Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Оголошення

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2023 РОЦІ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА імені В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ конкурс
по прийому до аспірантури на 2023 рік з таких спеціальностей (спеціалізацій):

на умовах державного замовлення (за денною формою підготовки)

Спеціальність  -  081 - Право 

Спеціальність - 293 - Міжнародне  право    

на умовах контракту (за денною та заочною формами підготовки)

Спеціальність - 081- Право

Спеціальність - 293 - Міжнародне право

Спеціальність - 052 - Політологія  

Спеціальність - 281 – Публічне управління та адміністрування  

Термін навчання в аспірантурі (на денній та заочній формах) - 4 роки.  

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету;
 • за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступники до аспірантури подають особисто до Приймальної комісії заяву (тільки в паперовій формі).

До заяви вступники додають:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється  еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.;
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • 6 фотокарток 3×4;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);
 • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). 

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь з обраної ними наукової спеціальності. Наукова доповідь – це підготовлений вступниками до аспірантури розгорнутий виклад наукової актуальної проблеми в галузі  державотворення або правотворення,  обсягом до 20 стор.,  в якому  формулюються висновки та визначаються пропозиції щодо шляхів їх розв'язання. 

Вступні випробування

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора  філософії, беруть участь у конкурсному відборі та  складають такі  вступні  випробування:

 • вступний іспит з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник,  який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment  (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови -дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); італійської мови - дійсним сертифікатом PLIDA (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); польської мови - дійсним сертифікатом Panstwowy Egzamin Certefikatowy  z  jezyka polskiego jako obcego  (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),  звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови за рішенням  Приймальної комісії до початку вступних випробувань;
 • вступний іспит з  іноземної мови, за рішенням Президії  НАН України, проводиться Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України,  на умовах і за програмами,  розробленими і затвердженими вищезазначеною науковою установою  (складається у Центрі наукових досліджень та викладання  іноземних  мов НАНУ на умовах і за програмами,  розробленими і затвердженими вищезазначеною науковою установою,   телефон для  довідок:  278-89-71);
 • вступний іспит зі спеціальності в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) (програма вступних випробувань розміщена на сайті Інституту //idpnan.org.ua/ua/programi-vstupnih-viprobuvan.html);
 • додаткові вступні випробування (у разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),  ніж та, яка  зазначена  в  дипломі. (програми додаткових вступних випробувань розміщена на сайті Інституту //idpnan.org.ua/ua/programi-vstupnih-viprobuvan.html).               

Заяви і документи до аспірантури приймаються з  31 березня по 10 квітня 2023 р. та з 01 серпня по 10 вересня 2023 року за адресою: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 228 тел. (044) 278-81-27.   Порядок  роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі,  з 11 год.  до 17 год. (перерва з 13 год. до 14 год.).

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:

 • для денної форми навчання зі спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право», 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування» - 40 000,00 грн;
 • для заочної форм навчання зі спеціальності 081 «Право», 293 «Міжнародне право» 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування» - 40 000,00 грн.

З правилами прийому на 2023 рік та програмами вступних випробувань більш детально  можна  ознайомитися на сайті Інституту: www.idpnan.org.ua

G Analytics
сайт создан компанией