Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності відділу теорії держави і права

Основні напрями наукової діяльності Відділу за останні роки

1. Теоретико-правові проблеми законності (І кв. 1999 р. – ІІ кв. 2001 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії:

 • Бобровник С.В., Оніщенко Н.М. «Правова система України: стан та перспективи розвитку» // «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми перспективи». – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.;
 • Власов Ю.Л. «Проблеми тлумачення норм права»: Монографія. – К., 2001. – 180 с.;
 • «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення»: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с.;
 • «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» / Ред. О.В. Зайчук, С.В. Бобровник. – К.: Юстініан, 2004. – 216 с.

2. Теоретико-методологічні проблеми розвитку правової системи України
(ІІІ кв. 2001 р. – ІІ кв. 2004 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії:

 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.;
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.;
 • Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; За заг. ред. В.С. Журавського. – К.: «Юрінком Інтер», 2003. – 296 с.;
 • Тимошенко В.І. «Розвиток теорії держави в політико-правовій думці Україні і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.;
 • «Вступ до теорії правових систем» / За заг. ред. О.В. Зайчука,    Н.М. Оніщенко: Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2006. – 432 с.

3. Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні (ІІІ кв. 2004 р. – ІІ кв. 2006 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, підручники:

 • Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська М.О. «Європейський правовий вимір гендерно-чутливої політики»: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 144 с.;
 • «Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права». – К.: К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 157 с.;
 • «Конституційні засади законотворчої діяльності». – К: Парламентське видавництво, 2005. – 161 с.;
 • «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом». – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 198 с.;
 • «Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України»: Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2005. – 186 с.;
 • «Акти європейського права із соціальних питань» / За заг. ред. академіка НАН України В.М. Литвина. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 543 с.;
 • «Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник  / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.;
 • «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні»: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 424 с.;
 • «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства»: Монографія / Кол. авт.: За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 372 с.

4. Теоретичні проблеми реалізації принципу верховенства права в Україні
(ІІІ кв. 2006 р. – ІІ кв. 2008 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, підручники та навчальні посібники:

 • «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)»: Монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: «Видавництво «Фенікс», 2007. – 400 с.
 • «Порівняльне правознавство: правові системи світу»: Монографія / Кол. авт.; За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 485 с.;
 • Оніщенко Н.М. «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи»: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.;
 • «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.;
 • «Теорія держави і права. Академічний курс»: Підручник (2-ге видання, доп.) / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

5. Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики
(ІІ кв. 2008 р. – ІІ кв. 2009 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано колективну монографію та наукову доповідь, проведено науково-практичну конференцію, за результатами якої видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права»:

 • «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» / Н.М. Оніщенко, Т.І. Тарахонич, Н.М. Пархоменко, Л.О. Макаренко / За заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – 215 с.;
 • «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики»: наукова доповідь / Н.М. Оніщенко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010 – 84 с.
 • Альманах права. Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 1. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – 192 с.

6. Проблеми праворозуміння та реалізації права в умовах демократичного суспільства (ІІІ кв. 2010 р. – ІІ кв. 2012 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, навчальний посібник, наукову доповідь, проведено науково-практичну конференцію, за результатами якої видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» (Випуск 2):

 • «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні»: монографія / кол. авторів.; за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – 352 с.;
 • Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи»: монографія / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 176 с.:
 • Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України / Кол. авторів: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Богініч О.Л., Макаренко Л.О., Кубальський О.Н. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 128 с.;
 • Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наукова доповідь. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН україни, 2011. – 69 с.;
 • Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 384 с.
 • Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 316 с.;
 • Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с.

7. Принцип рівності у праві: теорія та практика (ІІІ кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано колективні монографії, наукові доповіді, наукові статті, проведено науково-практичні конференції, за результатами яких видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права»:

 • Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння: монографія / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. та ін.; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 480 с.
 • Принцип рівності у праві: теорія і практика: монографія / передмова акад. НАН України Ю.С. Шемшученка; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 380 с.
 • Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 492 с.
 • Альманах права. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.
 • Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.

8. Правова ідеологія як чинник розвитку демократичного суспільства
(ІІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.)

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальну та колективну монографії, наукову концепцію та доповідь, наукові статті, проведено науково-практичні конференції, за результатами яких видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права»:

 • Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні / Ю.С. Шемшученко, Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, С.В. Стоєцький, Я.І. Фощан, О.Л. Богініч, О.Л. Львова, С.О. Сунєгін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 112 с.
 • АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 608 с.
 • Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Стоєцький С.В., Фощан Я.І., Макаренко Л.О., Львова О.Л., Сунєгін С.О. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 116 с.
 • Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів: монографія / [кол. авторів ; за заг. ред. Н. М. Оніщенко]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 472 с.
 • Пархоменко Н.М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 254 с.
 • Соціальна політика: вимоги суспільства, виклики часу, потреби людини: науково-аналітична доповідь / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Сунєгін С.О. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 80 с.
 • АЛЬМАНАХ ПРАВА. Право і прогрес: складові забезпечення у сучасних умовах. – Випуск 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – 446 с.

9. Право і прогрес: запити громадянського суспільства
(І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р.)

На теперішній час співробітниками відділу теорії держави і права здійснюється робота над новою науковою роботою на тему: «Право і прогрес: запити громадянського суспільства».

Резюме дослідження:

Метою дослідження є теоретико-правові проблеми забезпечення правового прогресу як основної передумови реформування багатьох сфер життєдіяльності, соціальних перетворень, демократичних зрушень тощо. Правовий прогрес є необхідною умовою забезпечення стабільного соціального розвитку в цілому, його основним ціннісно-нормативним джерелом, запорукою ефективності полілогу громадянського суспільства, особи та держави. Дослідження теоретико-правових засад правового прогресу передбачає, зокрема, необхідність здійснення всебічного осмислення сучасних реалій багатоманітної правової дійсності, її цивілізаційних та соціокультурних складових, вивчення відповідних гуманітарних чинників, що впливають на його розвиток.

Методологічну основу дослідження складатимуть такі підходи та методи: положення діалектики, порівняльно-правовий аналіз, структурно-функціональний, порівняльний, логіко-догматичний метод та метод системного аналізу вітчизняних, іноземних та міжнародно-правових нормативних актів.

Загальний план дослідження: дослідити сутність, природу, принципи феномену «правового прогресу»; обґрунтувати значення правового прогресу у забезпеченні реформування найважливіших сфер життєдіяльності суспільства та демократичних зрушень. Враховуючи, що вітчизняний соціальний розвиток все ще перебуває на перехідному етапі, великого значення набуває дослідження ціннісних засад правового прогресу в контексті сучасних цивілізаційних та соціокультурних вимірів розвитку суспільства.

Актуальність наукового дослідження. Правовий прогрес, його взаємозв’язок та взаємозалежність з іншими чинниками соціального розвитку в цілому, належать до найактуальніших проблем, що стоять на порядку денному сучасної юриспруденції. Якісне реформування усіх сфер життя суспільства, особливо правової, залежить від багатьох чинників, зокрема, від ступеня забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, стану правової свідомості та правової культури в суспільстві, ціннісних орієнтацій громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади тощо. Лише поєднання цих та багатьох інших чинників дає змогу подолати численні кризові стани та явища сучасної соціальної дійсності, а також забезпечити дієвість здійснюваної в Україні правової форми. Сучасна правова реальність в Україні виявила величезний брак зазначеного, що, зокрема, спричинило не лише моральну кризу, а й призвело до критичної втрати з боку суспільства поваги та довіри до влади й закону. Тому правовий прогрес має бути об’єктом особливої уваги правознавців. На превеликий жаль, сучасний рівень розробки даної проблематики, пов’язаної із правовим прогресом, перебуває не на належному рівні.

Очікувані результати: підготовка колективної монографії (загальним обсягом 25 д.а.), підготовка аналітичної записки, підготовка наукових статей до наукових збірників та журналів, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо.

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией