Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна (3 жовтня 1956 р. м. Київ, Україна). Заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. У 1979 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, де обіймала посади стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника (1979–2003 рр.), з 2003 р. по 2006 р. — провідний науковий співробітник, з 2006 р. — завідувач відділу теорії держави і права, а з 2022 р. – заступник директора Інституту.

У 1985 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 1992 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико- методологічні засади формування та розвитку правової системи». Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2002 р. Вчене звання професора присвоєно у 2004 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2008 р., дійсним членом (академіком) – у 2014 році.

Напрями наукової діяльності — теорія держави і права, джерела права, ефективність законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова свідомість, гендерні дослідження, аналіз правової свідомості, правової культури, дослідження розвитку громадянського суспільства, захист та охорона прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина. Опублікувала понад 900 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Становлення і розвиток джерел радянського права на Україні (1917–1937)» (1988), «Правова система: проблеми теорії» (2002), «Правова система і держава в Україні» (2002), «Вступ до теорії правових систем» (2006), «Теоретичні проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007), «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (2007), «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (2008), «Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)» (2008), «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи» (2008), «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (у співавт., 2008 (укр.) , 2011 (рос.), 2013 (англ.), «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (2009), «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2009), «Сучасна правова енциклопедія» (2009), «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (2009), «Формування та розвиток гендерного середовища в умовах демократичних перетворень» (2010), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Концепція правового забезпечення підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (у співавт., 2011), «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: монографія» (у співавт., 2011), «Правові системи сучасності: навчальний посібник для магістрів права» (у співавт., 2012), «Загальні засади типології та класифікації правових систем сучасного світу» (у співавт., 2012), «Правова доктрина України: у 5 т. Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція» (у співавт., 2013 (укр.), 2015 (англ.), «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016), «Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 3: Загальна теорія права» (у співавт., 2017), «Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку» (у співавт., 2021).

Член Науково-консультативних рад Конституційного Суду України та при Верховному Суді. Член спеціалізованих вчених рад Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Заступник головного редактора науково-практичного юридичного журналу «Альманах права», член редакційної ради журналу «Право України», редакційних колегій наукових видань «Нове українське право», «Держава і право», «Правова держава».

Заслужений юрист України (2006). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2011, 2016, 2021). Відзначена Грамотою Верховної Ради України (2004), Почесною грамотою Верховної Ради України (2020), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009), почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2012), заохочувальною відзнакою «15 років спеціальному зв’язку України» (2009), Почесною грамотою Президії НАН України (2007), Почесною грамотою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2009), Грамотою Вищої атестаційної комісії України (2009), Почесною грамотою Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (2018). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), Премії імені М. П. Василенка (2004), Премії імені Ярослава Мудрого (2007, 2014).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией