Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кваша Оксана Олександрівна

Кваша Оксана Олександрівна (29 вересня 1971 р., м. Київ, Україна). Вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор заслужений юрист України,

Закінчила у 1996 р. з відзнакою Київський університет імені Тараса Шевченка, призначена стажистом Київської природоохоронної прокуратури. З 1996 р. – в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у відділі проблем кримінального права, кримінології та судоустрою: аспірантка, з 1999 р. – мол. наук. співробітник, з 2002 р. – наук. співробітник, з 2004 р. – ст. наук. співробітник, з 2016 р. − провідний наук. співробітник. З 2022 р. − Вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наук. співробітника, у 2011 р. − доцента, у 2014 р. ‒ професора зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 1999 р. захистила канд. дис. на тему «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження». У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність».

Головними напрямами наукових досліджень проблеми співучасті у злочині, протидії корупції та організованій злочинності, інституту обставин, що виключають злочинність діяння..

Є автором (співавтором) більше 300 наукових праць, серед яких моногр. дослідження: «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003), «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.), «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013), «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.), «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.). Приділяє значну увагу питанням удосконалення крим. зак-ва і практики його застосування: брала участь у підготовці багатьох нормативно-правових актів.

З 2008 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України.

З 2018 р. − член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

З 2021 р. − член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Викладацька робота (за сумісництвом):  2000 р. − 2018 р. − Київський університет права Національної академії наук України (посади: доцент, професор, завідувач кафедри галузевих правових наук); 2000 р − 2006 р. − Національна академія внутрішніх справ (посада доцент кафедри кримінального права); 2017 р. – по теперішній час – Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (посада − професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики); З 2019 р. – по 2021 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (посада − професор кафедри кримінального права та кримінології).

Підготовлено 32 кандидата юридичних наук та 2 доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), 3 доктора філософії в галузі 08 «Право».

Є членом редколегій наукових збірників та журналів «Правова держава», «Альманах права», «Держава і право».

Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией