Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Регіональна політика і децентралізація влади в Україні

Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів26 травня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбувся Круглий стіл «Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів». Організатори Круглого столу: Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Київський університет права НАН України, газета «Голос України», журнал «Віче».

Мета заходу – вироблення нових концептуальних підходів до осмислення регіональної політики України, особливостей територіальної організації держави в умовах децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції, осмислення досвіду європейських країн щодо здійснення децентралізації і деконцентрації влади, пошук оптимальної моделі для України, розробка рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення конституційної і децентралізаційної реформ.

У роботі круглого столу взяв участь віце-президент Національної академії наук України, академік Сергій Іванович Пирожков. У своєму виступі він відзначив надзвичайну актуальність проблеми децентралізації влади в Україні, формування євроорієнтованої регіональної політики, утвердження самоврядних засад у системі управління суспільними процесами, становлення дієвого місцевого самоврядування, економічно і політично спроможних територіальних громад в результаті їх добровільного об’єднання на основі відповідного Закону України. На думку С.І. Пирожкова, проведення таких заходів, як конференції, круглі столи за участі народних депутатів, міністрів, працівників органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій сприяє акумулюванню наукової думки, теоретичних розробок у даній галузі, виробленню підходів до здійснення найважливіших реформ в Україні, зокрема реформи адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, регіонального управління. Проведення даного круглого столу в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України цілком закономірно, адже науковці Інституту мають солідний теоретичний доробок (монографічні дослідження «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми», «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики», «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії», «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід», «Правові засади адміністративно-територіального устрою України», «Система регіонального управління: світовий досвід і Україна», «Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві», «Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства», «Правові механізми забезпечення соціальної легітимації суспільно-політичних перетворень в Україні» тощо) та беруть активну участь у законотворчій і експертній діяльності (члени Конституційної комісії, дорадчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій). А поєднання науки і практики є запорукою успіху всіх суспільно-політичних перетворень.

Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесівДиректор Інституту академік Ю.С. Шемшученко підкреслив, що на шляху демократичних процесів, з моменту визнання місцевого самоврядування, постав цілий комплекс політичних, економічних, соціальних, психологічних та інших проблем. Реальне, спроможне місцеве самоврядування передбачає не лише конституційно-правове визнання прав територіальних громад, декларування самостійності місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, не тільки закріплення правових, соціальних та інших гарантій цієї самостійності, встановлення функцій та компетенції місцевого самоврядування, а й розвиток економічного і фінансового потенціалу всієї держави в цілому. Лише просування у вирішенні цих проблем дозволить говорити про утвердження демократичної системи організації влади на місцях, без якої стає неможливою побудова громадянського суспільства та правової держави в Україні. На його думку, проблема ефективного функціонування органів публічної влади та управління в Україні не може бути вирішеною без докорінного реформування конституційно-правового статусу та засад діяльності місцевого самоврядування. Адже саме на конституційному рівні закріплюється принцип визнання та гарантування місцевого самоврядування, зафіксовані базові засади його організації та функціонування, по суті встановлено параметри національної муніципальної моделі.

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В.А. Негода, народний депутат України А.С. Матвієнко, доктор юридичних наук, професор М.О. Баймуратов розкрили чимало проблем територіальної організації держави в умовах децентралізації, реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації влади, закріплення нового статусу територіальних громад у змінах до Конституції України.

Доктор політичних наук, професор І.О. Кресіна акцентувала увагу в своєму виступі на впливі децентралізації на ефективність публічної влади, на основі аналізу зарубіжного досвіду довела, що децентралізована влада сприяє участі громадян в управлінні державою; є більш відповідальною і швидше відгукується на потреби громадян і може знайти найбільш прийнятний для них розв’язок проблем, створює умови для формування нової еліти; є противагою авторитарній державі; дає змогу проводити експерименти з новими структурами і запровадженням нових політик; найбільш ефективно надає послуги на місцевому рівні; створює відчуття місця і спільноти; є елементом громадянського суспільства чи мостом, який поєднує громадянське суспільство із центром публічного управління.

Питанням запровадження децентралізації у сфері освіти був присвячений виступ ректора Київського університету права НАН України професора Ю.Л. Бошицького.

Цікавими та інноваційними думками щодо децентралізації судової системи України як шляху забезпечення доступного судового захисту був сповнений виступ доктора юридичних наук С.В. Прилуцького.

На питання про те, яку форму державного устрою України (децентралізований чи регіоналізований унітаризм) вважають європейці реальністю відповів у своєму виступі доктор наук державного управління, професор І.А. Грицяк.

Неоднозначні проблеми забезпечення стабільності конституційного ладу в Україні в ході децентралізації, темпів цього процесу та ризиків, які постають на даному шляху, розкрили у своїх виступах доктори юридичних наук, професори О.В. Скрипнюк та С.Г. Стеценко.

Проблемам децентралізації виконавчої влади в контексті європейського вибору України присвячено виступ доктора юридичних наук, професора О.Ф. Андрійко. А доктринальні та прикладні аспекти розвитку конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні були всебічно розкриті доктором юридичних наук, професором О.В. Батановим.

На складні питання про те, чи відповідає викликам часу регіональна політика України та чи має вона європейські перспективи, відповіла у своєму виступі кандидат політичних наук О.М. Стойко, а чи здійснюється в Україні політика гармонізації етнорегіональних особливостей – доктор політичних наук, професор Л.І. Лойко.

Жвава дискусія продемонструвала неабиякий інтерес науковців і практиків до проблем децентралізації в різних сферах суспільного життя, регіональної політики, утвердження демократії, забезпечення стабільності та реформування політичної системи. Тому видання збірника матеріалів круглого столу значною мірою сприятиме задоволенню такого інтересу і практичній реалізації конституційної і децентралізаційної реформ в Україні. Збірник буде надруковано у липні 2015 року.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией