Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Денисов Володимир Наумович

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

Денисов Володимир НаумовичНародився 25 грудня 1937р. в м. Києві. Закінчив у 1961 р. юридичний факультет Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1962р. до 1964р. працював науковим співробітником-консультантом науково-організаційного відділу Президії АН УРСР. У 1964р. В.Н.Денисов почав працювати в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, пройшовши шлях від аспіранта до завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства, змінивши на цій посаді всесвітньо відомого юриста-міжнародника, академіка НАН України В. М. Корецького.

В цьому ж Інституті В. Н. Денисовим були підготовлені та захищені обидві його дисертації: у 1967р. кандидатська дисертація на тему: «Объединенная Республика Танзания: Очерк становления и развития национальной государственности» і у 1981р. докторська дисертація на тему: «Правові системи країн Тропічної Африки, що звільнилися від британської колоніальної залежності» (науковий консультант – академік В.М.Корецький). При підготовці останньої В. Н. Денисов, як стипендіат Учбового та науково-дослідного інституту ООН (ЮНІТАР), працював в Центрі ООН з прав людини у Женеві, зокрема в бібліотеці (юридичному кабінеті) Палацу Націй. В своїх дисертаційних дослідженнях В. Н. Денисов звернувся до проблематики, що була новою не тільки для вітчизняної юридичної науки, а й певною мірою і для порівняльного правознавства західних країн, насамперед колишніх метрополій. Його докторська дисертація стала першою в СРСР дисертацією, присвяченою правовим системам незалежних країн Африки, в якій висвітлювалася властива цим країнам строкатість та суперечливість правових систем, що зумовило виняткову складність їх форм та змісту.

Коли у 1984 р. пішов з життя академік НАН України В. М. Корецький, В. Н. Денисов очолив відділ міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту, зосередивши свою наукову увагу на міжнародному праві. Своєю діяльністю в науці міжнародного права він завоював високий науковий авторитет як в Інституті, так і серед юридичної громадськості в Україні і за її межами. Очолюваний В. Н. Денисовим відділ зберіг своє значення як одного з провідних в Україні центрів у сфері міжнародного права та порівняльного правознавства, досягнутого в період багаторічного керівництва ним В.М.Корецьким. Звання професора В. Н. Денисову було присвоєно у 1989р., членом-кореспондентом НАПрН України його було обрано у 1996 р., почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України він отримав у 1999р.

В. Н. Денисов є автором понад 250 наукових праць, серед яких індивідуальні та колективні монографії, підручники, збірники, статті тощо. До сфери його наукових інтересів належать проблеми: розвитку теорії та історії міжнародного права; взаємодії міжнародного права з внутрішнім правом держав; роззброєння; з’ясування специфіки соціальних та економічних прав людини як другого покоління прав людини; кодифікації міжнародної відповідальності держав; розвитку права міжнародної безпеки та міжнародного гуманітарного права. Професор В. Н. Денисов є відомим фахівцем з теорії та історії міжнародного права, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права та порівняльного правознавства.

Зокрема, під його керівництвом та за його участі було видано праці: «Международное сотрудничество государств в области прав человека» (1987); «Избранные труды В.М. Корецького» (у двох томах, 1989); «Злочини нацистів на Україні. 1941-1944. Збірник документів» (англ. мовою, 1989); «Идеи мира и сотрудничества в современном международном праве. Сборник трудов, посвященных 100-летию со дня рождения В.М. Корецкого» (1990); «Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве» (1992); «Суверенітет України і міжнародне право» (1995); «Правова охорона культурних цінностей. Збірник міжнародних документів» (1997); «Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України» (2006).

Протягом своєї наукової діяльності В.Н.Денисов неодноразово у складі урядових делегацій по лінії МЗС України брав участь в низці міжнародних конференцій і форумів, а саме: Дипломатичній конференції з підтвердження та прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права, що застосовується в період збройних конфліктів (Женева, 1974 р., 1975 р., 1977 р.); Семінарі ООН з питань національних і місцевих установ, що займаються правами людини (Женева, 1974 р.); Спеціальній комісії з юрисдикції визнання та забезпечення іноземних судових рішень з цивільних та комерційних справ Гаазької конференції з міжнародного приватного права (Гаага, 2004 р.) та в прийнятті і підписанні на 20-й Дипломатичній сесії Гаазької конференції відповідної Гаазької конвенції (Гаага, 2005 р.); XXIV сесії Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛАР) (м. Гобарт на о. Тасманія, Австралія, 2004 р.); робочій групі з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту РФ та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії (з 2008 р., м. Київ, м. Москва).

У 1989 В. Н. Денисов очолив Організаційний комітет зі створення Української асоціації міжнародного права і був обраний її віце-президентом та головним редактором «Українського щорічника міжнародного права» (перші видання побачили світ у 2007 та 2008 рр.). Він є членом Спілки юристів України та іноземним членом Російської асоціації міжнародного права (з 1991 р.). Він входить до складу Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (з 2012 р.). у складі групи наукових експертів МЗС України брав участь в розробці концепції підготовки до видання «Зібрання чинних договорів України 1990-2000рр.».

Великі зусилля він спрямовує на підготовку науковців вищої кваліфікації. В. Н. Денисов був науковим консультантом докторських дисертацій з міжнародного права ряду українських та зарубіжних юристів-міжнародників, зокрема: В.І.Євінтова, В.І.Муравйова, М.М.Микієвича, О. М. Шемякіна, Діба Акаві (Ізраїль), Л. Гусейнова (Азербайджан), а також науковим керівником понад 30 кандидатів наук з міжнародного права та порівняльного правознавства, здійснив підготовку наукових кадрів – юристів-міжнародників Чернівецького та Львівського університетів. З часу створення у 1993 р. першої експертної ради з юридичних наук ВАК України В. Н. Денисов є беззмінним її членом, представляючи в ній науку міжнародного права. Ним розроблений паспорт спеціальності 12.00.11 – міжнародне право (Наказ Міністерства № 871 від 01.07.2013), згідно з яким в Україні здійснюється захист дисертаційних праць. В. Н. Денисов є членом експертної ради з юридичних наук Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України. Важливою сферою його діяльності є участь в роботі спеціалізованих вчених рад, а саме: член (з 1981 р.) та заступник голови (з 1993 р.) вченої ради при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, член вчених рад при юридичному факультеті та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (у різні роки), Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (1994-1988 рр.), Інституту законодавства Верховної Ради України (з 2005 р.), Бакинському державному університеті (з 1997 р.).

Свою наукову діяльність В. Н. Денисов поєднує з викладанням міжнародного права в низці вищих навчальних закладів України: Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1989-2003 рр.); Національній академії Служби безпеки України (з 2000 р.); та Київському університеті права НАН України (з 2009 р.).

Невтомна праця В. Н. Денисова відмічена рядом державних та громадських нагород, зокрема у 1999 р. його нагороджено почесним званням заслуженого діяча науки і техніки України. Також він є лауреатом премії НАН України ім. М.П.Василенка за цикл праць: «Міжнародне право і світовий порядок: пошук моделей розвитку» (1992р.); Державної премії України в галузі науки і техніки за участь у створенні багатотомної «Юридичної енциклопедії» (2004р.) та премії Ярослава Мудрого НАПрН України за участь у роботі над 8-им томом «Міжнародне право» багатотомної «Антології української юридичної думки» (2005р.).

В.Н.Денисов, разом з академіком НАН України Ю. С. Шемшученко, є головним редактором трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, І том якої побачив світ у 2014 р.

Вибрані наукові праці:

 1. Денисов В. Н. Объединенная республика Танзания: Очерк становления и развития национальной государственности – К.,: Наукова думка, 1969. – 218 с.
 2. Денисов В. Н. Республіка Замбія: Нарис державно-правового розвитку. – К.: Наукова думка, 1971. – 79 с.
 3. Денисов В. Н. Системы права развивающихся стран. Становление и развитие национальных систем права развивающихся стран Тропической Африки, освободившихся от британского колониализма. – К.: Наукова думка, 1978. – 276 с.
 4. Denisow V. Rechtssysteme in Enwicklugsländern. – Berlin: Staatsverlag, 1981. – 187 р.
 5. Денисов В. Н. К критике буржуазных концепций сравнительного правоведения // Современная буржуазная политико-правовая идеология: Критический анализ. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 158-187.
 6. Денисов В. Н. Уважение прав человека в период вооруженных конфликтов // Международное сотрудничество государств в области прав человека. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 166-200.
 7. Денисов, В. Н. Правовые проблемы разоружения в ракетно-ядерную эру. – К., 1990. – 179 с.
 8. Денисов В.Н. Гуго Гроций о мировом порядке и современность // Идеи мира и сотрудничества в современном международном праве: сборник трудов, посвященных 100-летию со дня рождения В. М. Корецкого. – К.: Наукова думка, 1990 – С. 23-60.
 9. Денисов В. Н. Развитие теории и практики взаимодействия международного права и внутреннего права // Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 7-24.
 10. Денисов В. Н. Проблема створення публічного порядку в зовнішньополітичній діяльності України // Суверенітет України і міжнародне право. – К.: Манускрипт, 1995. – С. 7-36.
 11. Денисов В. Н. Статус міжнародних договорів в Конституції України / // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 1997. – № 1. – С. 29-36.
 12. Денисов В.Н. Организация Объединенных Наций как гарант поддержания мира и безопасности // Международное право XXI века : к 80-летию профессора И. И. Лукашука. – К. : Промені, 2006. - С. 437-470.
 13. Денисов В. Н. Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому праві України // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / за ред. В.Н. Денисова. – К. : Юстініан, 2006. – С. 12-39 (у співав.).
 14. Денисов В. Н. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України. – 2008. – № 11. – С. 131 – 136
 15. Денисов В. Н. Абсолютна відповідальність у міжнародному праві (тенденції розвитку) // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки: збірник наукових праць на пошану академіка Ю. С. Шемшученка: До 75-річчя від дня народження – К.: Юридична думка, 2010. – С.426-435
 16. Денисов В. Н. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України. – 2012. – 3-4. –С.51-66
 17. Денисов В. Н. Місце і роль доктрини в міжнародному праві // Правова держава. – К., 2014. – Вип. 25. – С.255-290.
 18. Денисов В.Н. Міжнародний правопорядок у світлі сучасних цивілізаційних викликів // Правова держава. Вип. 26. – К., 2015 – С. 391-401.
 19. Денисов В.Н. Система Женевського права в її еволюційному розвитку // Liber Amicorum до 55-річчя О.Л.Копиленка – К.: 2016. – С. 220-229.
 20. Денисов В. Н. Міжнародне співтовариство як правова реальність функціонування міжнародних відносин // Правова держава. – Вип. 28. – К., 2017. – С. 358-374.
G Analytics
сайт создан компанией