Основні напрями наукової діяльності відділу теорії держави і права

Основні напрями наукової діяльності Відділу за останні роки

1. Теоретико-правові проблеми законності (І кв. 1999 р. – ІІ кв. 2001 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії:

 • Бобровник С.В., Оніщенко Н.М. «Правова система України: стан та перспективи розвитку» // «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми перспективи». – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 656 с.;
 • Власов Ю.Л. «Проблеми тлумачення норм права»: Монографія. – К., 2001. – 180 с.;
 • «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення»: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с.;
 • «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» / Ред. О.В. Зайчук, С.В. Бобровник. – К.: Юстініан, 2004. – 216 с.

2. Теоретико-методологічні проблеми розвитку правової системи України
(ІІІ кв. 2001 р. – ІІ кв. 2004 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії:

 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.;
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.;
 • Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; За заг. ред. В.С. Журавського. – К.: «Юрінком Інтер», 2003. – 296 с.;
 • Тимошенко В.І. «Розвиток теорії держави в політико-правовій думці Україні і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.;
 • «Вступ до теорії правових систем» / За заг. ред. О.В. Зайчука,    Н.М. Оніщенко: Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2006. – 432 с.

3. Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні (ІІІ кв. 2004 р. – ІІ кв. 2006 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, підручники:

 • Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська М.О. «Європейський правовий вимір гендерно-чутливої політики»: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 144 с.;
 • «Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права». – К.: К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 157 с.;
 • «Конституційні засади законотворчої діяльності». – К: Парламентське видавництво, 2005. – 161 с.;
 • «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом». – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 198 с.;
 • «Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України»: Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2005. – 186 с.;
 • «Акти європейського права із соціальних питань» / За заг. ред. академіка НАН України В.М. Литвина. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 543 с.;
 • «Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник  / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.;
 • «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні»: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 424 с.;
 • «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства»: Монографія / Кол. авт.: За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 372 с.

4. Теоретичні проблеми реалізації принципу верховенства права в Україні
(ІІІ кв. 2006 р. – ІІ кв. 2008 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, підручники та навчальні посібники:

 • «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)»: Монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: «Видавництво «Фенікс», 2007. – 400 с.
 • «Порівняльне правознавство: правові системи світу»: Монографія / Кол. авт.; За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 485 с.;
 • Оніщенко Н.М. «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи»: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.;
 • «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.;
 • «Теорія держави і права. Академічний курс»: Підручник (2-ге видання, доп.) / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

5. Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики
(ІІ кв. 2008 р. – ІІ кв. 2009 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано колективну монографію та наукову доповідь, проведено науково-практичну конференцію, за результатами якої видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права»:

 • «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» / Н.М. Оніщенко, Т.І. Тарахонич, Н.М. Пархоменко, Л.О. Макаренко / За заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – 215 с.;
 • «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики»: наукова доповідь / Н.М. Оніщенко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010 – 84 с.
 • Альманах права. Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 1. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – 192 с.

6. Проблеми праворозуміння та реалізації права в умовах демократичного суспільства (ІІІ кв. 2010 р. – ІІ кв. 2012 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано індивідуальні та колективні монографії, навчальний посібник, наукову доповідь, проведено науково-практичну конференцію, за результатами якої видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» (Випуск 2):

 • «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні»: монографія / кол. авторів.; за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2010. – 352 с.;
 • Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи»: монографія / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 176 с.:
 • Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України / Кол. авторів: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М., Богініч О.Л., Макаренко Л.О., Кубальський О.Н. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 128 с.;
 • Концептуальні засади забезпечення правової культури населення в Україні: наукова доповідь. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН україни, 2011. – 69 с.;
 • Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 384 с.
 • Альманах права. Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 2. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 316 с.;
 • Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. – 492 с.

7. Принцип рівності у праві: теорія та практика (ІІІ кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р.).

За результатами цього дослідження підготовлено та опубліковано колективні монографії, наукові доповіді, наукові статті, проведено науково-практичні конференції, за результатами яких видано науково-практичний юридичний журнал «Альманах права»:

 • Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння: монографія / Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. та ін.; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 480 с.
 • Принцип рівності у праві: теорія і практика: монографія / передмова акад. НАН України Ю.С. Шемшученка; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2014. – 380 с.
 • Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 492 с.
 • Альманах права. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – Випуск 4. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 464 с.
 • Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.

8. Правова ідеологія як чинник розвитку демократичного суспільства
(ІІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.)

На теперішній час співробітниками відділу теорії держави і права здійснюється робота над новою науковою роботою «Правова ідеологія як чинник розвитку демократичного суспільства».

Резюме дослідження:

Метою дослідження є теоретико-методологічні проблеми аналізу правової ідеології явища, що характеризується на відміну від політичної ідеології, рисами моністичного характеру, є феноменом соціального консенсусу. Правова ідеологія обґрунтовує та оцінює правовідносини, що склалися або такі, що перебувають на етапі становлення. У розробці правової ідеології приймають участь фахівці різної спеціалізації: юристи, політологи, економісти, проте провідна роль все ж таки належить науковцям. Саме вони покликані формувати доктринальні засади правової ідеології, що враховуватимуть конкретно-історичні умови життя суспільства, розстановку сил, рівень суспільної свідомості, соціальну психологію, волю й інтереси як більшості, так і меншості, а також інші фактори.

Методологічну основу дослідження складатимуть такі підходи та методи: положення діалектики, порівняльно-правовий аналіз, структурно-функціональний, порівняльний, логіко-догматичний метод та метод системного аналізу вітчизняних, іноземних та міжнародно-правових нормативних актів.

Загальний план дослідження: дослідити сутність, природу, принципи феномену «правова ідеологія»; обґрунтувати моністичний характер правової ідеології на відміну від плюралістичного характеру політичної ідеології. Враховуючи, що на жаль політика не стала мистецтвом компромісу слід упроваджувати у суспільстві не стільки повагу до кожного з видів політичної ідеології, скільки повагу до людини, до її права на життя і до її права на власну думку у цьому житті. Велика роль у цих процесах відведена саме правовій ідеології як явищу соціального компромісу та правового консенсусу.

Актуальність наукового дослідження Правова ідеологія – одна з найактуальніших проблем, що стоять на порядку денному сучасної юриспруденції. Якісне реформування усіх сфер життя суспільства, особливо правової, залежить від ідеологічного наповнення, правової свідомості та культури, ціннісних орієнтації відповідних посадових осіб державної влади. Сучасна правова реальність в Україні виявила величезний брак зазначеного, що, зокрема, спричинило не лише моральну кризу, а й призвело до критичної втрати з боку суспільства поваги та довіри до влади й закону. Тому правова ідеологія повинна бути об’єктом особливої уваги правознавців. На превеликий жаль, сучасний рівень розробки проблематики, пов’язаної із правовою ідеологією, перебуває не на належному рівні.

Очікувані результати: за результатами виконання теми планується підготувати колективну монографію «Правова ідеологія як чинник розвитку демократичного суспільства» загальним обсягом 25 а.а., цикл статей у правових та громадського-політичних виданнях.

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией