органів
місцевого самоврядування у країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз .
289
Золотухіна О. М. Вдосконалення функціонування нотаріату України
в сучасних умовах правового розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292
Костенко О. О. Щодо відповідальності за поширення
суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання) . . . . . . . . . . . . .
296
Костецька Т. А. Сучасні тенденції розвитку і функціонування ЗМІ як інституту
громадянського суспільства: правові аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Кот О. О. Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304
Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства:
функціональний рівень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Кохановський В. О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму . . . . . . . . . . . . . . .
315
Кравчук Т. О. Залучення спеціаліста і допит судового експерта
з метою оцінки й роз’яснення експертного висновку . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Купіна Л. Ф.,
Крилова Ю. І.
Поняття, причини та класифікація трудових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
Лоюк І. А. Світові тенденції розвитку процедур ліцензування банкі . . . . . . . . . . . . . .
325
Луцький Р. П. Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді
як прогресивний елемент забезпечення «якості правосуддя» в Україні . .
329
Любченко Я. П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових спорів. . . . . . . . .
333
Мироненко В. П. Правові аспекти формування парламентських коаліцій . . . . . . . . . . . . . . .
337
Мурчін М. А. Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права
у внутрішньодержавне право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Нерсесян А. І. Баланс інтересів суспільства та власника патенту
при здійсненні прав інтелектуальної власності на живу матерію . . . . . . . .

344
 
Нерсесян А. С. Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку . . . . . .
347
Омельченко Н. Л. Формування інститутів парламентського права
у світлі модернізації Конституції України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Рой О. В. Окремі проблеми оскарження правових актів
в судах адміністративної юрисдикції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань в державах-членах Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
358
Святоцька В. О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження . .
362
Севрюкова І. Ф. Деякі проблемні аспекти здійснення права власності на житло в Україні .
365
Селезень П. О. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника
в міжнародних податкових відносинах: основні виклики . . . . . . . . . . . . . .
368
Сердюк В. А. Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Сімутіна Я. В. Сучасні виклики українського трудового права в контексті євроінтеграції
375
Теремцова О. М. Методологічні засади дослідження поняття злочину,
скоєного медичним або фармацевтичним працівником
при виконанні своїх обов‘язків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380
Тернавська В. М. Лобізм як метод формування правової політики держави . . . . . . . . . . . . .
382
Тєлькінєна Т. Е. Почесне громадянство міста як маркер нашої європейськості
(Дніпро & Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Хопта О. С. Розвиток принципів права та принципів судочинства
як передумова правового прогресу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390
Хорт І. В. Конституційно-правове забезпечення діяльності поліції в Україні
у контексті зарубіжного досвіду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
Чанишева А. Р. Допоміжні майнові зобов’язання за цивільним правом України . . . . . . . . . . 401
Шуляк Д. О. Досконалий правовий простір України
як основа залучення іноземних інвестицій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
Шумило М. М. Процедурно-організаційні правовідносини
щодо припинення пенсійних виплат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Юхта О. Г. Сутнісні характеристики та застосування Конвенції
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей . . . . . . . .
414
Tsaritelli О. М International standards in the field of personal rights and freedoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
СЛОВО МОЛОДИМ

Волинюк О. В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
Дяченко Н. Я. Права людини як сутнісна характеристика демократичного розвитку держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Звонков Є. Є. Договір приєднання у цивільному праві України:
теоретичні та практичні питання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427
Костенко А. О. Право на доступ до інтернету:
необхідність належного юридичного закріплення . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Одинець О. О. Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Павлюков І. І. Правові засоби, правова система і правовий прогрес:
взаємодія та взаємозалежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Страшинський Б. Р. Теоретико-методологічні аспекти аналізу
функціонального призначення права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444

<< Назад


Альманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в УкраїніАльманах права. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. — Випуск 6. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. — 608 с.

У виданні досліджено різноманітні аспекти ціннісно-правових засад сучасних інтеграційних процесів в Україні. Зокрема, особливу увагу присвячено аналізу базовим і динамічним цінностям в умовах трансформації громадянського суспільства, дослідженню європейського правового простору, ідеологічним і культурним аспектам інтеграційних процесів. Представлено аксіологічний вимір практико-прикладних проблем інституту прав людини у правовій системі, зокрема,європейських стандартів загальнолюдських цінностей та їх реалізації тощо. Особливо слід наголосити на доктринальній думці провідних учених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.


ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
Баулін Ю. В. Інтеграційні процеси в Україні та конституційне судочинство . . . . . . . . . . 12
Сиренко В. Ф. Украина в ловушке либерализма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Скрипнюк О. В. Проблеми забезпечення прав і свобод дітей
в умовах збройного конфлікту: нові виклики для україни. . . . . . . . . . . . . . .
20
Оніщенко Н. М Співвідношення та узгодженість внутрішньодержавного
і міжнародного права: сучасні реалії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Колодій А. М.,
Колодій О. А.
 
Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні . . . . . . . . . . . . .
29
Тихомиров О. Д. Цінність порівняльного правознавства
в сучасних умовах інтеграції національних правових систем . . . . . . . . . . .
36
Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства . . . . . . . . 41
Кулинич П. Ф. Дерегуляція і децентралізація як ціннісні орієнтири
розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі . . . . . .  . .
48
Пархоменко Н. М. Ціннісні виміри інтеграції України
в європейський правовий простір . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  .
54
Батанов О. В. Ціннісні засади муніципального права
в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції. . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .
60
Бобровник С. В. Подолання протиріч як фактор інтеграції
правової системи суспільства. . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .
65
Кохановська О. В. Інтелектуально-правова складова інтеграційних процесів
в Україні. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
69
Стеценко С. Г. Інтеграційний потенціал виборчої системи
в Україні (теоретико-правовий вимір). . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
73
Чанишева Г. І. Поняття і значення основних принципів соціального діалогу
у сфері праці. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної функції держави в контексті
автотранспортних правовідносин: проблеми і перспективи. . . . . . . . . . . . .
82
Куян І. А. Народний суверенітет як ціннісна конституційно-правова основа
євроінтеграційних прагнень України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Ладиченко В. В. Право людини на питну воду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Кондрашихин А. Б. Институт права интеллектуальной собственности в интеграции
высшего образования: ценностная основа и роль для города. . . . . . . . . . .
97
Мяловицька Н. А. Правове регулювання місцевого управління
в європейських державах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
102
Венедіктов С. В. Локальні нормативно-правові акти
в сучасних умовах господарювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Короєд С. О. Принцип вини у цивільному праві та його взаємодія
з принципом змагальності в цивільному процесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Щербанюк О. В. Судове право: пошук концепції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Коваленко Т. О. Ціннісно-нормативний феномен земельного правопорядку
в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Антонов В. О. Політична складова системи національної безпеки України:
проблеми теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Багряк А. С. Історико-правові умови становлення інституту «вето»
в допрезидентський період розвитку української держави. . . . . . . . . . . . .
129
Богініч О. Л. Природно-правові та позитивістсько-правові аспекти
інтеграційних процесів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Бондарук Т. І. Джерела права Великого князівства Литовського
в контексті правової реальності пізнього середньовіччя. . . . . . . . . . . . . . .
139
Васецький В. Ю. Інтеграційні процеси в Україні
в контексті юридичної відповідальності держави перед особою
щодо забезпечення прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Головчук В. М. Інтеграційно-функціональний вплив нетипових норм права. . . . . . . . . . . 148
Гольцова О. Є. Соціальна регуляція: історична ретроспектива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Гончарук А. П. Детермінація протиправної поведінки
як показник ціннісних орієнтацій у суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави:
основні підходи до розуміння:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
162
Дідич Т. О. Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів
в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
168
Дупай Я. М. Зарубіжний досвід офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів: порівняльно-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . .
173
Євграфова Є. П. Держава: правова цінність й інтегративна місія
в українському суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
Зільбер Д. О. Категорія «правосвідомість» як загальнолюдська цінність. . . . . . . . . . . . . 184
Іванова А. Ю. Деякі проблеми законодавчої техніки
сучасного українського законотворення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
188
Ісаєва В. В. Комунікативна складова інтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192
Калганова О. А.,
Кармаліта М. В.
Вплив правової доктрини на ефективність
правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
196
Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності)
у творчості філософів Античності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
201
Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті інтеграційної
надбудови суспільства. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .
206
Квятковська Б. І. Аксіологічний вимір судового прецеденту. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 211
Козаченко В. М. Правова ідеологія як засіб інтеграції українського суспільства. . . . . . . . . .  215
Корольова Ю. В. Джерела права в аспекті правової реальності. . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . 221
Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення в аспекті
інтеграції сучасного права. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .
226
Котенко Т. В. Від становлення місцевого самоврядування
в умовах незалежності України до інтеграції суспільства
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
231
Кухтик С. В. Трансформація функції оборони країни під впливом
глобалізаційних зрушень (на прикладі України). . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
236
Кушинська Л. А. Трансформація правових та етичних поглядів
у глобалізованому суспільстві. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
240
Луцький Р. П. Розвиток позитивного права у сфері інформації
крізь призму інтеграційних процесів сучасності. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
246
Львова О. Л. Правова ідеологія як ціннісна складова
євроінтеграційних процесів. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .
250
Макаренко Л. О. Правова ідеологія як основа правового життя суспільства. . . . . . . . . . . .  . 257
Макеєва О. М. Правова культура: ціннісний вимір
в умовах інтеграційних процесів. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
261
Міма І. В. Окремі аспекти релігійно-правового традиціоналізму
як методологічної основи пізнання національної
правової системи. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Москаленко Я. Л. Герменевтичний підхід до застосування європейських стандартів
в Україні. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
271
Музика І. В. Принцип народного суверенітету як ціннісно-правова засада
інтеграційних процесів в Україні. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
275
Наставна Г. В. Інтегративне праворозуміння: спроба інтеграції існуючого
чи самостійний науковий напрям. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
280
Невмержицька Н. О. Уніфікація законодавства як один
із критеріїв інтеграційних процесів. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
285
Несинова С. В. Аксіологічні засади інституту прав людини у правовій системі. . . . . . . . . . 289
Окунєв І. С. Правовий статус суб’єкта права як юридична конструкція. . . . . . . . . . . 295
Осядла М. В. Ціннісний вимір свободи у праві. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Очколяс Д. В. Об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки:
основні аспекти взаємодії. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
306
Перепелюк А. М. Ціннісно-правові засади правозастосовної діяльності. . . . . . . . . . . .  . . . . . 310
Пуховська А. С. Права людини в аспекті інтеграції суспільства і держави:
історія та сучасність. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .
315
Романюк Є. О. Позитивна юридична відповідальність
як критерій морального рівня. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
319
Свириденко Г. В. Правомірна поведінка як цінність
у громадянському суспільстві. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
324
Свиридюк Н. П. Законність в управлінні економікою: ціннісний аспект. . . . . . . . . . . .  . . . . 324
Старостюк А. В.,
Шевченко Д. А.

Ціннісний вимір позитивного права. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
333
Сунєгін С. О. До питання про необхідність визначення основних моральних
засад державно-правового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
338
Тарахонич Т. І. Правове регулювання у процесі модернізації
українського суспільства: ціннісні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
346
Товпеко Я. К. Принцип недискримінації у контексті загальноєвропейських
інтеграційних процесів і прав людини. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352
Федоркін Д. В. Комунікаційна функція держави:
теоретико-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Худояр Л. В. Деінтеграційні процеси в українському праві
часів української національної революції 1648–1676 рр. . . . . . . . . .  . . . . .
363
Червінська Н. В. Ефективність законодавства та захист прав людини
у контексті європейських цінностей. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
367
Чорна І. В. Ціннісно-правові аспекти конкретизації
нормативно-правових актів. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .
372
Чумак В. Г. Судовий прецедент в Україні: шлях вдосконалення правової
системи на підставі позитивного досвіду європейських країн. . . . . . . . . . .
377
Юхта О. Г. Співвідношення і взаємозв’язок категорій «права дитини»
та «гідність дитини»: сучасні ціннісні виміри. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
381
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Андрусенко О. М. Право на доменне ім’я: проблеми розуміння і реалізації. . . . . . . . . . . .  . 387
Антошкіна В. К. Тлумачення цивільно-правових норм:
поняття, особливості, передумови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390
Базов В. П. Питання єдності судової практики
в контексті європейського досвіду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
395
Бусуйок Д. В. Правове регулювання моніторингу сільських територій. . . . . . . . . . . .  . . . 402
Васильєв С. В. Право на судовий захист осіб, які перебувають
у зоні антитерористичної операції. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406
Гаращенко Л. П. Реформування трудового законодавства україни
в контексті євроінтеграції. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .
411
Георгієвський Ю. В. Проблема співрозмірності повноважень і функцій
у визначенні компетенції органів державної виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . .
416
Дерець В. А. Види відносин органів виконавчої влади з громадянами
та інститутами громадянського суспільства. . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  . . . . .
424
Зіноватна І. В. Проблемні питання правового регулювання зміни умов
трудового договору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Ізарова І. О. Розвиток і значення європейського цивільного процесу
в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . .  . . . .
434
Калашнікова О. О. Збереження банківської таємниці як умова договору
банківського рахунку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438
Кисіль Л. Є. Охоронні адміністративно-правові відносини
як форма реалізації застосування органами публічної адміністрації
заходів адміністративного примусу до громадян. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Козлюк Л. Г. Про окремі аспекти протидії корупційній злочинності
у сфері охорони довкілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
Костенко І. В. Є Європейські традиції та сучасний стан системи
наукової титулатури в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . .
453
Краснов Є. В. Особливості застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 кодексу законів
про працю України при звільненні посадових осіб органів
державної влади. . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  .
457
Лисенко М. О. Принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . 462
Мельничук О. І.,
Савчук К. О.
Ренесанс постійної палати третейського суду як ефективного
юридичного механізму вирішення міжнародних спорів. . . . . . . . . . . . . . . .
466
Муравська М. Л. Принцип «від загального до часткового»
у земельно-кадастрових правовідносинах України. . . . . . . . . . . .  .. . . . . .
474
Нерсесян А. С. Право на судовий захист у кримінальному провадженні:
ціннісні аспекти. . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . 
478
Николюк Д. А. Феноменологічні аспекти правових форм реалізації
екологічної функції держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483
Панасюк О. Т. Телеологічний аспект вчення про функції трудового права. . . . . . . . . . . 488
Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права
на вищу освіту. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . . . . . .  .. . . . . . . .  .. . . . . . . .
492
Росік Т. В. Судова практика судів загальної юрисдикції та її роль
у правотворчості в сучасних умовах
інтеграційних процесів України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497
Селіванов О. А. Конституціоналізація адміністративного права:
від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
501
Семчик О. О. Принцип періодичності у бюджетному праві України
в контексті інтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  
505
Сімутіна Я. В. Механізм правового регулювання трудових відносин:
теоретичні аспекти ефективності. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 
509
Спіцина Г. О. Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм
Європейського Союзу в законодавство про працю України. . . . . . . . . . . .
516
Талах А. М. Правове забезпечення фіскальної політики держави
в контексті сучасних інтеграційних процесів. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .
521
Ткачук А. С. Адвокатура Німеччини та України:
порівняльно-правовий аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
527
Філевський Р. М. Деякі проблеми подолання колізій у законодавстві,
що регламентує податкове адміністрування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . .
533
Хорт І. В. Основні підходи до децентралізації та субсидіарності
в Європейському Союзі: досвід для України. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 
538
Храпач С. В. До питання щодо цивільно-правової відповідальності
у сфері здійснення космічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543
Чан Т. В. Органы управления туризмом во Вьетнаме
и пути их совершенствования. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 
546
Чанишева А. Р. Елементи змісту зобов’язальних відносин. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .  551
Штефан В. С. Децентралізація влади як передумова реформування
адміністративно-територіального устрою України. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .
557
Шумило М. М. Рішення Європейського суду з прав людини
у сфері пенсійного забезпечення як елемент
правової інтеграції України до Європейського Союзу. . . . . . . . . . .. . . . . .
561
Юшко А. М. Атестація як спосіб оцінки кваліфікації працівника:
деякі проблеми правового регулювання. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .
567
СЛОВО МОЛОДИМ
Бондаренко Б. Д. Закономірності як засіб інтеграції поглядів
на предмет загальнотеоретичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
572
Гольцов І. С. Порівняльно-правовий аналіз гендерного забезпечення
у правових системах сучасності: інтегративний аспект. . . . . . . . . . .. . . . .
577
Звонков Є. Є. Категорії «правове регулювання» та «правовий вплив»:
ціннісний прояв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
581
Макаренко І. І. Юридичні факти: деякі аспекти розгляду. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 586
Матат А. В. Співвідношення страйку та локауту
в умовах інтеграційних змін трудового законодавства України. . . . . . . . . .
590
Павлюков І. І. Засоби правового впливу та правового регулювання:
співвідношення в умовах інтеграційних процесів. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . 
596
Санченко Д. Є. Приватноправова формація громадянського суспільства
(питання генези). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
600
Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  607


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і правоАЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.

У виданні проаналізовано теоретико-методологічні засади і практичне значення правового світогляду. Зазначена категорія розглядається через призму правової свідомості, правового менталітету, правового мислення, правової культури тощо. Особливо слід підкреслити доктринальну думку провідних учених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.


ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
Нагребельний В. П. Концептуальні засади вдосконалення організаційного та правового забезпечення державного управління в Україні
на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Оніщенко Н. М. Баланс держави та громадянського суспільства в контексті правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Кресіна І. О. Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду. . . . . . . 24
Кулинич П. Ф. Проблема відчуження громадянина від землі у сільській місцевості України та шляхи її вирішення: правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Пархоменко Н. М. Революційна правосвідомість і правопорядок в умовах сучасних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Бобровник С. В. Людський вимір в аспекті дослідження компромісу і конфлікту в праві. . . . . 44
Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . 49
Олефір В. І. Проблема визначення предмета судової діяльності та судового захисту у справах адміністративної юрисдикції про примусове видворення іноземців . 54
Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах. . . . . . . . . . . . . . 58
Чанишева Г. І.,
Чанишев Р. І.
Суб’єкти права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Кондрашихін А. Б. Зберігання прав інтелектуальної власності виробників авторського продукту кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Плавич В. П. Проблеми пізнання права, його парадигмальні позиції і світоглядні функції. 75
Рябченко О. П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. . . . . . . . . . . . . . 82
Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
Розподіл влад і повноважень у Середньовіччі: європейське підґрунтя принципу верховенства права і людської гідності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Антонов В. О. Забезпечення безпеки людини як важлива складова
у розбудові Української держави в контексті сучасних реалій. . . . . . . . . . .
93
Богініч О. Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя:
досвід України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Бойко Т. О. Політико-правові погляди Д. Донцова: право на самовизначення
нації у міжнародно-правовому аспекті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Бондарук Т. І. Відчуття права в процесі правоутворення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Васецький В. Ю. Проблематика правової рівності в період Античності. . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини. . . . . . . . 121
Волкова О. М. Громадянське суспільство та права особи
в умовах євроінтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Гембарська М. М. Законність як критерій правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Гетьман-П’ятковська І. А. Право і мораль як засадничий світогляд
для майбутнього України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення
теорії та практики правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах
професорів Київської духовної академії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Данич О. Ф. Соціальна функція держави в контексті забезпечення прав,
свобод і законних інтересів людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Денисюк М. В. Поняття, сутність та природа інститутів
громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення
у сучасному правовому світогляді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Дупай Я. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики. . . . . . . . .
170
Зінченко О. В. Юридична конструкція: правовий феномен
та комунікаційний засіб правового середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Іванова А. Ю. Правовий світогляд у контексті класичних і сучасних поглядів
на політику права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Кабанець О. С. Громадянська культура як чинник демократизації суспільства. . . . . . . . . . 184
Капишін С. М. Проблеми правозаконності: захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . 189
Корольова Ю. В. Сприйняття формального вираження джерел права
у радянській та пострадянській юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
Котенко О. А. Взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних
демократичних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Кухтик С. В. Глобалізація як ефективний механізм захисту інтересів
держави на міжнародному рівні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
Куціпак О. В. Світогляд як складова правового життя
сучасного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
Лебедєва О. В. Розвиток природно-правової теорії як наслідок
формування правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Луцький Р. П. Система координат «людина – позитивне право (закон)». . . . . . . . . . . . . 223
Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність
(через призму християнського світогляду та реальності). . . . . . . . . . . . . .
227
Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Макеєва О. М. Роль засобів масової інформації у формуванні правового
світогляду та правової культури суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
Малюк О. М. Правова ідеологія: сутнісні ознаки та підходи до вивчення. . . . . . . . . . . . . 243
Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону. . . . . . . . . . 247
Минькович-
Слободяник О. В.
Громадянськість як важлива складова правової культури. . . . . . . . . . . . . . 252
Міма І. В. Моделі та типи правового регулювання релігійних відносин:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Москаленко Я. Л. Герменевтика як світоглядна засада тлумачення права. . . . . . . . . . . . . . 263
Музика І. В. Генезис правового світогляду в умовах трансформації
моральності: історія та перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
Мушак Н. Б. Правові засади імміграційної політики
Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Невмержицька Н. О. Вплив систематизації на уніфікацію законодавства:
теоретичне обґрунтування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
Николина К. В. Правовий світогляд: наукові підходи до сприйняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Окунєв І. С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття
правового статусу суб’єкта права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
Осядла М. В. Свобода як основа правосвідомості:
історичний досвід та сьогодення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
298
Перепелюк А. М. Професійна правосвідомість як важливий фактор
ефективності правозастосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Пуховська А. С. Правова рівність у контексті правового світогляду
та прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Романюк Є. О. Авторитет і примусовість права як джерела дотримання
його обов’язковості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Ромінський Є. В. «Закон», «статут» та «правда»: щодо деяких аспектів
правового світогляду населення Київської Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318
Росік Т. В. Функціональне призначення судової практики:
світоглядно-правовий вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Стрєльцова О. В. Правова легітимація як основа взаємодії держави
і громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . .
328
Сунєгін С. О. Моральні засади правовідносин: вступ до проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Тарабукін О. Ю. Соціальний вплив права як фактор становлення
правових переконань особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Тарахонич Т. І. Правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу. . . . . . . . . . . . . . 344
Тєлькінєна Т. Е. Кореляція правосвідомості дворян та їх ролі
у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349
Томкіна О. О. Філософсько-світоглядні засади ідеї доброчесності державної
влади у поглядах мислителів Давньої Греції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
Худояр Л. В. Принцип правової рівності у нормах Статуту Великого
князівства Литовського 1588 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Чумак В. Г. Внедрение судебного прецедента
в систему источников права в Украине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ
Антошкіна В. К. Принципи тлумачення у сфері цивільного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Балобанова Д. О. Співвідношення прогресу та регресу з наступністю
у кримінальному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376
Білик О. О. Необхідність фактичного роздільного проживання
при встановленні режиму окремого проживання подружжя. . . . . . . . . . . .
380
Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади в Україні
(на прикладі обласних державних адміністрацій). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських і сервісних
відносин у сфері використання та охорони земель –
актуальні напрями удосконалення правового
регулювання земельних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних договорів. . . . . . . . . . . . 393
Досінчук К. Ф. Організація нотаріату в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Жидецька В. В. Забезпечення однотипності нормотворчої діяльності міністерств. . . . . . . . 404
Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні
дієвого громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації. . . .
409
Зільбер Д. О. Правова освіта: стан та завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Єрьоменко Г. В.,
Простибоженко Т. В.
До питання про доцільність запровадження екстраординарної набувальної давності у законодавстві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері
благоустрою населених пунктів України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426
Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності. . . . . . . . . . . 431
Карманюк О. П. Конституційні обов’язки держави: деякі аспекти розгляду. . . . . . . . . . . . . 437
Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових
екологічних злочинів із позиції соціально-натуралістичного світогляду. . .
443
Короєд С. О. Вирішення справи та захист прав – основні критерії
оцінки ефективності цивільного судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
Котенко М. В. Системне тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції. . . . . . . . . . . 453
Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті функціонального
призначення (науково-пізнавальний рівень). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458
Лагутіна І. В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту
особистих немайнових трудових прав працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463
Латишева В. В. Поняття та види соціальної інфраструктури села:
загальна характеристика правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469
Макаренко А. С. Угоди про примирення та їхня роль у формалізації
призначення покарання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474
Маланчук Т. В. Проблеми маркування органічної
сільськогосподарської продукції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479
Мартиненко О. О. Поняття судової правотворчості в контексті її
характерних ознак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484
Наулік Н. С. Особливості організації прокурорського нагляду
за додержанням і застосуванням законів про передачу
в оренду комунального майна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489
Пашков С. М. Правовий статус саморегулівних організацій оцінювачів:
проблемні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
Семчик О. О. Ціннісні категорії у фінансовому праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Сімутіна Я. В. Взаємозв’язок юридичних фактів та правових норм
у трудовому праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507
Стовпець О. В. Проблеми охорони авторського права
в інформаційному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512
Столбовий В. М.,
Іващенко В. О.
Особливості організації і проведення негласних слідчих
(розшукових) дій відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
518
Тихонова О. В. Кримінально-правова охорона фінансової безпеки держави:
особливості визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523
Ткачук А. С. Формування та значення деонтологічної
правосвідомості адвоката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529
Устименко В. В. Функціонування базових прокуратур у системі підвищення
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
534
Хомич В. В. Доктринальні підходи до розуміння зловживання
суб’єктивним цивільним правом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
539
Чанишева А. Р. Динаміка цивільного зобов’язання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини
і громадянина в Україні та їх вплив на європейську інтеграцію. . . . . . . . .
550
Шумило М. М. Темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. . . . . . . . . . .  555
Щербанюк О. В. Конституційний світогляд як основа
ідентифікації української нації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560
СЛОВО МОЛОДИМ
Головчук В. М. Норма права: наукові погляди на поняття і структуру. . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Гольцов І. С. Гендерний світогляд: актуалізація ґендерної проблематики
на сучасному етапі становлення світової демократії. . . . . . . . . . . . . . . . . .
570
Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях
американських конституціоналістів XVII–XVIII ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574
Киця О. С. Правова природа та поняття юридичної техніки
актів судового тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582
Матат А. В. Діяльність засобів масової інформації як чинник
формування правового світогляду людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
588
Санченко Д. Є. Охорона здоров’я в Україні через фокус права:
антропоцентричний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
593
КАЛЕНДАР ЮРИДИЧНИХ ПОДІЇ
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України — 65!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Актуальні проблеми розвитку конституційного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604


Альманах праваАЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.

У виданні здійснено теоретико-правовий аналіз свободи, рівності та гідності особи, зокрема, через призму вітчизняної та зарубіжної юридичної практики. В контексті цього особливо слід підкреслити доктринальну думку провідних учених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

 

 

 

 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ
Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні:
проблеми конституційної модернізації на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . .
12
Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості
в умовах сучасної динаміки соціальних змін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Нагребельний В. П. Проблеми реалізації конституційного права громадян
на підприємницьку діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Оніщенко Н. М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники)
законодавчого прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту. . . . . . 29
Петьовка В. В. Конституційне значення реалізації прав громадян
засобами інституту адміністративної послуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Костенко О. М.,
Костенко О. О.
Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою. . . . . . . . . . . . 36
Андрійко О. Ф.,
Кисіль Л. Є.
Права і свободи громадян як суб’єктів
адміністративних правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Пархоменко Н. М. Розвиток принципів Конституції України
у актах Конституційного Суду України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Батанов О. В. Сучасний муніципалізм та деякі питання становлення
муніципальних прав особи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Іншин М. І. Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах. . . . . . . . . . . . 53
Ковальський В. С. Гідність особи: проблеми правової охорони та захисту. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Мяловицька Н. А. Особливості правового захисту прав національних меншин в європейських державах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Плавич В. П. Ціннісні орієнтири у правотворчій діяльності та її особливості
в умовах трансформації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Стеценко С. Г. Рівність як основоположний принцип соціальної держави. . . . . . . . . . . . . . 66
Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
Поняття свободи та захист її індивідуальних меж у середньовічному місті. . 69
Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у процесі використання прав
на інформацію та свободу слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його
міжнародне значення для системи прав людини і демократії. . . . . . . . . . . .
78
Антонов В. О. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як один із
основних принципів забезпечення національної безпеки України. . . . . . . .
86
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
Аземша І. Б. Свобода як передумова відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Бакаєв Д. С. Проблема зловживання правом як наслідок судового розсуду. . . . . . . . . . . 93
Бакалінська О. О. Морально-етична природа добросовісності в цивільному праві. . . . . . . . . . 96
Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору
про використання земельної ділянки для проведення
розвідувальних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Білоскурська О. В. Гідність людини в правовій теорії та практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Богініч О. Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні:
питання теорії та практика реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
Бондарук Т. І. Принцип рівності як правоутворюючий фактор
у Великому князівстві Литовському
(за Литовськими Статутами). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу. . . . . . . . . . 118
Вергелес Д. Є. Значення кодифікації законодавства для реалізації прав особи. . . . . . . . . 121
Гетьман- Свобода,
П’ятковська І. А.
Свобода, рівність та гідність особи:
аспекти правової теорії та юридичної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті демократичних
постулатів сьогодення: від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Гончарук А. П. Правова поведінка особи: наукові підходи до визначення
в сучасних зарубіжних дослідженнях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Гордимов А. В. Збільшення в сучасних умовах ролі доктринальних джерел права
в романо-германській та англосаксонській правових системах. . . . . . . . . .
140
Данич О. Ф. Зміст загальносоціальної функції держави на сучасному етапі. . . . . . . . . . 143
Денисюк М. В. Особливості взаємодії інститутів
громадянського суспільства та інститутів правової держави:
теоретичні і практичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Дідич Т. О. Зловживання правотворчою діяльністю
як теоретико-правовий феномен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Дупай Я. М. Деякі аспекти оприлюднення нормативно-правових актів. . . . . . . . . . . . . 154
Жуков Є. В. Трансформації аксіологічного змісту права в новітню добу:
гуманістичний та ліберальний аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Захаркевич Т. С. Соціально-правова природа правомірної поведінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Зелена І. В. Особливості юридичної відповідальності в приватному праві. . . . . . . . . . . 166
Ісаєва В. В. Гендерна рівність у праві України: сучасний погляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Кабанець О. С. Правовий механізм функціонування демократії в Україні. . . . . . . . . . . . . . . 175
Калетник О. М. Право та мораль як складові духовної культури суспільства
(право, мораль, гідність, справедливість, честь). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність. . . . . . 184
Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Кудін С. В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку
прав людини у працях М. Д. Іванишева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
Лебедєва О. В. Сучасні погляди на державу та людину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Лисюк І. І. Місце та значення соціальних норм у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . 200
Луцький Р. П. Формальна рівність як формула, що виражає
справедливість позитивного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
Львова О. Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Макаренко Л. О. Правова культура як прояв духовної культури людства. . . . . . . . . . . . . . . . 212
Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: від природного
до інтегративного праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції. . . . . . . . . . . 221
Москаленко Я. Л. Природа і роль юридичної герменевтики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення
у сучасній доктрині лібералізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві. . . . . . . . . . . . . . . 234
Опольська Н. М. Концепція свободи творчості у поглядах мислителів
Стародавнього світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Осядла М. В. Свобода як основа демократичного суспільства
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
Панчишин А. В. Принципи соціальної держави як засіб гарантування
прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245
Пендяга А. Л. Правовые пропасти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Плавич С. В. Усвідомлення права як відображення свободи, рівності та
гідності особи в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . .
252
Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах
демократичного транзиту: актуалізація
політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Пустовіт Ж. М.,
Юрковська Л. Г.
Теоретико-правова характеристика
нормопроектування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Ромінський Є. В. Категорія рівність у праві та судочинстві
давньої Русі княжої доби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Старицька О. О. Методологічні засади здійснення захисту
прав споживачів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
Стрєльцова О. В. Принцип рівності як загальний принцип
права Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
Ступак А. Л. Поняття та ознаки правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Сунєгін С. О. Моральні критерії обмеження прав і свобод
людини та громадянина: вступ до розгляду питання. . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
Тарахонич Т. І. Принципи правового регулювання: доктринальні підходи. . . . . . . . . . . . . 292
Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Терзі О. С.,
Одинокова А. С.
Вплив ідеї політичної свободи на розбудову Української державності
(теоретико-історична концепція М. Драгоманова). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Ткачук А. С. Значення та роль правосвідомості
в контексті удосконалення інституту правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . . .
304
Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права — «Права,
за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Шаганенко В. П. Предмет та метод правового регулювання як критерії
побудови системи права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя
в системі освіти Української Народної Республіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
Шурдук Р. В. Деякі методологічні особливості
теоретико-правового дослідження прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Юркевич Х. І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . . 323
Ягунов Д. В. Моральні аспекти пенальності Постмодерну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ:
ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Варгола Є. Ю. Військові злочини в контексті міжнародного права
та кримінального права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331
Васильєв С. В. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України —
джерело цивільного процесуального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Євграфова Є. П. Переосмислення відношення до права —
вимога сучасного розвитку правової науки і практики. . . . . . . . . . . . . . . .
339
Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості
у сфері здійснення правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344
Капишін С. М. Проблеми правозаконності та захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . 348
Козлюк Л. Г. Основні елементи структури особистості злочинця,
що вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього. . . . . . . . . . . . . . . . . .
353
Кондрашихін А. Б. Облік прав інтелектуальної власності
викладачів кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . . . . . . . . .
357
Курилюк Ю. Б. Прикордонник як суб’єкт злочинного порушення
правил несення прикордонної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Лабунська А. В. Реалізація окремих принципів міжнародного
економічного права держав у правовідносинах
з Міжнародним Валютним Фондом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
Макеєва О. М. Цінність правової культури журналістів
у забезпеченні свободи слова та права на інформацію. . . . . . . . . . . . . . .
370
Муравська М. Л. Створення та використання штучних водних об’єктів у контексті
конституційних принципів свободи, рівності та гідності. . . . . . . . . . . . . . .
374
Нагуш О. М. Захист приватноправових інтересів та застереження
про публічний порядок у міжнародному приватному праві. . . . . . . . . . . . .
378
Нерсесян А. С. Адвокатський запит як спосіб забезпечення процесуальної
рівності учасників кримінального судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381
Нигреева А. А. Гуманитарная интервенция в контексте защиты
прав и свобод человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Ольхова А. В. Міжнародно-правове регулювання участі дитини
в збройному конфлікті у складі збройних сил
держави-сторони конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
Пашков С. М. Оціночна і експертна діяльність: порівняльно-правові аспекти. . . . . . . . . 393
Простибоженко Т. В. Досвід правового регулювання набувальної давності
у німецькому міському праві, що діяло
на українських землях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397
Свиридюк Н. П. Рішення Європейського суду з прав людини
як гарантія реалізації ідеалів рівності та свободи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401
Шульц О. А. Особливості реалізації деяких конституційних прав дитини в Україні. . . . . 404
Щербанюк О. В. Проблема гарантій досягнення вищої мети
народного суверенітету у правах і свободах людини. . . . . . . . . . . . . . . . .
408
СЛОВО МОЛОДИМ
Андрусенко О. М. Проблема незаконної трансплантації
органів та тканин у контексті становлення
четвертого покоління прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Вінницький О. О. Політична програма та ідеологія
політичної партії України «Свобода»:
філософсько- та теоретико-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
414
Головчук В. М. Мета та функції правового впливу
як засобу гарантування прав і свобод особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418
Гольцов І. С. Визначення гендерної рівності:
доктринальний та практичний погляди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
Звонков Є. Є. Проблеми юридичної відповідальності
у трудовому праві України: захист прав, свобод
та законних інтересів працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426
Іванова А. А. Проблеми визначення принципу рівності
в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Матат А. В. Соціально-правова держава як фундаментальна умова
в механізмі забезпечення прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Матущак М. Р. Дослідження поняття праворозуміння
в сучасній юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436
Павлюков І. І. Роль правових засобів у забезпечені
свободи, рівності та гідності особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Санченко Д. Є. Містобудування в Україні як системоутворююча складова
основоположних прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Сурмак В. В. Організаційно-правові засади розвитку нормотворчого процесу
в контексті української доктрини прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446
Сус М. С. Забезпечення принципу рівності конституційних прав
і свобод людини та громадянина в процесі правореалізації. . . . . . . . . . . .
450
Тучіна О. М. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Юсіфова М. О. кизи Гідність особи в правовій теорії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  459
Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   461
Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   462

Основоположні принципи права як його ціннісні виміриЗа наслідками проведення ІІІ Щорічної наукова-практичної конференції «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри», що відбулася 22 травня 2012 року, видано ІІІ (третій) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права», який містить наукові статті учасників конференції, в тому числі провідних вчених України. У виданні проаналізовані теоретико-правові засади та виміри принципів права. Дана категорія розглядається у контексті ціннісних властивостей права та сучасної правореалізаційної практики. Зокрема, в наукових статтях Журналу окрема увага приділена теоретичним та практичним проблемам основоположних принципів права, а саме: принципам верховенства права та верховенства закону, принципам конституційно-правової відповідальності, принципам бюджетної системи України, ціннісному виміру взаємодії принципів права і принципів моралі, принципу рівності у праві як ціннісної складової гендерної політики, основоположним засадам правозастосовчої діяльності, принципам юридичної відповідальності в системі принципів права та ін. У цьому контексті особливо слід підкреслити доктринальну думку провідних вчених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань, серед яких варто насамперед виділити Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука, В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, В.Ф. Сіренка, А.О. Селіванова, А.М. Колодія, Я.М. Шевченко, Н.А. Мяловицької, С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова, В.І. Семчика. Науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб. 

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
ПРИНЦИПИ ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Оніщенко Н. М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Селіванов А. О. Від правової до конституційної держави:
шлях теорії та практики еволюційних змін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії
держави і права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Шевченко Я. М. Ціннісні виміри права як феномена, регулюючого поведінку людини. . . . . 28
Семчик В. І. Принципи кооперативного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Пархоменко Н. М. Конституційна законність як мета, вимога та правовий режим:
теоретичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація
та реалізація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Гусарєв С. Д. Гуманізм як основоположна ідея сучасного правового
світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Тихомиров О. Д. Принципи права в компаративістському контексті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ковальський В. С. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
«Покарання» та «намір» в канонічному праві: сподівання
П’єра Абеляра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Стеценко С. Г. Основоположні принципи соціальної держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Лощихін О. М. Конституція України та принципи соціальної держави 67
Андрійко О. Ф.,
Нагребельний В. П.,
Кисіль Л. Є.,
Педько Ю. С.,
Дерець В. А.,
Пухтецька А. А.,
Кірмач А. В.
Принцип верховенства права: проблеми тлумачення
та застосування в адміністративному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

 

Плавич В. П.,
Плавич С. В.
Засадничі принципи правотворчої діяльності як
основа її ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Батанов О. В. Принципи місцевого самоврядування як ціннісний вимір
cучасного муніципалізму в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Мяловицька Н. А. Автономія: поняття, принципи, класифікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Кампо В. М. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України:
структурний вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Біржакова Є. О. Порівняльна характеристика властивостей та принципів права
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Бобровник С. В. Правовий компроміс і правовий конфлікт
як ціннісні виміри права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Богініч О. Л. Принципи права: окремі онтологічні, гносеологічні
та аксіологічні проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Бондарук Т. І. Ціннісна поведінкова модель шляхтича
за Литовським статутом 1529 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Васецький В. Ю. Історико-філософський аспект природно-правового
і позитивно-правового принципів праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Вергелес Д. Є. Основоположні принципи кодифікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Волкова О. М. Новий погляд на громадянське суспільство:
реалії і перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Гетьман-
П’ятковська І. А.
Ціннісний вимір взаємодії принципів права і принципів моралі. . . . . . . . . .
124
 
Гольцова О. Є. Взаємозв’язок та взаємоузгодженість основоположних
принципів права та нетипових соціальних регуляторів. . . . . . . . . . . . . . . .
128
Гусарєва О. С. Ідея cправедливості у праві: історичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави у контексті
розвитку основоположних принципів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Денисюк М. В. Принцип верховенства права як основа розвитку
правової держави та громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Дідич Т. О. Значення та роль держави в сфері правотворчої діяльності
в сучасних умовах: постановка проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Жуков Є. В. Інформаційна держава як концепція новітньої доби. . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Захаркевич Т. С. Правова поведінка та основоположні принципи права. . . . . . . . . . . . . . . . 153
Зінченко О. В. Соціальна цінність юридичних конструкцій
у процесі розвитку права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
Іванова А. Ю. Порівняльно-правовий метод як методологічний інструментарій
прихильників наукового напряму «політики права». . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
Кабанець О. С. Верховенство права як ціннісна складова демократії. . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Карась А. Г. Верховенство права як ціннісна характеристика права. . . . . . . . . . . . . . . 170
Карпічков В. О. Правова реальність як вияв цінності права:
підходи до характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175
Кириченко О. М. Казуальне тлумачення норми права: аксіологічний аспект. . . . . . . . . . . . . 179
Котенко О. А. Правове регулювання в контексті дії права та його
основоположних принципів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182
Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Лисюк І. І. Значення дії соціальних норм у суспільному житті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Луцький Р. П. Концептуальні підходи щодо розуміння сутності
позитивного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196
Львова О. Л. Принцип рівності у праві як ціннісна складова гендерної політики. . . . . . . 199
Макаренко Л. О. Верховенство права як принцип природного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Міма І. В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства. . . . . . . . . . 212
Мішина Ж. В. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Музика І. В. Принцип історизму у царині досліджень вітчизняної
соціології права кінця ХІХ — початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
Перепелюк А. М. Принципи та вимоги права як основоположні засади
правозастосовчої діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Потапенко Н. А. Організаційно-правові засади розвитку правової освіти
у загальноосвітніх навчальних закладах України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
Ротару А. В. Механізм зближення національних правових систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Свиридюк Н. П. Сутність принципів юридичної відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Сотник А. Л. Евристичний потенціал правової політології
в осмисленні політико-правової дійсності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Стрєльцова О. В. Загальні принципи права як джерело права
Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
Ступак А. Л. Принципи правового порядку: деякі аспекти розгляду. . . . . . . . . . . . . . . . 248
Сунєгін С. О. Основоположні принципи права: загальна характеристика
та деякі аспекти реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
Тарабукін О. Ю. Соціальна цінність права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Тарахонич Т. І. Принципи юридичної відповідальності в системі
принципів права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
Ткачук А. С. Правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор
правової демократичної держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Худояр Л. В. Принцип рівності в українському праві
козацько-гетьманської доби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
Червінська Н. В. Роль основоположних принципів права у вдосконаленні
законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Шаганенко В. П. Роль та значення принципів права в системі права . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
Абасов Г. Г. Поняття принципу конституційного гарантування прав
місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Айріян К. Б. Конституційний принцип рівності громадян у доступі
до конституційного правосуддя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290
Андреєв Д. В. Правосуддя як спосіб відновлення справедливості:
аналіз засобів здійснення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
Батанова Н. М. Принципи конституційно-правової відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Білозьоров Є. В. Національне та міжнародне право: порівняльно-правовий вимір . . . . . . . 303
Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України:
здобутки і прорахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
Ващенко А. Г. Кримінальна відповідальність батьків за доведення
до самогубства власної неповнолітньої дитини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Власов А. О. Проблеми законодавчого регулювання надання
адміністративних послуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
Войтенко Т. В. Диспозитивність як принцип цивільного процесуального права
та його реалізація при розгляді справ про визнання шлюбу недійсним . . .
316
Волохов О. С. Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах,
ратифікованих Україною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
Грабарчук С. Г. Принципи здійснення договору дарування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Зелена І. В. До питання генезису приватного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Ізарова І. О. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду
цивільних справ у провадженні у зв’язку із нововиявленими
обставинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
Князєва Д. О. Правове регулювання україно-іспанських відносин
у сфері економічного та промислового співробітництва . . . . . . . . . . . . . . .
336
Козік М. А. Деонтологічні засади забезпечення соціального партнерства
за участю міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань
в силу правоприпиняючого юридичного факту —
передання відступного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
Кравченко В. Г. Визначення поняття трудової міграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Кушнарьова О. В. Основні форми упорядкування нормативної правової
термінології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351
Куян І. А. «Суверенітет» як базова категорія інститутів і принципів
конституційного права України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
Лебедєв Д. В. Робота Міністерства народного здоров’я та опікування
з розвитку медичної освіти в Українській державі у 1918 р. . . . . . . . . . . . .
359
Лук’янов О. Л. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй:
участь України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362
Мельник А. А. Якість як принципова вимога дієвого закону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Мозолюк-
Боднар Л. М.
Соціальна цінність та призначення державної дисципліни . . . . . . . . . . . .
369
 
Мусієнко Т. В. Принципи державного управління у сфері альтернативної
енергетики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373
Нігреєва О. О. Суверенітет як обов’язок: нове розуміння концепту . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Опенько Д. А. Історико-правова еволюція інституту банкрутства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Павленко І. В. Чи обтяжує покарання за незаконне проведення аборту
вагітність потерпілої? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Падалко Г. В. Принципи місцевого самоврядування, принципи
муніципального права та принципи служби в органах
місцевого самоврядування в Україні: проблеми співвідношення
та взаємодії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Плотнікова М. В. Загальна характеристика державного регулювання діяльності
банків в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392
Приходько Х. В. Принципи репрезентативності та дезінтермедіації
в конституційному процесуальному праві як його
ціннісні орієнтири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396
Семчик О. О. Принципи публічної фінансової діяльності
як системоутворюючі поняття фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
Сімутіна Я. В. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами
трудового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404
Суржинський М. І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми
систематизації та класифікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Цюприк Н. О. Принципи та підстави притягнення до адміністративної
відповідальності працівників органів внутрішніх справ . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Чумак В. Г. Роль судебного прецедента как источника права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Шемшученко С. О. Двосторонні інвестиційні договори: типова структура, поняття
і формулювання положень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Щербанюк О. В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного
принципу народовладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425
Юркевич Х. І. Відкликання представника у теорії та практиці народного
представництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
Винницкий А. А. Верховенство права в Украине:
проблемно-перспективный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434
Гізун Н. С. Щодо окремих негативних аспектів податкового законодавства
у сфері підприємницького права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Гольцов І. С. Принцип рівності в гендерних правовідносинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Грабова О. В. Деякі аспекти співвідношення права та моралі
на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445
Дьоміна К. А. Правовий нігілізм в Україні: випадковість чи закономірність? . . . . . . . . . . . 448
Івченко В. В. Принципи справедливості та гуманізму у кримінальному праві . . . . . . . . . . 451
Матат А. В. Удосконалення рівня правової культури суспільства
як дієвий принцип розвитку правової системи України . . . . . . . . . . . . . . . .
455
Матущак М. Р. Роль місцевих бюджетів у становленні фінансової основи
місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459
Михайлюк Я. Б. Критерії трудової правосуб’єктності фізичної
особи-роботодавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464
Поп С. Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної
матеріальної відповідальності працівника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467
Ралдугіна Д. В. Загальні засади цивільного права: принципи справедливості,
добросовісності, розумності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
472
Самойленко О. С. Договір про спільну діяльність як форма державно-приватного
партнерства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Санченко Д. Є. Загальні принципи права в контексті конституціоналізму:
теоретичний огляд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480
Сурмак В. В. Принципи та деякі аспекти захисту авторського права
в України на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483
Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Найкращі афоризми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Вітання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией