Держава і право

Держава і право. Політичні науки. Випуск 84 (2019)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 84 (2019)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 83 (2019)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 83 (2019)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 82 (2018)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 82 (2018)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 81 (2018)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 81 (2018)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 80 (2018)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 80 (2018)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 79 (2018)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 79 (2018) 

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 78 (2017)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 78 (2017)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 77 (2017)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 77 (2017)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 76 (2017)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 76 (2017)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 75 (2017)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 74 (2016)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 74 (2016)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 73 (2016)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 73 (2016)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 72 (2016)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 72 (2016)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 71 (2016)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 68 (2016)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 69 (2015)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 68 (2015)

Держава і право. Юридичні науки. Випуск 67 (2015)

Держава і право. Політичні науки. Випуск 67 (2015)

Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 66 (2014)

Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 65 (2014)

Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 64 (2014)

Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 63 (2014)

Держава і право. Юридичні і політичні науки. Випуск 62 (2013)


Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 61. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 540 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

Держава і право. Випуск 61

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теорія держави і права

Ариф Джамиль оглы Гулиєв. Народная дипломатия как действенный инструмент демократического развития общества

Богінич О.Л., Львова О.Л. Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя)

Бурдоносова М.А. Трансформація поглядів на поняття «правовий нігілізм»: історичний аспект

Пильгун Н.В., Бородін С.Б., Присяжнюк І.0. Основи становлення громадянського суспільства в Україні

Заморська Л.І. Нормативний зміст сучасного права

Макеєва О. М. Правова культура та культура: співвідношення категорій

Культенко О.В., Кравченко В.В. Співвідношення волі та волевиявлення як правових явиш

Карманюк О.П. Обов'язки держави в теоретичних концепціях минулого і сучасності

Осядла М.В. Аксіологічний вимір категорії «свобода в праві»

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права

Самандас Н.В. Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століть

Степанченко О.С. Доля іноземних інвестицій після перемоги лютневої демократичної революції

Панова І.Ю. Еволюція правового становища ДЦ УІІР в екзилі

РОЗДІЛ 3. Конституційне право

Шишкін В.І. Конституційно-висхідні гарантії реалізації права громадян України на послуговування державною мовою як складником державотворення

Куян І.А. Суверенітет і право: проблеми співвідношення

Антонов В.О. Проблеми формування зовнішнього безпекового середовища Української держави

Юрах В.М. Щодо потреби перегляду мінімальних вимог до професійних рис у членів виборчих комісій

Бобокал О.М. Актуальні питання конституційно-правового статусу іноземців в Україні

РОЗДІЛ 4. Адміністративне право

Гринюк Р.Ф., Синкова О.М. Організаційно-правові засади створення переліку адміністративних послуг

Апаров А.М. Адміністративна юрисдикція в системі адміністративно-процесуальної діяльності

Бабич В.Л. Правовий статус органів, що розглядають справи про пору­шення законодавства України про військовий обов'язок і військову службу

Меркулова К. О. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій

РОЗДІЛ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Короєд С.О. Захист порушеного права як мета цивільного судочинства: проблемні питання забезпечення ефективності

Вахонєва Т.М. Юридичний зміст майнових прав організацій мовлення як суб'єктів суміжних прав за законодавством України

Ольшанецька О.Б. Значення нотаріальних дій в процесі державної реєстрації прав на нерухоме майно

Міронкін О.В. Підстави і порядок застосування заходів захисту права спільної власності

Дерій О. О. Мирові угоди щодо аліментних зобов'язань: актуальні питання

Борута М.В. Форми та методи адміністративно-правової охорони авторського права

Амбарцумян К.М. Вплив римського права на сучасний інститут віндикації у цивільному праві України

РОЗДІЛ 6. Трудове право

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми визначення змісту пенсійних правовідносин

Чанишева Г.І., Чанишев Р.І. Реалізація права на інформацію в індивідуальних трудових правовідносинах

Шумило М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України

Сімутіна Я.В. Роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин

Сидоренко А.С. Сучасні концептуальні підходи до поняття й сутності зловживання трудовими правами

Панасюк О. Т. «А судді хто?»: методологічне есе щодо трудо-правового статусу

Малиновська К.А. Обов'язки керівника щодо безпечних і належних умов праці

Луценко О.Є. Службові та посадові обов'язки державних службовців: щодо розмежування понять

Ласько І.М. Рішення Європейського Суду з прав людини у сфері соціального забезпечення України

РОЗДІЛ 7. Банківське право

Короп О.В. Перевірка правильності класифікації товарів під час здійснення митного контролю після завершення процедур пропуску та митного оформлення

РОЗДІЛ 8. Земельне право

Гайдай А.М Уповноважений з питань безпечного довкілля: об'єктивні та суб'єктивні передумови впровадження інституції

РОЗДІЛ 9. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Аніщук В.В. Проблеми кримінальноправової кваліфікації уявної оборони

Безносюк А.М. Підозрюваний у кримінальному провадженні

Мозгова В.А. Підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції

Сливич І.І. Заочне провадження як відповідь на сучасні проблеми у сфері міжнародної правової допомоги у кримінальних справах

Шаповалова В.С. Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної вогнепальної зброї

Дробот В.О. Модель мирової юстиції в Сполучених Штатах Америки

Євмін А.М. Зародження інституту оскарження судових рішень у касаційному порядку

Локтіонов І.Ю. До питання про деякі повноваження керівника органу досудового розслідування

Марич М.І. Поняття і сутність корупції та корупційної злочинності

Перелигіна Р.В. Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід

Решнюк А. В. Безпосередній об'єкт складу злочину, передбаченого ст. 400 КК України

Теліус Є.І. Формування законодавчого погляду стосовно альтерпитивпих засобів затримання особи в кримінальному провадженні

Філоненко Г.Г. Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку па прибуток

РОЗДІЛ 10. Міжнародне право і порівняльне правознавство

Отрош М.І. Кодекс канонічного права Католицької Церкви латинського обряду

Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробышевский Д.С. Идея достоинства личности в конституционном праве Великобритании

Прусенко Г.Є. «Патологічні» умови арбітражної угоди

Попко Є.В. Класифікація договорів Ради Європи

Крук Ю.Л. Захист права на здоров'я відповідно до Європейської соціальної хартії

РОЗДІЛ 11. Політичні науки

Горбатенко В.П. Дуалізм держави й суспільства в Україні: рецидиви і основні напрями їх подолання

Вітман К.М. Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів

Лойко Л.І. Політико-правові проблеми запобігання ксенофобії як складової євроіптеграційпої стратегії України

Співак В. М. Україна в процесі сталого розвитку: політологічний аспект

Хома Н. М. Зростання соціальної відповідальності бізнесу як чинник модернізації соціальної держави

Ярош О.Б. Тенденції розвитку тендерної чутливості політичних партій у сучасному світі

Береза А.В. Інституційні реформи у країнах Західної Європи

Ходаківський М.Д. Політико-правові засади громадського контролю діяльності органів виконавчої влади

Матвієнко А.С Процеси детериторіалізації в умовах глобалізації

Ісаєва Н.К Організаційно-правові засади реалізації податкової політики держави

Семко В.Л. Семантичний зміст феномена етнічності у вітчизняній етнополітологи

Згурська В.Л. Адвокаційна діяльність організацій громадянського суспільства

Баскакова Ю.В. Правовий статус комітетів Верховної Ради України в забезпеченні діяльності законодавчого органу влади па шляху становлення парламентаризму

Гнатко М.М. Міфологічний вимір політичних виборів

Грицяк Д.І. Політико-правові основи протидії дискримінації в США

Коч С.В. Методологические проблеми локальпо-региопальных и приграничных исследований

Кукуруз О.В. Правове забезпечення права па свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи

Стоєцький С.В. Етнокультурна консолідація: спроби копцептуалізації в політології

Чижова О.М. Визначення стратегічних цілей та інтересів українського суспільства як основний напрям політичного прагматизму

Москаленко О.П. Компроміс та його різновиди

Ручкин А.В. Государствеппые награды в современной России: опыт социологического исследовапия

Богиня Т. Ю. Перспективи законодавчого регулювання інституту лобізму в Україні

Крук Н.В. Електронний і відкритий уряд: спільні ознаки й відмінності

Таран Т.С. Соціальний капітал:розвиток вітчизняної наукової думки

Лучик А.О. Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України

Бикова Я.Л. Етнологічний вимір у правознавстві

Бобрук Л.М. Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі

РОЗДІЛ 11. Рецензії

Смолянюк В.Ф. Парламентаризм і культура: повий погляд на проблему розвитку в Україні


Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 588 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

Держава і право. випуск 60

ЗМІСТ

Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П. Концептуальні засади вдосконалення правового регулювання діяльності Національної академії наук України

РОЗДІЛ 1. Теорія держави і права

Оніщенко Н.М. До питання про функціональну роль та значущість соціології права

Плавич В.П. Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнг право (порівняльно-правові аспекти)

Волинець В.В. Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної правової держави

Міма І.В. Окремі аспекти визначення релігійного конфлікту як правової категорії

Мисак О.І. Міжнародно-правова відповідальність держав: окремі аспекти дослідження теорії і практики

Гольцова О.Є. Нетипові соціальні регулятори як специфічні норми в системі соціального регулювання

Григоренко І.Л. Особливості правоохоронної (поліцейської) діяльності у Німеччині: тсорстико-правовий аспект

Калетник О.М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект)

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права

Нелін О.І Інститут нотаріату в Україні та Росії (IX XIX ст.): порівняльний аналіз

РОЗДІЛ 3. Конституційне право

Оніщук М.В., Савчин М.В. Організація влади в Україні: шляхи конституційного удосконалення

Антонов В.О. Суспільство як об'єкт національної безпеки Української держави

Омельченко Н.Л. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України

Петришина-Дюг Г.Г. Фінансування політичних партій: проблеми правового регулювання у сучасних державах

Татенов М.В. Механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в некоторых странах мира

Волкова Д.Є. Рішення Європейського Суду з прав людини про свободу асоціацій у справах за участю України

Гулякевич А.В. Про необхідність оптимізації діяльності місцевих рад депутатів Республіки Білорусь

Марчук О.Л. До питання припинення повноважень члена Вищої ради юстиції

Толкачова І.А. Подвійне громадянство в Україні та країнах СНД: конституційно-правовий аспект

РОЗДІЛ 4. Адміністративне право

Ієрусалімова І.О., Тимчик Г.С. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб, яких визнано біженцями в Україні

Кулеба О.М. Становлення та розвиток системи цивільного захисту на території України

Кунцевич М.П. Функції виконавчої влади

Жулавський С.А. Фінансова відповідальність у системі юридичної відповідальності

Івасин О.Р. Окрема ухвала в адміністративному процесі як спосіб судового контролю

Коцовська О.Л. Суб'єкти адміністративно-правової охорони прав споживачів

Туй Ван Чан. Правовое регулирование молодежного туризма в развивающемся Вьетнаме

Тули Х.А. Коррупция в органах впасти и противодействие ей в Ираке

Хаврук В.О. Структура адміністративно-правового статусу державної служби експортного контролю України

РОЗДІЛ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Хуторян Н.М. Статутні права та обов'язки сторін пенсійних правовідносин

Тімуш І.С. Розвиток законодавства щодо цивільно-правового регулювання відшкодування моральної шкоди

Соболь С. Ю. Правові гарантії забезпечення соціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Україні

Синчук С.М. Дискусійні питання теорії об'єкта соціально-страхових правовідносин

Мікуліна М.М. Щодо інформаційної приватності фізичної особи

Мироненко В.П. Місце прийомної сім'ї у системі форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Курылева О.С. Основания прекращения трудового договора в трудовых кодексах Беларуси, России, Украйны: теоретические проблеми определения понятия

Короєд С.О. Вплив диспозитивності на ефективність правосуддя в цивільних справах

Вахонєва Т.М. Юридичний зміст майнових прав виконавців як суб'єктів суміжних прав за законодавством України

Борцевич П.С. Корпоративні конфлікти: підстави виникнення та запобігання

Карабань Л.А. Поняття грошових зобов'язань у цивільному праві України

Лапчевська О. Ф. Застосування до батьків санкцій сімейно-правової відповідальності: теоретичний аспект

Бомбергер І.Л. Особливості правового регулювання спеціального пенсійного забезпечення по інвалідності

Синицька В.О. Виконання договірних зобов'язань як елемент договірної дисципліни

Курбатова Я.М. Правові аспекти встановлення тарифів і цін на перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування

Кубара УМ. Договір іпотеки як підстава обмеження речових прав

Кольга Т.О. Спільне інвестування як вид інвестиційної діяльності

Горбань Н.С. Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми

Білик О.О. Встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя: шляхи вдосконалення правового регулювання

РОЗДІЛ 6. Фінансове і а банківське право

Гетманцев Д.О. До питання про основні напрями розвитку податкового законодавства України

Аншоненко В.В. Щодо деяких питань представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у Верховній Раді України

Коваленко А.А. Консолідований, відкритий ринок проти непрозорої економіки: правовий аспект

РОЗДІЛ 7. Аграрне, екологічне та земельне право

Кулинич П.Ф. Земельні ділянки як об'єкт земельно-реєстраційних правовідносин

Костяшкін І. О. Правове забезпечення обігу земель як умова реалізації соціальної функції права власності на землю

Семчик О. В. Історичні аспекти реалізації права на землі залізничного транспорту

Мироненко І. В. Зміст та значення публічних сервітутів для правового регулювання земельних відносин

Цюра О.В. Особливості правового регулювання окремих видів трудових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження

РОЗДІЛ 8. Кримінальне право, кримінальний процес і а криміналістка

Кваша О.О. Конституційні принципи здійснення правосуддя як об'єкт кримінально-правової охорони

Яковець І.С. Досвід виконання кримінальних покарань Королівства Норвегія та доцільність його впровадження в Україні

Третьякова В.Г. До питання про визначення правового статусу тіла та частин тіла людини, а також щодо забезпечення захисту прав на них у контексті застосування міжнародних біоетико-правових стандартів

Калитаєв В.В. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Ніжинський С. С. До питання відшкодування шкоди, завданої корупцією у футболі та спорті в цілому

Тавлуй О. В. Вчинення незаконних дій щодо усиновлення за попередньою змовою групою осіб

РОЗДІЛ 9. Міжнародне право і порівняльне правознавство

Отрош М.І. Папа Римський як фізичний носій компетенції Святого Престолу

Іванищук А.А. Міжнародний політичний суд: обґрунтування створення

Манько М.В. Діти-солдати - учасники бойових дій?

Рибинська Л.О. Особливості діяльності ЮНІСЕФ щодо системи прав дитини

Давиденко О.І. Правовий статус Верховного представника СС із закордонних справ та безпекової політики

Громівчук І.М. Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві

Рибинський Є.І. Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей

РОЗДІЛ 10. Політичні науки

Коваленко А.А. Загальні збори та громадські слухання як інструмент громадського контролю на місцевому рівні

Федорчак Т.П. Теоретичні аспекти формування політичної трансформації і демократизації в ЦСЄ у працях вчених Російської Федерації

Співак ВМ. Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: політологічний аспект

Матвієнко А.С. Територіальний вимір транскордонного співробітництва

Хома Н.М. Нові підходи до розуміння моделей соціальної держави

Чижова ОМ. Сутнісні аспекти трансформації суспільства та процеси прагматичних перетворень

Цапко ОМ. Політика радянського керівництва щодо Української Автокефальної Православної Церкви в 20-х роках XX ст

Згурська В.Л. Сучасна критика концепції громадської участі

Добіжа В.В. Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти

Грицяк Д.І. Мова як чинник етнокультурної консолідації українського суспільства

Бутирська І.В. Соціальна політика Європейського Союзу: виклики та можливості

Ярошко О.З. Особливості двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин України з ознаками міжнародного договору як первинних джерел їх вивчення

Васильчук С.О. Особливості історико-політологічних підходів до явища молодіжного радикалізму та екстремізму

Семко В.Л. Другий Всеукраїнський перепис населення: етнополітичні ризики та перспективи

Сотник А.Л. Об'єкт, предмет та функції правової політології як нової галузі політичного знання

Руда Л.А. Еволюція політичних цінностей у контексті цивілізаційної ідентифікації українського суспільства

Палагнюк В.О. Місце студентства в протестних кампаніях у незалежній Україні: ретроспективний підхід

Жуковська А.О. Канали впливу громадянського суспільства на політичний процес у Республіці Болгарія

Богиня Т.Ю. Інститут лобізму: сутність, методи та функції

Бобрук А.М. Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі

Білошицький В.І. Лібералізація воєнної політики України та цивільно-військові відносини

Басовська К.О. Право людини на життя: юридична природа та зміст

Яфонкіна І.П. Приватна освіта як чинник демократизації українського суспільства

РОЗДІЛ 11. Рецензії

Пархоменко Н.М. Сучасний погляд на проблеми правотворчості

Семеняка В.В. Перший підручник з космічного права в Україні


Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 59. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 600 с.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

Держава і право

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теорія держави і права

Мірошниченко М.І. До проблеми критеріїв типології cучаcних правових систем

Заморська Л.І. До питання про визначення сучасного права

Волинець В.В. Функції держави і правове забезпечення ЇЇ взаємодії з громадянським суспільством

Пильгун Н.В., Рощук М.В. Забезпечення прав, інтересів і свобод людини та громадянина - пріоритетне завдання органів державного управління у сфері виконавчої влади

Шакірзянова І.В. Політичний режим та законність: взаємодія та взаємозв'язок

Котенко О.А. Право і політика: характеристики взаємодії

Гордимов А.В. Доктринальні джерела права та права людини в романо-германській та англосаксонській правових системах

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права

Омельчук В.В. Нормативно-правові акти проти єретиків у структурі норм церковно-канонічного права Візантійської імперії (кінець IV - XI ст.)

Цимбал В.О. Розвиток та функціонування мережі ощадних установ на території України у 20-х - 30-х рр. XX ст.

Лебедєв Д.В. Правове регулювання діяльності відділу судової медицини та медичної експертизи Міністерства народного здоров'я та опікування Української держави у 1918 р.

РОЗДІЛ 3. Конституційне право

Антонов В. О. Об'єкти національної безпеки та їх особливості

Берназюк Я.О. Правотворчість Президента України крізь призму особливостей деяких видів його актів

Гапоненко Л.В. Місце політичних партій в політичній системі України

Абасов Г.Г. Проблеми визначення конституційно-правових гарантій прав місцевого самоврядування

Волощук О.Т. Місце та роль уряду у механізмі здійснення зовнішньої політики

Петришина-Дюг Г.Г. Поняття та структура правового статусу політичних партій

Царук Л.С. Еволюція поняття права на мирні зібрання в Україні

Климено О.І. Поняття і зміст забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання

Зайцева І.О. Організаційно-правове забезпечення муніципальної статутної нормотворчості в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Толкачова І.А. Проблеми законодавчого регулювання подвійного громадянства в Україні

Кадук Т.Д. Проблеми реалізації парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади в Україні

РОЗДІЛ 4. Адміністративне право

Синкова О.М. До питання організаційно-правового забезпечення аудиту адміністративної діяльності

Муза О.В. Об'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин

Менів Л.Д. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання захисту прав споживачів

Трегубов Е.Л. Поняття та структура механізму реалізації права на судовий захист в адміністративному судочинстві України

Коцовська О.Л. Права споживачів як об'єкт адміністративно-правової охорони

Чернуха М.М. Проблема недосконалості інвестиційного законодавства в Україні та шляхи її вирішення

Досінчук К.Ф. Розвиток наукових підходів до осмислення правового забезпечення організації та діяльності органів нотаріату в Україні

Чекомовська О.Е. Теоретико-правові аспекти визначення основних понять у сфері електронного документообігу

Короп О.В. Застосування угод про обмін інформацією у зв'язку із проведенням митними органами документальних перевірок

РОЗДІЛ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Шамшина І.І. Представництво працівників у колективно-договірних відносинах

Нелін О.І. До питання доказів та доказування у нотаріальному процесі України

Шимон СІ. Сутність майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин: спроба теоретичного осмислення

Третьякова В.Г. До питання про кодифікацію біоетичного законодавства та створення біоетичної інфраструктури в Україні

Красицька О.В. Підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

Коструба А.В. Деякі питання цивільно-правового делікту як правоприпиняючого юридичного факту

Короєд С.О. Доступність правосуддя в цивільних справах як засіб забезпечення його ефективності

Дорошенко Л.Н. Несоответствие количественного состава участников хозяйственного общества требованиям закона как основание принудительной ликвидации

Васильєв С.В. Кодифікація як основна форма систематизації джерел цивільного процесуального права України

Зеліско А.В. Цивільна правосуб'єктність корпоративних інвестиційних фондів

Харченко О.С. Правове врегулювання відносин розмежування земель державної та комунальної власності

Іванюченко О.В. Комп'ютерна програма як частина винаходу

Кучма О.Л. Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять

Габрелян А.Ю. Поняття та сутність дефініції «податкове консультування»

Краєвський І.В. Правові наслідки невиконання обов'язку щодо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Дерій О.О. Поняття аліментного зобов'язання

Даниленко С.М. Викуп акцій акціонерним товариством у Російській імперії: історико-правовий аналіз

Головащук А.П. Цивільно-правові аспекти донорства репродуктивних клітин

Вінциславська М.В. Поняті та їх роль у виконавчому провадженні

Амбарцумян К.М. Поняття, зміст та правова природа віндикації

Сушко Е.А. Захист прав міноритарних акціонерів у Німеччині, Китаї, Україні: порівняльний аналіз

Михайлова Д.С. Проблеми обмеження цивільної дієздатності фізичної особи в Україні

РОЗДІЛ 6. Банківське право

Гайка О.Р. Проблеми правового регулювання набрання чинності рішення про місцевий бюджет

РОЗДІЛ 7. Аграрне, екологічне та земельне право

Сидор В.Д. Правова природа землеустрою

Гарварт Г.А. Домінанти державного управління лісовим фондом України

Онищенко І.О. Правове регулювання інформаційного забезпечення охорони навколишнього природного середовища в Україні

РОЗДІЛ 8. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістка

Японська ОТ. Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні

Аніщук В.В. Уявна оборона в законодавстві зарубіжних країн

Неживець ОМ. Виправлення та ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах України

Соловйова АМ. Історико-правовий аналіз видів злочинів проти власності на українських землях

Самандас Н.В. Професійна культура поліцейського як один з основних чинників підвищення позитивного іміджу поліції: зарубіжний досвід

Віскунов В.В. Проблеми визначення факультативних ознак суб'єктивної сторони складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 КК України

Коваль ОМ. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика

Алексеєва Н.Ю. Встановлення кваліфікуючих ознак злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них

Бойкова М.А. Міжнародні стандарти відшкодування шкоди, завданої злочином

Рунов В.Ю. Характеристика волі особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам під впливом примусу

М'ячикова І.В. Види віктимної поведінки неповнолітнього в генезисі статевих злочинів

Ярошенко О.Д. Безпосередній об'єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України

Кашка О.С. Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.

РОЗДІЛ 9. Міжнародне право і порівняльне правознавство

Хорошаєв С.С. Формування податкового права в Європейському Союзі

Білоцький С.Д. Проект DESERTEC - нове явище в реалізації міжнародно-правового забезпечення екологічно орієнтованої енергетики

Пасічник Я.С. Стадії правового регулювання міжнародної судової процедури

Шевкунова С.О. Роль міжнародних неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища

Антшіенко А.В. Мирні засоби розв'язання збройної конфліктності: проблеми дієвості

Скрипнюк О.О. Інституціальне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС

РОЗДІЛ 10. Політичні науки

Кресіна І.О. Статус національних меншин як фактор етнокультурного розколу України

Вітман КМ. Політико-правові виклики міжетнічній толерантності в Україні

Співак ВМ. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення в умовах глобальних трансформацій

Іжа ММ. Вплив політики єдності ЄС на регіональний розвиток Польщі (2007-2013 рр.)

Явір В.А. Інституціалізація політико-правової протидії дискримінації як механізм консолідації українського суспільства

Цапко ОМ. Політика Української Центральної Ради щодо автокефалії Української Православної Церкви

Перегуда С.В. Модернізація соціокультурно розколотого суспільства

Згурська В.Л. Особливості законодавчого регулювання діяльності благодійних організацій в Україні

Матвієнко А.С. Об'єднання територіальних громад: досвід Фінляндії та Латвії

Ярошко О.З. Принципи міждержавних відносин України

Сфімов ОМ., Заєць В.А. Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України

Таран Т.С. Соціальний капітал: концептуальні підходи зарубіжних дослідників

Чиж І.С. Конституційно-правові засади забезпечення права на поширення інформації в процесі формування інформаційного та громадянського суспільства

Герасименко А.Л. Зовнішньоекономічна стратегія держави: проблема визначення

Павличенко О.В. Юридичні фікції у приватному праві України

Бойчук І.В. Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на участь громадян України у виборчих кампаніях

Білошицький В.І. Демократичний цивільний контроль як механізм реалізації цивільно-військових відносин

Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів

Яфонкіна І.П. Рівень освіти як чинник національної безпеки держави

Лубська В.В. Трансформація українського суспільства: наслідки вестернізації

Червінка І. Етнополітичний конфлікт, його причини та типологія

РОЗДІЛ 11. Рецензії

Пархоменко Н.М. Актуальне дослідження джерел цивільного процесуального права

Копилежо О.Л., Баймуратов М.О. Перегляд судових актів у господарському судочинстві: проблеми та тенденції розвитку

РОЗДІЛ 12. Сторінки нам'яті

Нагребельний В.П., Андрійко О.Ф. Фундатор науки державного управління (до 90-річчя від дня народження відомого українського вченого-правознавця В.В. Цвєткова)


Вийшов друком черговий 58 випуск журналу «Держава і право», в якому, як і завжди, висвітлені актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, підприємницького та трудового права, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки тощо.

Журнал «Держава і право» розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, а також інших осіб, які цікавляться проблемами юридичної науки.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теорія держави і права

Лаврик Г.В. Теоретико-правові засади функціонування і розвитку кооперації в Україні

Макаренко Л.О, Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії

Шебаніц Д.М. Історико-правові передумови формування ідеї міжнародного співробітництва

Бакаєе Д.С. Правові проблеми зловживання правом у господарській діяльності

Бондарева К.В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів

Юркевич Х.І. Представницький мандат: теоретико-правовий аналіз правової природи, сутності та характерних рис

Чаплюк О.І. Тенденції розвитку національної та міжнародної правотворчості: реалії сучасності

Тицька Я.О. Сучасні теоретико-методологічні підходи до визначення юридичної природи освітніх правових відносин

Павличенко О.В. Особливості фікцій публічного права України

Лукаш Т.Л. Основні принципи демократичності виборчого права

Карманюк О.П. Проблеми класифікації юридичних обов'язків

Кабанець О.С. До питання про деякі теорії демократії

Гавронська Т.В. Конституційно-правові гарантії свободи особистості

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права

Довбня В.А. Правові основи формування структури та компетенції НКВС УСРР (УРСР) (січень 1919 р. - березень 1946 р.)

Єпур М.В. Розвиток кримінального права у Російській державі у першій половині XVIII ст

Коритко Л.Я. Розвиток правової охорони земель нормами австрійського права XIX - поч. XX ст.

Курилюк Ю.Б. Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби в період перебування українських земель під владою Литовського князівства (XIV - XVIII ст. ст.)

Вовчук М.В. Правові акти з протидії злочинності, ухвалені" в УСРР у 1921-1922 рр

РОЗДІЛ 3. Конституційне право

Оніщук М.В. Система стримувань і противаг в українській моделі організації влади: проблеми і шляхи вдосконалення

Яковлєв А.А. Конституційно-правовий досвід зміни форми державного правління в Україні (2004 - 2010 рр.)

Галус О. О. До питання про визначення предмета загальнодержавного референдуму: вітчизняний та європейський досвід

Віхляєв М.Ю. Проблемні аспекти та наслідки законодавчого закріплення терміна «громадські об'єднання» у новому Законі України «Про громадські об'єднання»

Снігур І.Й. Вітчизняні наукові підходи до розуміння співвідношення функцій парламенту України

Антонов В.О., Закутайло О.П. Рада національної безпеки і оборони України як важливий суб'єкт системи забезпечення національної безпеки Української держави

Подорожна Т.С. Необхідність теоретичного дослідження поняття «конституційний процес» в конституційному праві: загальні питання

Падалко Г.В. Функції служби в органах місцевого самоврядування в Україні: деякі питання методології дослідження

Петришина-Дюг Г.Г. Поняття та структура правового статусу політичних партій

Масензов А.I. Методологічні засади компетенції парламенту в сфері забезпечення національної безпеки та оборони

Костишин Р.В. Конституційно-правові засади застосування української мови як важливої складової у передвиборчій агітації

Ісаснко А.В. Зовнішньополітичні функції Кабінету Міністрів України

Недибалюк В.Д. Конституційне право людини на повагу до її гідності: поняття, зміст і його місце в системі прав людини

Лєскіна І.Є. Питання правового регулювання тендерних відносин в Україні

РОЗДІЛ 4. Адміністративне право

Ворона Д.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері міграції

Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя вдосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів

Лютіков П.С. Розвиток поглядів учених-адміністративістів на предмет адміністративного права

Хоббі Ю.С. Інформаційна безпека туристів: проблеми та перспективи

Беззубов Д.О. Управлінська безпека органів внутрішніх справ України: концептуальний підхід

Лошицький М.В., Короєд С.О. Межі втручання адміністративного судочинства в сферу адміністративно-деліктної юрисдикції

Боднарчук О.Т. Правові обмеження, пов'язані з проходженням державної служби в пенітенціарних установах, спрямовані па протидію корупції за законодавством України

Баранов О.А. Основні принципи кодифікації інформаційного законодавства

Малярчук І.А. Порушення судової адміністративної справи у податкових спорах

Кунцевич М.П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади

Зозуль І.В. Презумпції в адміністративному судочинстві: деякі загальнотеоретичні аспекти

Микитась Л.В. Принципи організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ України

Шиян О.Л. До питання співвідношення понять «інновація» та «інноваційна діяльність»

Савранчук Л.Л. Підстави для відмови іноземцю або особі без громадянства в оформленні візи для в'їзду до України

Куразов Ю.Х. Попередження як вид адміністративного стягнення: поняття та його основні властивості

Чан Туи Ван. Основные задачи туризма во Вьетнаме

Бережна І.А. Процесуальний статус перекладача в системі суб'єктів адміністративпо-деліктпого провадження

Яцик Т.П. Форми взаємодії органів державної податкової служби України із засобами масової інформації

Костенко В.М. Світовий досвід протидії корупційпим проявам

РОЗДІЛ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Мельничук Н.О. Кримінальна відповідальність у правовому регулюванні договірних трудових відносин

Цесарський Ф.А. Конкретизація умов адаптації вітчизняного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів регулювання індивідуальних трудових відносин

Коросд С.О. Послуга держави сторонам у вирішенні приватноправових спорів - майбутнє цивільного судочинства

Мікуліна М.М. Природність, фізичність, біологіність як детермінанти особистих немайнових прав

Бондар ОТ. Майнові відносини як об'єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства

Вахонєва Т.М. Виробники фонограм і відеограм як суб'єкти суміжних прав

Басай О.В. Класифікаційні критерії для систематизації принципів цивільного права

Харченко Г.Г. Обмеження та обтяження речових прав: проблема розмежування

Ніжинська І.С., Ніжинський С.С. Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення

Просянюк О.В. Набуття правового статусу учасника товариства з обмеженою відповідальністю в разі придбання права па частку третьою особою

Сушко С.О. Акціонерні товариства з мінімальною кількістю акціонерів в Україні, Німеччині, Китаї: порівняльний аспект

Колотілова І. О. Правильне застосування норм матеріального права-умова законності судового рішення

Фартушок Т.Б. Особливості укладення трудових договорів в період Стародавньої Русі, серед запорозьких козаків та за виконання сільськогосподарських робіт в період XVIII—XIX століть як передумова гарантування прав на оплату праці

Золотухіна Ж.М. Суб'єкти господарювання як учасники фінансово-правових відносин з падання державних гарантій

Лаврський Р.І. Правова природа договірних відносин між туроператором і турагентом

Романовська Л.А. Дієздатність дитини за цивільним законодавством

Гречка Т.А. Юридична природа та порядок застосування «публічного порядку» в міжнародному приватному праві

Простибоженко Т.В. Сутність і призначення набувальпої давності крізь призму теорій її походження

Романюк А.О. До питання реформування законодавства України у сфері збереження та використання історичних та культурних цінностей

Сичевська А.М. Захист прав власника в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Паустовська Л.Л. Недійсні правочипи: актуальні проблеми сучасної практики

Карякіна О.Ю. Відносини фрапчайзипгу як предмет правового регулювання

Семененко М.В. Визначення правомірності зобов'язування страховика на внесення змін до договору страхування при зміні страхового ризику або вартості майна

РОЗДІЛ 6. Банківське право

Оніщик Ю.В. Митні органи України як суб'єкти публічної фінансової діяльності

Кіріка Д.В. Пріоритети адміністративпо-правового забезпечення протидії відмивання коштів у сфері страхової діяльності в Україні

Чернов М.М. Дослідження проблем банківської діяльності в юридичній літературі

Антоненко В.В. Функції комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Рийко М.С. Фінансова стабільність як законодавчо визначене завдання регуляторів фінансових ринків

Плотиікова М.В. Види правових актів національного банку України

Гайка О.Р. Система рішень про місцеві бюджети: особливості структури та зв'язків між елементами

Розділ 7. Аграрне, екологічне та земельне право

Юрченко О.М., Проблеми запровадження ринку землі в Україні

Федоровська О.Б. Особливості правового статусу лікувально-оздоровчих територій

Настечко К.О. Методологія написання дисертаційного дослідження у сфері земельного права

Посохова М.М, Досвід країн Європейського Союзу в галузі правового регулювання цільового використання земель і планування територій

Розділ 8. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Цимбал П.В., Шишка Р.Б., Козак Н.С. Способи вчинення комп'ютерних злочинів як елемент криміналістичної характеристики

Бахин В.П., Дырдин М.Е. Совместная деятельность адвокатов в одном уголовном судопроизводстве

Грицаєнко Л.Р. Реалізація принципу незалежності в діяльності прокуратури України в контексті світового досвіду

Сарнавський О.М. Кримінальпо-правовий захист суверенітету України

Гришко О.М. Причини і умови вчинення корисливих злочинів щодо осіб похилого віку

Черковська Т.М. Застосування принципу тендерної адекватності при вирішенні тендерних проблем в кримінальпо-правовій сфері

Старко О.Л. Недоліки законодавства про кримінальну відповідальність за зараження інфекційними хворобами

Мудряк Т.О. Криміналістична характеристика способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами

Линник О.В. Нормативно-правове регулювання застосування поліграфа в окремих країнах СНД

Котюк О.І. Засади кримінального провадження: проблеми визначення та змістовного наповнення

Пасека М.О. Генезис формування вчення про неповнолітнього як елемент криміналістичної характеристики

Баринін А.В. Криміналістичний аналіз засобів психологічного в пиву па неповнолітню особу під час проведення слідчих дій

Прищепа В.І. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді громадських робіт

Тітков К.С. Повноваження прокурора по реалізації міжнародної співпраці у сфері кримінального провадження: окремі питання екстрадиції

РОЗДІЛ 9. Міжнародне право і порівняльне правознавство

Тімуш І.С. Міжнародно-правові стандарти судового захисту фізичної особи у разі завдання їй шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду

Ржевська В.С. Порівняння зобов'язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами

Отрош М.І. До питання щодо правової природи конкордатів

Мустафаева А.Ж Международная правовая зашита медицинских прав ребенка и проблеми биозтики

Блощаневич А.В. Вплив трансформації системи міжнародних відносин кіпця XX - початку XXI ст. на розвиток міжнародного права

РОЗДІЛ 10. Політичні науки

Кресіна І.О., Стопко О.М. Парадокс політичної відповідальності в парламентській республіці

Іжа М.М. Перспективи та виклики регіонального розвитку у нових членах ЄС

Вітман К.М. Закордонні українці як етпополітичпий ресурс держави

Перглер Т.І. Утвердження інноваційної моделі державотворення -національна стратегія розвитку України

Лікарчук Н.В. Комунікативні закономірності як фактор формування політичного іміджу

Перегуди Є.В. Взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої влади на сучасному етапі державотворення України

Матвієнко А.С. Територіальна реорганізація виборчої системи Великобританії

Семченко О.Л. Перспективні напрями сучасних досліджень іміджу держави

Кукуруз О.В. Політико-правові механізми посилення політичної відповідальності народних депутатів України

Щербина В.П. Геополітичні аспекти україно-російського протистояння у газовій сфері

Баула О.В. Громадські приймальні політичних партій як учасники виборчої кампанії

Ніколаєнко Н.О. Загальні тенденції використання адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній в Україні

Сотник А.Ж. Правова політологія: передумови становлення та особливості процесу інституціоналізації

Яфонкіна І.П. Державні стандарти освіти як засіб впливу на освітню галузь України

Ващенко О.О. Проблема мінімізації політичних маніпуляцій у трансформаційному суспільстві

Мельник А.І. Державно-правові погляди Юліана Романчука (до постановки проблеми)

Богиня Т.Ю. Судовий лобізм як сучасний політико-правовий феномен (на прикладі США)

Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів

Розділ 11. Рецензії

Наумкіна С.М. Нове політологічне дослідження соціальної держави

Бортніков В. І. Дослідження тендерної проблематики політичної діяльності

Розділ 12. Наші ювіляри

Нагребельний В.П., Батанов О.В. Визначний вчений-конституціоналіст, педагог і організатор юридичної науки (до 100-річчя від дня народження А.П. Таранова)

До славного ювілею Я.М. Шевченко

До 60-річчя від дня народження члена-кореспопдента Національної академії правових наук України В.П. Нагребельного

Розділ 13. Сторінки пам'яті

Аурел Зіновійович Георгіца


Вийшов друком черговий 57 випуск журналу «Держава і право», в якому, як і завжди, висвітлені актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, підприємницького та трудового права, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки тощо.

Журнал «Держава і право» розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, юристів-практиків, а також інших осіб, які цікавляться проблемами юридичної науки.

Держава і право

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Теорія держави і права

Риндюк В.І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правових актах: поняття та види

Мірошниченко М.І. Генезис правової системи: критерії структурування, етапи (питання теорії та історії)

Міма І.В. Методологія дослідження релігійних норм

Чорнолуцький Р.В. Нормопроектна діяльність: підходи до онтологічного розуміння

Меленко С.Г. Критика приватно-власницьких та соціально-иравових поглядів Платона у творчій спадщині Арістотеля

Сухицька Н.В. Правове регулювання: проблеми ефективності

Хірсін А.В. Основна методологічна дилема у визначенні смислових основ права

Минькович-Слободяник О.В. Правова політика як чинник функціонування правової держави 

Волинець В.В. Правове забезпечення економічної функції держави і розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки

Макеєва О.М. Правова культура працівників мас-медіа

Бондарева К.В. Поняття політичних режимів як предмет юридичних досліджень

Мних-Котляр Н. М. Сучасні теорії правонаступництва та їх економічний зміст

Карась А.Г. Глобалізація як чинник трансформації права

Поліщук Г. Б. Юридична техніка кодифікаційних актів в системі юридичних явищ

РОЗДІЛ 2. Історія держави і права

Скоморовський В.Б. Правові основи військово-політичного договору радянських республік 1919 р.

Лебедєв Д.В. Організаційно-структурні основи функціонування Міністерства народного здоров'я та опікування в Українській державі у 1918 р.

РОЗДІЛ 3. Конституційне право

Антонов В.О. Проблема введення надзвичайного стану як важлива складова у діяльності Верховної Ради України

Подорожна Т.С. Конституційно-правові поняття в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права

Падалко Г.В. Централізація та децентралізація в організації служби в органах місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект

Омельченко Н.Л. Генезис законодавчої діяльності Верховної Ради України: досвід, проблеми та перспективи

Берназюк Я.О. Особливості проведення правової експертизи та громадського обговорення в процесі підготовки актів Президента України

Волощук О.Т. Місце уряду в системі розподілу влад

Петришина-Дюг Г.Г. Конституційно-правова відповідальність політичних партій: поняття, сутність та особливості

Шевчук А.З. історія виникнення та розвитку інституту імпічменту у зарубіжних державах 

Бондарчук О.В. До питання про скасування (обмеження) депутатської недоторканності в Україні

Недибалюк В.Д. Конституційно-правові гарантії забезпечення дотримання та реалізації права людини на повагу до її гідності

Квач С.С. Роль міжнародних стандартів у процесах формування національного муніципального законодавства

Ющенко О.О. Участь громадян України у законотворчому процесі: поняття, система, принципи 

Байталюк З.В. Правове регулювання порядку створення та діяльності політичних партій в Україні

РОЗДІЛ 4. Адміністративне право

Галунько В.В. Адміністративно-інфраструктурне право: поняття, предмет, джерела і завдання

Радзівон С.М. Проблеми правового захисту осіб, підданих міліцією заходам адміністративного примусу

Юрах В.М. До обгрунтування сумнівності у доцільності зберігання транспоргних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках державтоінсиекції

Муза О.В. Принципи функціонування адміністративно-процесуальних правовідносин

Короєд С.О. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин засобами адміністративно-деліктного провадження

Боднарчук О.Г. Заохочення як адміністративно-правовий засіб попередження та припинення корупції серед персоналу державної кримінально-виконавчої служби України

Гордєєв В.В. Позовна заява як юридичний факт в адміністративному судочинстві України

Глоба Д.М. Шляхи вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ (за матеріалами судової практики)

Дорога В.С. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства

Єдгарова І.В. Організаційно-методичні засади планування моніторингу діяльності державних службовців з надання публічних послуг

Костенко І.В. Оскарження рішень та дій в адміністративному процесі

Яковенко О.О. Поняття та елементи механізму контролю за дотриманням законодавства у сфері прав споживачів

Довгань Т.М. Зміст і система принципів оскарження постанов органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у справах про адміністративні правопорушення

Бєліков Ю.М. Приватні охоронні організації як суб'єкти профілактики злочинності

РОЗДІЛ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Бичкова С.С., Чучкова Н.О. Особливості представництва іноземних осіб у цивільному процесі України

Костюк В.Л. Правові акти європейських інституцій влади у контексті становлення сучасної моделі трудової правосуб'єктності

Басай О.В. Співвідношення принципів цивільного права з предметом та нормами цивільного права

Мікуліна М.М. Чи забезпечений захист суб'єктивних цивільних прав особи?

Цесарський Ф.А. Проблеми дискримінації при укладенні трудових договорів та шляхи її усунення

Шимон СІ. Право власності на майнові права: замітки до наукової дискусії

Коробенко Н.П. Міжнародно-правове регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання

Бабаскін А.Ю. Становлення інституту комерційного кредиту в цивільному праві України 

Пилипенко С.А. Окремі питання розгляду судами справ щодо страхового відшкодування 

Короєд С.О. Спрощення судових процедур як окремий напрям оптимізації цивільного процесу України

Бакалінська О.О. Справедливість — оціночне поняття цивільного права

Ятченко Є.О. Делегація та цесія як підстави правонаступництва у виконавчому провадженні

Волохов О.С. Особливості реалізації положень міжнародних правових актів у національному трудовому законодавстві

Піцикевич В.В. Вплив ліцензії на внутрішні ознаки суб'єктів господарювання

Мусієнко Б.Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми

Чернега В.М. Принцип одношлюбності та контрарності як наскрізна ідея українського сімейного права

РОЗДІЛ 6. Фінансове право

Оніщик Ю.В. Інститут публічного фінансового контролю у митній сфері: поняття, особливості, види

Аніщенко М. А. Деякі питання правового регулювання видатків на здійснення державних закупівель вищими навчальними закладами I—II рівнів акредитації

РОЗДІЛ 7. Аграрне, екологічне та земельне право

Семчик В.І., Костенко С.О. Досвід правового регулювання аграрних інтервенцій у країнах ЄС: порівняльно-правовий аспект

Бахуринська М.М. Правові проблеми оформлення прав на землю в умовах утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту

Юрчишин Н.Г. Межі реалізації права приватної власності на ліси в Україні: теоретико-правовий аспект

Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні

РОЗДІЛ 8. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Соколова Я А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України

Томин С.В. Показання анонімних свідків у кримінальному процесі України: поняття та умови допустимості

Шведова Г.Л. Політико-кримінологічні аспекти корупції в умовах сучасної України

Арсірій М.В. Правові основи правозахисної діяльності органів прокуратури у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Васильків Ф.Ф. Генезис тероризму

Рунов В. Ю. Способи кримінально караного примушування

Плекан В.В. Посередництво в хабарництві: стан дослідження в кримінально-иравовій літературі

Колінько О.О. Віктимологічна профілактика доведення до самогубства

РОЗДІЛ 9. Міжнародне право і порівняльне правознавство

Медведєва М.О. Застосування контрзаходів і санкцій у міжнародному праві навколишнього середовища 

Цірат Г.А. Роль національного закону та міжнародного договору в забезпеченні взаємності при визнанні та виконанні іноземних судових рішень

Кузнєцова К.І. Вплив участі у Вишеградській групі на європейську інтеграцію Чеської Республіки

Цірат Г.В. Колізійні норми зобов'язальних правовідносин у міжнародному приватному повітряному праві

Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: системагизований огляд та характеристика

Кукіна 3. О. Правове регулювання телерадіомовлення: досвід зарубіжних країн та України

РОЗДІЛ 10. Політичні науки
Кресіна І.О., Коваленко А.А. Політична відповідальність: особливості предмета дослідження

Вітман К. М. Регіональна мова: від етимології до практики мовної політики

Іжа М.М. Відмова Великої Британії від агентств регіонального розвитку: уроки для України

Перегуда Є.В. Взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади в умовах партійно-иолітичного плюралізму

Матвієнко А. С. Територіальний устрій як основа системи соціального забезпечення у Швеції

Ходаківський М.Д. Виконавча влада як суб'єкт політичної відповідальності

Семко В. Л. Зарубіжні українці у контексті сучасних уявлень про діаспору

Коч С.В. Диаспоры в миграционном процессе Европы

Рудницький С.В. Характер категорії «інтерес» та проблеми її застосування для опису групових інтересів

Мироненко П. В. Особливості зіставлення понять «форма правління» та «демократизація»

Береза А. В. І Іолітична стабільність як характеристика системи та політичного режиму

Кукуруз О. В. Основні напрями забезпечення політичної відповідальності народних депутатів України

Стойко О.М. Невиборні органи публічної влади як виклик традиційним підходам до політичної відповідальності

Гарат РМ. Організація військово-економічної та військово-технічної співпраці у рамках ОДКБ

Рибак І. В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання

Івацький В.І. Греко-татарська та греко-еллінська ідентичності: політологічний аспект

Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу

Лутчин Т.М. Політико-правові вимоги національно-демократичних об'єднань України в другій половині XX століття

Ямчук А.М. Класифікація операцій 00Н із підтримання миру на Африканському континенті

РОЗДІЛ 11. Рецензії

Клименко О.М. Теорія нотаріального процесу: від свободи досліджень до розвитку наукової школи

Наші ювіляри

Невтомний вчений і педагог (до ювілею П. А. Рудика)

Сторінки пам'яті

Кучеренко Ірина Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.)

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией