Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кулинич Павло Федотович

Кулинич ПАВЛО ФЕДОТОВИЧ (нар. 1.01.1956 року, м.Шпола Черкаської області) – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук (з 2012), професор (з 2014), член-кореспондент НАПрН України (з 2017).

У 1980 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (нині – Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка), здобувши фах юриста і диплом з відзнакою. Вся подальша наукова діяльність пов’язана з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: стажист-дослідник (1980-1982 рр.), мол. наук. співробітник (1982-1986 рр.), наук. співробітник (1986-1988), ст. наук. співробітник (1988-2012), пров. наук. співробітник (2012-2013). З 2013 по 2016 – зав. відділом аграрного та земельного права, з 2016 – пров. наук. співробітник, зав. сектором проблем аграрного та земельного права (на громадських засадах).
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2013 р.). Має також академічні наукові нагороди. В 2003 і 2009 рр. його наукові праці відмічені Премією ім. Ярослава Мудрого, що присвоюється Національною академією правових наук України. В 2006 р. П.Ф.Кулинич став лауреатом Премії НАН України імені М.П.Василенка, присудженої за цикл наукових праць “Теоретичні проблеми аграрної і земельної реформ та законодавчого процесу в Україні”.

Брав активну участь у підготовці Земельного кодексу України. Підготовлений ним альтернативний проект Кодексу був взятий робочою групою Верховної Ради України за основу при підготовці його остаточної редакції, яка і була прийнята Парламентом України 25 жовтня 2001 р. Крім того, особисто розробив проекти законів України “Про фермерське господарство”, “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” та “Про захист конституційних прав громадян на землю”, які були прийняті Верховною Радою України в 2003-2005 рр. Нарешті, він брав участь у підготовці проектів законів України “Про особисте селянське господарство”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, “Про охорону земель”, “Про розмежування земель державної та комунальної власності”, “Про державний земельний кадастр”, “Про ринок земель”, «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» та ін.

Як експерт з питань земельного права Ради по науково-правовій експертизі при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України готує науково-правові висновки з складних питань застосування земельного і аграрного законодавства України для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадян.

За час роботи в Інституті опублікував 486 наукових та науково-методичних праць з земельно-правової, аграрно-правової та еколого-правової проблематики. Зокрема, П.Ф.Кулинич є автором індивідуальних монографій “Рациональное использование мелиорированных земель: вопросы правового обеспечения”, Київ, 1987 (8,8 д.а.) та "Правові проблеми охорони та використання земель сільськогосподарського призначення в Україні", Київ: Логос, 2011, (51,7 д.а.), а також співавтором колективних монографій: Правовий статус РАПО. – Київ: Урожай, 1986; Производственно-хозяйственные связи в АПК (организационные и правовые вопросы). - Київ: Наукова думка, 1989; Природа и закон. - Київ: Політвидав України, 1991; Агропромисловий комплекс: правові питання. Київ: Урожай, 1992; Правовое регулирование развития АПК Украины. Відп. ред. Бичкова Ц.В.- Київ: Наукова думка, 1993; Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. За ред. В.І.Семчика. – Київ: Наукова думка, 1998; Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Під ред. В.І.Семчика. Київ, 2001; Державотворення і правотворення в Україні. Київ: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001; Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні. Під ред. В.І.Семчика. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003; Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення. За заг. ред. М.В.Шульги. – Харків: Вид-во “Одісей”, 2004; Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні. - Київ: Вид-во "Юридична думка, 2006; Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика). - Київ: Інститут соціології НАН України, 2007. – 576 с.; Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти. За ред. В.І.Семчика. - Київ: Вид-во “Юридична думка”. 2008; Правова система України: історія, стан та перспективи: у п’яти томах. 4-й том. За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – Харків: Право, 2008; Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України: Монографія / Кол. авторів; За ред. В.І. Семчика. – К.: Вид-во "Юридична думка", 2010; Перспективы развития земельного законодательства Украины//Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Харьков: Право, 2011. Т. 4 : Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права / под общ. ред. Ю.С.Шемшученко. – 480 с. – С. 97 – 143; Проблеми розвитку аграрного та земельного права України: монографія / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, В.М.Єрмоленко [ та ін.] ; за заг. ред. В.І.Семчика та П.Ф.Кулинича. – К.: Ред. журн. «Право України» ; Х.: Право, 2013. – 372 с.; The legal system of Ukraine. Volume IV. Methodological Foundations of the Development of Ecological, Land, Agrarian, and Economic Law. – Kyiv: Editorial office of the journal “Law of Ukraine”; Kharkiv: “Pravo”. – 2013. – 406 p. – P. 80-118; Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: монографія [наук. ред. Ю.С.Шемшученко, відп. ред. Н.М.Пархоменко]. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 308 с.; Правова доктрина України : у 5 т. – Х.: Право, 2013 (ISBN 978-966-458—545-0) Т. 4.: Доктринальні проблеми екологічного, земельного, аграрного та господарського права / Ю.С.Шемшученко, А.П.Гетьман, В.І.Андрейцев та ін.; за заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – 848 с.; Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних та земельних відносинах. – Київ: Наукова думка, 2015. – 196 с.; Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М.В.Краснова, Г.І.Балюк, А.Г.Бобкова [та ін.]; під заг. ред. М.В.Краснової та Р.С.Кіріна; відп. ред. В.І.Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т, Дніпро: НГУ, 2016. – 575 с.

За участю П.Ф.Кулинича були опубліковані підручники: Земельне право. Академічний курс. За ред. Семчика В.І. та Кулинича П.Ф. Київ: Видавничий дім “Ін Юре”. 2001; Екологічне право України. Харків, “Право”, 2001; Земельне право України. Під ред. М.В.Шульги. К., Юрінком Інтер., 2004; Екологічне право України. Академічний курс. Під ред. Ю.С.Шемшученка. - Київ: Юридична думка, 2005; Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. Друге видання. За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2008. – 720 с.; Земельне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. - К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 600 с.

П.Ф.Кулинич є членом редакційних колегій наукових журналів «Право України», «Правова держава», «Держава і право», «Вісник Укрдержреєстру», «Часопис Київського університету права» та «Судова апеляція».

П.Ф.Кулинич взяв участь у більше 30 наукових конференцій та круглих столів. У 2007 - 2010 р. П.Ф.Кулинич був членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. У 2013 р. був членом науково-технічної ради при Державному агентстві земельних ресурсів України.

П.Ф.Кулинич є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.236.02 при Інституті держави і права НАН України. Під його науковим керівництвом захищені 11 кандидатських дисертацій з земельного та аграрного права.

G Analytics
сайт создан компанией