Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Проценко Ірина Миколаївна

КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ

Народилася 26 травня 1977р. в м. Києві в сім’ї науковців. Навчалася в Українському гуманітарному ліцеї Київського університету ім. Тараса Шевченка.

У 1999 р. з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка і в цьому ж році почала працювати у відділі: стажистом-дослідником (з липня 1999р.), молодшим науковим співробітником (з 2001р.), науковим співробітником (з2016р.). У 2005р. проходила наукове стажування в Інституті права країн Східної Європи при Кільському університеті ім.Крістіана-Альбрехта.

У 2016р. отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши дисертацію на тему: «Приватно-правові засади регулювання торговельних відносин в Німеччині» (науковий керівник – професор В.Н.Денисов).

За час роботи у відділі нею опубліковано 180 наукових праць, серед яких: 1 індивідуальна монографія, 9 розділів у колективних монографіях та інших колективних наукових виданнях, 8 розділів у навчальному посібнику, 2 курси лекцій з міжнародного приватного та міжнародного сімейного права, 1 брошура (у співавторстві), 30 наукових статей (з них 5 опубліковано у зарубіжних юридичних виданнях), а також тези наукових доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, близько 100 статтей-термінів у юридичних довідникових виданнях, зокрема у т. 5-6 Юридичної енциклопедії, т.І Енциклопедії міжнародного права, Великому енциклопедичному юридичному словнику тощо.

Окрім цього, вона входила до колективу перекладачів з німецької мови на російську наукової статті В.М.Корецького «Проблемы международного торгового права в советском праве» (опубліковано в 3 т. вибраних праць В.М.Корецького); була упорядником матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького» (К., 2015р.), навчального посібника «Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях» (К., 2014р.), Малої енциклопедії міжнародного права (К., 2013р.). Є членом Української асоціації міжнародного права.

З 2000 року викладає курс «Міжнародне приватне право» у Київському університеті права НАН України.

Наукові інтереси: міжнародне приватне право, торгове право Німеччини, міжнародне економічне право, міжнародно-правове регулювання економічного співробітництва держав на теренах колишнього СРСР.

Вибрані наукові публікації:

  1. Проценко І. М. Торгове право Німеччини: історія становлення та сучасний стан. Монографія. – Одеса, 2017. – 279 с.
  2. Проценко І. М. Принцип «автономії сторін» та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України // Правова держава. – 2017. – Вип. 28. – С. 429-436.
  3. Проценко І.М. Правові проблеми визначення статусу, цілей та напрямів діяльності Нового банку розвитку БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин – Вип. 123 (ч. ІІ) – К., 2015 - С. 82-89.
  4. Проценко І.М.Міжнародне приватне право. Курс лекцій. – К., 2013 р. – 175 с.
  5. Проценко І.М.Міжнародне сімейне право. Курс лекцій. – К.,2014 р. – 128 с.
  6. Проценко И. Н. Гаагская конференция по международному частному праву: от истоков создания к современности // Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова : моногр. / авт. кол. ; под ред. Мельника А. Я., Мельник С. А., Короткого Т. Р. – Киев; Одесса : Фенікс, 2012 – С.817-838.
  7. Проценко І.М.Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // «Право України» – № 3-4. – 2012 – С. 98 - 105
G Analytics
сайт создан компанией