Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Савчук Костянтин Олександрович

КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ

Народився 28 квітня 1977р. в м. Києві в сім’ї науковців. У 1998р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського університету ім.Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра міжнародного права, референта-перекладача з англійської мови. Працює у відділі з 1998р. (1998-2001 рр. – аспірант, 2001-2003 рр. – молодший науковий співробітник, 2003-2004 рр. – науковий співробітник, з 2004 р. по теперішній час – старший науковий співробітник). У 2000 р. проходив навчання на літніх курсах Гаазької академії міжнародного права. У 2002р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародно-правові погляди академіка В. Е. Грабаря» (науковий керівник – В.Н.Денисов).

У 2002-2004 рр. К.О. Савчук був стипендіатом НАН України для молодих учених; з 2005 по 2006 роки - науковим керівником проекту науково-дослідних робіт для молодих вчених «Правовий статус та перспективи розвитку ГУУАМ», в результаті чого було підготовлено цикл наукових статей та наукову брошуру за темою дослідження. У 2007р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

За час роботи у відділі ним опубліковано понад 300 наукових праць, зокрема індивідуальну монографію, розділи у колективних монографіях, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних юридичних періодичних виданнях, тези наукових доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, статті-терміни у юридичних довідникових виданнях. Він, спільно з В.Н.Денисовим, є одним з упорядників, співавтором вступного нарису та біографічних довідок до 8 тому з міжнародного права «Антології української юридичної думки».

Брав активну участь у підготовці: шеститомної «Юридичної енциклопедії»; підготувавши до всіх томів цього видання 95 статей-термінів; Великого юридичного енциклопедичного словнику; є виконавчим секретарем редакційної колегії трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, перший том якої вийшов в світ у 2014 р. Окрім цього, він входить до складу редколегій наукових юридичних періодичних видань: «Український щорічник міжнародного права», «Часопис Київського університету права».

Результати наукових досліджень К.О.Савчука неодноразово доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах, а також на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України (м. Київ, 21 жовтня 2004 р.).

Є членом Української асоціації міжнародного права. Неодноразово виступав суддею Національного раунду Змагань з міжнародного права «Telders International Law Moot Court Competition». Був нагороджений НАН України відзнакою та нагрудним знаком для молодих учених «Талант, натхнення, праця». Під його науковим керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: історія міжнародного права, зокрема розвиток вітчизняної науки міжнародного права; теорія міжнародного права; право міжнародних організацій; основні принципи міжнародного права; співвідношення міжнародного і внутрішнього права України; свобода пересування осіб в міжнародному праві.

Вибрані наукові публікації

Наукові праці:

  1. Савчук К. О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря. Монографія.- К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 136 с.
  2. Савчук К. О. Розвиток науки міжнародного права в Україні у ХІХ - першій половині ХХ сторіччя // Українській щорічник міжнародного права 2008. – К., 2010. – С. 264-292 (у співавторстві);
  3. Савчук К. О. Дмитро Іванович Каченовський та його внесок у становлення світової та вітчизняної науки міжнародного права // Український щорічник міжнародного права 2009 - К., 2014 – С. 575-585
  4. Савчук К. О. Наука міжнародного права в Україні у ХІХ – першій половині ХХ століття: історія становлення та розвитку // «Право України» – 2012 – № 3-4 – С. 258-267 (у співавторстві);
  5. Савчук К. О. Шляхи вдосконалення конституційно-правового регулювання застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України // Український часопис міжнародного права. – № 3. - 2014. – С. 70-75.
  6. Савчук К. О. Принцип територіальної цілісності держав та непорушності державних кордонів як запорука стабільності міжнародного правопорядку // у кн.: Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : моногр. / за ред. В. М. Репецького та В.В.Гутника – Львів-Одеса, 2017. – С. 90-110.
  7. Савчук К. О. Елементи принципу територіальної цілісності держави у працях деяких представників вітчизняної науки міжнародного права ХІХ-поч. ХХ ст. // Правова держава. – 2017. – Вип. 28 – С. 410-418.
G Analytics
сайт создан компанией