Оголошення

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ    ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури на 2019 рік  з таких спеціальностей (спеціалізацій) :

на  умовах  державного  замовлення

Спеціальність  -  081- Право

 • теорія держави і права;
 • господарське право;
 • земельне право;
 • екологічне право;
 • міжнародне приватне право.
 • історія держави і права;
 • теорія держави і права;
 • конституційне право; муніципальне право;
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • господарське право;
 • земельне право; аграрне право; екологічне право;
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
 • судоустрій; прокуратура; адвокатура;
 • філософія права.

Спеціальність - 293 - Міжнародне  право   

 • міжнародне право.

на  умовах  контракту (за денною та заочною формами підготовки)

Спеціальність  -  081- Право

 • теорія держави і права;
 • господарське право;
 • земельне право;
 • екологічне право;
 • міжнародне приватне право.
 • історія держави і права;
 • теорія держави і права;
 • конституційне право; муніципальне право;
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • господарське право;
 • земельне право; аграрне право; екологічне право;
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
 • судоустрій; прокуратура; адвокатура;
 • філософія права.


Спеціальність - 293 - Міжнародне  право   

 • міжнародне право.


Спеціальність - 052 - Політологія 

 • політичні інститути та процеси;
 • етнополітологія та етнодержавознавство.

Інформація щодо виділення місць державного замовлення в 2019 році буде надана додатково
Термін навчання в аспірантурі (на денній та заочній формах)
- 4 роки. 


Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету;
 • за  рахунок  коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають особисто
до Приймальної комісії заяву (тільки в паперовій формі).
До заяви вступники додають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється  еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • 6 фотокарток 3×4;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
 • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). 

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь з обраної ними наукової спеціальності. Наукова доповідь – це підготовлений вступниками до аспірантури розгорнутий виклад наукової актуальної проблеми в галузі  державотворення або правотворення,  обсягом до 20 стор.,  в якому  формулюються висновки та визначаються пропозиції щодо шляхів їх розв'язання.


Вступні випробування  

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора  філософії, беруть участь у конкурсному відборі та  складають такі  вступні  випробування:

 • вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник,  який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment  (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови -дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); італійської мови - дійсним сертифікатом PLIDA (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); польської  мови- дійсним сертифікатом Panstwowy Egzamin Certefikatowy  z  jezyka polskiego jako obcego  (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),  звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням  Приймальної комісії до початку вступних випробувань.
  Вступний іспит з  іноземної мови, за рішенням Президії  НАН України, проводиться Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України,  на умовах і за програмами,  розробленими і затвердженими вищезазначеною науковою установою  (складається у Центрі наукових досліджень та викладання  іноземних  мов НАНУ на умовах і за програмами,  розробленими і затвердженими вищезазначеною науковою установою,   телефон для  довідок:  278-89-71); 
 • вступний іспит зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) (програма вступних випробувань розміщена на сайті Інституту  www.idpnan.org.ua);     
 • додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),  ніж та, яка  зазначена  в  дипломі. (програми додаткових вступних випробувань розміщена на сайті Інституту  www.idpnan.org.ua).      

       
Заяви і документи  до аспірантури приймаються з 01 серпня по 10 вересня 2019 року   


за адресою: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 228 тел. (044) 278-81-27.   Порядок  роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі,  з 11 год.  до 17 год. (перерва з 13 год. до 14 год.).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:

 • для денної  та заочної форм навчання – за І рік підготовки - 35 000,00 грн, за ІІ- ІV роки підготовки- 40 000,00 грн.      

  
З правилами прийому на 2019 рік  та програмами вступних випробувань
більш  детально  можна  ознайомитися на сайті Інституту:
www.idpnan.org.ua

G Analytics
сайт создан компанией