Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах

Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах19 квітня 2016 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».

У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, представники центральних та вищих органів державної влади, наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні проблеми, пов’язані із забезпеченням прогресивного державно-правового розвитку та тих чинників, що справляють на нього визначальний вплив. Як і завжди, з вступним словом на Конференції виступив Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко. Відкриваючи Конференцію він, зокрема, зосередив свою увагу на думці, що актуальним в контексті аналізу прогресивних правових змін є дієвість права, тобто відчуття захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистояння сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівної дії механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного життя, гарантування та забезпечення системи безпеки, що пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи суспільства та держави. Також, у вступному слові було відзначено, що проблематика даної Конференції є однією із найактуальніших, оскільки саме на право, його принципи (наприклад, верховенство права та верховенство закону) та інститути, покладається основний «тягар» забезпечення справедливих взаємовідносин між людьми.

 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».З вітальним словом на Конференції виступили також заступник Міністра юстиції України – керівник апарату Оксана Павлівна Іванченко та суддя, секретар Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Дмитро Дмитрович Луспеник. Так, під час свого виступу Оксана Павлівна зачитала вітання Міністра юстиції України Павла Дмитровича Петренка та зосередила увагу на необхідності посилення співпраці Міністерства юстиції України з науковими установами. Дмитро Дмитрович передав вітальний лист Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Заслуженого юриста України Бориса Івановича Гулька та у своєму виступі наголосив на важливості проведення таких заходів для науки і практики, які, на його думку, розвиваються «паралельними» шляхами, хоча повинні «перетинатися» та знаходитися у взаємозв’язку. Також, Дмитро Дмитрович звернувся до науковців з пропозицією супроводжувати пратикчну діяльність суддів, зазначивши, що нині триває робота над уніфікацією процесуальних кодексів і без допомоги юридичної науки належним чином здійснити цю складну роботу неможливо.

З вітальним словом на Конференції виступив також директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України Олександр Любимович Копиленко, який побажав науковцям плідної дискусії, результати якої неодмінно стануть запорукою прогресу, у тому числі у царині законотворчості.

 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».Серед виступів на Конференції варто, насамперед, виділити доповіді таких провідних вчених України, як Ю.В. Баулін, А.О. Селіванов, О.В. Скрипнюк, В.Ф. Сіренко, Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, О.І. Ющик, С.Д. Гусарєв тощо.

Зокрема, Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін представив доповідь на тему: «Право і прогресивний поступ суспільства». У своїй доповіді Юрій Васильович відзначив, що головним показником правового прогресу у соціумі є рівень розвитку правової культури, який є характерною ознакою правової реальності та складається з культури правосвідомості, культури правової поведінки, культури юридичної практики. У цьому контексті було наголошено, що парадигму правової культури визначають самі країни виходячи з національних, культурних, релігійних та інших особливостей соціуму. Також було наголошено на тому, що прогресивність формування української правової культури полягає не лише у трансформації законодавства, а й у використанні досягнень науки та практики, які мають глибокі історичні коріння.

Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Анатолій Олександрович Селіванов у своїй доповіді «Стагнація галузі права – протидія прогресу науки» звернув увагу на проблеми розвитку сучасного адміністративного права України. Завідувач відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України Наталія Миколаївна Оніщенко у своїй доповіді окреслила основні напрями розвитку сучасного права в контексті вимог громадянського суспільства, викликів часу і потреб людини.

 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах» КиївСеред доповідей, які також викликали жваву наукову дискусію, варто відмітити доповідь головного наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України Василя Федоровича Сіренка «Факторы, влияющие на состояние правового прогресса в Украине», доповідь заступника директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, Заслуженого юриста України Олександра Васильовича Скрипнюка «Право і політика: через взаємодію до суспільного прогресу», доповідь першого проректора Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук Станіслава Дмитровича Гусарєва «Реформа сектору безпеки як умова прогресивного розвитку України», доповідь вченого секретаря Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наталії Миколаївни Пархоменко «Деструктивні складові механізму правового регулювання», доповідь провідного наукового співробітника відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора Олексія Івановича Ющика «Свобода як умова правового прогресу: деякі методологічні питання» тощо.

 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».  щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».  щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».

Молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студентська молодь також не залишилась осторонь тих проблем і питань, які обговорювалися на Конференції. Зокрема, теми їх виступів були присвячені таким актуальним питанням, як значення правової комунікації для прогресивного розвитку суспільства; забезпечення правової якості закону; особливості правового механізму уніфікації права; вплив інститутів правової та соціальної держави на інститути громадянського суспільства; межі правового впливу як складова правового прогресу у контексті антрополого-комунікативного аспекту; мораль і моральність як складові державно-правового розвитку тощо.

 щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».  щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».  щорічна міжнародна науково-практична конференція «Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах».

За наслідками проведення Конференції, як і завжди, Оргкомітетом також були нагороджені представники молодих вчених та студентської молоді (6 осіб), які отримали дипломи відповідно за І, ІІ та ІІІ місця в конкурсі за кращу наукову роботу (статтю).

Крім цього, за наслідками проведення Конференції Оргкомітетом найближчим часом планується видати VІІ (сьомий) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права», який буде містити наукові статті учасників конференції, у тому числі провідних вчених України.

VІІ (сьомий) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права»

Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах

Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах Київ

Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах конференція

<< Назад

 

G Analytics
сайт создан компанией