Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Малишева Наталія Рафаелівна

Малишева Натлія РафаелівнаМАЛИШЕВА НАТАЛІЯ РАФАЕЛІВНА (нар. 25.04.1952 року, м.Київ) – завідувач відділу, доктор юридичних наук (з 1996), професор (з 2001), дійсний член (академік) НАПрН України (з 2008 р.), Заслужений юрист України (з 1992), Член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики (з 2007). Член Міжнародного інституту космічного права Міжнародної астронавтичної федерації (з 2003). За цикл наукових праць «Розроблення наукових засад і практичних рекомендацій збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку України» присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (2005).

У 1974 закінчила з відзнакою юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (нині – Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка). Вся подальша наукова діяльність пов’язана з Інститутом держави і права ім.В.М.Корецького НАН України: стажист-дослідник, мол. наук. співробітник, ст. наук. співробітник, докторант, пров. наук. співробітник. З 2011 – зав. відділом (спочатку проблем космічного та екологічного права, з 2016 - проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права). Одночасно заст. директора Міжнародного центру космічного права при цьому ж Інституті. В 1993 прослухала курс права та політики ЄС в галузі навколишнього середовища, отримавши відповідний сертифікат Католичного університету Лувен-ла-Нев (Бельгія).

У 1979 захистила кандидатську дисертацію на тему «Охорона навколишнього середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)», а у 1996 – докторську дисертацію на тему «Гармонізація екологічного законодавства в Європі».

Напрями наукової діяльності —міжнародне та національне екологічне право, міжнародне та національне космічне право, європейське право.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України (2009). У 1985 нагороджена Медаллю Академії наук УРСР з премією для молодих учених за монографію «Охорона оточуючого середовища від шумового впливу (правові та організаційні питання)». У 1991 за цикл робіт з правових проблем охорони навколишнього середовища нагороджена Премією ім. Д.З.Мануїльського, у 2002 - першою премією Спілки юристів України за номінацією «Краща монографічна робота з правових дисциплін», в 2011 - першою премією Міжнародної академії астронавтики за кращу наукову роботу в галузі космічної діяльності, у 2016 – премією Святого Володимира за кращу наукову роботу. Неодноразово нагороджувалась Почесною грамотою Президії НАН України, Центрального комітету профспілок працівників Національної академії наук України (2004, 2009, 2014), Почесною грамотою та Грамотою Національного космічного агентства України (2002, 2012), Подякою Голови Київської міської державної адміністрації (1999, 2004) та ін.

Брала участь у розробленні проектів законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про екологічний аудит», Водного кодексу України та ін.

Як правовий експерт бере активну участь у міжнародній правотворчості. Зокрема, у 1994 р., перебуваючи на науковому стажуванні у Франції, була залучена до розроблення проекту Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами. В 2016-2017 у складі міжнародної робочої групи працювала над розробленням Декларації щодо етичних принципів, пов’язаних зі зміною клімату. Є експертом ООН з питань освіти в галузі космічного права, експертом ЮНЕСКО з кліматичних питань. Залучалась до розроблення концепцій та стратегій впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття, Рамкової конвенції про зміни клімату та деяких інших міжнародно-правових документів.

Опублікувала понад 500 наукових праць, серед яких: монографії «Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы)» (1981), «Гармонизация экологического законодательства в Европе» (1996), «Законодавство: проблеми ефективності» (у співавт., 1995), «Економіко-правові питання екології» (у співавт., 1996), «Собственность граждан» (у співавт., 1997), «Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника» (у співавт., 1997), «Екологічний контроль: питання теорії та практики» (у співавт., 1999), «Судовий захист екологічних прав громадян» (у співавт., 2001), «Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття» (2003), «Нариси з космічного права» (2010), Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку (2010), «Зміцнення фінансової стійкості природоохоронних територій України» (у співавт., 2011), «Космические путешествия» (у співавт., 2012), Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України (у співавт., 2013), Політика енергоефективного розвитку в контексті зміни клімату (у співавт., 2014); колективні підручники: «Земельне право» (2001), «Екологічне право України» (2001), «Заповідна справа в Україні» (2003), «Екологічне право України: Академічний курс» (2005, 2008); Проблеми права екологічної безпеки (2016), численні коментарі законодавства, серед яких – Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (2017). Автор французько-українського та українсько-французького юридичного словника (2017).

Н.Р. Малишева є членом редколегії численних наукових і науково-практичних журналів і збірників: «Правова держава», «Держава і права», «Судова апеляція», «Повітряне і космічне право», «Екологічне право України», «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ» та інших.

Низка наукових робіт Н.Р. Малишевої з питань міжнародного та порівняльного космічного права опубліковано у складі міжнародних творчих колективів і видано у провідних зарубіжних виданнях. Це, зокрема, колективна монографія «National Regulation of Space Activities». – Springer Science+Business Media B.V. – 2010 (in English), що отримала першу премію Міжнародної академії астронавтики в 2011; «Cologne Commentary on Space Law (in three volumes). Volume ІІ «The 1975 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (REG)» - Cologne. – 2013 (in English), «Аналіз і пілотаж публічної політики», 2010 (у співавторстві з науковцями Франції, Бельгії та Швейцарії). Готується до друку індивідуальна монографія Н.Р. Малишевої «Space Law and Policy of the Post-Soviet Countries. – Eleven Edition. – 400 p.

Неодноразово представляла Україну в міжнародних організаціях, зокрема, системи ООН: в 1989 р. – в Комітеті ООН з цивільної відповідальності за ядерну шкоду; з 2000 р. – в Комітеті ООН з мирного використання космічного простору та його Юридичному підкомітеті.

Брала участь у численних міжнародних, зокрема – європейських, проектах з екологічної та космічної проблематики. З 2013 по 2016 р. очолювала напрямок «Правові та політичні аспекти активного видалення космічного сміття» в європейсько-українському проекті LEOSWEEP «Зміцнення безпеки на низькій навколоземній орбіті з розширеною електричною установкою», який було успішно завершено і прийнято Єврокомісією.

Неодноразово перебувала в університетах Західної Європи (Франції, Бельгії, Швейцарії) в якості запрошеного професора, де виступала з лекціями з порівняльного правознавства. Почесний професор права Університету Пуатьє (Франція). Є членом численних міжнародних та національних громадських організацій та професійних асоціацій екологічного та космічного профілю. Голова секції правових основ природокористування Всеукраїнського товариства охорони природи, членом Правління цієї організації.

Н.Р. Малишева була науковим консультантом по успішно захищених докторських дисертаціях А.М.Мірошниченка (2010), В.М.Комарницького (2012), П.О.Гвоздика (2013), Н.В.Барбашової (2013), Н.Р.Кобецької (2016), а також науковим керівником по близько 25 кандидатських дисертацій з екологічного та міжнародного права.
G Analytics
сайт создан компанией